Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Landstormkeuring. Yan het Westelijk oorlogstooneel. No. 2726. Woensdag 15 November 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tariel. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woeiisdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Jaarklasse 1908. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat de dienstplichtigen by den landstorm der jaarklasse 1908 gelegenheid hebben zich aan een keuriDg te onderwerpen bij den Keuringsraad, die zitting houdt te Ter Neuzen in het Gemeentehuis op Donderdag 14 December 1916, des voormiddags 9'/s uur. Hel welbegrepen eigenbelang van de landstorm- plichtigen maakt het zeer wenschelijk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zy ingeval zij ongeschikt mochten blijken nadat zy in werkelijken dienst zyn gekomen en alsdan weder huiswaarts worden gezonden, hiervan moeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maat schappelijke of studiebelangen. Onderwerpen zy zich aan een onderzoek bij den keuringsraad en blijkt daarbij voldoende van ongeschiktheid, dan worden zy van den dienstplicht bij den landstorm terstond ontslagen en staan zy niet meer bloot aan de kans om als landstomplichtige in werke lijken dienst te worden geroepen. De tijd waarop de landstormplichtigen van de jaarklasse 1908 in werkelijken dienst zullen moeten komen zal nader worden bepaald. Behoudens on voorziene omstandigheden zal hun opkomst in geen geval nog in dit jaar moeten plaats hebben. De landstormplichtigen kunnen hun wenschen met betrekking tot hun indeeling kenbaar maken aan den Voorzitter van den keuringsraad. Ter Neuzen, 11 November 1916. DE OORLOG. De algemeene toestand. Het heldere en zachte weer, de paar nazo merdagen, die November ons nog brengt, heb ben aan de Somme gelegenheid gegeven tot eenige hevige gevechten, waarin vooral de Franschen met bewonderenswaardigen moed en groote heldhaftigheid optredend, eenig voordeel behaald hebben. De Fransche aan vallen, ten noorden van de Somme, hebben geleid tot de verovering van Sallisel, een dorps gedeelte, dat aan de overzijde van den weg van Peronne-Rancourt-Bétbune ligt. In het begin van November was die plaats reeds in handeD der Franschen gevallen, maar big de tegenaanvallen der Duitschers op 5 en 6 No vember slaagden deze er in, de Franschen terug te drijven over den weg, en daardoor het dorp Sallisel te hernemen. Daar de bezetting van die plaats door de Duitschers een bedreiging vormt van de linie bij St. Pierre Vaast, moesten de Franschen haar hernemen, en met krachtige, methodische aanvallen slaagden zij er in de Duitschers weder uit Saillisel te verdrijven en de puin- hoopen van hetgeen eertijds een dorp was te bezetten. Ten zuiden van de Somme werden hevige gevechten geleverd bjj Berny-en-Stanterre, Deniécourt, Ablancourt, en Gomiécourt. Hier poogden de Duitschers de stellingen te her nemen, die de Franschen verleden week in den aanval op Ablaincourt-Pressoir hadden bezet. De gevechten door artillerie ingezet, en door infanterie-aanvallen voortgezet, leiden echter tot geen resultaat. Aanvallen en tegen aanvallen kwamen niet tot ontwikkeling of werden in bet vjjandeljjk vuur tot staan ge. bracht, De Engelschen gingen bij Courcelette tot den aanval over en behaalden er eenig voor deel, zoodat zij een deel der Duitsche Regina- stelling konden bezetten. De vliegersactie en de artilleriebeschieting waren aan het westelijk front zeer levendig. Aan het oostelijk front poogden de Rus sen de verloren stellingen bij Skrobowa te hernemen. De pogingen daartoe mislukten echter. En aan de Narajoefka drongen* de Duit sche troepen de Russische stellingen bij Folw- Krasnolesie binnen, en werden tegenaanvallen der Russen afgeslagen. Het Russische bericht meldt, dat ten slotte de Duitschers weder uit de bezette loopgraven werden verdreven, en de oorspronkelijke Russische linie werd her steld later gingen de stellingen echter weder verloren. Dit verloop van den strijd blijkt niet uit het Duitsche bericht, waarin gemeld wordt, dat alle Russische aanvallen op de ver overde stellingen werden afgeslagen. In de Karpathen woedt de strjjd eveneens zeer hevig, ondanks sneeuw en vorst. Aan den Smotrec en bij Dorna Watra werd hevig gevochten, zonder dat echter eenige belangrijke wijziging in de wederzijdsche stellingen werd gebracht. En ook in de voortgezette gevechten in het Zevenburgsche randgebergte blijft von Falkenhayn, ondanks koude en sneeuw, voor uitgaan. De hoop der Russen, dat de naderende winter de Duitsche troepen zou noodzaken het offensief tegen Roemenië te staken, is nog niet verwezenlijkt En nu op enkele plaatsen de groote moeilijkheden en hindernissen op den weg naar de vlakten zijn genomen, is de op- marsch naar de vlakte nog alleen maar afhan kelijk van het dekken der flanken, en het be zetten van de passen, die aan beide zijden van de belangrijke Roode Toren-pas, Predeal-pas en Törzburger-pas gelegen zijn. Vandaar de krachtige gevechten, die nu in den Alt-pas, in het Alt-dal worden geleverd. Een merkwaardig verschijnsel doet zich in de Dobroedsja voor. Daar heeft een Russisch- Roemeensche afdeeling zich over den Borcea, den westelijken arm van de Donau, gewaagd, en in het moerassige gebied tusschen de beide Donau-armen een aanslag op de spoorwegbrug bij Tsjernawoda ondernomen. Deze troepen- afdeelingen, voornamelijk uit cavalerie met wellicht wat lichte artillerie bestaande, is over de brug, of langs den spoorweg, die daar over een viaduct moest worden aangelegd, wjjl het geheele gebied tusschen de beide Donauoevers, over een afstand van 23 K M., zoo slap en met meertjes doorsneden is, voortgerukt en deed van het station Durarea een aanval op Tsjer nawoda, die echter door Duitsche artillerie werd afgeslagen. Welke bedoeling deze raid in het vooral voor gevechtstroepen onbegaan bare terrein, hebben kan, is nog niet duidelijk. Het Russische en Roemeensche bericht maken van dezen aanval geen melding. Ten noorden van de ljjn Tsjernawoda-Con- stanza is von Mackensen's leger op krachtige Russisch Roemeensche afdeelingen gestooten. De Russen hadden, na den val der versterkte linie en den terugtocht naar het noorden, generaal Sacharof, deD vroegeren minister van oorlog, naar Roemenië gezonden, met sterke afdeelingen, die een tweede stelling gereed maakten en de terugtrekkende Russisch-Roe meensche troepen daarin ontvingen. Daardoor moest von Mackensen de vervolging opgeven en konden de Russen en Roemeniërs een defen sieve stelling bezetten. In Macedonië hebben de Servische troepen een voordeel behaald in de bocht van de Tsjerna door de bezetting van het dorp Polog. Een hevige strijd, met afwisselend succes, gevoerd tusschen Bulgaren en Serviërs, is aan de be zetting van die plaats voorafgegaan. Hier zjjn de Serviërs eenige kilometers over de grens op hun eigen grondgebied, hier Btrjjden zjj voor de herovering van hun eigen land, ge- iteund door de Entente-troepen, die eobter steeds aan dit front de Servische troepen de spits laten afbijten. Aan de stroema, waar de Engelschen nog steeds in het gebied tusschen de rivier en den spoorweg strijden, vinden zij thans, behalve Bulgaarsche, ook Turksebe troepen tegenover zich. In Turkeij is thans, door de Duitsche be moeiingen, het stelsel van dienstplicht ge wijzigd. Tot dusver konden de beter bemid delden zich van den krijgsdienst loskoopen, een stelsel, dat de Turksche regeering niet gemakkeljjk wilde loslaten, omdat het voor haar een rijke bron van inkomsten vormde. De krachtige invloed van von der Goltz en Liman von Sanders was jarenlang niet in staat dit stelsel, dat aan de vroegere plaatsvervan ging herinnerde, te doen afschaffen. Thans echter is ook in Turkije de algemeene dienst plicht ingevoerd, waardoor ook de ontwikkel den, het intellectueele deel des volks, en de bemiddelden gedwongen worden hun dienst plicht te vervullen. Officieele communique's. PARIJS, 13 Nov. (Havas.) Officieel be richt van hedenmiddag Aan het geheele front vannacht niets van belang, behalve het gewone artillerievuur. Negen bombardeervliegtuigen, vergezeld van zeven Engelsche watervliegtuigen, wierpen bommen op de hoogovens en ijzergieterijen van St. Ingbert, ten N.O. van Saarbrücken en het bekken van de Saar. Allen zijn behou den teruggekeerd. Twee Duitsche vliegtuigen hebben vannacht bommen op Belfort geworpen. Vijf personen der burgerbevolking zijn gewond. LONDEN, 13 Nov. (Reuter.) OfficieelWg hebben de Duitsche stellingen aan beide zgden van de Ancre aangevallen en een groot aantal gevangenen gemaakt. De Duitsche artillerie heeft den geheelen nacht de Engelsche stellingen bij Les Boeufs en Gneudecourt beschoten. Tegen de vijandelijke stellingen bij Ronsart hebben wg met goed gevolg gasaanvallen gedaan. Wjj zijn de vijandelijke loopgraven ten Z.O. van Armentières binnengedrongen. LONDEN, 13 Nov. (Reuter.) Reuter's cor respondent in het Engelsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt: Vanochtend vroeg hebben wij aangevallen. Wg hebben de Engelsche linie op beide oevers van de Ancre reeds tot een maximum diepte van een mijl vooruitge- bracht, de dorpen Beaumont en Hamel, door de Duitschers onneembaar geacht, en een deel van Saint Pierre genomen, zoomede gunstig voor ons gelegen loopgraven ten Noorden van Serre. Al deze stellingen maken deel uit van de zwaar versterkte oorspronkelijke Duitsche linie, die zg meer dan 2 jaar bezet hebben. Er zijn reeds 2000 gevangenen geteld. De strijd duurt voort rondom Serre, de eenige plaats die nog niet bg den eersten stormaanval werd genomen. Een dag in het fort Vaux, De bjjzondere correspondent van de »Times« bij het Fran-<che leger bracht een dag met het garnizoen binnen het fort Vaux door, welks keldergewelven eea onwaardeerbare schuilplaats boden voor manschappen en voortreffelijke mitralleursposten opleverden. Dit zal wel de reden zjjn, dat de Duitschers huo woede over het verlies van dit tort toonen door het dag en nacht te beschieten. De Franschen hebben het fort Vaux wel de- geljjk heroverd en de bewering der Duitschers, dat zg het nutteloos geworden fort vrjj willig ontruimd hebben wordt teniet gedaan door een document, hetwelk de Franschen in het fort gevonden hebben, gedateerd op 19 October 1916 en onderteekend von Engelbrechten. Deze memorie behelst de instructies tot inrichting van het fort en bet omliggend terrein, o.a. het aanleggen van bolwerken, van schanswerken binnen in het fort, den bouw van een nieuwen invalpoort, de voltooiing van de tunnel, uit- Ioopende op een der Duitsche vorbindings- loopgraven, en de oprichtting van prikkeldraad versperringen. De onderaardsche gang, waarvan in deze memorie sprake is, was reeds 40 ellen gevor derd, toen de Duitschers ijlings de plaat poet sten, niet vrgwillig, maar omdat de Franschen den grond onder hun voeten wat al te heet maakten. Von Engelbrechten schrijft in zjjn aanteeke- ning eveneens, dat de gevraagde gamizoens- verminderingc voor het oogenblik niet kon werden toegestaan, daar hierdoor de arbeid op zeer schadelgke wjjze zou worden vertraagd. Het huidige garnizoen behoort tot hetzelfde Fransche regiment, hetwelk in Juni 1.1. het fort Vaux trachtte te ontzetten, en er nog zes dagen nadat de Duitschers zjjn verovering had den gemeld, onder bevel van den heldhaftigen commandant Raynal stand hielden. De Fr&Dschen, die in den nacht van 2 op 3 Nov. het fort binnendrongen, vonden daar duizend flesschen mineraalwater, 2000 blikken geconserveerd, een millioen geweer- en mitrail leur-patronen, een ontzaglijke hoeveelheid gra naten en eenige mitrailleurs. Ook dit bewjjst, dat de Duitschers eenigszins overhaast het veld ruimden. De correspondent voelde zich volstrekt niet heldhaftig binnen in het forthet gevaar is minder groot dan het oversteken van een drukke Londensche straat. De vijandelijke granaten maken slechts groote deuken in de dikke aard laag, maar een Fransche granaat van 40 c.M. heeft toch een zuiver rond gat geslagen in het dak van een galerjj, op slechts 30 ellen van het keldergewelf, hetwelk het garnizoen thans bezet hondt. Te Ostende en omgeving. De correspondent aan de grens meldt Tot het najaar waren de scholen te Ostende door militairen in beslag genomen en weid er onderwjjs gegeven in andere gebouwen zelfs iü huiskamers. Na deze groote vacantie, in October dus zjjn echter de meeste lokalen vrijgelaten en nu weer in dienst van 't onder wjjs. Ostende is immers niet meer de met soldaten vol gepropte stad als weleer, 't Is uit met het zeer geregeld gaan eu keeren naar en van 'tYserfront. De soldaten blijvbd laDger en overigens dichter bg de linie. Bovendien is er voor troepen plaats genoeg in hotels en villa's. Te Brugge zijn meer militairen en velen logeeren in heerenwoningen, waarvan de eige naars buitenlands zjjn. Eiken dag is 't er weer concert op de markt. Op het kanaal tusschen Ostende en Brugge wordt er nog door burger schippers gevaren, maar deze zjjn verplicht aan den wal te over nachten en mogen ook alleen overdag bg 't stilliggen van hun vaartuig aan boord komen, als er geladen en gelost wordt. Voor 'teerst sedert twee jaar is er verder tameljjk geregelde scheepvaart op het kaoaal Brugge Sluis. De schepen komen te Sluis beetwortelen laden. Maar de schippers, die op de mouw een blauw anker drageo, staan onder allerstrengst toezicht. Veel dezer beet wortelen gaan Daar de groote fabriek te Snaas- kerke in de onmiddellijke nabijheid van Ostende. Deze fabriek is dus nog in werking. Op een Vlaamsch dorp. De correspondent aan de grens schrijft 1. Levering vsn 75.000 K.Q. aardappelen. 2. Al het vee vringelen", d.i. een ring in den neus steken als teeken, dat de dieren niet verkocht mogen worden. Wenscht een landstomplichtige bij een andere keurings raad het onderzoek te ondergaandan kan de Voor zitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daartoe op zijn verzoek toestemming verteenen. De landstormplichtige, die meent ongeschikt voor den dienst te zijn, heeft bovendien de gelegenheid aan den Minister van Oorlog ontslag van den dienstplicht te vragen met overlegging van een door twee geneeskundigen afgegeven verklaringook kunnen worden overgelegd twee afzonderlijke verklaringen, elk geteekend door een genees kundige Van deze gelegenheid kan ook gebruik maken degene, die reeds door den keuringsraad geschikt is verklaard. De handteekening van den geneeskundige op de verklaring moet gelegaliseerd zijn door den Bur gemeester der gemeente, waar de geneeskundige woon plaats heeft. Is de landstormplichtige in het buitenland gevestigd, dan mag de verklaring ook zijn afgegeven door twee personenbevoegd tot uitoefening van de geneeskunde in het Rijk, waar hij gevestigd is. De ver klaring moet dan evenzeer behoorlijk gelegaliseerd zijn. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1