Van het Westelijk oorlogstooneel. Op het Zuidoostelijk oorlogstooneel Op Zee 5ÏNNEiNLAN"b. UIT ONZE OMSEVIKG. Gemengde Berichten. Officieele communiqué's. Antwerpen Aken. Oe ontruiming van Hlonastir, Oe ontruiming van Monastir. Door Nederlanders gered. Steenkolen. Verhandeling van consenten. Onlusten in Djambi. verdedigende stelling bestormd en genomen, zoodat- de troepen der centralen daar in de vlakte zijn afgedaald en de Russisch-Roemeen- sche afdeelingen geheel op Roemeensch gebied zijn teruggeslagen. Bij Orsova, in het zuiden, aan de IJzeren Poort van den Donau, zijn de Roemeniërs eveneens teruggeslagen en bereikten de Duitsch- Ooslenrijksche troepen reeds den spoorweg van Orsova voor Craiova, in Roemenië. Op alle punten van de grens is dus de strijd naar Roemeensch gebied overgebracht, van het noorden bij den Tölgyes-pas, in het Gyergyo- gebergte, tot het zuiden bij Orsova en Turn- Severin. In de Dobroedsja is niets nieuws. En aan het Italiaansche front blijft, tusschen de Wip- pach en de zee, de strijd bepprkt tot loop- gravengevechten. PARIJ8, 20 Nov. (Havas.) Communiqué. De nacht was betrekkelijk kalm aan het ge- heele front. BERLUN, 28 Nov. (W. B.) (Officieel.) Legergroep-RupprechtHet artillerievuur was gisteren over het geheel geringer en alleen krachtig aan de beide oevers van de Ancre. Tusschen Serre en Beaucourt en tegen onze stellingen ten zuiden van Miraumont in de avonduren ingezette aanvallen mislukten met groote verliezen In een handgranaten-gevecht wierp onze infanterie de Engelschen uit bet westelijk deel van Grandcourt. Bij de tegen aanvallen van de laatste week werden 22 of ficieren en 900 man gevangen genomen 34 mitrailleurs werden buitgemaakt. Opnieuw trachtten de Fransc'nen van het noordwesten uit het bosch van St. Pierre Vaast binnen te dringen. Zij werden teruggeslagen, hoewel een krachtig vuur den met versche strijdkrach ten ondernomen aanval had voorbereid. VAN DE GRENS, 18 November. (Telegraaf) Meu heeft dikwijls bericht gelezen over 'n nieuwen spoorweg, dien de Duitschers in het Oosten van België aanleggen. Deze lijn moet feiteljjk dienen om een snellere verbinding te krijgen met Antwerpen en met Noord-België en heeft dus stategische beteekenis. Van Visé aan de Maas loopt ze door het land van Herve, langs Warsage, ten Noorden van Aubel naar Hombourg. Even voor Hom- bourg ligt een tunnel van ongeveer 3 K.M. lengte. Onlangs stortte deze over een lengte van 26 meter in. Onmiddellijk riep men de na men der werklieden af en miste er 24, die on der de ingestorte massa begraven lagen. Te Hombourg is een nieuw station gebouwd. Van, hier gaat de lijn naar Moresnet. Even vóór deze plaats ligt een prachtige nieuwe brug van 1 K.M. iengte op pijlers, die aan hun basis 7 vierkante meter oppervlakte hebben 't gansche gevaarte is bijna 60 meter hoog. Van Moresnet loopt de lijn voort over Gemme- nicti naar Aken (Temperblend). Er zijn vier sporen, behalve in den tunnel en op de brug, waar er alleen dubbel spoor is. Nabij de Duit- sche grens loopt van Moresnet een nieuwe lijn naar Ronheide, naar de groote lijnJLuik Herbestal—Aken (hoofdstation) en een twee de zijtak van Moresnet naar Hergenrath naar dezelfde hoofdlijn. De vroegere verbindingen Luik Hërve Aubel Gemmenich Aken (T.) en Welkenraadt, Moresnet Gemmenich en eindelijk bedoelde hoofdlijn Luik Ver- viers Herbestal Aken blijven bestaan, zoo dat er gelegenheid is voor snel verkeer Aan de nieuwe lijn arbeiden Belgen, Italia nen, Duitschers en krijgsgevangen Russen, die hun kampen te Hombourg, Aubel en op andere plaatsen hebben. Die Italianen zijn werklieden, die voor den oorlog de Rijnstreek en het Ruhrgebied werkzaam waren. De Rus sen mogen geen omgang hebben met de bur gerij, aan wie 't verboden is dezen paria's voedsel te geven. Oe Duitsche terreur in België- Vier lungers terechtgesteld. Naar men weet, zijn vóór eenige weken te Has selt 18 Belgische burgers door de Duitsche militaire overheid ter dood veroordeeld. Aan stonds heeft Z. Em. de Nuntius van Brussel, in naam van Z. H. Paus Benedietus XV, stap pen aangewend om voor deze veroordeelden genade te bekomen. Dank zij deze hooge tus- schenkomst, werden slechts 4 der 18 veroor deelden ter dood gebracht te weten de hee- ren Kusters, Dubois, Wauters en Mossart. Aan al de anderen, ook aan burgemeester Goienvaux van Namen en aan de twee geeste lijken Burlet en De Rijck, werd genade ge schonken. Van tie Grens. Begin Oct. werden in de stad Eecloo werk lieden opgeroepen om in den omtrek boomen te rooien en verdedigingswerken aan te leggen. Het gold hier dus wel dedelijk pressing tot militaire arbeid. In begin November waren deze groepen klaar met den aangewezen ar beid en 1 Nov. werden zij ten getale van 60 naar Gent gevoerd en vermoedelijk verder naar Duitschland, maar hiervan is den familie leden niets bekend. Den 7en Nov. moesten weer 50 burgers in dezelfde richting vertrek ken. Na dien datum ging het vervoer aldps in kleine groepjes voort en in de stad twij felde men er niet aan of alle weerbaren zullen zoo langzamerhand worden heengezonden. Te Antwerpen weigert het stadsbestuur de lijsten der werkloozen aan de Duitsche over heid af te geven. Allerlei personen worden UjU op het Zuiderstation geroepen, waar men hun papieren naziet. Wie werkloos is of naar het oor deel der Duitschers niet genoeg verdient, krijgt de keus, een arbeidscontract te teekenen voor drie of zes maanden tegen vrij hoog loon. Wie echter weigert te teekenen, wordt onmiddellijk naar Duitschland gezonden. Een officieel schrijven, aan alle burgemees ters gericht, eischt van deze, de lijsten dér werkloozen uit te leveren, zoo niet, dan zulleji burgers van allerlei rangen en standen worde n weggevoerd. LONDEN, 20 Nov. (Handelsblad.) De »Dai y Teiegraph« meldt uit Rome, dat volgens ii - lichtingen uit particuliere bron, de Duitsche s en Bulgaren Monastir ontruimden, toen :e ontdekten dat de weg naar Prilep door e Serviërs werd bedreigd. De ontruiming begcn al eenige dagen geleden, maar veel voedse - voorraden en materieel moesten worden ach tergelaten. De vijand dwo.ng de burgerbevo - king weg te trekken en stak vele huizen in brand. LONDEN, 20 Nov. (Handelsblad.) De Daily Chron.« verneemt uit Parijs, dat de bezetting van Monastir een groote prestatie is van het kleine Servische leger en dat, al worden ze zeifs niet geheel aan zich zelf overgelaten, er toch weinig hoop is voor de Bulgaren van Boyadief op hulp van Mackensen, die in de Dobroedsja wordt vastgehouden. Militaire des kundigen hechten groot belang aan de ver meestering van de hoogten ten oosten van Monastir, die de vijandelijke verbindingtusschen Monastir en Prilep beheerschen en die voor de operatiën der geallieerden in deze streek van overwegend belang zijn. PARIJS, 20 Nov. (Havas De bladen juichen over den val van Monastir, die nog sneller kwam, dan zij verwachten, en dien zij als een schitterende overwinning vau Svrrail's leger beschouwen, die het begin van het herstel van Servië aangeeft, op dezelfde plaats en denzdtdan dag als dit in 1912 werd voleindigd. De bladen zien er een historische, militaire en politieke gebeurtenis van groote beteekenis in, die een punt van onmiskenbare waarde vormt in de geschiedenis van den Macedoniscben veldtocht. De moreele beteekeDis van den terugkeer der Serviërs in Monastir zal een ernstige teleur stelling vormen voor%Duitschland, doch voor de Serviërs een krachtige versterking in den strijd voor de territoriale en nationale inte griteit. Heldhaftig, bijna bovenmenscbelijke daden zijn dagelijks verricht door de dappere troepen in een buitengewoon moeilijk gebied, in bergeu en moerassen, in regen, mist en sljjk. e, De Servische gezant Vestnik zeide in eën interview Dé inneming van Monastir in 19|2 verloste ons van het Turksche juk ,ik hodjp, dat de overwinning van heden het begiii éal zijn van de verlossing uit de banden dHi^Diift- schers en Bulgaren. Hij verwacht, dat de ov*-, winning van Mona-tir een grooten indruk maaken in den Balkan en van grootfcn in vloed zal zijn op den loqp der gebeui tenissati. BERLIJN, 20 Nov. (W. B.) De ontruimi|ig van Mona-tir door de verbonden legers is sadeit dagen voorbereid. De Serviërs hadden de Tsjerna in den bocht dier rivier overschreden, en waren met sterke strijdmacht in noordelijke richting vooruit gedrongen, tot zij na wissel vallige gevechten de hoogten ten N.W. v»u Tsjegel bereikten. Deze berg is op dezelfde hoogte als Monastir gelegen en gaf den Ser viërs gelegenti id de Duitsch-Bulgaarsche stel lingen flanbeerend te beschieten. Tegelijkertijd stieten sterke Fransche troepen ir. de vlakte tegen de Duitsck-Bulgaa,rscbe posities. Een voor de strategische positie vol komen onbeteekenend punt onder groote offers te behouden, zou onverantwoordelijk zijn ge weest. Daarom werd tot vrijwillige verlating van Monastir besloteu, wat te meer te begrijpen ig, daar Monastir zonder eenige militaire waar de is. De Bulgaren en Duitschers bezetten de ten n. van Monastir gelegen hoogten, van waaruit zij den dalketel onder geschutvuur kunnen nemen. Het is dus een volkomen waardeloos ge schenk, waarmede de Entente de Sarviers, die hun land en bevoiking opofferden, beloonen. Monastir was de laatste plaats waar de re- geering zich ophield en waaruit de koning verleden jaar gevlucht is. Aan den strategischen toestand op den Balkan verandert de herneming van Monastir niets. Sarrail's taak, de verbinding met de uit de Dobroedsja oprukkende Roemeensch-Russi-che legers te verkiijgeu, blijkt volkomen mislukt. Het groote strategische plan der Entente zou bereikt zijn, wanneer Sarrail op zijn oo-te- lijken vleugel vooruitrukte. Doch daar hij len druk der Buigaren ia het oosten niet kon vernietigen, verlegde bij zgn hoofdaanval steeds meer naar het westen. Doch al verzekert hij zich daardoor ook onbelangrijke plaatselijke successen, zijn taktiek is een openlijks bekentenis, dat hij zijn oor spronkelijk, plan om den Roemeniërs en Russen de baud te reikeo, voor altoos opgaf. Een berichtgever te IJmuiden schrijft: De vorige week werden door het Nederland- sche stoomschip Delta, dat van New-York naar Amsterdam onderweg is, te Falmouth 120 schipbreukelingen geland, welke gered waren van den Britschen walvischvaarder Restitution, nadat deze vier dagen door de Delta was ge sleept met het doel het schip naar Falmouth te brengen. Behalve de bemanning, welke geheel uit Nooren bestond, was ook een aantal arbeiders aan boord, die in de opslagplaatsec der maat schappij de gevangen walvisschen moesten be werken. Eenige dagen na het vertrek uit Liverpool werd het stoomschip door een zwaren storm beloopen, zoodat de zeeën zeer hoog boven het schip uitsloegen. Niettemin ging alles goed tot het stuurgerei in het ongereede geraakte en het roer stukgeslagen werd. Hierdoor was het schip een speelbal der golven, terwijl het water in de ruimen drong en het schip langzaam begon te zinken, in weerwil van de moeite, welke men zich gaf om het indringende water uit te pompen.. Men wanhoopte reeds aan een redding, toen een stoomschip, dat het Nederlandsche stoom schip Delta bleek te zijn, in zicht kwam en met veel moeite ëen sleeptros overbracht. Aïle pogingen, otp het schip binnen te bren gen, mislukten omdat de woeste zee, gepaard aan een barden storm, het sleepen onmogelijk maakte. Ten slotte wilden de opvarenden, nadat de sleeptrossen gebroken waren en nieuwe pogingen om verbinding te krijgen faalden, het schip verlaten, doch zij hadden nog slechts drie booten tot hun beschikking omdat de andere waren stukgeslagen. In deze booten hing de geheele bemanning over en werd toen met bovenmenschelijke in spanning opgepikt door het stoomschip Delta. Men ontving daar de schipbreukelingen zeer hartelijk, ofschoon men wel eenigszins verlegen was met een zoo groot aantal onverwachte gasten. De geredden waren zeer dankbaar voor de liefderijke opneming en erkenden dat zij zeer zeker verdronken zouden zijn als de Neder landers hen niet gered hadden. Het verlaten van het schip in den woedenden storm zou nog gevaarlijker zijn geweest dan aan boord van het ronddrijvende schip te blijven, in af wachting of er niet van de een ot andere zijde hulp kwam opdagen. Het stoomschip Restitution was in 1895 gebouwd, had een inhoud van 3290 bruto tons éri was thans, voor een jaar uitgerust, onder weg naar de vanggronden in de Zuidzee. Eige naresse van bet schip was de Southern Whaling and Sealing Company in North-Shields. Naar wij vernemen heeft onze Regeering om in den dreigenden steenkolennood te voor zien een belangrijke hoeveelheid Engelsche stetnkolen aangekocht, die zoo snel mogelijk met verschillende schepen, naar ons land zullen worden verscheept. De Rijkscommissie va:i Toezicht op de ver- eeniging Groenten-Centtale, heeft aan de vei- lingbesturen het volgende ter kennis gebracht. Daar blijkbaar bij vele belanghebbenden de meening bestaat, dat uitvoerconsenten, welke ten name van een bepaald persoon verleend zijn, zoo noodig nog weer verhandeld mogen worden, zoodat de uitvoer van de tuinbouwpro ducten plaats vindt door een ander dan den gene, op wiens naam het consent oorspron kelijk verleend was, deelt, zij mede, dat elke verkoop vaD een consent door den oorspron- kelijken houder, tenzij zulks in de betrokken uitvoerregeling speciaal mocht zijn geoorloofd, ten gevolge zal hebben, het intrekken van het verhandelde consent en eventueel een schorsing van den exporteur als zoodanig. Dat het dreigen met schorsing ernstig ge- gemeend is, blijkt wel hieruit, dat de veilin gen telkens lijsten krijgen met de namen van exporteurs of vereenigingen aan wie voorloopig niet meer verkocht mag worden. (Officieel.) Bij het Depaitement van Kolo- n ën is ontvangen het volgende bericht van den gouverneur-generaal vau Nederl .-Jndië De politieke toestand in de Batang Aseistreek is gunstigdo houding van hoofden en bevol king is '-uitmuntend. Aan dè Boven-Tjenakn (reehterzjjrivier van de Kwantan-rivier in Indragiri, ten noorden van Djamfii) had eene ontmoetiug plaats tus schen eene patrouille onder sergeant West broek en opstandingen, wier aanvoeder Iman Serail met twee volgelingen sneuveldeéén gewonde volgeling ontkwam. Onzerzijds wer den de segaant Westbroek en drie inlandsche soldaten licht gewond. De telefonische gemeenschap tusschen Pa- dang en Moera Tebo is hersteld, Van wege den Algemeene Politiebond in Nederland is gisteren, door den Burge meester alhier, in de vergadering van Burg. en Wetb. aan den beer C. Klaassen, Inspec teur vah Politie, het gouden kruis uitgereikt wegens 30-jarige dienst bij de politie. Door de rijks-ambtenaren te Sas van Gent was het rijnschip «God met ons* komende van Duitschland en met basalt geladen en bestemd voor België, naar Ter Neuzen teruggezonden, teneinde de lading te onderzoeken of er smok kelwaar aanwezig was. Bij dat onderzoek is gebleken, dat aan boord was een hoeveelheid van wel 30 vaten lijnolie, die men had laten vloeien op den bodem van het schip onder de buikhelling. De lading is in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt. Zondagmorgen sprak te Hulst de heer Jac. Welieman van Krabbendijke voor de pas opgerichte vrijzinnige kiesvereeniging aldaar over het onderwerp: «Waarom Vrijzinnig?* Een voor Hulst talrijk publiek volgde met aandacht de met gloed uitgesproken rede welke meermalen door bijvalsbetuigingen werd on derbroken. De heer Poppe leidde de vergadering en sloot deze onder luid applaus met het uitspre ken van de hoop, dat heer Welieman nog dikwijls in bun midden zou wederkeeren. Velen gaven zich als lid op. Op een uit arbeiderskringen tot hem gerichte vraag antwoordde de heer Welieman, dat hij gaarne eens voor de arbeiders uit Hulst een door hem zelf gekozen onderwerp zou behan delen. Als zoodanig werd genoemd de distri- butiewet. De „Koningin Regentes". Uit Vlissingen meldt men aan de Tel. dat de drie achtergebleven leden van de beman ning van de «Koningin Regentes* nog niet uit Brugge zijn teruggekeerd. De Duitschers hebben den voorraad levens middelen en wijn aan boord van de mailboot in beslag genomen en betaald. Een verrassende ontmoeting. Aan het station te Apeldoorn arriveerde dezer dagen een Belgische vrouw met vier kinderen, die sinds het begin van den oorlog niets van baar man geboord had en niet anders wist of bij was gesneuveld. Zjj nam de wijk naar Ne derland en vernam dat haar man wellicht hier ot daar geïnterneerd was. Toen vrouw en kin deren te Apeldoorn aankwamen, zagen zij den gezochte werkzaam op het emplacement ,ran het station. (Hbl.) In verschillende nieuwsbladen komen ad- vertentiëu voor met aanbiedingen van zooge naamde oorlogssigaren, tegen den prijs van f 6.25 de 3000 stuks, te leveren door de si garenfabriek »Java« te Nijmegen. Naar aanleiding van herhaalde klachten door afnemers dier sigaren, deelt de commissaris van politie te Nijmegen mode, dat een sigaren fabriek «Java* aldaar niet bestaat en de onder rembours gezondeu sigaren van slechte kwali teit zijn. Oorlogshuwelijken. De «Daily Mail* waartschuwt tegen de lichtzinnigheid, waarmede Engelsche jonge meisjes met de «Anzac* soldaten in het huwe lijk treden. De Australië s, die hun korteu verloftijd in Engeland komen doorbrengen,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2