Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, LANDSTORM. Maximumprijzen. Etn geschrift tot foorlichting. #et BttiUtilandsch beleid. Inschrijving in de registers voor den Landstorm. No. 2722. Woensdag 1 November 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent by rooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. In tere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmo r gen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN, breDgt bij deze ter kennis van de in onderstaanden staat genoemde personen, dat zij ingevolge de Landstormwet ln deze gemeente voor den dienst bij den landstorm zijn Ingeschreven op den datnm, in het register, voor de jaarklasse en onder bet volgnummer, achter teders naam aangegeven. GESLACHT- EN VOORNAMEN. de Back Jacob de Bakker Aloisins L Bootsgezel Reioier Adr. Cortvriendt Gnstaaf A. Dekker Francois Dieleinan Jan Dieieman Maarten Dierx Izaak van Dinteren Cornelia Jorepbns Drabbe Marinas van Esbroek JosephtiB A. van der Est Johannes Fr. Eijke Pieter Jacobus Faas Maiinns Fokke de Goede Pieter Joh. Gijsel Henri Johannes Hamelink Krijn Kaijser Lodewijk Frans Kenkelaar Pieter Klaassen Gniljaam Leunis Cornelia Loof Jacob Francois Meertens Jacobns Daniel Meeusen Macbiel Oostdijk Jacob Anthonie de Regt Pieter Jan Ricmens Antbonie M. Stoffels Jacobns Francois van Honte Joost Clementinus de ViBser Andries Wieland Reinier üeardns 12 October 26 September 13 October 31 Mei 11 April 31 October 3 Febraari 19 December 1 September 17 Jnni 24 Jannari 20 December 13 September 29 Jnli 21 Februari 9 Februari 1 April 5 Jnni 21 September 12 October 8 November 30 November 26 October 18 April 19 Februari 19 Jannari 29 September 6 Augustas 16 October 2 April 18 Febrcari s o Z a> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 De personen, ln bovenstaanden staat vermeld, kunnen ter secretarie dezer gemeente bekomen eene persoon lijke kennisgeving, waarin hunne verplichtingen ten aanzien van den landstorm zijn vermeid. Ter Nenzen, 1 November 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZIXGA. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen brengen ter kennis, dat ingevolge circulaire van ZEx. den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel van 28 October j 1. No. 88597, vanaf heden eene voldoende hoe veelheid ter beschikking kan worden gesteld voor de gemeenten, die daarom hebben ge vraagd, met inachtneming der maximumprijzen van de volgende goederen (4) Stapelgroenten Itonde kool. Gele kool. Uien. Friesehe en andere soorten fijne peen. Vatgroenten Pronksnijboonen. Enkele spercieboonen. Zuurkool. Andijvie. Voorts wordt medegedeeld, dat met I Nov. a.Sa op de wijze als bovenbedoeld ter be schikking zullen zijn de volgende in bedoelde circulaire vermelde goederen (6) Rundvet. (7) Spek. Rijst. (10) Gort. (B) Havermout. Ter Neuzen, 31 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester, (i, WABEKE, Secretaris. RROODKAARTEN. Houders van broodkaarten moeten zorgen, dat wanneer hunne kaartpn bi) de afhaling niet in gereedheid zijn, uiterlijk 2 dagen na die afhaling, de kaarten zijn bezorgd ten kantore van het Levensiniddelenbureau (Java). Bij niet tijdige inlevering kunnen de nala- tigen van de lijst van afnemers worden ge schrapt. Ter Neuzen, 31 October 1916. De Hoofdcontroleur Boekhouder, L. W. RIJNBERG. 1 November treedt de stuwadoorswet iu werking, waardoor het bedrijf onder toezicht van het Rijk komt te staan. Niet ieder kan na dien datum als stuwa door optreden. De havenarbeiders zijn even min vrij en moeten voortaan in het bezit z'gn van een arbeidskaart. Deze kaarten kosten voor meer dan een half jaar 50 centen, voor korter 25 centen, ln Ter Neuzen, Harlingen en Delfzjjl is de prgs 10 cent. Wetsartikelen zijn gewoonlijk niet aange naam te lezen en ook niet voor ieder even begrjjpeljjk. Ons werd toegezonden een uitgave van den >Centrale Bond van Transport- en Havenar beiders*. Het is getiteld »Wat iedere haven arbeider weten moet van de stuwadoorswet. Eenvoudige uiteenzetting en verklaring van den inhoud der Wet en der uitvoeringsmaat regelen door A. W. Heykoop*. Bij lezing bleek ons, dat de inhoud der wet op duidelijke wijze en toch beknopt is uiteengezet. Wij meenen, dat iemand met eene gewone schoolontwikkeling deze verklaring met gemak kan volgen, vooral als hij zelf in het bediijf werkzaam is. Onze plaats verkeert niet in de omstandig heid dat we op het oogenblik veel met de stuwadoorswet te maken hebben. Het bedrijf ligt tijdens de oorlog hier bijna geheel stil. Toch hebben er ook nu werkzaamheden plaats, die onder de wet vallen. En daarom kan kennis van de stuwadoors wet voor velen zijn nut hebben. Zooals de schrijver zegt, bedoelt het boekje »geen critische studie der wetze wil slechts zijn een gids voor de havenarbeiders*. We meenen, dat hij in dat doel geslaagd is. De prijs is niet hoog10 cent per exem plaar. Zal de verkiezingsstrijd van 1917 in het teeken der buitenlandsche politiek staan Wij weten het niet, maar dit is zeker, dat onze vrijzinnige regeering nergens zoo alge meen waardeering vindt als bij haar optreden voor onze neutraliteit. Bij oorlog, bij landbouw enz. zijn verschil lende maatregelen en wijzen van werken aan gevochten, het stanipunt in de buitenlandsche politiek wekt sympathie. Wij hebben het reeds meermalen gezegd, dat er goede stuurlui zitten op het schip van staat. Bij het handhaven onzer neutraliteit en het opkomen voor onze onafhankelijkheid staat deze regeering buitengewoon sterk. Moeilijke klippen zijn met kracht en beleid ontzeild en met rechtmatige verbazing ziet de wereld op het kleine land aan de zee dat nog buiten den wereldbrand bleef. Zoo sterk zit dat gevoel ook in ons land in het volk, dat zelfs enkele malen coalitie menscken hunne voldoening uitten, dat we eene vrijzinnige regeering hebben. Mondeling hoorden we meer dan ééne stem in dien geest. Een paar maanden geleden konden we in ons blad opnemen, wat >de oude Valentijn* dacht en wat prof. Visscher schreef. Twee meeningen dus van de zijde der coalitie, de eerste R.-Kath., de tweede anti-rev. En bjj beiden stond de meening vast, dat we bij eene coalitieregeering niet buiten het wereldconflict zouden gebleven zijn. Thans schrijft de coalitieman A. J. M Stumpff (R-Kath.) lid van de Rekenkamer een ernstig stuks in het weekblad »Van onzen Tijd*, aan welks hoofd prof. StruijckeD (R Kath.) staat. Hij heeft het ook over ons buitenlandsch beleid en meent, dat de groote meerderheid van het Nederlandsche volk wenscht, dat de richting in dat beleid blijft, zooals deze nu is. En hij is niet gerust op de houding van een coalitie-ministerie. Hjj heeft het over het behouden van eene rechtsche meerderheid dezen zomer in de Eerste Kamer en n.en krijgt den indruk, dat bjj het gansch niet betreuren zou, zoo de ver kiezingen van 1917 in het voordeel der link- sche partgen uitvielen. Hij wijst op de intervieuws van Dr. Kuyper en het ge&chrjjf in de Standaard, waarbjj zoo duideljjk groote pro-Duitschbeid aan den dag treedt. Hg herinnert aan de Nederlander, aan de pro-Duitscbe sympathieën van het Haagsohe Katholieke orgaan. Op de vier Katholieke geestelijken zijn zeker drie pro-Duitsch uit antipathie tegen Frankrijk. De heer Stumpff zegt»Als er dus geene zekerheid is, dat een ministerie van rechts zich er van zal onthouden, aansluiting bg Duitschland te zoeken, stem ik ditmaal niet rechts." Kan er grooter eere zijn voor de huidige regeering, dat een ernstig tegenstander zuik eene waarschuwing tot de eigen partij richt DE OORLOG. De algemeene toestand. In de Dobroedsja trekken de overblijfselen van de Roemeensche legers in groote haast de Bulgaarsehe berichten spreken van een wanordelijke vlucht terug naar de Donau- overgangen, de pontonbruggen die bg Harsova, Isaktsja (Isaccea) en Toeltsja (Tulcea) over den Donau zijn geslagen. Bij den opmarsch, ter vervolging dezer vluchtende troepen, die zeer snel geschiedt, om te pogen, zooal niet den overgang over den Donau te beletten, dan toch het aantal Roemeniërs die den anderen oever bereiken zoo klein mogelijk te doen zijn, werd, nadat de plaats Harsova en de daar geslagen brug reeds genomen was, de plaats Ostrova aan den Donau bereikt. Het aantal straatwegen is in dit Dobroedsja-gebied gering er loopt een groote weg langs den Donau over Harsova, Ostrovo, Turcoia Lnucavita naar Isaccea, en een spoorweg van Medjidie naar Tulcea, over Babadag. Die groote weg en de spoorweg zijn beide gedeeltelijk door de Duit- sche en Bulgaarsehe troepen bezet. Telkens worden groepjes krijgsgevangenen gemaakt. Maar het is niet te voorzien, welk gedeelte der Russisch-Roemeensche macht de overzjjde van den Donau zal bereiken. Aan het westelijke front van Roemenië wordt de opmarsch der Duitsch Oostenrijkscbe troepen voortgezet. De hevigste gevechten hebben plaats ten zuiden van Kroonstadt, waar de kortste weg over de Predeal-pas en de Törzburger pas daar Boecharest leidt. Beide passen zijn door de Duitsch-Oostenrijk- sche troepen overschreden. Predeal, de eerste stad op Roemeenseh gebied, is genomen. Hier gaan de Duitschers vooruit, en hebben zij thans Azuga bereikt. In dezen pas ligt Sinaia, de vorstelijke zomerresidentie, met het beroemde Gastel Peleseh, door Carol I gebouwd de weg leidt naar Plocci in het- petroleumgebied. In den Törzburger-pas wordt gestreden ten N. van Kampoeloeng de Duitschers melden, dat ondanks den hevigen tegenstand der Roe meniërs, de opmarsch wordt voortgezetde Roemeniërs, dat zij ten noorden van Kampoe loeng een succes behaalden, waarbij 300 Duitschers werden gevangen genomen. Op enkele andere plaatsen, in de passen ten N. en ten Z. van dit centrale aanvals punt wordt nog hevig gevochtenomtrent deze gevechten, die door de Duitschers klaar blijkelijk worden beschouwd, als van secundair belang, worden slechts mededeelingen gegeven in het Roemeensche legerbericht. Deze verde digen in elk geval de overgangen krachtig, al kunnen zij er niet in slagen, de Duitsch- Oostenrijksche afdeeling terug te slaan. Bij Orsova staan nog Roemeensche afdee- lingen op Hongaarsch gebied. Doch de moge lijkheid, dat deze afgesneden worden is groot. Want het Oostenrijksche bericht meldt, dat dat de hoogten, die deze plaats beheerschen, bij een onverwachten aanval, door Oostenrijk sche troepen zjju bezet. Aan het Russische front hebben de Oosten- rjjksch-Hongaarsche troepen een succes be haald bij Dorna Watra, wat in een bericht uit Petersburg door de Russen wordt erkend. De Oosten rjjkscbe troepen drongen, over een frontbreedte van 4 K.M., de Russische NEimse DATUM VAN GEBOORTE. 1888 DATUM VAN IN SCHRIJVING. DE INCHRIJVINO IS GESCHIED IN HET REGISTER MODEL NO. VOOR DE JAAR- KLASSE. ONDER VOLG- NUMMEB. CO C5 49 -Q o 2; 49 -O O 3 60 49 03 00 O CS -M h cs CS t-9 Dubbele

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1