Bericht Avis Openbare Verkooping. BANKETBAKKERIJ. De St. NICOLA AS-ETALAGE is gereed. Ter Neuzen. M. J. C. VAN PIENBROEK. Gemengde Berichten. Laatste Berichten. Burgerlijken Stand. Advertentiën. Aanbevelend, Men schrijft aan Zelandia* Bij een huiszoeking ten huize van den sla ger B. Coppens te Wachtebebe, die verdacht werd een frauduleuzen handel in vleesch te drijven, vonden de Duitschers 20 postduiven die van het begin van den oorlog op een bo venverdieping van het huis verstopt waren. Genoemde C. en een zijner zoons zijn hier voor gevankelijk naar Duitschland weggevoerd. in Sluis is een Duitsche deserteur aan gekomen van het front aan de Somtne. Daar hij het in de loopgraven niet meer kon uithouden had hij zijn post verlaten, en werd veroordeeld gelusileerd te worden. Hierop is hij gevlucht en na een tocht van 10 dagen te Sluis aangekomen. Als een bijzonderheid mag wel vermeld worden, dat hij niet wist, dat door den diaad aan de grens een electrische stroom g3at. Wèl had hij gehoord, dat er ve len aan dien draad den dood hadden gevondeD, maar hij had dit toegeschreven aan de kogels van de grensbewakers. Onbekend met het groote gevaar was hij onder deD draad doorgekropen, waaraan hij even met zijn handen raakte, die dan ook brandwonden kregen terwijl hij zelf tegen den grond sloeg. Maar wonder boven wonder kwam hij met den groeten schrik hij begreep er niets van, wat hem gebeurde en met wat pijnen door zijn geheele lichaam vrij. Eén kans uit duizend. Hdbl. Mejuffrouw A. M. van Donk directrice in het Burger Gasthuis te Aardenburg is als zoodaDig benoemd te Schiedam. Op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan een openbare school te Amsterdam komt voor de heer J. J. Bliek te Zuidzande. Uit het bezette gebied is gezet E. V., te IJzendijke, die in het bezit werd gevonden van een paar handschoenen en laarzen vau caoutchouc om over de versperring te klimmen. Te Biervliet hebben deze week eenige personen, men spreekt van een zestal, een rijk landbouwer, die 's avonds op weg naar zijn hof stede aangerand, geslagen en zijn geld ontno men. 700 gulden, die bij in zijn binnenzak had, bleef onaangeroerd, zoodat de buit zeer luttel was. De daders zijn bekend. Te Eede is een Belgisch jongeling plot seling krankzinnig geworden, toen hem de mededeeling gewerd van het consulaat, dat hij naar het front moest vertrekken. Nabij de haven van Bouchaute is in den nacht van Zaterdag j.l. een Duitsch militair aan den draad dood gebleven. De ongeluk kige schijnt van een smokkelaar wat zeep te hebben willen aannemen. Hij moet daarbij met het gelaat op den draad gevallen zijn geheel zijn aangezicht was weggebrand. Het slachtoffer was vader van zeven kinderen. Groote Diefstal. Zaterdagnacht heeft bij de firma P. N. van Kampen en Zn. aan den Singel te Amsterdam op biutale wijze een inbraak plaats gehad. De vrouw van den concierge die in het per ceel woont, bemerkte Zaterdagmorgen dat de ketting van de deur, die des nachts altijd vast gemaakt werd, los was. Zij bemerkte uok, dat een van de deuren van het kantoor openstond en dat de brandkast, die zich op het kantoor bevond, opengebroken was. Er bevonden zich by het slot vele gaten, zoodat blijkbaar met een breekijzer de deur geopend was. Onmid dellijk waarschuwde de juffrouw de politie, die terstond ter plaatse verscheen en een uit gebreid onderzoek instelde. De dief of dieven hebben bij hun werk, om zoo min mogelijk argwaan te wekken, de deuren gesloten en de gordijnen laten zakken. De politie slaagde er tot op het oogenblik niet in een spoor van de daders te vinden. De eigenaar, die van het geval verwittigd werd, was eveneeus na eenigen tijd op zijn kantoor. Tot dusver kon worden vastgesteld, dat er een bedrag van f 800 aan bankpapier gestolen was, terwijl voor ruim f 30,000 aan effecten vermist werden. De nummers van de effecten zijn bekend. Een bedrogen smokkelaar. Men schrijft van de Geldersche grenzen Een Duitscher onderhandelde met zekere H. te Herwen en Aerdt over de levering van een scheepslading hars, die in Rotterdam door den Duitscher zou gekocht worden. Men kwam overeen, dat H. zou zorgen voor de inlading, terwijl hij tevens op zich nam de partij per schip over de grenzen te brengen. Teneinde de verschillende beambten om te koopen en tevens als belooning voor zijn hulp zou H. f 15,000 ontvangen. Op zekeren dag liet H. zijn lastgever weten, dat de zending onder weg was, waarom hij hem verzocht naar Lo- bith te komen, teneinde zich te kunnen over tuigen, dat de lading aldaar aankwam en over- de grens zou gaan en tevens om hem de toe gezegde belooning te verstrekken, Toen H. met zijn lastgever op den bepaal den dag in een herberg te Tolkamer onder Lobith in een herberg zat, maakte hij den Duitschers plotseling opmerkzaam op een schip, dat den Rijn opkwam, in welk schip volgens H. de lading hars geborgen was. Bei de mannen hielden op een afstand het schip in het oog. De douanewerkzaamheden had den op de gewone wijze plaats en geheel zoo als H. voorspeld had, geschiedde, het schip mocht doorvaren. In groote spanning wacht te de Duitschers af tot het schip met de kostbare lading de grens passeerde en toen ook dit zonder incidenten geschiedde, was de Duitscher buiten zich zelf van pleizierhij wilde direct naar Emmerik vertrekken om daar de aankomst van het schip af te wachten. H. drong er evenwel op aan, hem eerst zijn belooning te geven, daar hij anders moeielijk- heden kreeg met de grenswachten en douane beambten, wien hij de toegezegde belooning moest uitkeeren. De Duitscher, overtuigd dat de zaak in orde was, keerde H. de toegezegde f15,000 uit. Met de eerste gelegenheid vertrok bij daarop naar Emmerik, waar hij vol onge duld de aankomst van hel schip afwachtte, om echter toen tot de wetenschap te komen, dat hij het slachtoffer was geworden van een haDdigen oplichter, want het bewuste schip was geladen metzand terwijl de schipper verklaarde van een lading hars niets te weten, terwijl hij evenmin met fl. iets uit te staan had. Tegen H., die een heel andere lezing van het geval geeft, wordt thans een rechtsver volging ingesteld wegens oplichling. De gelande Belgische vliegers. De bij Ter Heide gelande Belgische vliegers zijn de officieren Vertongen en Jonas. De heer Vertongen deelde mede, dat zjj militaire telegrammen en berichten overbrach ten van Havre naar Engeland en terug en dat zij Vrijdagmiddag om 3 uur waren vertrokken van Folkestone, op de terugreis. Toen zij waren opgestegen, werden zij overvallen door mist, en dit werd zoo erg, dat zij zich niet meer konden oriënteeren. Zij vlogen op een hoogte van 1500 meter, en te zes uur, toen zij niet wisten, waar zij wareu, besloten zij te dalen. Toen zij door de wolkenlaag heen waren, ont dekten zij, dat zij boven de zee vlogen zij zagen twee vlekken, en daalden, om, indien het een schip was, opgen 'men te kunnen worden. Spoedig bemerkten zij, dat het twee duikbooten waren en onmiddellijk besloten zij weer te stijgen, daar zij onbewapend waren, zelfs had den zij niet een revolver op zak. Nadat zij waren doorgevlogen, bemerkteu zij eindelijk land en de heer Vertongen begreep, dat dit de Hollandsche kust was, daar de Belgische hem heel goed bekend is, terwijl de Fransche zeer s'eil is. De vliegers moesten een noodlanding maken, daar zij nog slechts 4 a 5 liter benzine bjj zich hadden. Het vliegtuig is, gelijk reeds gemeld weid, onder bewaking gesteld. De beide inzittenden, die nu in den Haag vertoeveD, hebben tot Vrijdag 12 uur hun eerewoord gegeven niet te ontsnappen. Er is thans een onderzoek gaande, of zij al of niet geïaterneerd zullen worden. De officieren zijn beiden gedecoreerd met ver schillende orden, o. a. de Leopoldsorde. De heer Vertongen schijnt een van de beste Belgische vliegers te zijn, die het leger al meuigen dienst heeft bewezen. Een rijwieldief. Te Amsterdam is een zekere M., aldaar ook woonachtig, aangehouden. Hij verklaarde de laatsfe twee jaren niets dan rijwielen te hebben gestolen, hij ging er om den anderen dag en nacht op uit, en bezocht dan de pro vinciën Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ook wordt hij o. a. nog verdacht van een rijwieldiefstal gepleegd op Walcheren. Ook in den Halfweg heeft hij meer dan eens rij wielen gestolen evenals in Heemstede en Zaan dam. De gestolen rijwielen werden door M. verkocht aan een persoon, die in een gesloten huis te Amsterdam woonde, die een geheimen kelder had, waar de rijwielen werden opge borgen. Zoo kwam het, dat de gestolen rijwielen nimmer bij de opkoopers of rijwielhandelaren werden teruggevonden, omdat zij voor een geringen prijs aan particulieren werden ver kocht. Bij een gehouden huiszoeking in het perceel van den kelder werd de bewuste ge heime kelder gevonden, welke toen nog vol stond met diverse rijwielen. De heler werd gearresteerd, doch is later weer op vrije voeten gesteld. Een gemengd gezelschap. Over de Oostgrens kwamen kameraadschap pelijk een Frauschman, een Belg, twee Rus sen en een Duitschers. Van allen was de vreugde groot bjj 't betreden van het Neder- landeche gebied. De Franschman, die in een fabriek van de Rijnstreek gedetacheerd was, had met den Belg, een burgerlijken gevangene, 't plan om te vluchten opgevat. Beiden kochten de hulp van een Duitscher voor 5 Mark. Deze was de leidsman gaf zich uit voor chef van beide gevangenen, die onder zijn orders moesten werken en de heeren reisden heel gemakkeljjk per trein. Maar de Duitscher vertelde onder weg, dat hij meeging naar Holland. Drie broers waren gesneuveld eu hij weigerde nu ook nog naar 't front te gaan. Nabij de grens verstopten ze zich in een bosch, vonden daar de Russen en eensgezind kwam 't gemengde gezelschap in Limburg aan. Een spoorwegongeluk bij Berlijn. Zaterdagmorgen is de BilkantreiD bij Wil- helmshaven op een groep van 22 vrouwen in gereden, die werkzaamheden aan den spoor weg verrichten. "^Negentien vrouwen werden gedood en één gewond. In een bericht werd de schuld aan het on geluk aan de slachtoffers zelf geweten, die in »overmoedige stemming* een militairen trein nawuifden en daarbij de signalen veronacht zaamden. De »Vorwarts« constateert, dat dit onjuist is de arbeidersbevolking geelt zich in dezen tijd niet aan »overmoedige stemmin gen* over maar wijt de schuld aan de om- I standighedeti, die het noodzakelijk maken, dat I steeds meer vrouwen en meisjes gevaarlijken mannen-arbeid moeten verrichten. Deze vrou wen zijn dus in de eorste plaats oorlogsslacht offers. Het schijnt, dat een opzichter zich niet aan de voorschriften heeft gehouden, zoodat hij de vrouwen eerst kon waarschuwen toen het reeds te laat was. 's-Gravenhage. Tweede Kamer. Bij de vooitgezette behandeling der Grondwetsher- ziningsvoorstellen worden de amendementen- Eerdmans om de ovenredige vertegenwoordiging facultatief te stellen, door den voorsteller toe gelicht. De bedoeling is niet evenredige ver tegenwoordiging uit te stellen, doch alleen de mogelijkheid te laten er op terug te komen als groote nadeelen eraan verbonden blijken. De heer Van Idsinga bestrijdt uitvoerig evenredige vertegenwoordiging. Hij zal voor het amendement-Eerdmans stemmen, doch, ook als dit wordt aangenomen, zal hij zijn stem uitbrengen tegen art. 81 (in dit artikel wordt de evenredige vertegenwoordiging vastgelegd.) De „Koningin Regentes". Naar men verneemt ligt de mailboot »Ko- ningin Regentes" die aanvankelijk aan de pier te Zeebrugge lag, thans op stoom voor de haven van genoemde plaats. Hedenmiddag was bij de directie der „Zeeland" verder nog geen nieuws over de boot bekend. Gisterenmiddag zijn ongeveer 20 passagiers van de hailboot „Koningin Regentes" via Antwerpen - Roosendaal te Vlissiugen terug gekeerd. LONDEN, f3 Nov. Off. Aan beide oevers van de Ancre deden wij hedenmorgen aan vallen, waardoor het ons gelukte over een front van 5 mijlen in de Duitsche verdedigings werken door te dringen de krachtig versterkte dorpen St Pierre, Divion en Beaumont-Hamel vielen in onze handen. De vijand leed zware verliezen. Tot nu toe zijn 3300 gevangenen gemaakt. Het gevecht duurt voort. Wij ver overden stellingen Noordelijk van de Ancre, bestaande uit de oorspronkelijke eerste rij Duitsche verdedigingsloopgraven, die buiten gewoon krachtig versterkt waren. LONDEN. Naar de »Daily Chron meldt wordt van gezaghebbende zijde uit Londen verklaard dat de Paus, de President der Ver- eenigde Staten en de Koning van Spanje een krachtig protest voorbereiden tegen de weg voering van Belgische troepen naar Duitschland. PETRÜGRAD, 13 Nov. (Part.) Volgens zoo juist ontvangen berichten van het front, heerscht groote levendigheid in de streek van het dorp SkrohowaKrasnalisie, waar de Duitschers een Russische loopgraaf bezetten, doch er deD volgenden dag weer uitgeworpen werden. Een bijzonder gevoelige nederlaag leed de vijand bij Toldiesh, gezien de belang rijkheid van dit punt van het front. Aan het front in Zevenburgen neemt het Duitsche offensief een nieuwe richting aan in het dal van de rivier Argis; blijkbaar trachten de Duitschers de zwakke punten in het vij andelijk front te zoeken, doch het Russisch- Roemeensche legercommando beeft de noodige maatregelen genomen. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 9 Nov. Johannes Hendrik Adriaansen, 22 j„ jm. en Maria Martina Wieland, 27 j., jd. 10 Nov. Jan Hofman, 18 j., jm. en Helena van Doezelaar, 20 jjd. Huwelijks voltrekkingen. 9 Nov. Gelein Koole, 36 j., jm. en Cornelia den Dikken, 26 j., jd. Krjjn van Pienbroek, 43 j., jm en Adriana de Bruin, 39 j., wed. Adriaan Michielsen, 40 j., weduwn. en Neeltje Verhage, 33 j., jd. Geboorten. 5 Nov. Martha Maria, d. van Pieter Dieleman en Maatje van Cadsand 9 Nov. Maria Augusta Johanna, d van Robert Charles Francois de Meijer en Leonia Joanna Maria Michielsen. Overlijden. 5 Nov. Johannes Cornelia de Regt, 71 j., wed. van Pieternella Pladdet echtg van Maria Carolina Genetelle. 11 Nov. Janneke Hame link, 66 j., echtg. van Jan Hamelink. AAN DE BELGISCHE SOLDATEN DIE ONGESCHIKT VERKLAABD ZIJN VOOB DEN DIENST, OI» VERLOF GESTELD OF AFGEDANKT ZIJN GEWEEST, SEDERT 31 JULI 1914. Artikel lo (2o) der wet van 21 Juli 1916 beschouwt als deel uitmakende van het Bel gisch leger de soldaten die sinds 31 Juli 1914 ongeschikt voor den dienst verklaard, op verlof gesteld of afgedankt zijn geweest, om welke reden het ook moge wezen. Bijgevolg moeten alle Belgische soldaten, die tot een dezer klassen toebehooren, en zich in Holland bevinden, zich aanbieden aan de Kanselarij van het Gezantschap of van het Consulaat waar zij aan toe behooren om de noodige inlichtingen aangaande hunne verplichtingen te ontvangen. Ingeval zij ongeschikt zijn, zullen zij behandeld worden als soldaten die voorgesteld zijn om afgekeurd te worden. 's-Gravenhage, 5 November 1916. AUX MILITAIRES BELGES; DECLA RES INAPTES AU SERVICE, HIS EN CONGÉ ET LICENCIÉS DEPUIS LE 31 JUILLET 1914. L'article Ier (2o) de l'arrêté-loi du 21 juillet 1916 considère comme faisant partie de l'armée les militaires qui, depuis le 31 juillet 1914, ont été déclarés inaptes au service, mis en congé ou licenciés pour quelque cause que ce soit. En conséqueuce tous les militaires beiges appartenant a ces catégories et se trouvant aux Pays-Bas doivent se présenter h la Chan- cellerie de la Légation de Belg que ou au Consulat le plus rapproché de leur résidence pour y être instruits des obligations qui leur incombent. En cas d'inaptitude, ils seront traités comme militaires proposés pour la réforme. Le Haye, le 5 novembre 1916. De op 3 November 1.1. geveilde ONROE RENDE GOEDEREN zullen op Donder» dag 16 November 1916, des namid dags te I uur, bij den heer De Veieze aan de Markt te Ter Neuzen worden IIERVEILD en VERKOCHT. In boven bedoelde veiling is geboden voor perceel 1 530.— per 44 aren 56 centiaren (De kooper van dezen dijk kan de boomen overnemen voor 3370.—, van welke som ook de bedongen onkosten moeten worden betaald) voor perceelen 3 en 3 gecombineerd 1220,per alsvoren voor perceel 4 1150.— per alsvoren; voor perceel £5 930. per alsvoren voor perceel (5 f 1530.— per alsvoren en voor perceelen 7en8 gecombineerd ƒ1150. per alsvoren. Notaris VAN DER MOER.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3