Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Bruinbrood. D« raadsverkiezing. Va» Pag tot pag. STEMMING voor den Gemeenteraad. No. 2728. Woensdag 22 November 1916. 27e Jaargang. Ter visie-ligging opgaven van Candidaten. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bi] vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 aent: elke regel meer 10 oent. Bi) abonnement aanmerkelijk ver cmnderd tariel. Grootere letters naar plaatst uimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat in gevolge circulaire no. 51938/86, dato 16 Nov. j.l. van Z.Exe. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel geen ander bruin- brood mag worden verkocht, dan dat, wat op broodkaarten wordt verstrekt. Ter Neuzen, 20 Nov. 1916. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. RIJNBERG. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, maakt bekend dat de bij hem ingeleverde opgaven van Candi- daten voor de op heden gehouden verkiezing, ter vervulling van een plaats in den Gemeenteraad even als het door hem opgemaakte proces-verbaal van sluiting der candidatenlijst, ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter inzage liggen dat afschriften dier stukken aangeplakt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, den 20 November 1916 De Burgemeester van Ter Neuzen, A. VISSER. L B. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat op Vrijdag den I December a. s., van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervulling van een plaats in den Gemeenteraadwegens overlijden van den heer A. H. Donze. De candidaten, in alphabetische volgorde zijn DE BAKKER P. GEELHOEDT L. J. WIEEAND A. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: .Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitge schreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste EEN JAAR". Ter Neuzen, 20 November 1916. De Burgemeester van Ter Neuzen, A. VISSER. L B. Er zjjn dus 3 candidaten gesteld in de vaca ture A. H. Donze. De liberale kiesvereeniging stelde den heer L. J. Geelhoedt. De anti-rev. kiesvereeniging wees den heer A. Wieland als candidaat aan. En eindelijk kwamen ook de katholieken samen en stichtten eene kiesvereeniging met het oog op stemminged voor den Gemeenteraad. Ook zij wezen een candidaat aan, n.l. den heer P. de Bakker. Het stellen van den laatsten candidaat is natuurlijk meer bedoeld als een protest, dat de katholieken nog geen vertegenwoordiger in den Raad hebben. Werkelijke kans hebben zij op het oogenblik niet. Wel zjjn die kansen er jaren geleden ge weest, toen de heer Standaert candidaat was en gesteund werd door de Liberale Kiesver eeniging. Maar reeds toen was het al te zeer een politiek spel, wat enkele jaren later duidelijk bleek. De heeren P. de Bakker en J. Thielman werden toen zelfstandig gesteld door de ka tholieke partij. Deze vielen bij eerste stemming uit en bij herstemming moesten candidaten als R. Drost en de heer Van Borssum-Waalkes (thans ook reeds verscheiden) het afleggen tegenover de heeren Koeijer en de Jager. Enkele z.g. leiders der katholieken hadden dit bewerkstelligd. Zij maakten van de kans gebruik, die de ontstem ming van verschillende bootwerkers ten opzich ter van den heer Drost hun bood. Maar daarmede gaven zij ook de kans op hunne vertegenwoordiging in de naaste toe komst veil. De anti-rev. zeer tevreden over de onver wachte en welkome hulp deden geen tegen- prestatie's en den liberalen was het door hen zelf onmogelijk gemaakt. We achten het van belang hierop te wijzen, om te doen uitkomen, dat gemodder op het eind toch niet tot het doel voert. Ook verwachten wij, dat de liberalen ka tholieken van meet af op onzen candidaat zullen stemmen. En dit te eerder, als ze zich de historie der laatste jaren herinneren. Het lidmaatschap van den Raad is op het oogenblik geen sinecure. Vele zaken, die studie en werkkracht eischen, roepen om op lossing. Wie zijn lidmaatschap goed wil ver vullen, heeft zich veel opoffering aan moeite en tijd te getroosten. Letten we in verband hiermede op de per sonen der candidaten, dan mag de liberale kiesvereeniging zich gelukkig achten, dat de heer Geelhoedt zich beschikbaar stelde. De heer Geelhoedt, die op eene andere plaats reeds jaren gemeenteraadslid en ook wethouder was, kent het klappen van de zweep. Bovendien staat hij onafhankelijk, is hij beslist in zijn optreden en in zijn maatschap pelijk leven gunstig bekend. Met vertrouwen mag dan ook de uitslag worden afgewacht. Iedere verkiezing levert zijne verrassingen op. Daarom is het noodig, dat een ieder nu reeds met kracht de propaganda voor onzen candidaat ter hand neemt. Dan is de gemeenteraad versterkt met een degelijk en werkzaam lid. De mishandeling van Belgie. Het is dag na dag dat ik de pen alleen opneem om haar dra ontmoedigd weer neer te werpen. Wie zich vernedert gevoelt verliest kracht en bezieling. Waarover te schrijven als men machteloos moet nederzitten, terwijl gruwelijk onrecht den buurman wordt aangedaan. Voorwaar, men kan er tegenwoordig niet fier op wezen een Nederlander te zijn Hoe demoraliseert de oorlog duizenden en hoe lijdt het karakter schade Ongeroerd en tot protest ongenegen laat de tragedie van het zieltogende België velen, die door de smart van een moeder wier kin deren ontvoerd worden op het tooneel getoond, tranen zouden storten. Is dit alleen gebrek aan verbeelding of iets ergens Beseft men dan niet hoe men niet een of twee, maar tienduizenden moeders en vrouwen in België nameloos lijden brengt En als ze het wel min of meer beseffen dan welt wat hun op 's harten grond niet ligt naar de keel. Ze uiten het niet uit angst. Voorwaar, de wreede oorlog demoraliseert zoo velen. Men zoekt alleen rust en vrede, hoe duur ook gekochtMen gaat kalm aan een nieuwe Grondwet knutselen en brengt om strijd te vermijden de openbare school in gevaar en zich zachtmoedig buigend verzuimt men de eenige gelegenheid om de troonopvolging zoo te regelen, dat het geheele volk niet kan gelegateerd worden aan een vreemdeling. Neen, onafhankelijk, zelfregeerend volk, gij moet niet bijtijds kalm en ernstig maatregelen nemen, om niet gelegateerd te worden aan een vreemdeling. Niets doen, de oogen neer slaan, uitstellen, dit alleen is gevaarloos werk. Is het Ik ben professor Van Hamel dankbaar, dat hij openlijk deze zaak besproken heeft. Maar toen was er weer stilte. Ja, ik weet het. Vóór alles, boven alles, moet rust, moet ontwijking van moeilijkheden worden gezocht. En wegens de duurte van alles vergenoegt men zich met karnemelk in plaats van bloed in de aderen. Moet echter ook de mishandeling, welke België ondergaat, zwijgend worden aanschouwd Het is zoo ontzettend vernederend lijdzaam met gesloten mond te moeten toezien, dat een door heden en verleden na aan ons verbonden volk zoo wordt gemarteld als België gemar teld wordt. Wat heeft dit Belgische volk misdaan om zoo mishandeld te worden Het heeft zijn eereplicht vervuld door den Duitschers niet toe te staan om Frankrjjk te overrompelen door België te misbruiken als eeu heirweg voor legers en kanonnen. Eu daarom is het land onder den voet getrapt en geplunderd, en worden nu zelfs zijn inwoners gevankelijk weggevoerd tot dwangarbeid in het land van hun vijand. Ik kan geen woorden vinden om mijn ver ontwaardiging over zulk onrecht te uiten. Als het niet neutraal is dit te zeggen, dan is neutraliteit vervloekt als alleen voor lafaards geschikt. Maar deze basterd soort van onzijdigheid is de onze niet, wij zijn niet neutraal op zedelijk gebied. Wij vechten niet mede en helpen geen der strijders, maar wij zijn getuigen en wij zwijgen niet als er onder onze oogen onrecht geschiedt, als het krijgsgebruik van beschaafde volken geschonden wordt en een klein volk mishandeld wordt. Het is tot groote eer der Roomsche Kerk, dat kardinaal Mercier, aartsbisschop van Me- chelen, plechtig veroordeeld heeft deze behan deling »als slavent, gelijk hij zegt, van Bel gische mannen, en »de klopjachten van acht honderd tot duizend man per dage door »rüchsichtslos« geweld gepleegd. Men leze wat de kardinaal moedig en fier den overweldiger verwijt, en men zij dankbaar voor die stem die van zulk nobel karakter getuigt. DE OORLOG. De algemeene toestand. Monastir is door de geallieerden genomen. Het eerste belangrijke succes aan het Ma cedonische front is behaald. De strijd is nu aan den linkervleugel van het leger van Sar- rail geheel op Servisch gebied overgebracht. Op 4 December 1915 rukten de Duitscbe en Oosten rij ksche troepen Monastir binnen. Zondag werd die plaats weder door de Duitsch- Bulgaarsche troepen ontruimd en door de aanrukkende Fransch-Sei vische troepen bezet. Het verlies dier plaats, dat Zaterdag reeds te voorzien was, toen de Serviërs Tsjegel en de ten n.o. daarvan liggende hoogte bezetten, en de Russen tot Bistritza, 4 K.M. van Monastir waren genaderd, is thans een feit geworden, gesteund door de Russen en Franschen, heb ben de Serviërs de zuidelijkste stad van hun rijk weder kunnen bezetten. Monastir (Bitolje), de grootste stad van Servisch Macedonië, ligt aan de Dragor, een zijrivier van de Tsjerna, aan den voet van den berg Peristeri en aan den westrand van dë vruchtbare hoogvlakte van Pelagoniahet be hoorde tot den Balkan-oorlog van 1912/13 aan Turkijetoen was het de hoofdstad van het vilajet Monastir, dat uit vier standjaks bestond. Monastir, door een spoorweg met Saloniki verbonden, is een plaats met grooten handel, vooral in manufacturen, katoenen garens, suiker, vruchten, specerijen, meel, graan, opium, vruchten, kaas en tapijten, en telde 45—55,000 inwoners. Door de verovering van Monastir, dat on geveer een jaar door de centralan bezet was, is de weg naar Servië voor de geallieerden geopend maar het is een moeilijke en zware weg, die door de vele bergachtige verdedi gingsstellingen, welke de Duitsche, Oosten- rijksehe en Bulgaarsche troepen kunnen be zetten, telkens zal worden afgebroken. In Griekenland staat nu nog het centrum van de Duitsch-Bulgaarsche troepen aan de Nidsje-planina, tegenover de Italianen, en de linkervleugel aan het Doiran-meer, de Vardar en de Stroema, tegenover de Fransch-Engel- sche troepen. Aan den Vardar en het Doiran- meer wordt slechts de gewone artilleriebe schieting gemeld, aan de Stroema vechten de Engelschen nog steeds tusschen de rivier en den spoorweg tegen de Bulgaren, die de lijn Demir HissarSeresKawalla bezet hebben. Aan het westelijk front zjjn de Engelschen, na een krachtige artillerie-voorbereiding op nieuw tot den aanval aan beide oevers van de Ancre overgegaan, en opnieuw hebben zjj daar op enkele punten voordeelen behaald. Ten zuidwesten van Serre, aan den weg van MaillySerre, ten noorden van de Ancre, en in Grandcourt en ten zuiden van dat dorp, dus voorbij St. Pierre-Divion, hebben zij de Duitsche linie kunnen terugdrukken de Duit schers zijn, naar luid van hun bericht, in vooraf gereed gemaakte stellingen teruggegaan. De Engelsche telegrammen zeggen ten zuiden van de Ancre, dus bij Grandcourt, gingen wij 5000 yards vooruit over een front van 5000 yards ten noorden van de Somme, dus aan den weg MaillySerre, bezetten wjj het hooge terrein ten zuiden van Miraumont. Hier is dus de linie bijna geheel zoover vooruitgebracht, dat zij zie11 aansluit aan de linie, die over Le Sars en ten zuiden van de Butte de jWarlencourt naar Gueudecourt voert. Grandcourt ligt ten noorden van het in den laatsten tijd veel genoemde Courcelette, dat reeds eenigen tijd in handen der Engel schen is. Het Duitsche bericht geeft den indruk, dat het Engelsche aanvalsfront zich nog verder uitstrekte, en vooral dat ten noorden van de Ancre, behalve dan in den hoek Serre—An creGrandcourt, de Engelschen overal werden teruggeslagen. Ook Fransche aanvallen bij Sailly-Sallisel en bij bet Bosch St. Pierre Vaast werden afgeslagen. Van deze aanvallen wordt in het Fransche legerbericht geen mel ding gemaakt. Dit bepaalt zich tot de mede- deeling dat het aan het front betrekkelijk kalm was. Op het geheele oostelijke front hadden, vol gens het Russische er. Duitsche bericht, slechts enkele kleine acties, benevens artilleriebeschie ting plaats. Aan de Zevenbergsche grens gaan de troe pen der centralen langzaam maar stadig voor uit. De opmarsch der Duitsch-Oostenrijksche troepen door Predeal- en Törzburger-pas wordt vertraagd, om de flankcolonnes, die door Roo- den-Toren-pas, Szurduk-pas en Tölgyes-pas moeten oprukkpn, gelegenheid te geven ter rein te winnen. Het Russische bericht meldt opnieuw, dat tengevolge van krachtige aan vallen der sterke Duitsch-Oostenrijksche leger macht in de dalen van Alt en Jiu de Roe- meensche troepen genoodzaakt werden weder meer achteruit te trekken op deze punten gaat dus de Oostenrpksche en Duitsche op marsch vooruit. In den Tölgyes-pas op den uitersten noordoostelijken hoek van Zeven bergen, waar de Russisch-Roemeensche troe pen tot nog toe tegenstand boden, hebben nu de Duitsche en Oostenrijksche troepen deze TER NEIMISCI VOLKSBLAD. Telef. Interc, Kit 15.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1