Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. GEMEENTERAAD. ftrï. 192. Uitbetaling Militievergoedingen. Yan het Westelijk oorlogstooneel. Yan het Oostelijk oorlogstooneel. Yao het Italiaansch-Oostenrjjksche gevechtsterrein, No. 2723. Zaterdag 4 November 1916. 27e Jaargang. REG EERI £T GSEIEREN ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 sent; elke regel moor 10 cent Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen hg den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De PRIJS der is deze week 10 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. VERKIEZING VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennis, dat op Maandag, den 20 November aanstaande, zal plaats hebben de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, wegens overlijden van den heer OONZE A. H. dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Secretarie der ge meente bij den Burgemeester kunnen worden in geleverd opgaven van candidaten, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der Gemeentewet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zijn door ten minste twee en dertig kiezersbevoegd tot deelneming aan deze verkiezing en behoorende tot het district, waarvoor de candi- daatstelling geschiedt. De inlevering dezer opgaven moet geschieden persoonlijk door één of meer personen, die de opgave hebben onderteekend De candidaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de opgaven boven vermeld, zijn ter Secretarie dezer gemeente kosteloos ver krijgbaar van heden tot en met den dag der ver kiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der kieswet, luidende als volgt Hij, die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 inlevert wetende dat zij is voorzien van handtee- keningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inleve ring geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is, tot deelneming aan de ver kiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde opgave bedoeld bfj artikel 51, heeft onder teekend. Ter Neuzen, den 31 October 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HülZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden dat de uitbetaling van Landweer-, Militie en Landstormvergoedingen voor taan zal plaats hebben op het Gemeentehuis. Ter Neuzen, 3 November 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Baron van Wijnbergen meende in de Tweede Kamer te midden van zijne dreigende rede voering het onderwijs in België in bescherming te moeten nemen. Hij meende, dat men met de buitengewone omstandigheden, waaronder thans het onderwijs gegeven wordt, rekening moest houden. Het kamerlid dwaalde om de zaak heen. Duidelijk is gebleken, hoe weinig ontwikkeling onder de volksklasse vooral, viel waar te nemen. Het aantal analpheten bleek bjj het onder zoek van vele vluchtelingen groot. Ook vóór. oorlogstijd was het bekend, hoe treurig het met het onderwijs in België, vooral op het platteland, was gesteld.v Het aantal ongediplomeerden is bier en daar bjj het bijzonder onderwijs meer dan bedenkelijk. En daarom blijven wij, nu artikel 192 aan de orde is in ons parlement herhalen Zie naar België en neem de les ter harte. Het openbaar onderwijs moet overal in het land gewaarborgd blijven op straffe, dat wij den treurigen weg van het onderwijs in Bel gië opgaan. DE OORLOG. De algemeene toestand. Nog steeds geen belangrijke gebeurtenis sen aan de verschillende fronten. Hoewel overal wordt gestreden en hevig ook, is het resultaat van zeer weinig beteekenis. Aan de Somme was, door het helderder weer de artil lerie-actie wat krachtiger, en werden opnieuw aanvallen gedaan door de Engelschen in de streek van Courcelette, en door de Franschen bjj GueudecourtLes Boeufs. De resultaten van deze gevechten zijn ge weest, dat de Engelschen en Franschen bjj Les Boeufs eenig terrein wonnen. Van Duitsche zijde werd een aanval onder nomen bij Sailly-Sallisel, die echter werd af geslagen. De Franschen, die hier tot een tegenaanval overgingen, veroverden een sterk loopgraven-net ten w. van het bosch St. Pierre Vaast. Voorts werden aan het Westeljjke front nog plaatseljjke acties ondernomen, door de Engel schen bjj Hulluch, door de Duitschers bjj Angres, en in de Vogezen, bjj Largitzen. Aan het front van Verdun hevige artilleriestrjjd, vooral bjj Douaumont. Aan het oosteljjke front is de strjjd beperkt gebleven tct de Narajoefka, en de streek ten zuiden van Brzezany, eveneens zonder dat daar van belangrijke wjjzigingen het gevolg zijn. Bij Mitsjitsjoef werden Russische troepen ge dwongen hunne stellingen op te geven, en bjj Swinjoechi, ten W. van Loezk, werd nog al toos gevochten, evenals bjjna dageljjks sedert Juli. Aan de Roemeensche fronten wordt de strijd met groote hevigheid voortgezet. In de Zeven- bergsche grenspassen met afwisselend succes, want aan beide zjjden worden plaatseljjke over winningen gemeld. Het is begrjjpeljjk, dat in de Karpathenpassen en in die van het Rand gebergte, in dezen tjjd van het jaar, nu er reeds dik sneeuw ligt, en de wegen bjjna on begaanbaar zijn, de vooruitgang niet sneller kan zjjn. Bovendien zijn in de voornaamste passen de overgangen door versterkingen, loop- gravennetten, wolfskuilen en draadversperringen afgezet, wat eveneens de aanvallen bemoeiljjkt. In de Dobroedsja is de toestand onveran derd. En aan het Macedonische front even eens. Aan het Stroemafront rukten de Engel schen vooruit, en bezetten eenige dorpen, nog altoos tusschen de rivier en den spoorweg. Op de rest van het front artillerie-actie en onbeteekenende gevechten. Officieele communiqué's. BERLIJN, 2 Nov. (W. B.) Officieel: Legergroep-prins Rupprecht van Beieren. Ten N. van de Somme nam de artillerieactie plaat- seljjk in hevigheid toe. Engelsche aanvallen ten N. van Courcelette werden afgeslagen. Fransche aanvallen tusschen Les Boeufs en Rancourt brachten den vjjand kleine voor- deelen. Ten N.O. van Morval en aan den N.W. rand van het bosch St. Pierre Vaast werden zjj echter in hoofdzaak bloedig afgeslagen. Onze troepen drongen, ondanks den hardnek- kigen tegenstand der Franschen, in het noor del jjk deel ran Sailly door. Legergroep-Duitscbe Kroonprins: De ar tilleriestrjjd werd herbaaldeljjk rechts van de Maas tot groote hevigheid opgeroerd. Vooral richtten de Franschen zwaar verwoestend vuur tegen het fort Vaux, dat reeds in den nacht door onze troepen op bevel en zonder door den vjjand gostoord te worden, ontruimd werd, nadat wjj vooraf belangrjjke gedeelten ervan hadden vernietigd door ontploffingen. PARIJS, 2 Nov. (Havas.) Communiqué van 's namiddags. Ten noorden van de Somme zetten wjj des nachts ondanks het aanhoudende slechte weer onze vorderingen tusschen Les Boeufs en Sailly Saillisel voort. Onze troepen bevestigden het gewonnen terrein, vermeesterden vele steunpunten en vernielden verschillende Duitsche mitrailleur-emplacementen. In den loop van deze operatiën maakten wij 186 gevange nen onder wie 8 officieren zoodat het aantal gevangenen door ons in dezen sector sedert gisteren gemaakt steeg tot 536. Aan den rechteroever van de Maas was de nacht betrekkeijjk kalm. Van het overige front is niets te melden. Indanks den Devel die over het grootste deel van het front hing, waren de Franscho vliegers gisteren zeer actief. Aan de Somme schoot adjudant Tarascoc zijn zevende Duitscbe vlieg tuig neer, bij Morslains. Een Frbtmch vliegtuig bracht denzelfden dag twee Duitsche vliegtuigen ten val. Een viel op het aerodrome van Metz. en Couture, het andere bjj Mont St. Quetin. In de streek van Verdun is een Duitsch vliegtuig neergeschoten bjj Mogueuville en Woëvre door adjudant Sagaret, die daarmee zijn zesde Duitscbe vliegtuig vernielde. Een Fransche escadrille beschoot met mitrailleurs Duitsche inianteriecolonnes bjj Azannes en trei nen bij Cooflans en Maugiemes. In den Elzas deed een Fransch vlieger een aanval op vier Duitsche vliegtuigen, bjj schoot er een neer, dat verbrjjzeld bjj Altkirch neerviel. De wegvoering van Belgen naar Duitschland. Van de grens wordt nog aan >de Tel.< gemeld Afgaande op alle berichten uit België, ge loof ik niet te overdrijven, als ik zeg, dat we niet alleen staan voor werkdwang, maar ook voor het zeer ernstige feithet begin van toe passing van den zoo lang gevreesden maatre gel, nl. wegvoering van weerbare BelgeD naar Duitschland. 't Is een feit, dat niet alleen werkloozen weggebracht zjjn maar ook arbei ders die volop werk hadden. Dringen geallieerde troepen in België door, dan zou de wegvoe ring met veel moeite gepaard gaan. Men doet het reeds nu eu spaart tegelijkertijd eigen sol daten door burgers iu hun plaats allerlei werk te laten verrichten. Iu het land van Waas heeft men ook menschen weggezonden, die ter plaatse arbeid hadden bij de boeren. Vaders mue-iten vertrekken en zonen bleven nog thuis, in afwachting van hun beurt natuurljjk. Er zjju al hoeveu, waar gebrek aan werkkrachten heerscht. Zaterdag 11. was controle der weerbaren te Sint Gillis Waas. Velen die van andere dorpen er 's morgens heengingen, in de meening 's middags thuis te komen, zjjn niet meer terug gekeerd. Er waren vaders van gezinnen bjj. Van Meerdonk hield men er 63, van Clinge 40, Kieldrecht 35, van Verrebroek 13. Ze moes ten naar den trein, die hen wegvoerde. Zondag waren de Duitschers weer volop aan inschrjj- ven. Deze maatregelen maakten zooveel indruk, dat honderden burgers op de vlucht sloegen. In enkele nachten kwamen er 250 in Oosteljjk Zeeuwsch-Vlaanderen. Ze slopen door de slik ken der Schelde. Wel werkten de zoeklichten, maar de schildwachten, bljjkbaar bevreesd voor de sterke groepen, hielden zich schuil, 't Was een gevaarljjke reis, soms zakten enkelen tot de horst in de modder, zoodat zjj met vereende krachten van acht negen makkers weer naar boven moesten geholpen worden. Toch bereik- allen Hollandsch gebied, maar in welken toe stand kan men zich voorstellen. De posten zjjn nu zeer versterkt, en op de Schelde ligt een sleepboot met een mitrailleur. De mariniers hebben bevel te schieten op alle groepen die het nog zouden wagen de grens over te sluipen. BERLIJN, 2 Nov. (W. B.) Officieel. Front Leopold van BeierenBjj de legergroep v. Linsingcn namen Westphaalsche en Oost- Friesche troepen onder bevel van generaal- majoor von Ditfurth bij en ten zuiden van Witonietsj aan den linkeroever van de Stochol in storm de vooruitgeschoven stellingen der Russen. Behalve hooge bloedige verliezen ver loor de vijand aan gevangenen 22 officieren en 1508 man. Hij liet 10 mitrailleurs en 3 mjjn- werpers in onze handen. Onze verliezen zijn gering. Verder zuidelijk bij Alexandrowka maakten wij bjj een geslaagde verkennings beweging 60 gevangenen. Front aartshertog KarlIn de Karpathen welgeslaagde ondernemingen tegen de Rus sische voorste stellingen ten noorden van Dorna Watra. PETROGRAD, 2 Nov. (P. T. A.) Officieel. Aan den Stochod, bjj de Votoneze eu de neder zettingen Mikhailovka en Alexandrovka zijn gevechten geleverd. Wij sloegen de eerste aanvallen van den vijand aan de Votoneze en op de hoogten ten zuiden daarvan af, maar tegen twee uur in den middag daed de vijand na artilleriebeschieting een nieuwen aanval en maakte zich meester van onze vooruitgeschoven loopgraven, een saillant vormende op den lin keroever van Stochod. Op 29 Oct. sneuvelds de kolonel der sappenrs Pozdniak. In de Woudkarpathen ten westen van de Capoel wierp de vijand een onzer regimenten een weinig terug, maar hjj werd, nadat ver sterkingen waren aangetrokken, teruggeworpen. ROME, 2 Nov. (A.g. Stelf.) Officieel. Op het Giuliafront vielen onze troepen gisteren de versterkingen van den vijand aan op de hoogten ten oosten van Görz, benevens een nieuwe linie versterkingen ten oosten van Valone op het Karstplateau. Id den morgen iicbtte de artillerie daarop een hevig uitwer- kingsvuur, waardoor breede gaten geslagen werden in 's vijands lioies. Daarop volgde de infanterie-aanval. Wij overwonnen de geduchte terreinmoeiljjkheden (het terrein was drassig geworden ten gevolge van de regens der laatste dagen) en den hevigen, tegenstand van den vijand en veroverden uitgestrekte versterkingen op de hellingen ten westen van Tivoli en San Marco en op de hoogten ten oosten van Doberdo. Op het Karstplateau namen troepen van het elfde legerkorps in storm de steile eu begroeide hoogte 343 en hoogte 376, den berg Pecinka en de hoogten van heuvel 308, ten oosten van dien berg zjj drongen door tot ongeveer een K.M. ten oosten van Segeti. Ten zuiden van den weg van Oppachiasella naar KostaDjeviea werd de sterke vjjandeljjke linie op verschil lende plaatsen veroverd en behouden tegen 's vijands tegenaanvallen. Wjj maakten in het geheel 4731 man ge vangen, o.w. 132 officieren, veroverden twee batterjjen van 10.5, elk van drie stukken mi trailleurs, veel lastdieren en oorlogsmateriaal van allerlei aard. Vjjandeljjke vliegers wierpen bommen op enkele plaatsen aan de Beneden-lsonzo. Te Pieris werd een hospitaalsoldaat gedood eu een dokter en vier verplegers gewond. Een escadrille van 16 Caproni-machiDes, begeleid door Nieuport-machines, bombardesrde kampau in het Frigidadal. Alia vliegsrs kwa men ongedeerd terug. TER \EIZE\SCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1