Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Melkvoorziening. Versche Visch. Gemeente Belastingen. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2731. Zaterdag 2 Dceember 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Melkslijters welke alsnog hunne opgave van verkoop Consumptiemelk winter 1915 1916 niet hebben ingeleverd, worden in hun belang verzocht dit onverwijld te doen ten kantore van het Levensmiddelenbu reau. Bij nalatigheid zullen zij ongeacht de ver volging welke kan worden ingesteld, uitgeslo ten worden van den volgens Art. 3, Distribu- tiewet 1916 vastgestelden toeslag. Ter Neuzen, 29 Nov. 1916. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. RIJNBERG. Degenen, die versche visch wenschen te betrekken, kunnen daarvan opgave doen ten kantore van het Levensmiddelenbureau. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. RIJNBERG. De Gemeente-Ontvanger van TER NEU ZEN brengt in herinnering, dat de HOOF DELIJKE OMSLAG over het dienstjaar 1916 op 31 December 1916 moet zijn voldaan. Ter Neuzen, 1 December 1916. De Gemeente-Ontvanger voornoemd D. THOLENS Az. DE OORLOG. De algemeene toestand. Er heerscht in Engeland ontevredenheid over de actie der marine. »Wij hebben de grootste vloot van de we reld* -- zoo ongeveer is de redeneering »maar wat hebben wij daaraan. Nog niet eens de Noordzee kunnen wij afsluiten, naar 't schijnt. De Duitsche duikbooten nu ja, daar kunnan wij niet veel aan doen. Maar de Duitsche schepen, die in het Kanaal en voor de Theems en aan the Downs komen en daar onze wachtschepen torpedeeren, en weer huis waarts gaan zonder dat er een haan naar kraait, dat is toch al te Of die redeneering juist is, is niet de vraag maar zij [wordt gehoord. En er heerscht on tevredenheid, die zich nu en dan uit, niet altoos op vriendelijke wijze. De minister Bal four heeft op verschillende wijze de werke loosheid van de vloot pogen te verdedigen of te verontschuldigen maar hij slaagde er niet in alle critici te overtuigen. En toch is het begrijpelijk, dat Engeland zijn vloot poogt bijeen te houden, haar zoo min mogelijk aan gevaar blootstelt, al schijnt het eenigszins zonderling. Maar Engeland wil niet de kans loopen, dat de vloot door klein werk, door voortdurend afbrokkelen, zooveel van haar sterkte verliest, dat zij in een gegeven geval kleiner of minder sterk zou zijn dan noodig was, minder sterk bijvoorbeeld dan twee andere vloten te samen. Toch werdt er klaarblijkelijk gezocht naar een slachtoffer voor de onlangs voorgevallen minder aangename gebeurtenissen, en zoo zien wij dat de Engelsche vloot een nieuwen op perbevelhebber krijgt. Sir John Rushworth Jellicoe is ontheven van zijn vlootcommando en wordt overgeplaatst als Eerste Zeelord naar het departement van marineen tevens wordt hij belast met het voorzitterschap van het Naval College te Greenwich. Dat is dus een promotie, die hem met eene doet aftreden als commandant van de vloot. Het opperbevel over de groote vloot wordt opgedragen aan Sir David Beatty, tot dusver commandant van het le kruiserseskader, die zich onder scheiden heeft in den slag bij Doggersbank. Deze mededeeling van minister Balfour werd met toejuiching begroet, als bewijs van instemming en tevredenheid. In de Woud-Karpatken en het daaraan sluitend gedeelte van het Russisch-Roemeen- sche front wordt door de RusseD krachtig gestreden om een diversie te verkrijgen v^or het front Wallaehije, in de hoop dat de Duit sche en Oostenrjjksche legers, die daar bezig zijn Roemenië te overstroomen, genoodzaakt zouden worden zich aan de Karpathen te ver zetten tegen een doorbraakpoging van bet front. Die hevige strijd blijkt uit het Russische bericht betreffende het gevecht ten zuiden van Kirlibaba, waar de Russen de Duitsch- Oostenrijksche troepen terugdreven over de geheele streek, die zij daar bezet hadden, 11 officieren en 700 man werden gevangen ge nomen, en de Russen bezetten een reeks hoogten tot aan het dal van Dovtain. Daaraan sluit zich de Russische aanval aan het oostfront van Zevenbergen, waarvan het Oostenrijksche bericht nadere bijzonderheden mededeelt. De krachtige Russische aanvallen, zegt dit bericht, mislukten tengevolge van de standvastige en hardnekkige verdediging door de Duitsche en Oostenrijksche troepen, doch om enkele gedeelten loopgraaf wordt nog ge streden. Hieruit blijkt dat op enkele punten de Russen dan toch in de Duitsche en Oosten rijksche stellingen zijn doorgedrongen en dat de strijd om het bezit, het behoud of het her-zullen hebben, is nog te bezien. In de Wallachijsche vlakte, zoowel als in het Randgebergte wordt de opmarsch voort gezet. De legermacht, die door den Rooden Torenpas oprukte, en Coertea d'Arges be zette, is nu tot Pitesci, ten zuiden van Kam- poeloeng voortgedrongen en heeft die plaats bezet. Daardoor is in de eerste plaats de te- rugtochtsweg bedreigd van de Roemeensche afdeeling, die in den Törzburger-pas ten noorden van Kampoeloeng, bij Dragoslavele, den opmarsch der Duitsch-Oostenrijksche troepen tegenhoudt. Die colonne zal, zoo zij niet een uitweg vindt, uit het moeilijke berg land, deelen in het lot der afdeeling, die bij Orsova werd afgesneden. En vervolgens is Pitesci een der spoorwegknooppunten, waar de lijnen naar Ramnicu, Coertea d'Arges en Kampoeloeng samenkomen en de ljjn naar Boekarest gaat. De kring wordt daardoor op nieuw nauwer toegehaald om Boecharest en wanneer nu straks ook de colonne, die in den Predealpas staat, gelegenheid heeft op te rukken en Ploesci te bezetten, het middenpunt van het groote 'petroleum-gebied, dan zijn alle spoorwegen, die naar Boecharest loopen in handen van de oprukkende Duitsch-Oosten rijksche troepen. De Italiaansche bladen, die het meest mede lijden hehben met Roemenië het was toch de stille vierde in het Drievoudig verbond hopen, dat er spoedig hulp moge komen voor het bedreigde land. Op het Russische, Mace donische en Roemeensche front moeten krach tige aanvallen worden gedaan en voornamelijk versterkingen worden aangevoerd. Sarrail moet met grooter vastberadenheid oprukken. Maar inmiddels zegt de »Corriere«, dat de Duitsche opmarsch met de regelmatigheid van een vredesmanoeuvre wordt voltooid, en dat de toestand van Roemenië zoo ernstig moge lijk is. In de Times* zet Kolonel Repington uiteen, dat Roemenië niet het hoofdfront is, en dat daar de oorlog niet beslist wordt. Dit hebben wij indertijd ook gehoord over Servië en Montenegro, en zullen wjj waarschijnlijk nog wel eens meer hooren. Maar waar dan wel het hoofdfront is, voor het oogenblik dat er hevig gevochten wordt en harde slagen vallen, zegt Kolonel Repington niet. De Daily Chronicle* geeft de schuld van het gebeurde alleen aan Rusland en Roemenië. De anlere geallieerden konden daar niet helpen, zegt het blad. Joffre en Haig vielen aan bij de Somme, Cadorna bij Görz en op de Karst* en hielden zoo de Duitschers en Oostenrijkers vastSarrail rukte op in Macedonië. Slechts Rusland kon Roemenië onmiddeljjk helpen. Het is dus onnoodig den anderen geallieer den verwijten te doen en van hen een strategie te eiscben die onmogelijk is. Men meent, dat Engeland Sarrail nog een half millioen man moet sturen maar hebben zij die dit verlangen en wel eens over nagedacht welk een transportdienst voor zulk een leger noodig zou zijn De weg van Engeland naar Saloniki is 3000 mijlen, door een gebied, waarin herhaaldelijk duikbooten gezien worden. Het is moeilijk niet alleen om 500.000 man over zulk een afstand te vervoeren, maar hen ook van al het noodige te voorzien. Uit mili taire overwegingen zou het wellicht weusche- lijk zijn meer kracht op het oostelijk front te ontwikkelen, maar de transport-moeilijk heden maken het wenschelijk onze hoofdaan dacht aan het westelijk front te wjjden. Op het verschil tusschen deze opvatting en die van kolonel Repington behoeven wij waarljjk niet in 't bijzonder te wjjzen. Officieele communique's. PARIJS, 30 Nov. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag: Behoudens vrij hevige ge- schutstrijd ten Zuiden van de Somme en in het vak van Ablaincouit en Pressoir en eenige patroeljeschermutselingen in het vak der hoogte van Mesnil, is er den heelen naeht niets van belang gebeurd. LONDEN, 30 Nov. (Reuter.) Officieel be richt van vanochtend. Vijandelijk geweer- en machinegeweervuur nabij Gueudecourt. BERLIJN, 30 Nov. (Wolff) Officieel avondberichtVan tijd tot tijd levendig vuur ten Noorden ten Zuiden van de Somme. Twee Zeppelins vernield. Omtrent het neerschieten van twee Zeppelins wordt van Engelsche zijde nog het volgende gemeld De vijandelijke luchtschepen naderden de Noord-Oostkust van Engeland Maandagavond tusschen 10 en 11 uur. Bommen werden geworpen op verschillende plaatsen van Yorkshire en Durham. Men ge looft dat lichte schade is aangericht. Een der luchtschepen werd door een vliegmachine van bet Royal Flying corps aangevallen en neer geschoten. In vlammen gehuld viel het by de kust van Durham in zee. Het andere luchtschip drong door in de Noordelijke graafschappen en wierp bommen op verscheidene plaatsen. Het werd onophoudelijk aangevallen bij zijn terugkeer door vliegmachines van het R iyal Flying corps. Het luchtschip scheen te zjjn beschadigd, want het volbracht het laatste deel van zijn reis zeer langzaam. Het kon de kust van Norfolk niet voor het aanbreken van den dag bereiken. De bemanning slaagde er klaarblijkelijk in herstellingen aan te brengen, want het ver volgde zijn reis in Oostelijke richting met groote snelheid. Het luchtschip bevond zich op een hoogte van 2700 meters, toen het boven de zee werd aangevallen door vier vlieg machines van den marinedienst en door ge wapende sloepen. In vlammen gehuld stortte het neer om 6.45 uur. Volgens de laatste rapporten omtrent den ZeppeliDaanval is de schade zeer licht, ofschoon meer dan honderd bommen geworpen zjjo. Een vrouw stierf aan een beroerte. Vjjf mannen, zeven vrouwen en vier kinderen zijn gewond en 35 huizen beschadigd. Geen mi litaire schade van eenige beteekenis. Van Duitsche zjjde wordt omtrent dezen aanval het volgende gemeld In den nacht van 28 November wierpen verscheidene marine-luchtschepen met goed succes bommen op de hoogovens en industri- eele instellingen van midden Eogeland. Op verscheidene plaatsen konden braoden worden waargenomen. De bestrijding was buitengewoon sterk. Een luchtschip is aan het vijandelijk afweervuur ten offer gevallen en nabij Scarborough naar beneden gestort. Een tweede luchtschip is niet teraggekeerd, zoodat op verlies van dit luchtschip moet gerekend worden. De overige luchtschepen zijn teruggekeerd en geland. De vervolgwoede der Duitschers in de Kempen. 35.000 mannen weggevoerd. Met ongekende hardvochtigheid treden de Duitschers ook op het platteland van België en Limburg op. Onder de gearresteerden zijn wederom vooral op het platteland ver scheidene honderden, die niet tot de werkloo- zen en niet tot de armlastigen konden gere kend worden. Op bevel van Z. Em.-kardinaal Mercier heb ben de verschillende Dekens en pastoors een poging gewaagd om de clementie van den overweldiger in te roepen, maar naar hen wordt niet geluisterd. De landbouwdistricten worden thans stelselmatig van alle manneljjke krachten ontbloot. Zelfs zijn hier eenige vrou wen aangehouden. De algemeene arrestaties van burgers zijn voorafgegaan door het wegvoeren van ver schillende Kopstukken, waarvan gevreesd werd dat zij een algemetn verzet zouden kunnen uitlokken. Daaronder waren onderwijzers en leden van gemeenteraden, waarvan reeds vroe ger heette bekend te zijn, dat zij tegenover »de Duitschers« onverzoenlijk waren. Turnhout, Arendonck, Herenthals Neer- en Overpelt, Bree, Hasselt, Aarschot, Diest en alle gemeenten uit de omgeving zijn getroffen. Naar men van betrouwbare zijde verneemt zijn uit bovenbedoelde plaatsen in drie dagen meer dan 35.000 mannen en jongelingen weg gevoerd. De verbittering is hier tot een ongekend pijl gestegen. De vorderingen van menschen hebben hier echter steeds plaats met breed militair vertoon om den burgers ontzag en schrik in te boezemen. Thans duren de de portaties nog voort. Belgische burgers als „Arbeiter-Bataillon". VAN DE GRENS, 29 Nov. (Tel.) Burgers van Gent, samengeroepen of met geweld sa mengebracht in de fabriek Gantoise, het con centratiepunt, zooals wij vroeger meldden, zijn samengevoerd tot het »4e Civiel Arbeiter-Ba taillon* en aan 't werk gesteld in de omge ving van Soissons achter 't front in Frank rijk dus. Zij moeten er loopgraven maken, ver sperringen spannen en wegen aanleggen Hun voeding is zeer onvoldoende. De ongelukkigeu overnachten in een oud klooster. Verscheidene burgers, daar door shrapnels gewond, kwamen te Gent terug. Vrijdag en Zaterdag 1.1. heeft een nieuwe maatregel der Duitsche overheid veel onrust gewekt. Stadsagenten moesten van huis tot huis gaan en aan alle burgers van 17 tot 45 jaar van allerlei rang of stand vragen welk beroep ze uitoefenden. Veel beambten van het steuncomité enz. kregen een bewijs, dat zij van wegvoering vrijgesteld werden. Men ver wacht dus nieuwe deporatie op groote schaal. Wij kunnen nogmaals bevestigen, dat ook uit Gent veel burgers gedeporteerd zjjn, die werls hadden. TER NElIZENSd VOLKSBLAD

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1