i i Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Paarden- en Veemarkt. gen nitiiw jjoninljrijH. Onder militaire dictatuur. GEMEENTERAAD. DISTRIBUTIE. jftt. Tydemati t KLERK bij het üistribiitieburean, Yan het Westelijk oorlogstooneel. No. 2724. Woensdag 8 November 1916. 27e Jaargang. Paarden- en Veemarkt ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij rooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 23 Nov. 1916, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 7 Nov. 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag 15 November 1916, zooals breeder bjj aanplakbiljetten is om schreven. Ter Neuzen, 6 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, roepen sollicitanten op voor de betrekking van op een jaarwedde van f 500 Bekendheid met machineschry ven strekt tot aanbeveling. Stukken in te zenden vóór 12 Nov. a. s. Ter Neuzen, 3 November 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Plotseling is verscheiden het lid der Tweede Kamer voor Tiel, Mr. M. Tydeman Jr. In het jachtveld zijnde, maakte eene hart verlamming een einde aan zijn leven. Welhaast 25 jaar was hij een gezien lid in ons parlement. Hij behoorde tot de oud-liberale party en was eeD zeer bekwaam rechtsgeleerde. Op verschillend gebied heeft hij groote werkzaamheid ontwikkeld. Hy was lid van de Bevredigingscommissie op onderwijsgebied en heeft als zoodanig een aparte nota ingediend met bezwaren tegen de genomen conclusie's. Dat hij als eenige in die commissie zijn standpunt ter wille van de openbare school bleef innemen, bewijst een gevestigde over tuiging en een standvastig karakter. Bij de behandeling van art. 192 in de Tweede Kamer voerde hy meer dan eens het woord. Zonder waarborgen wenschte hij zich bij de wijziging van art. 192 niet neerteleggen. Zijn dood op dit oogenblik zullen alle voor standers der openbare school dan ook als een dubbel groot verlies beschouwen. Wat reeds zoo lang in het plan der cen- tralen lag, is dus nu gebeurd. Er is een zoogenaamd koninkrijk Poleh gesticht. Met veel ophef wordt hiervan kond gedaan. De grenzen zijn evenwel nog niet vastgesteld. Hoe zal het nieuwe koninkryk er uitzien Zooals het eertyds was? Of alleen omvattend het gebied, dat Rus sisch was, terwijl de stukken die Pruisen en Oostenrijk vroeger roofden, bij deze rijken blyven Wie een weinig van geschiedenis af weet, is er mee bekend dat het koninkrijk Polen in het verleden een uitgestrekt gebied besloeg. Polen was bekend om zijne verdeeldheid. De Poolsche landdag is nog heden ten dage spreek woordelijk. Maar ook was het rijk ingesloten door 3 staten, die een' eeuwigen landhonger hadden. Het waren Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Deze drie landen hebben zoo lang aan Polen geplukt, tot er geen stukje meer van over was. Rusland had het grootste brok, maar ook de twee andere rijken hadden een aanzienlijk deel. De Polen waren dus ouder vreemde over- heersching. De heerschappij van Oostenrijk was het gemakkelijkst te dragen. De Polen in Rusland en ook in Pruisen (men denke slechts aan de wetten tot nationa liseering van Polen bij Pruisen eenige jaren voor dezen oorlog) waren er veel slechter aan toe. Die dus op de historie acht geeft, zal met een twijfelachtige glimlach de proclamatie gelezen hebben, waarbij Polen tot koninkrijk wordt verheven. Of in deze proclamatie een voorteeken des rredes mag gezien worden, zooals sommigen meenen, wij weten het niet. Wel blijkt er uit, dat Duitschland de Pool sche legioenen op het oogenblik best kan ge bruiken en zijne Oostgrens zoo gauw mogelyk beveiligen wil. Groote veranderingen in den huidigen toe stand zal ook deze zet op het politiek schaak bord niet teweegbrengen. Evenmin als de Vlaamsche hoogeschool te Gent dit vermag. De debatten in den Duitschen Rijksdag heb ben een scherp licht geworpen op de verschrik kelijke toestanden die in dat rijk onder militaire dictatuur mogelijk zijn. Het aantal, dat zonder voldoende motieven maanden lang in voorarrest zit, zonder dat hunne zaak onderzocht wordt, is schrikwek- wenk hoog. Het aanbrengsysteem heeft groote afmetin gen aangenomen. De minste kleinigheid, de onschuldigste oor zaak kan iemand de grootste moeilijkheden veroorzaken. Zelfs nationaal-liberalen en centrum drukten hunne ontevredenheid uit over het heerschende schrikbewind. Door de geheele wereld heeft men met ver bazing en misnoegen kennis genomen van deze ongelooflijke toestanden in eeu gecivili- seerden staat, die prat gaat op zyne organisatie. Het is voor het eerst, dat de sluier een weinig werd opgelicht, en wat is er niet voor den dag gekomen. Alleen in Rusland hield men zoo iets voor mogelijk. Zal er verbetering komen, nu de Ryksdag zijn misnoegen geuit heett Veel verwachten wy er niet van. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. Aan de verschillende fronten in westen en oosten woedt de stryd voort, maar de ver kregen resultaten geven geen aanleiding tot een beschouwing. Op slechts enkele mede- deelingen in de telegrammen van het oorlogs terrein zy de aandacht gevestigd, Zoo ver nemen wij uit het Oostenrykscbe legerbericht omtrent het Roemeensche oorlogstooneel, dat de Roemeniërs ten oosten van Brasso of Kronstadt opnieuw tot het offensief zijn over gegaan. Hieruit eu trouwens ook uit de langzame vorderingen van de Duitschers en Oostenrijkers in het Roemeensche grensge bergte blijkt, dat de Roemeniërs, dank zij vermoedelijk een krachtiger Russische hulp, zich van den eersten schok van het offensief van Falkenbayn eenigszins hebben hersteld. Al blijft Roemenië nog steeds ernstig bedreigd, de verwachtingen van de Duitsche pers, die op een spoedige volkomen vernietiging van Roe menië hoopte, schijnen niet te- zullen worden verwezenlijkt. De noot blijkt harder om te kra ken, dan men wel heeft gedacht. Een ander merkwaardig bericht is dit, dat de troepen der geallieerden Katerina of Katerini hebben bezet, ten einde een strijd tusschen de aanhangers van Vemzelos, het z g. nationale leger, en de Grieksche regeeringstroepen te voorkomen. Katerini is gelegen aan de Golf van Saloniki en blijkbaar hebben de Venize- listen, nu de koning op aandrang van de Entente er in toestemde zijn troepen uit het noorden terug te trekken, de kans schoon gezien, hun macht ook in Je richting van oud-Griekenland uit te breiden. Maar de uitgezonden strjjdmacht was slechts klein, er waren nog voldoende regeeringstroepen om tegen deze macht te kunnen optreden. Het optreden der Entente heeft nu althans het begin van een burgeroorlog voorkomen. Officieele communiqué's. PARIJS, 6 Nov. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag: Ten Noorden van de Somme hebbeD wy eenige vorderingen gemaakt tusschen Les Boeufs en Sailly-Saillisel. Gisteren laat in den avond en vannacht heb ben de Duitschers hevige tegenaanvallen onder nomen tegen de stellingen, die wij van Sailly- Saillisel tot het bosch van St. Pierre Vaast hebben vermeesterd. Alle aanvallen, gericht op onze nieuwe stellingen aan dan Noordelijken hoek en den Westelijken zoom van dat bosch, zijn door ons machinegeweer- en artillerievuur verijdeld den vijand zijn zware verliezen toe gebracht. Ten Zuidwesten van het bosch slaag den de Duitschers er in, eenig terrein te win nen, evenals in het dorp Saillisel. Op den rechteroever van de Maas levendig bombardement van de streek van Damloup. Geen infanteriegevecht. Overal elders was de nacbt kalm. LONDEN, 6 Nov. (Reuter.) Offiicieel Vannacht heeft een sterke vijandelijke tegen aanval ons gedwongen, een deel van het ter rein, dat wij in de nabijheid van den heuvel van WarleDcourt hadden genomen, te ontrui men. Ten Oosten van Lesboeufs hebben wij bet gisteren gewonnen terrein bevestigd. In de vakken van Armentières en Yperen hebben wij 3 geslaagde invallen in de vijan delijke schansen gedaan. PARIJS, 6 Nov. (Havas). Gisteren behaal den de Franschen opnieuw belangrijke succes sen op den rechter Maaseover en ten Noorden van de Somme. In de streek vau het fort Vaux maakten zij gebruik van de verwarring der Duitschers, die niet in staat waren tot reageeren, om hun stellingen aanzienlijk uit te breiden, geholpen door een hevig bombardement. Het. dorp Dam loup, hetwelk de Franschen op 24 Februari hadden ontruimd, werd opüieuw bezet, zonder dat er een schot gelost werd. De vyaüd be twistte ons daarentegen het bezit van Vaux en wij moesten de verdedigers, die het Ooste lijk gedeelte van het dorp nog bezet hielden, met handgranaten verdrjjven. Op bet eind van den middag was deze ar beid afgelooper, met zeer geringe verliezen onzerzijds. Het dorp is thans geheel in onze handen. Het dorp Vaux werd op 31 Maart veroverd, na drie weken van bloedige gevechten. Ook hier ondernam de vyand geen tegen actie. Niettegenstaande het zeer ongunstige weer, vielen de Franschen na een bijzonder verzorg de voorbereiding der artillerie, over een breed front aan de Somme aan, tusschen ëpu punt ten Zuiden vau Le Transloy en Rancourt Op den linkervleugel stelden de vorderingen in dezen sector tusscheo Lesboeufs en Sailly ons in staat, Le TraDcloy van zeer dichtbij te na deren. In het centrum verdreven wy de Duitschers uit het grootste gedeelte vau Saillisel, aau welks laatste huizengroep, die krachtig ver sterkt is, zij zich wanhopig vastklampen. Op den rechtervleugel werden gelijktijdige aanvallen ondernomen tegen het Bosch van Saint Pierre Vaast, en het geweldig sterke verdedigingswerk met tallooze loopgraven en mitrailleursposten, dat door veldwerken met Saillisel verbonden is, welke aanvallen ons na zwaren strijd aanmerkelijk deden vorderen. De tegenstander, die zich het gewicht dezer stel ling welbewust i», deed woedende, hoewel vruchtelooze tegenaanvallen. Burger» vau Brugge aan militaire werken. Brugge zonder burgerlijk bestuur. Nationaal gevoel. Gewonden uit Frankrijk. VAN DE GRENS, 5 Nov. Telegraaf. Vijf honderd burgers moeten arbeiden aan de ver dedigingswerken in 't Noorden, naby de grens, o.a. in de omgeving van het dorp Lapscheure. Ze werden tydens de controle der weerbaren ot in hun woning aangehouden en tusschen militairen opgesteld. Een bultenaar, die op zyn gebrek wees, kreeg tot antwoord»Gy zyt nog altijd goed om koffie te zetten*, en de bespotte moest toen zelfs voorop in den triestigen optocht gaan. De mannen vertrok ken door de Langestraat en werden naby da Kruispoort op wagens geplaatst en naar de grens gebracht. 'sZaterdags keerden ze voor de Zondagsrust terug en zongen bij hun in tocht evenals te Lapscheure »Is 't niet goed Daar moeten wij werken voor 't Duitsche bloede. De jonge mannen verdienen 2 frank en de gehuwden 3 fr. met den kost. De maatregelen zyn hier anders dan in het étappengebied, want Brugge en omgeving is marinegebied met afzonderlijk bestuur. Zooals we reeds meedeelden, had de Duit sche overheid werklieden van de stad gevraagd, De stad weigerde. Het ontslag vaD den bur gemeester staat, zooals we in een vorig be richt reeds vermoedden, hier werkelijk mee in verband. Da schepenen en de gemeenteraad hebben weinig ot niets meer te zeggen Brug ge staat geheel onder militair bestuur, wat het volk uitdrukt door »wij hebbeD een Duitschen burgemeester*. We deelden reeds mede, dat de stad voor die weigering een boete opliep. De keizer heeft bij zyn bezoek een gedeelte daarvan kwijtgescholden, verleende dus genade voor een straf die op een onrecht der Duit schers berustte. Over dit bezoek verneem ik nog eenige bijzonderheden. De keizer reed in een auto door de stad en bezocht de O. L. Vrouwe Kerk. Wat zou hij wel gedacht hebben by het praalgraf in dat Godshuis, waarin 't gebeente rust van Karei den Stoute, die eens van een groot rijk droom de Dan reed de vorst naar't Bagynhofaan een bedelaar die bij de poort zat, schonk hij 20 Mark. Daarna hield hy inspectie op de Groote Markt, terwyl op den Vlaamschen Halletoren iemand de klokken bespeelde. In den salontrein reed dr keizer naar Zeebrugge. Te Brugge waron strenge maatregelen geno men. Opvallend was het groot aantal schild" rrn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1