Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. MILITIE. KEUHMEESTEE. POLITIE. P« joedcjHze. DE BAKKER P. GEËLHOEDT L. J. WIELAND A. )(ienand achkrptildin. L. J. Geelhoedt. De Waarheid. L. J. GEELHOEDT. Oproeping ter Inlijving. AGENT van POLITIE, No. 2730. Woensdag 29 November 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS Por 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren. Brievengaarders »n den Uitgever. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 aent: elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tariet. Orootere letters naar olaatsi uimt*. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONDE, te Ter Neuzen. INRICHTINGEN, Keurmeester Die bewering is onwaar. DE OORLOG. De algemeene toestand. TER Mül ZLYSfll VOLKSBLAD. -T"" Telef. Snterc, No 15. Do Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat de ingeschrevenen voor de lichting 1917 in den hieronder stnanden staat vermeld, hij de militie moeten worden ingelijfd op Dinsdag 19 December 1916, namiddags 1,30 uur, te Middelburg, in het gymnastieklokaal aan de Groenmarkt. Nümmer IN HET ALPH ABETISCH REGISTER. NAMEN EN YOORNAMEN. OPMERKINGEN. 1 van Aalst M. P. Teneinde naar de plaats van in 3 Audenaerd L. Ch. lijving te worden overgebracht, 10 Bootsgezel J. J. moeten de dienstplichtigen zich op 11 de Braai I. A. 19 December a.s. des voormiddags 13 Bracke F. te 10 uur bevinden te Ter Neuzen, 14 Bruggeman J. voor het gemeentehuis. 15 de Bruijne L. 18 Dhanis C. Th. 22 den Dikken H. 24 de Doelder J. J. 26 van Doeselaar J. J. M. 29 Dooms J. J. 30 Drabbe C. ?5 Eggermont C. E. P. 36 den Exter J. 37 de Feijter A. C. 41 Geensen A. A. 42 't Gilde G A. 45 Harms J. 50 Jolijt K A. 51 de Jonge A. J. 54 Kaan P 84 Risaeeuw J. I. o. b. c. d. Genoemde dienstplichtigen zijn verplicht op genoemden dag en uur op de aangewezen plaats aanwezig te zijn. Deze verplichting vervalt evenwel voor den dienstplichtige, die alsdan eene verbintenis tot vrijwilligen dienBt heeft aangegaan uitstel van eerste oefening heeft verkregen vrijstelling van den dienst heeft gevraagd wegens het bekloeden van een geestelijk of een godsdienstig- menschlievend ambt of wegens het opgeleid worden tot zoodanig ambt, ingeval op de aaDvraag nog niet is beslist; blijkt verblijf te houden in eene gemeente, waar eene der ziekten vermeld in de wet, houdende voorzie ningen tegen besmettelijke ziekten, epidemisch heerBehende is verklaard blijkt verblijf te houden in een gezin, waar eene der onder d vermelde ziekten heerscht of waar eene dier ziekten heeft geheersclit en het gevaar voor besmetting nog niet is geweken. In de gevallen, omschreven onder ae, wordt do dienstplichtige ingelijfd buiten zijne tegenwoordigheid. Doet zich een geval voor als bedoeld onder d of e, dan behoort de dienstplichtige daarvan tijdig kennis te geven ter secretarie dezer gemoente, alwaar zoo noodig ook inlichtingen kannen worden verkregen omtrent het vervoer naar de plaats van inlijving. Met hechtenis van ten hoogste EEN MAAND of geldboete van ten hoogste DRIE HONDERD GULDEN wordt gestraft hij die ter inlijving moet opkomen en niet verschijnt op tijd en plaats, voor zijne Inlijving bepaald, tenzij blijkt, dat voor zijne niet-verschijnlng eene geldige reden bestond. Met gevangenisstraf van ten hoogste TIEN MAANDEN of geldboete van ten hoogste DRIE DUIZEND GULDEN wordt gestraft hij, die opzettelijk bedoeld feit pleegd Ter Neuzen, 25 November 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINOA. welke GEVAAR, SCHADE of HINDER kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Ge meente secretarie tet inzage ligt een verzoek met bij lagen van de Coöperatieve Broodbakkerij en Ver- bruiksvereeniging „Ons Belang" te Ter Neuzen, om VERGUNNING tot het oprichten en in werking brengen van eene broodbakkerij, in een gedeelte van het perceel, plaatselijk genummerd 6 en gelegen aan het Nieuwediep, kadastraal bekend in Sectie L. No. 735. Op Dinsdag, 5 December a. sdes voormiddags van 10 tot 11 uren, zal in het Gemeentehuis gele genheid bestaan om bezwaren 'tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schrifteijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zü, die bezwaren heb ben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het boven gemelde tijdstip, ter Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Ter Neuzen, 21 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zjjn zij, die niet overeen komstig art 7 der Hinderwet op den bovenbepaal- den dag voor het gemeentebestuur zijn verschenenten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Burgemeester en Wethouder van TER NEU ZEN roepen sollicitanten op naar de, met 1 Januari a. s. vacant komende betrekking van van vee, vleesch en visch te Sluiskil. Stukken in te zenden vóór 5 Decem ber 1916. Ter Neuzen, den 21 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Te TER NEUZEN is, ingaande 1 Januari a.s., te vervullen de betrekking van op eene jaarwedde van 600.welke na 3, 6, 9, 12 en 15 jaar dienst respectievelijk bedraagt f 650,— f 700,— 750,-- f 800,— f 900,benevens bovenkleeding (uniform), schoeisel, wapenen en verdere uit rusting. Diensttijd als agent van politie in andere gemeenten doorgebracht, komt voor de helft ni aanmerking. Voor het bezit van het politie diploma wordt de jaarwedde met f 25,verhoogd. Sollicitanten, niet ouder dan 30 jaar en lang minstens 1,70 M kunnen hunne eigen handig op zegel geschreven verzoekschriften inzenden aan den Burgemeester voor 12 December 1916- In het verzoekschrift moeten ook worden vermeld naam en voor namen (voluit), datum van geboorte, tegen woordige en vroegere woonplaatsen en betrek kingen en burgerlijke staat van den solli citant. De aanstelling geschiedt voor een jaar en zij die mot administratieve werkzaamheden bekend zijn genieten de voorkeur. Bij gebleken geschiktheid volgt een defini tieve benoeming. Voor de sollicitanten zal de Burgemeester op de gemeente-secretarie te spreken zijn Maandag, den 11 December 1916 van 10 tot 12 uur des voormiddags. Ter Neuzen, 25 November 1916. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Op Vrijdag 1 Dec. heeft de stemming plaats voor den Gemeenteraad, noodig geworden door het overlijden van ons vrijzinnig raadslid, den heer A. H. Donze. Er zijn drie candidaten voor dezen raads- zetel. Wij zullen trachten dezen vrijzinnigen zetel te behouden. Daartoe helpe ieder mede. Wie eene goede keuze wii doen, stemme als hieronder. Zoodoende zal hij gestemd hebben in het waarachtig belang der gemeente. a Laat ieder Vrijdag a.s, precent zijn. Stemt liefst zoo vroeg mogelijk. Dat vergemakkelijkt het werk voor de propagandisten. Spreekt met vrienden en kennissen. Komt op in zoo groot mogelijk aantal. De keuze is gemakkelijk Wie met ons van meening is, dat eene vrij zinnige meerderheid noodzakelijk is voor onze gemeente, die stemt onzen candidaat. Wie minder voor partijrichting gevoelt, maar toch het besef heeft, dat we vooral in dezen tijd mannen noodig hebben, die iets weten en kunnen, ook hij zal stemmen onzen candidaat. Die allen moeten voelen en begrijpen, dat met alle macht moet gewerkt worder, om te doen slagen den heer De Katholieken hebben ook een' candidaat gesteld. Dat is hun goed recht. Bij evenredige vertegenwoordiging zouden zij reeds langen tijd een raadszetel bezet heb ben, zooals onze partij zetels in het district Hulst voor de Provinciale Staten zou hebben. Nu hooren wij van verschillende Katholieken zeggen, dat de legende verbreid wordt, als zou het de schuld der liberalen zijn, dat ze nog geene plaats in het raadscollege hebben. Dat weet ieder, die de geschiedenis van eenige jaren ber, heeft medegemaakt, beter. Daartegen dienen wij te protesteeren. Wil men soms bij eene eventueele herstem ming weer roet in het eten gooien Laten wij op onze hoede zijn. Ons beste protest is Vrijdag als één man te stemmen den liberalen candidaat, den heer De voorloopige regeering te Saloniki, de heer Veuizelos dus, heeft aan Bulgarije en ook aan Duitschland den oorlog verklaard. Volgens een Reuterbericht uit Athene zou dat beteekenen, dat Griekenland feitelijk in staat van oorlog zich bevindt met Bulgarije en Duitschland daar »de geallieerden het Drie manschap te Saloniki, (bestaande uit Venizelos, Dragoemis, Kalageropoolos) als de eigenlijke regeering van Griekenland beschouwen.» Deze conclusie van Reuter is wat al te boud. Want ook al zou het juist zijn, dat de geal lieerden het driemanschap te Saloniki als de wettige Grieksche regeering erkennen, een erkenning, waaromtrent ons tot dusver nimmer berichten bereikten, integendeel werd nog on langs door de Britsche regeering in het Lager huis verklaard, dat koning Constantijn nog steeds werd erkend, het feit blijft bestaan, dat de macht van Venizelos niet verder gaat dan Nieuw-Griekenland en dat in Oud-Grie kenland de koning nog steeds over den mach- tigsten aanhang beschikt. De regeering van den koning heeft nog geen oorlog verklaard en voorloopig is du9 alleen de regeenng te Saloniki en haar aanhang met Bulgarye en Duitschland in oorlog, zooals dat ook feitelijk al het geval was, sedert Venizelos zijn bewind te Saloniki vestigde. Van veel meer belang, dan deze oorlogs verklaring van de leiders der z.g, »uationale beweging», is hetgeen er in Oud-Griekenland zal geschieden. De regeering van koning Con stantijn, die zich tegen den eisch van admiraal Fournet ter uitlevering vau artillerie en oor logsmateriaal verzette, heeft thans een ulti matum van de geallieerden ontvangen, waarin haar tot 1 December tijd wordt gelaten zich te bedenken, en waarin bij volharding in de weigerende houding wordt gedreigd met maat regelen van geweld. Het is natuurlijk mogelijk, dat de regeering, voor deze dreigementen zwichend, nu ook het laatste restje van zelf standigheid, dat haar bleef, zal opgeven en zich naar den opgelegden dwang zal willen schikken. Maar... onder de Grieksche offi cieren is er een zeer krachtige strooming om zich tegen de vernederingen, die de Entente het ongelukkige kleine koninkrijk oplegt, metteidaad te verzetten, en verzet te gaan bieden, ook zelfs al mocht de koning ten slotte zwichten. Men weet te weinig omtrent de toestanden thans in Griekenland heerschend om de beteekenis van deze beweging te kun nen beoordeelen, maar vermoedelijk ^eeft zij toch wel eenige kracht. De wijze van optreden der Entente moet in breede volkskringen woede en verontwaardiging hebben gewekt en het is dus zeker niet onmogelijk, dat de nationale beweging» van Venizelos, een niet minder krachtige tegenbeweging zal uitlokken en het gewapend verzet tegen de Entente zal worden georganiseerd. Een verzet, te gevaarlijker voor

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1