Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Melkvoorziening. Pluimveevoeder. Wil jYianiisjc ooH alles hebben Eei herinnering op zij» pas. gene Vergissing. Yan het Westelijk oorlogstooneel. No. 2725. Zaterdag 1L November 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS; Per 3 maanden 7 5 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Zij, die melk slijten aan inwoners der ge meente, worden verzocht ter vergadering te komen op het gemeentehuis op Maandag 13 November a.s. des avonds ten 7 uur. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. BONNEN tot het bekomen van pluimvee voeder, voor hen die niet meer dan 50 stuks pluimvee hebben kunnen voor de maand December 1916 worden afgehaald op het Distributie-bureau alhier op Maandag 13 November 1916. Ter Neuzen, 10 November 1916. De Hoofdcontroleur-boekhouder van het .Distributie-bureau, L. W. RIJNBERG. De districtsschoolopziener-vacature in Sneek, doet »De Tijd" den wensch uiten, dat de naar Arnhem verplaatste heer Zelvelder zal ver vangen worden door een katholiek, zulks op grond, dat er van de dertien arrondissements schoolopzieners in Friesland maar één katho liek is. Op dit laatste zouden wij willen antwoor den, dat het ook ons niet wenschelijk vooi- komt, dat de school-iüspectie een eenzijdig karakter draagt, maar dat het toch wel wen schelijk is rekening te houden met de gezind heid van de streek, waar de inspectie optreedt En die is in Friesland al heel weinig ka: holiek, deze provincie zendt geen enkel katholiek naar de kamer, en zelfs in de Staten zou het aantal katholieke leden veel minder dan 9 zijn, als de drie Rechtsche partijen niet waren gecoali- seerd. Niemand maakt er dan ook aanmerking op, dat het in Limburg en Brabant juist an dersom staat met de sshool-inspectie dan in Friesland. Daarenboven kunnen de katholieken niet anders dan roemen over de gulheid van de Regeering te hunnen opzichte in deze aan gelegenheid werd niet kort geleden in de liberale vacature in het district Haarlem een katholiek benoemd Erger wordt het echter dat »De Tijd* durft klagen, dat onder de inspecteurs van het L. O. geen enkel practi- seerend katholiek wordt gevonden. Net alsof de Regeering, als ze een katholiek benoemt, als inquisiteur zou hebben op te treden of deze wel zooveel practiseert als door »De Tijd« wenschelijk wordt geacht. Waar het openbaar onderwijs nog altijd in de meerderheid is, is het op zichzelf reeds eene anomalie, dat de meerderheid van de inspecteurs mannen van Rechts zijn, en al treft het nu zoo, dat de inspecteur in de 1ste inspectie een Thorbecki- aansche katholiek is, dat zal bij vaccature wel weer anders worden. Wij vreezen, dat de benoeming van den katholieken districtsschool opziener te Haarlem, bij het altijd begeerige katholieke Manusje den lust heeft gewekt, om nu maar ook alles te hebben. De heer Van Doorn deed een goed werk door den heer Ter Laan, die met de bekende sociaal democratische snoeverij alle verbetering van het openbaar onderwijs vcor zjjue party opeischte, er aan te herinneren, dat zijne partjj- genooten indertjjd tegen de Leerplichtwet Hebben gestemd. Die berinnering maakt de sociaal-democraten altijd .bijzonder krieuwelig, wat niet behoefde, als ze even opelijk als de heer Duijs erkenden, dat dit eene fout is ge weest, maar ze brachten het niet verder dan de interruptie, dat dit eene oude koe was, die uit de sloot werd gehaald. Deze interruptie deugde niet, om de een voudige reden, dat we sinds 1901 maar twee jaren lang een parlementair vrijzinnig Kabinet hebben gehad, het Kabinet-De Meester, dat er niet aan zou hebben kunnen denken, als er toen nog geen Leerplichtwet was tot stand gekomen, om deze op het ministrieel program te brengen, en dat wel om de toemalige sa menstelling van de Eerste Kamer. Het staat dus vast, dat, als de sociaal-democraten in 1901 hun zin hadden gehad, we thans nog zonder Leerplichtwet zouden zitten, eD wie met ons weet hoeveel onze volksontwikkeling in de laatste 15 jaar zelfs van deze onvol doende Leerplichtwet heeft geprofiteerd, zal erkennen dat de sociaal-democraten, die in het gezelschap van oer-conservatieve liberalen de Leerplichtwet tot een stuivertje op zijn kant hebben gemaakt, in de onderwijsaange- legenheid iets op hun staat van dienst hebben, dat van|buitengewone beteekenis is, in verkeerden zin, en dat hen tot groote bescheidenheid zou komen manen, als deze eigenschap niet door een als anti-propegandistische absoluut verworpen werd. Wij willen deze groote tout gaarne met deze mantel der liefde bedekken, vooral omdat de S. D. A. P. sinds dien van het aalles of niets* zoo goed als geheel terug is gekomen wij hebben pas het verschijnsel beleefd, dat door den heer Troelstra aan de vrouwen, die den eisch stellen Geen Grond wetsherziening zonder algemeen vrouwenkies recht, eene vaderlijke vermaning is toegediend over haar utopisme. Maar wij zullen, net als de heer Van Doorn, dien mantel der liefde oplichten, telkens als de sociaal-democratrische Chantecler met de bewering aankomt, dat op onderwijsgebied doorzijn kraaien de zon opging. Berichten van 7 Nov. brachten de tijding, dat het mandaat van den tegenwoordigen president der Vereenigde Staten niet hernieuwd was, maar dat de republikeinsche candidaat Hughes was gekozen. Door de geheele wereld verbreidde de tele graaf onmiddellijk dit nieuws en alle groote bladen leverden een levensbericht van Hughes en hielden beschouwingen over de internatio nale politiek. Hierover heerschte echter onzeksrheid, al wist men dat een der krachtigste strijders voor Hughes' candidatuur, de ex-president Roosevelt, pro-geallieerd was. Van Hughes wist men omtrent zijne ge voelens over het optreden van Amerika naar buiten, niets. Maar de stemmen waren niet zuiver geteld. De uitslagen der Westelijke staten waren nog niet bekend. En nu alles bekend is, blijkt, dat Wilson opnieuw werd gekozen. Thans kan de telegraaf opnieuw werken en naar alle wereldhoeken verkondigen, dat eene groote vergissing heeft plaats gehad en de oude toestand bestendigd blijft. Toch is deze vergissing niet zoo onbegrij pelijk. De Oostelijke staten (t. w. die welke naar de zijde van Europa liggen) gelden ten allen tijde als de barometer, waarop men den uitslag kon aflezen. Zoo ging het bij iedere presidentsverkiezing. Voor men den uitslag in de Westelijke Staten wist, kon men zeggen, wie voor het volgend vierjarig tijdvak president zou zjjn. Deze reis heeft de berekening echter gefaald. Wilson zal president bljjven, al moeten de gekozenen hem pas in Januari kiezen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Regenvlagen, ontzettende regenvlagen heb ben, in de laatste dagen de operaties aan het westfront belemmerd regenvlagen, die de loop graven tot beken, niemandsland tot modder poelen maakten, die de borstweringen deden afbrokkelen en de troepen noodzaakten tot over de knieën in de slobberige modder te baggeren. Onder zulke omstandigheden is het moeilijk voorwaarts te gaan, met snelle en krachtige rukken, om vijandelijke stellingen te bestormen, die even groote modderpoelen zijn. Het is dan ook begrijpelijk, dat de ge vechtsactie niet heel groot was of, zooals het Duitsche bericht zegt, niet over matige grenzen ging- Slechts bezuiden de Somme maakten de Franschen van den toestand gebruik, om den saillant, dien de Duitschers nog steeds hadden tusschen Deniécourt en Chaulnes weg te nemen. De Fransche linie liep van Deniécourt naar Chaulnes; de Fransche aanvallen hebben die gebracht langs den weg over Fresnes, Ablain- court en Pressoir, zoodat nu de linie loopt evenwijdig met deu spoorweg Chaulnes Deniécourt MarchelepotPeronne, en op 15 K.M. afstands van dien spoorweg. In het midden gingen de Franschen nog verder vooruit, door het bezetten van het kerk hof van Gomiécourt, dat ten O. van Ablain- eourt gelegen is. Het Duitsche legerbericht erkent de juist heid dezer voorstelling door de mededeeling, dat de aanval plaats had aan beide zijden van Ablaincourtde troepen, die in het zuidelijk deel van Ablaincourt waren opgesteld moesten worden teruggetrokken en het dorp Pressoir ging verloren, zegt het Duitsche bericht. Overigens werden aan het westelijk front slechts kleine gevechten geleverd, voor zoover de regenvlagen en de modderbeken het toelieten. an het oostelijk front zijn de berichten in de laatste dagen zeer schaarseh. Slechts aan den Stochod en aan den Drielandenhoek. bij Dorna Watra, wordt nog gevochten. Heviger woedt de strijd, voor zoover rpgen en sneeuw het toelaten, in de passen van het Zevenbergsche randgebergte. De Roemeniërs, door Russische troepen gesteund, verdedigen zich krachtig in de passen, tegen de Duitsch- Oostenrijksche pogingen om daardoor Roemenië binnen te rukken. Vandaar hevige strijd, die op verschillende punten wordt gevoerd. In den fiölgyes-pas, waar de Russen met groote kracht optreden, konden de Duitsch-Oosten- rij ksche troepen nog niet vooruit gaan. De pas, die aanvankelijk door de Roemeensche troepen bezet was, en toen door de Oosten- rrjksche troepen werd genomen, werd in een Russischen aauval hernomen, en tegelijkertijd als het ware in Èet Russische front ingelijfd, dat daardoor bij Dorna-Watra met 40 K.M. werd verlengd. Maar aan de overige passen konden de Roemeensche verdedigers hunne stellingen niet handhaven. Eu van een hevig gevecht wordt melding gemaakt aan den Clabucetu Baiului, waarin de Duitscüe troepen van Falkenhayn de overwinning behaalden, zoodat de tweede zeer sterke afsluitlinie in den Predeal-pas door de Duitschers werd genomen. De eerste afsluitlinie, op de grenshoogte aangelegd, viel met de inneming van Predeal op 23 October. De tweede linie steunde op drie, gemiddeld 1500 M. hooge, steile bergklompen, die links en rechts van de passtraat den weg naar het dal afsluiten het zijn de Clabucetu Azugi en de Clabucetu Taurului ten oosten van de Pra- hova en de Clabucetu Baiului ten westen van die rivier. De beide eerstgenoemde Clabucetu's waren reeds op 26 October door de Honveds, op 27 October door een Duitsch regiment ge nomen. Op 26 October was ook de strijd be gonnen om de Baiului, die zeer krachtig werd verdedigd, en tegen wiens steile hellingen geen frontaanvallen mogelijk waren. Op 31 October was de hoofdtop in handen der Duitsche troepen, in de volgende dagen bezetten deze ook de westelijk daaraan sluitende hoogten. De Roe meniërs waren in een kloof gedrongen, de eenige verbinding naar het zuiden, die echter weldra door de Duitschers onder hun mitrail- leurvuur kon wordeu genomen. De weg naar Azurga lag toen voor de Duitschers open die niet alleen deze plaats konden bezetten, maar ook de hoogte La Omoe, zoodat zij nu van twee zijden Sinaia, de zomerresidentie der Roemeensche koningen, kunnen naderen. Links van dit gebied in den Tömöspas gingen zij vooruit op den Hohenstein en den Altschans (Predelas). De stellingen die de Roemeniërs in den Bodza-pas hadden kunnen nemen werden hun weder ontrukt. In de Dobroedsja schijnen de Russen en Roemeniërs een verdedigende stelling te hebben bezet, 45 K.M. ten noorden van de lijn Tsjer- nawoda—Constanza, waar zij de Duitscb-Bul- gaarsche aanvallen thans zullen afwachten. Hoe die nieuwe verdedigingslinie loopt wordt in de berichten niet vermeldhet telegram uit Petrograd zegt slechts, dat zij iu een streek ligt, die door een heuvelachtig en boschrijk terrein voor de verdediging zeer geschikt is. Voorloopig luiden de berichten van daar echter neg steeds, de toestand ongewijzigd is. Van een aauval op die Russisch-Roemeensche linie is nog nieis gemeld. Waarschijnlijk heeft Mackensen andere plannen, die meer iu ver band staan met het bezit van den spoorweg over den Donau, als straks de legers over het randgebergte in de Roemeensche vlakte ge drongen zijn. Officieele communiqué's. PARIJS, 9 Nov. (Havas.) Officieel berieht van hedenmiddag Aan het Sommefront groote bedrijvigheid der artillerie. De Duitsche in fanterie heeft overhaast tal van versperringen aangelegd. Zij deed 's avonds op de Fransche stellingen vaD Saillisel een aanval, welke geheel werd afgeslagen na een kortstondig handge meen. Aan het overig front was de nacht kalm. LONDEN, 9 Nov. (Reuter.) Officieel bericht van hedenmiddag. Bij het aanbreken van den dag een gasaanval ten Oosten van Armentières, waar ook handgranaten in de Duitsche loop graven werden geworpen. Verder niets bizonders. De strijd aan de Somme. De correspondent van de *Liberté« geeft de volgende bijzonderheden over het Fransche succes, gisteren bij Ablaincourt behaald. Het sein tot den aanval werd op 9.56 's morgens gegeven. De stormkolonnes stormden voor waarts uit de omgeving van Genermont, de suikerfabriek, de loopgraven ten zuidoosten van Vermandovillers en den noordelijken hoek van het Chaulnesbosch. Op beide vleugels van het aanvalsfront wonnen onze troepen snel terrein. Tusschen de suikerfabriek en Ablaincourt werden iwee linies loopgraven vóór de groote Duitsche loopgraaflinie, welke zich tot Hyeneourt-le-Grand uitstrekt, bijna zonder strijd genomen. Alle verdedigers wer den gedood of zij gaven zich over bij de na dering van onze troepen. Op dezelfde wijze werd spoedig 's vijands verzet gebroken tus schen den zuidrand van Pressoir en het Chaul nesbosch. In het centrum was het verloop echter anders. Hier hadden de Duitschers twee reek sen krachtige versterkingen aangelegd, welke zij duchtig verdedigden. Tijdens de artillerie beschieting zochten zij dekking in kelders en gewelven van acht tot tien meter diep. Zoodra TER MJZENSCB VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1