Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Schoolgeld. pe interaatioatc beweging. Vaderlandslievende officieren. Sen ongelooflijK bericht. No. 2719. Zaterdag 21 October 1916. 27e Jaargang. REGEERHGSEIEREN Belasting op het houden van honden. Keuring jeugdige personen en vrouwen. Van het Westelijk oorlogstooneel. ABONNEMENTSPRIJS Per B maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij ▼ooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grcotere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woglisdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONDE, te Ter Neuzen. De PRIJS der is deze week 9'/, cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. III van liet schoolgeld voor het meer uitgebreid lager on derwijs in deze gemeente, over het tijdvak van 1 September 31 December 1916, in aischrifr, gedu rende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 17 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat het suppletoir kohier van de belasting op het houden van Honden No. 1 in deze gemeente voor 1916 in afschrift gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 17 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN noodigt de jeugdige personen en vrouwen in deze gemeente, zich aan een geneeskundig onderzoek willen on derwerpen, teneinde, by goedkeuring, het a. s. seizoen in de handvlasserijen werkzaam te zijn, uit, daarvan aangifte te doen ter gemeente-secre tarie, vóór 21 October 1916. Ter Neuzen, den 17 October 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. In Bellevue te Amsterdam hield het Neder- landsch Verbond van Vakvereenigingen zijne algemeene vergadering. Deze bijeenkomst heeft 3 dagen in beslag genomen. Op den derden dag hield de voorzitter, de heer Oudegeest, een referaat over het Inter nationaal verbond van vakvereenigingen tijdens en na den oorlog. Hij wees op het moeilijke van de Interna tionale in de tegenwoordige omstandigheden, op de voorbereiding door het bestuur getrof fen voor verschillende congressen en meende, dat na den oorlog de arbeiders der verschil lende landen zich weer aaneen zouden sluiten. Bij het debat meende de heer Van der Heeg, dat de voorzitter de zaak te optimistisch voorstelde. Hij was tegen het stichten van een schijn-internationale* wat Duitschland zou willen. Hij waarschuwde er voor, dat Nederland zich als voorpost van Duitschland zou laten gebruiken. De heer Smit meende, dat de inleiding te veel den indruk gaf, alsof de internationale secretaris, de heer Oudegeest, te veel waar nemer van Duitschland geweest is, tegen welke uitlating van de bestuurstafel geprotesteerd werd. Hij meende met het oog op de ge prikkeldheid, dat contact met de Fransche en Engelsche werklieden moest verkregen worden. De heer Stenhuis was het met den inleider oneens, waar deze gezegd had, dat de inter nationale vakvereeniging vrij was gebleven van de verdeeldheid die de internationale politieke partij ondervond. Dezelfde nationale vraag stukken verdeelen ook haar. Wij wijzen in het kort op deze punten, omdat het voor ieder al lang duidelijk is, dat èn internationale bij de S. D. A. P. èn de internationale vakbeweging geducht den in vloed van den oorlog hebben ondervonden. En als de vrede er is, zal nog menig har tig woord vallen voor men werkelijk weer van eene internationale zal kunnen spreken. Sommigen in de Nederlandsche beweging schjjnen, als de oorlog voorbij is, al wat ge beurde, blauw-blauw te willen laten. Wij gelooven niet, dat dit zal gelukken, zonder schuld aan zekere zijden vast te stellen. En zij, die tot voorzichtigheid maanden, zagen de positie van ons land wel het beste in. Enkele weken geleden vluchtte luitenant Mallinckrodt uit het Nederlandsche leger, om dienst te nemen bij het Oostenrijksche. Zijne sympathieën schijnen te dagteekenen van den tijd, toen hij in Albanië in dienst van den Mbret, d. w. z. den prins Von Wied, stond. Id het begin van den oorlog maakte hij zich bekend door zijne beschuldiging tegen de Telegraaf, die hij evenwel spoedig moest intrekken. Ook was hij een tijdlang bij het internee- ringskamp te Zeist, juist toen daar de bekende troebelen voorvielen. Thans is hij gedeserteerd. Zijne vaderlands liefde schijnt voor een beroepsofficier al zeer klein te zijn, gegeven het feit, dat er heel wat in Nederland moest gedaan worden om het kader op getalsterkte te brengen. Nu bericht het Vaderland, dat de onlangs benoemde 2e luitenant van het Indische leger Goedhart ook er tusschen uit getrokken is, om dienst te nemen bij het Oostenrijk-Hon- gaarsche leger. Het is verschrikkelijk zoo iets te zien, waar ons leger zijne officieren best gebruiken kan. Aan den anderen kant kan zoo'n zuivering echter geen kwaad, want, wat zou het wezen, wanneer zulke onberouwbare elementen in het leger zijn, als we onverhoopt zelf in het we reld conflict mochten betrokken worden Men zal in Oostenrijk goed op de hoogte raken met onze legerorganisatie en misschien onze legergeheimen. 't Zijn feiten, die te denken geven. De Courant bevat het bijna ongelooflijk be richt, dat de sergeant Z. van het Ned.-Indi- sche leger, een Duitscher, commandant zou wezen van het kustwachtdetachement op Ame land. De CouraDt noemt het bericht zelf ook ongelooflijk. We zullen dus nadere bevestiging moeten afwachten. Mocht het waar zijn, dan begrijpt ieder, dat 's mans trouw in dezen tijd op een harde proef wordt gesteld, Misschien is bij genaturaliseerd en heeft hij Nederland als zijn tweede vaderland gekozen. Van naturalisatie gesproken. Meer dan eens zagen wij tijdens den oorlog een wetsontwerp tot naturalisatie van vreem delingen aan de Staten-Generaal aangeboden. Zou het met het oog op ons laud geene aanbeveling verdienen, zoolang de oorlog duurt, geene vreemdelingen tot Nederlanders te ma ken DE OORLOG. De algemeene toestand. Aan de Somme wordt de strijd nog steeds krachtig voortgezet. Het Duitsche bericht maakt melding van de Engelsche aanvallen tusschen Le Sars en Gueudecourt, van Fran sche tusschen Les Boeufs en Rancourt, ten n. van de Sommi. Volgens het Duitsche bericht werden die aanvallen afgeslagen, somtijds na hevigen strjjd slechts bij iSailly konden de Franschen in dit dorp doordringen. Het Fransche be richt spreekt van Duitsche tegenaanvallen op de stellingen van Sailiy-Sallisel, die eveneens werden afgeslagen. En het resultaat van den strijd in dit gebied was, dat het durp Sailly- Sallisel aan beide zijden van den straatweg Peronne - Béthune gelegen in handen der Franschen bleef, en dat deze de Duitsehers verdreven van de heuvels n. w. van dit dorp. De Engelschen konden, naar het bericht van maarschalk Haig, bun posities uitbreiden bij Gueudecourt in de richting der hoogte van Warlencourt. Ten z. van de Somme vielen de Duitsehers de Fransche stelling bij Berny-en-Santerre aan zij slaagden er in, tot in de loopgraven door te dringen, doch werden bij een tegenaanval daaruit weder verdreven. Een Duitsche loop- gravenlinie bij Maisonnette en Biaches, dus ten z. van Peronne, viel den Franschen in handen. Belangrijk zijn al deze wijzigingen nog niet. Op het oostelijk front werd opuieuw krachtig gestreden bij Loezk, waar de Russen hunne pogingen, om door te breken en Wladimir Wolinski te bezetten, telkens, maar tot nog toe te vergeefs herhalen. Zij werden ook nu weder teruggeslagen. Eveneens werden aanvallen bij Zvyzin, ten n. van Zaljotsje, afgeslagen, die ten doel hadden den spoorweg Tarnopol Lemberg te bereiken. De strijd in de Karpathen, met hoeveel kracht ook gevoerd, heeft evenmin tot een resultaat geleid. Op verschillende punten poogden de Russen weder aanvallen te doen, doch deze werden afgeslagen. En nu het weer in de Karpathen geleidelijk echt winterweer wordt mist en sneeuw zullen de pogingen, om daar in de Hongaarsche vlakte door te dringen, wel tot het voorjaar moet worden uitgesteld. De herhaling van den Karpathen- veldtocht van den winter 1914/15 is van Russische zijde niet te verwachten. In Zevenburgen is de toestand weinig ver anderd. Op enkele plaatsen zijn de Duitsche en Oostenrijksche troepen over de Transyl- vanische Alpen getrokken zijn zij reeds enkele kilometers op Roemeensch gebied doorgedron gen. Maar de oostelijke berghellingen worden door de Roemeensche troepen krachtig ver dedigd eu de overtocht is ook daar niet ge makkelijk, wanneer er winterkoude, mist, rpgen en sneeuw gaan heerschen. Aan het Macedonische front wordt hevig gevochten, vooral aan het westelijk deel van het trout, tusschen het Presba-meer en de T^jerna, en langs den spoorweg Fiorina Monastir. Daar pogen de Serviers op ver schillende punten de grens van hun land te overschrijden, om den strijd op Servisch ge bied over te brengen. Tot nog zijn zij daarin slechts op een enkel punt geslaagd. Overigens bepaalt zich de strjjd aan het Macedonische front in hoofdzaak tot artillerie-actie, en en kele kleine gevechten. Gfficieele communiqués'. PARIJS, 19 Oct. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag Ten Noorden van de Somme hebben de Franschen vannacht het dorp Sailly-Saillisel ingericht en de veroverde stellingen versterkt. Aan den zoom dezer plaats zjjn Duitsche tegenaanvallen, van Saillisel uit ondernomen, door Fransch spervuur gebroken. Alle ter reinwinst der Franschen is gehandhaafd. Ten Zuiden van de Somme hebben de Franschen eenige nieuwe vorderingen gemaakt tussehen La Maisonette en Biaches. In Lotharingen is een Duitsche poging tot overrompeling van een Franschen loopgraaf bij Burks, ten Noordwesten van Lunéville, met gemak verijdeld. Fransche vliegtuigen hebben gisteren tijdens de gevechten ten Zuiden van de Somme, Duitsche troepen in het gebied van Biaches met machinegeweren bestookt. Er is bevestiging ontvangen van het bericht, dat adjudant Donné op 16 dezer een Duitsch vliegtoestel heeft geveld ten Noorden van Peronne. Dit is zijn veertiende. Een ander Duitsch vliegtuig, waarvan gemeld was dat het dienzelfden dag ernstig was getroffen, blij kt bij Beaulencourc te pletter te zijn gestort. Aan het Engelsche front wordt zwaar ge vochten. Vannacht zijn de Engelsche troepen, dank zij een geslaagde overrompeling, Duitsche loopgraven in de richting van Loos en ten Zuiden van Atrecht binnengedrongen. PARIJS, 19 Oct. (Reuter.) Avondcommu- quéTen noorden van de Somme hebben de Duitsehers vanmiddag om 5 uur vruchteloos getracht ten oosten en ten noorden van Sailly- Saillisel aan te vallen. Ons geschutvuur heeft de aanvalsgolven aanstonds gebroken en den vijand zware verliezen toegebracht. Ten zuiden van de Somme hebben wij tusschen Biaches en Maisonnette opnieuw vor deringen gemaakt. Gisteren zijn ons 350 ge vangenen in handen gevallen. Elders op het front is het rustig geweest. LONDEN, 19 Oct. (Reuter). Officieel bericht van vanavond Wij hebben onze linie bij de hoogte van War lencourt eenigszins vooruitgescheven. Een vijandelijke tegenaanval in die streek is door ons spervuur gestuit. De wrerkdwang in België. VAN DE GRENS, 18 Oct. (Telegraaf). Men behoeft er niet meer aan te twijfelen, of de Dnitsehers beramen een weerzinwekkenden aanslag op de rechten der Belgische burgers, gelijkende op dien in Noord-Frankrijk. Wjj meldden reeds, hoe te Gent 2000 mannen weggevoerd waren. Van verschillende punten bereiken ons berichten over dezelfde plannen op het platteland. Trouwens, de Duitsehers erkennen hun plannen openlijk in een besluit, al is dit nog wat verzachtend opgesteld. Generaal-kwartiermeester von Sauberzweig maakt bekend Art, l. Personen, in staat te werken, kunnen met geweld gedwongen wordeu te arbeiden, zelfs buiten de plaats van hun domicilie, in geval zij wegens spel, dronkenschap, ledigheid, gebrek aan werk of luiheid gedwongen zijn van anderen bjjstand te krjjgen voor hun eigen onderhoud of dat van de personon, die tot hun last zijn. Art. 2 bepaalt, dat ieder inwoner van 'tland verplicht is, hulp te bieden, in geval van een ongeluk of algemeen gevaar, alsmede voor het bedwingen van openbare rampen, zelfs buiten zijn verblijfplaats. In geval van weige ring kan hp er toe worden gedwongen. Art. 3 bepaalt, dat, wie weigert het werk in art. 1 en 2 genoemd te verrichten, of bp voortduring te verrichten, gestraft zal worden met gevangenschap, die tot drie jaar kan gaan of met een boete tot 10.000 mark, wanneer ten minste in nieuwe wetten geen zwaardere straf wordt bepaald. Bevoegd tot oordeelen zijn de militaire administraties en de Duitsche militaire rechtbanken. Men begrjjpt das, dat dit besluit toelaat alle weikloozen, die ondersteuning noodig hebben en dit getal bedraagt duizenden en dui- TER MIZENSCH VOLKSBLAD 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1