Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. g^: liGentsche jtoogeschool. Hoofdconlroleur-boekhouder, No. 2716. Woensdag 11 October 1916. 27e Jaargang. Hoofdcontroleur-boeKhouder. REGEERINGSEIEREN ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 «ent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woeusdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. V. V. V» k.g. 0.03 Va Ten aanzien van bovengenoemde prijzen, maak ik u opmerkzaam dat deze onder geen voorwaarde mogen worden verhoogd, en het den detaillist ver boden is daarboven iets te berekenen, hetzij voor verpakking, hetzij yoor thuisbezorgen of eenige an dere door hem te verrichtten werkzaamheid. In- tusschen kan levering in verpakking of aan huis slechts verlangd worden voorzoover die gebruikelijk was. Evenmin is het geoorloofd, aan den verkoop eenige bijzondere voorwaarde te verbinden, met name niet die van hot bijkoopen van eenig ander artikel. Voor onderdeelen van de eenheden in de prijslijst bij de verschillende artikelen genoemd mas geen verhoogde prijs in rekening worden gebracht, tenzij deze in de iijst vermeld staat. Het komt mij noodzakelijk voor, dat de winkeliers ea andere detaillisten op voor het publiek zeer duidelijk zichtbare en van den openbaren weg waar neembare -wijze lijsten ophangen inhoudende de door hen ten verkoop voorradige artikelen waarvoor maximumprijzen bestaan met vermelding van den maximumprijs. Ook marktkramers en venters moe ten deze lijsten in hun kramen of op hun wagens zichtbaar bevestigen. De Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel, POSTHUMA. Ter Neuzen, den 3 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. (Levensmitlrielenbureau). Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis van sollicitanten voor de betrekking van op eene jaarwedde van 1200, Zekerheidsstelling 4000, Dat den termijn voor de inzending van stukken is verlengd tot 16 October 1916. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De PRIJS der is deze week 9 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. teder kent den taalstrijd, die jaren lang vóór den oorlog in België' heerschte. De strijd, dien de Vlamingen in hun land voerden om gelijke rechten met de Fransche taal te verwerven, had natuurlijk ook in ons land alle sympathie. Thans zou meu mogen verwachten, dat die strijd gestaakt was. Waar België zucht, hetzij Vlaamsch of Waalsch België, onder den druk van een machtig overwinnaar, daar deukt een verstan dig mansch niet aan taalstrijd, daar kan maar ééoe gedachte overheerschen, de nationale idee. De Duitsche gouverneur in België von Bis- si ag tracht toe te passen hetverdeel en heersch. Wij weten niet of deze bestuurder in vre destijd ooit aandacht geschonken heeft aan de taalkwestie in België. Wij betwijfelen het ten zeerste, Maar thans tracht hij deze kwestie te ge bruiken om er politiek voordeel mede te be halen. Hjj heeft daarom besloten de hoogeschool van Gent in eene Vlaamsche universiteit om te zetten. Het is onbegrijpelijk voor ras echte Hol landers, dat er Vlamingen zijn, die in deze geweldige dagen zoo'n twijfelachtig geschenk uit de handen van den overwinnaar willen ontvangen. Maar ze zijn er. Anderen daarentegen hebben ontzetting uit hun ambt of wegvoering (men denke aan de twee Gentsche professors) verkozen boven eene medewerking aan een doel, dat nu niet mag nagestreefd worden. Zij kozen de eer boven het voordeel. Er worden pogingen aangewend om Vlaam sche professors aan de Gentsche hoogeschool te krijgen. Ook Nederlanders worden voor een profes soraat aangezocht. Ieder behoort vrij te zijn in wat hij doen of laten wil. Maar hij, die den toestand van hetoogenblik kalm en onbevooroordeeld inziet, zal met ons van meening zijn, dat die Hollanders, welke zich onder deze omstandigheden daartoe leenen, allerminst gelukkig in hun optreden zijn. Een der eersten, die zich voor een profes soraat liet vinden, was de vroegere directeur der H. B. S. in onze plaats. Men gevoelt, dat wij geen oogenblik blijd schap of fierheid gevoeld hebben over de be vordering van dezen vroegeren inwoner. En met leedgevoel zien we welken Hollan der ook, eene positie innemen te midden van een verdrukt volk, eene positie, hem in bange en verschrikkelijke dagen toegeworpen. Ons gevoel van kieschheid verzet zich hier ten sterkste tegen. Noch de Hollandsche taal, noch ons land wordt door die heeren een dienst bewezen. Dat moge ieder klaar beseffen DE OORLOG. De algemeene toestand. De strijd in Picardië wordt met groote kracht voortgezet. De verschillende berichten samen vattende krijgt men weder het gewone slag beeld. Zaterdag meldde het Duitsche bericht reeds de ontzettende en steeds toenemende be schieting der Duitsche stellingen, henevens enkele aanvalspogingen de Fransche en En- gelsche berichten daarentegen waren zeer weinig mededeelzaam, beperkten zich tot het vermelden van kleine vjjandeljjke aanvallen, TER MIZEM VOLKSBLAD. Burgemeester en "Wethouders der ge meente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis de volgende Ministeriëele beschikking De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft goedgevonden te bepalen I. dat de goederen, door hem ingevolge artikel 1 der Distributiewet 1916 bij zijne beschikking van 9 September 1916, no. 72235, aangewezen tot nadere aankondiging aafi den verbruiker mogen worden te koop aangeboden of verkocht tegen ten hoogBte den prijs achter elk dier goederen in onderstaande lijst vermeld. A. Levensmiddelen. Ongebuild tarwemeel, voor zoover dit dient voor bet bakken van bruin brood voor particulieren, die hun brood zelf bereiden. 14 cent per K.G. Rogge wordt niet aan den ver bruiker te koop aangeboden of verkocht. Aardappelen, t. w. Eigenhei mers, Groninger Kronen, Roode Stars van zand en veen grond en daarmede door mij gelijk te stellen soorten/3.10 per H.L.,/1,62'/.2 per H.L. Groenten, t. w. de volgende stapelgroenten a. Roode kool Gele kool Uien Friesche en andere soorten fijne peen Flakkeesche of Hillegom- sche peen Knolrapen en de volgende vatgroenton a. Pronksnijboonen b. Enkele sperzieboonen e. Dubbele sperzieboonen d. Zuurkool e Andjjyie Peulvruchten, te weten o. Bruine boonen 5 1. 2. 3. 4. b. c. d. 8. b. Groene erwten Rundvet Spek, t. w. a. Inlandsch (gezouten vet) b. Amerikaansch Varkensvleesch a. Korbonaden b. Kluiven c. Rollade 5 V) a 7» 5 y> n *7 5 li n 77 8 n n 77 6 77 n 77 5 n n 77 3 Va» r» 77 18 17 7» 71 22 n rt 77 18 n 7» 77 10 77 77 77 14 n 77 77 21 n 77 77 11 n 77 Va ii 22 rt 77 11 n 77 Va» 40 77 '/an 50 n 77 Va» 45 7) 77 i' 13 65 rt 77 V 3 15 u 77 70 77 77 n n d. Fricandeau 70 cent P. l/o K.G e. Vette lappen 50 77 77 77 77 f. Doorregen lappen 55 77 77 77 77 g. Magere lappen 65 7» 77 n 77 lv. Gehakt 60 77 77 77 7* i. Yersch spek 50 77 >7 77 1) j. Yersch doorregen spek 55 >7 77 77 77 k. Gerookt vet spek 55 77 77 77 77 l. Gerookt en gezouten mager spek 60 77 77 n 77 m. Reusel (rauwe) 50 77 77 77 77 9. Rijst (t. w. Voorloop Ran goon of Bassein) 14 77 77 >7 7» 10. Gort (gewone soort) 13 77 77 77 77 11. Havermout (Inlandsche of Amerikaansche) 16 77 77 77 77 12. Margarine (t. w. Normaal- Margarine 7» 77 77 n 13. 100 7» II 77 77 14. Kaas, te weten a. Volvette jonge Goud 52'/, 77 77 VI 77 sche kaas, m. Rijksm. 11 77 77 0.1 77 b. Volvette jonge Goud 50 77 77 li sche kaas lOVa rt 77 0.1 ft c. Jonge kaas (40—(-) Ed. 47'/, 77 77 77 en Goudsch model 10 77 77 0.1 n d. Jonge kaas (30—J-J Ed. 40 rt 77 77 en Goudsch model 8'/. «7 77 0.1 77 e. Jonge kaas (2 -j-)Ed. 33 n 77 Va 77 en Goudsch model 7 77 77 0.1 It Nagelkaas, in fabrie 23 it 77 77 ken gemaakt 5 77 77 0.1 77 15. Eieren 9'/ a cent per stuk 16. 17. Melk. De prijs is gelijk aan winterprijs 1915/1916 met inachtneming van mijne circulaire aan de Commissarissen der Koningin, d d. 22 September 1916, no. 22380. Suiker, Melis I (of daarmede door mij golijk te stellen soorten) 18. Zeevisch a. Kleine scbelvisch b. Wijting e. Kleine gul d. Kleine poon en pieterman e. Horsmakreel f. Makreel g. Kleine schol h. Gerookte jkleine schel- visch i. Gerookte makreel Uitgesneden 10 0.1 j. Gerookte haring (bok kin? zonder staart 5 stuk. k. Haring (zonder kop 4 stuk. B. Brandstoffen. 19. Turf. (Zie mijne circulaire van 25 Augustus 1916, no. 63164, afd. Handel). C. Huishoudelijke artikelen. 20. Zeep (zachte, groene of gele) 14 cent perK.G. 28 cent per 28 77 17 27 77 28' 77 77 26 77 77 22 77 32 77 rt 28 71 77 34 77 77 35 77 71 10 7» N 5 77 77 4 n II. Ingevolge art. 8, lid 3 der Distributiewet 1916, dat tot nadere aankondiging de navolgende goederen tegen ten hoogste de daarachter vermelde prijzen in den groothandel, in den tusschenhandel en in het klein mogen worden te koop aangeboden of verkocht. Naam dor goederen. Groothandelprijzen. K.G. 1.75 Per 1-76 Boter Lij verpakking in wit fust v. 50 K.G. Per d T) n n n n 12' d n n d n n n X6t rt en 10 Delftsch of Leidsch fust van 20 K.G. Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G. Cichorei„100 Gort100 Havermout (Inlandsch of Amerikaansch) 100 Kaas o. volvette Jonge Goudsche kaas met Rijksmerk 50 b. volvette Jonge Goudsche kaas 50 c. Jonge kaas -J- 40 Edammer en Goudsch model £0 d. Jonge kaas -j- 30 Edammer en Goudsch model 50 e. Jonge kaas -j- 20 Edammer en Goudsch model 50 Nagelkaas in fabrieken gemaakt 50 Margarine Normaal Peekoffie100 Petroleum Roggebrood, gebakken van Regeeringsrogge en uitsluitend op broodkaart te verstrek ken (zal nader worden bekend gemaakt). RijBt (Voorloop Rangoon of Bassein) Soda Suiker Melis I (of daarmede door mij gelijk te stellen soorten) Tarwebloem (inlandsch) Tarwebrood, bruinbrood uitsluitend op brood kaart te verstrekken Tusschenhandelprjjzen. Kleinhandelprijzen KG./ 1.80 1.81 1.77 1.80 1.81 26.- 21.— 26.— 38.— 36.— 35.— 28.- 22.— 16.— 0.39 31.— 100 100 50 50 50 50 50 50 1.82 1.85 1.86 22.- 27.— 41.— 39.— 38.— 31.— 25.- 19.— dezelfde prijs als vermeld hierboven sub I 13. per 0.1 K.G. ƒ0.03» dezelfde prijs als vermeld hierboven sub I 10. Idem sub 111 dezelfde prijs als vermeld hierboven sub I 14. Idem sub I 12. per 0.1 K.G. ƒ0 04 Liter 0.12 100 21.25 O O 3 22.25 dezelfde prijs als vermeld hiorboven sub I 9. 100 n 12.- 50 7— per K. G. 0.18 100 50.25 3 O O 3 51.50 dezelfde prjjs als vermeld hierboven sub I 17. 100 n 20.75 per K.G. 0.27 s n n 0.12 Tarwemeel (ongebuild) Per 100 K.G. 18.90 Tarwewaterbrood (gebuild) (gebakken onder Rabbinaal toezicht Zeep (zachte, groene of gele) 100 21.— Per 100 K.G. 22.- Zeevisch. Kleine scbelvisch Wijting Kleine gul Kleine poon en pieterman Horsmakreel Makreel Kleine schol Maatjes haring (zonder kop) per tin inhoudende 1050 stuks netto vischgemioht Gerookte kleine schelvisch makreel haring (bokking zonder staart) 50 50 50 50 50 50 50 115 a 120 per 50 K.G. stuk 8.— 7.50 8 7.— 5.— 10.— 27.50 12.— 0.55 0.20 0.19 0.20 0.18 0.14 0.20 0.22 per K.G. f 0.24* 0.25' dezelfde prijs als vermeld hierboven sub 1 20. Idem sub I 18 Zout I 18 per K.G: 0 09

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1