Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Bekendmaking. Verpachting. Tarwe voor eigen gehruik Levensmiddelen bureau. Distnbntieburean. jht algemeen Kiesrecht. Belasting op het houden van honden. KLERK bij het Distribütiebnrean, Kamer m Koophandel en Fabrieken. No. 2727. Zaterdag 18 November 1916. 27e Jaargang. het terrein bestemd voor alge- meene begraafplaats. Opgaaf Bloem en Meel. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken WoeusdaK* en L ate rdagmorgen bjj den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat het le suppletoir kohier van den Hoofdelliken Omslag in deze gemeente voor 1916, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat het suppletoir kohier van de belasting op het houden van Honden No. II in deze gemeente voor 1916 in afschrift gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN, zullen op Dinsdag 21 November 1916, des voormiddags ten 10 urebjj in schrijving in perceelen, publiek trachten te verpachten Inschijvingsbiljetten, voor een of meer per ceelen te samen, kunnen, tot het uur der ver pachting, worden ingeleverd ter gemeente secretarie. Inlichtingen verstrekt de gemeentebouw meester. Ter Neuzen, 14 November 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, noodigt <lc verbouwers van tarwe in deze gemeente uit, om vóór Donderdag 23 November 1910 ter gemeente sec retarie opgave te doen van het aantal per sonen der arbeidersgezinnen welke van hen tarwe wensc'nen te bekomen tot het bakkeD van ongebuild tarwebrood. Ter Neuzen, 15 November 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De aanvraag voor Bloem voor de eerste helft van de Maand December, en die voor meel voor de Maand December moet geschiedpn op Zaterdag 18 November van des voormid- dags 9 12 ure, en op Maandag 20 Novem ber van des morgens 9 12 en des namiddags van 24 uur ten Kantore van het Levensmid delen bureau (Java.) De HoofdcontroleurBoekhouder. L. W. RIJNBERG. Burgemeester en Wethouders van Ter NEU ZEN, roepen sollicitanten op naar de betrekking van op eene jaarwedde van f 700,behoudens goedkeuring door den gemeenteraad. Stukken intezeoden vóór 20 Nov. a. s. Ter Neuzen, 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. VERKIEZING Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen hiermede ter openbare kennis dat op Vrijdag den 15 December 1916, van des voormiddags elf tot des namiddags één ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zal plaats hebben eene verkiezing van twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen, en zulks ter vervulling der plaatsen wegens periodieke af treding van de heeren J. A. VAN ROMPU en P. J. SCHEELE, met 1 Januari 1917. De stemming geschiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkte stembriefjes ten minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgtuneester aan de kies gerechtigden worden toegezonden. Den kiezer, die zijn stembriefje verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gelegenheid verschaft, om er aan het stembureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedt dadelijk na afloop der verkiezing. Van onwaarde zjjn briefjes, welke niet zijn ge waarmerkt met het zegel der gemeente welke onderteekend zijn, welke niet duidelijk een persoon aanwijzen, of waarbij of waaraan andero stem briefjes zijn ingesloten of vastgesteld. Ter Neuzen, den 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. va» 19 November 1916 tot en met 14 Januari 1917. Ter Neuzen, den 15 November 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Het Algemeen Kiesrecht, zonder eenig correctiemiddel», door de Tweede Kamer aangenomen met algemeene stemmen 1 Zouden ér wel veel parlementen ter wereld zijn waar iets dergelijks gebeurd is of zou kunnen ge beuren Daar is dan nu, zonder verzet door de Tweede Kamer in de Grondwet de bepaling toegelaten volgens welke «alle mannelijke ingezetenen» (behoudens onbeduidende beper king) het kiesrecht krijgen Het beroemde, vermaarde, befaamde, beruchte, als een heil middel begeerde, als een staatsgevaar gevreesde Algemeene Kiesrecht. Tientallen jaren is er om gestreden, in vergaderingen, in de Kamers en op straatwant wjj herinneren ons nog menige Amsterdacnsche vergadering, vooral uit den bloeitjjd van »Constantia« die over ging in straatkabaai en vaak in vrij ernstige botsingen met de politie. Nog maar enkeik jaren geleden wilden de vrij-liberalen het A. K. alleen aanvaarden onder beding van versterking der positie van de Eerste Kamer, verzetten de Unie-mannen zich tegen het insluiten der bedeelden en wilden zelfs de vrijzinnige-democraten althans de doorloopend bedeelden uitsluiten. Nog maar enkele jaren geleden verzette de gansche rechterzijde zich tegen het individualistische» en «atomisatische» Algemeen Kiesrecht en schaarde zij zich om de vaan van het gezins hoofdenkiesrecht die minister Heemskerk in de Tweede Kamer trachtte binnen te dragen. Nog maar enkele jaren geleden was er, in de Grondwetscommissie van het ministerie-Heems kerk, onder de 19 leden waaruit die Commissie bestond, blijkens haar rapport slechts één, die elke uitsluiting van bedeelden wilde opheffen. zooals nu zal geschieden. Maar trouwens, als wij de meeningsveran- dering, binnen enkele jaren, bij sommige in de tegenwoordige herziening zeer vooraan staande personen konden aangeven, dan zou menigeen er van opzien. Doch wjj mogen natuurljjk geen gebruik maen van vertrouwe lijke mededeelingen. Er is, op 'tstuk van het A. K., in korten tjjd zeker veel veranderd in de meening van velen. Zeer veel heeft daartoe stellig bijge dragen. Mr. S. van Houten! Want dic-ns Kieswet heeft het aantal kiezers zoo gestadig en zoo aanzienlijk doen toenemen, dat ze ons nu te dicht bij het A. K. had gebracht om nog veel onverzettelijke tegenstanders tegen het restant te doen overblijven. Anderzijds is daa ook de overwinning voor de warme voorstanders van het A. K. heden veel ge ringer dan ze b. v. een jaar of tien geleden zou zijn geweest. Ze staat gelijk met het innemen van een nagenoeg stukgeschoten stelling. Daar komt nog dit bij, dat de overwin ning. duur is gekocht. Naar onze meeniDg te duur. Wij denken aan het bekende ver band met Art. 192. Indien men aan de rechterzijde niet werd aangelokt door het schoone vooruitzicht voor het bijzonder on derwijs, dan zou zonder eenigen twijfel de uitslag een andere zijn geweest. De anti- revolutionaren gevoelden zelfs behoefte om daarvan nog even te getuigen en, bij monde van den heer Van der Voort van Zijp, te ver klaren dat zij principieel bezwaar bleven houden tegen het individualistische karakter van het kiesrecht, tegen den stemplicht en tegen het vrouwenkiesrecht. maar dat zij deze Grond wetsherziening niet in gevaar wilden brengen en dus niet zouden stemmen tegen Art. 80. De verovering op dp bijna stukgeschoten stelling zal dus blijkelijk wel duur moeten worden betaald door de vrienden van de openbare school. Maar niet door Mr. Troelstra. Want die «dweept» immers »niet zoo erg» met de open bare school. Hem moet de behaalde overwin ning, die het einde is van een langen strijd, dus wel een ongestoorde vreugde geven. Te meer omdat het thans aangenomen Art. 80 juist volkomen strookt met de wenschen der S. D. A. P. Geen enkele beperking is aange bracht. Geen enkel «correctief» is binnenge smokkeld. Verleden week is een poging om althans nog eenige bedeelden van het kiesrecht uit te sluiten, afgestemd. En heden is de toeleg, om door het uitdrukkelijk mogelijk maken van meervoudig stemrecht althans te eeniger tijd nog te kunnen reageeren tegen het egalitaire kiesrecht, verijdeld door het aan nemen van het amendement-Troelstra met 44 tegen 36 stemmen, 't Ging zuiver links tegen rechts. WTel een bewijs, hoezeer men voelde dat het beginsel van het A. K. hiermede in de toekomst kon gemoeid zjjn. De recbterzjjde was dan ook sterk opgekomen en tot kort vóór de stemming scheen het onzeker of er links wel genoeg leden waren om de recht- schen te overstemmen. Alleen het amendement-Hugenholtz, dat bedoelde, de uitsluiting van militairen in wer- kelijken dienst slechts bij noodwet geoorloofd te stellen (deze gedachte was echter niet zeer duidelijk uitgedrukt in het amendement) kon heen meerderheid vinden. Met de rechterzijde stemden 2 Unieliberalen en 6 vrij-liberalen tegen en deden dit voorstel verwerpen waarna zonder hoofdelijke stemming het amendement- Duymaer van Twist werd aangenomen dat de bestaande bevoegdheid tot uitsluiting aan den kieswetgever wilde blijven voorbehouden mits ze dan meteen ook voor officieren zou gelden (een o i. weinig doordacht stukje democraterij.) Maar behalve deze kleinigheid triomfeert de heer Troelstra dus op de puinhoopeu vau den tegenstand tegen A. K. Voor hem moet het een schoone dag in zijn leven zijn geweest nu hij een doel, waarvoor hij haast heel zijn leven lang heeft gestreden, nagenoeg ziet be reikt, ongeveer juist zóó, als de socialisten het hebben verlangd. Hem zij dit groote succes gegund. En de bravo's die ter linkerzijde op gingen toen Art. 80 zonder hoofdelijke stem ming werd aangenomen verklaard, konden de socialisten gerust doen hooren. Art. 80, zooals het door de Tweede Kamer is aangenomen, ziet er nu zoo uit De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders of door de wet als Nederlandsche onderdanen er kend, die den door de wet te bepalen leef tijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt en door de vrouwelijke ingezetenen, die aan gelijke voorwaarden voldoen, indien en voor zoo ver de wet haar, niet uit hoofde van aan het bezit van maatschappelijken welstand ontleende redenen, kiesbevoegd verklaart. Iedere kiezer brengt slechts ééne stem uit. De wet bepaalt, in hoeverre de uitoefe ning van het kiesrecht wordt geschorst voor de militairen bij de zee- en de land macht voor den tijd, gedurende welken zij zich onder de wapenen bevinden. Van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten zij, wien dat recht bij on herroepelijke rechterlijke uitspraak is ont zegd zij die rechtens van hunne vrijheid zijn beroofd en zij die krachtens onher roepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermo gens, de beschikking of het beheer over hunne goederen hebben verloren of van de ouderlijke macht of de voogdij over een of meer hunner kinderen ontzet zijn. Aan onherroepelijke veroordeeling tot een vrij heidsstraf van meer dan een jaar of wegens bedelarjj of landlooperij, zoomede aan meer dan twee, binnen een door de wet te bepalen tijdperk vallende, onher roepelijke rechterlijke uitspraken openbare dronkenschap vaststellende, verbindt de wet tijdelijk of blijvend verlies van kies recht. De uitoefening van het kiesrecht is ver plicht volgens regels door de wet te stellen. De hoofdpunten van dit nieuwe Art. 80 der Grondwet zijn dus lo. Algemeen kiesrecht voor mannen (behou dens geringe, vanzelfsprekende uitsluitingen), 2o. Vastlegging in de Grondwet van het (bestaande) enkelvoudige kiesrecht („one man one vote"), 3o. De mogelijkheid van invoering van vrouwenkiesrecht (mits niet gebonden aan maat- schappeljjken welstand) door den gewonen wet gever, 4o. Stemplicht. En daarbjj heeft de Kamer, door het onver anderd aannemen van Art. 81, ook nog evew De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bier huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1