Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Sen znifae positie. No. 2715. Zaterdag 7 October 1916. 27e Jaargang. Kamer ïan Koophandel en Fabrieken, Secretaris en Penningmeester Burgerlijk Armbestuur. SECRETARIS en PENNINGMEESTER Hoofdconfroleur-boeKhouder en Controleur. io. Hoül'dcontroleur-boekliouder, 2o. Controleur, Verbod vervoer Aardappelen. Van het Westelijk oorlogstooneel. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 7B cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. VERKIEZING Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen hiermede ter openbare kennis: dat op Dinsdag den 7 November 1916, van des voormiddags elf tot des namiddags één ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zal plaats hebben eene verkiezing van drie leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen, en zulks ter vervulling der plaatsen van de heeren E. H. T. VAN BORSSl/M WAALKES, J. A. VAN ROMPU, P. J. SCI1EELE, die met. 1 Januari 1917 aan de beurt van aftreden z\jn. De stemming geschiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkte stembriefjes ten minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kies gerechtigden worden toegezonden. Den kiezer, die zyn stembriefje verloren of er geen ontvangen beeft, wordt gelegenheid verschaft, om er aan het stembureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedt dadelijk na afloop der verkiezing. Van onwaarde zijn briefjes, welke niet zijn ge waarmerkt met het zegel der gemeente welke onderteekend zijn, welke met duidelijk een persoon aanwijzen, of waarbij of waaraan andere stembriefjes zijn ingesloten of vastgehecht. Ter Neuzen, den 3 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen roepen sollicitanten op voor de be trekking van van het burgerlijk armbestuur, op eene jaar wedde van 200 voor beiden. Storting voor pensioen 4°/0. Stukken franco in te zenden vóór 16 Oc tober 1916, Indiensttreding 1 Januari 1917. Ter Neuzen den 3 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. (Levengniiildelenbiircau.) Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen roepen sollicitanten op voor de betrek king van op eene jaarwedde van J 1200. Zekerheidstelling j 4000. op eene jaarwedde van 750. Stukken in te zenden voor 10 October 1916. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis dat bfj beschikking van Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel van 30 September 1916, No 24742, 6e afd. B. het vervoer is verboden van de volgende op kleigrond geteelde soorten aard appelen, anders dan naar de opslagplaats van den verbouwer en met uitzondering van de partijen, die op den dag der afkondiging van genoemde be schikking reeds in schepen of spoorwegwagons wa ren geladen te weten Bravo's, Blauwen, Bonte Blauwen, Roede Star, Frisa's, de Wetten en Industries. Het vervoer van poters der genoemde soorten of van door bederf aangetaste aardappelen zal worden toegestaan op vervoerbiljet aan te vragen bij de Rijkscommissie van Toezicht op de Aardappelver- eeniging. Ter Neuzen, 3 October 1916. J. HUIZINGA. Het lid der Tweede Kamer voor Dordrecht Mr. Schim van der Loeff was aangesteld bij het centraal bureau voor de distributiewet. Hij bedankte als Kamerlid, maar was on middellijk herkiesbaar. De liberale kiesvereeniging in Dordrecht stelde hem opnieuw candidaat. Mr. Schim van der Loeff aanvaardde deze candiuatuur. De anti-rev. en andere coalitiepartijen had den verklaard geen tegencandidaat te zullen stellen, als een ander vrijzinnige dan Mr. Schim van der Loeff, iemand, die buiten de distribu tiewet stond, werd gecaudideerd. Ook van de S. D. A. P. zou geen candidaat gesteld worden. De vrijzinnige leiders hebben zich met de zaak bemoeid en Mr. van der Loeff duidelijk gemaakt, dat het beter was zijne candidatuur in te trekken. Dit is dan ook geschied en de Dordrecht- scbe vrijzinnigen hebben candidaat gesteld den heer P. J. de Kanter, oud-lid der Tweede Kamer. De gereed gehouden candidatenlijsten der a.-r. en der s. d. a. p. werden thans niet in gediend. Wel kwam eene lijst in van de s. d. p. Onze meening is, dat Dordrecht nu op den goeden weg is. Iemand, die als Mr. v. d. Loef een' voor namen post heeft bij de distributiewet, staat als Kamerlid niet onafhankelijk en onpartijdig genoeg tegenover den minister en zal zwijgen, ook, waar critiek noodig is. Gaarne hadden wij gezien, dat dit onmid dellijk begrepen was. Het volgende jaar dient met dergelijke om standigheden rekening te worden gehouden, zoo goed te linker- als te rechterzijde. Het Kamerlid Fleschkens staat b.v. ook aan het hoofd van eene commissie, waarvan het werk nadeelig kan zijn voor eene richtige ver vulling van het lidmaatschap der Tweede Kamer. Nog verschillende andere Kamerleden ver vullen functie's die hunne onpartijdigheid als Kamerlid kunnen bedreigen. De Kamerleden zjjn de vertegenwoordigers des volks en als zoodanig de natuurlijke cri- trici der regeering. Hoe zuiverder hunne positie, hoe krachtiger zij kunnen optreden. Daarom is het goed deze zaak eens m ernst onder de oogen te zien. DE OORLOG. De algemeene toestand. Er is ondanks het slechte weer, ten noorden van de Somme weer hevig gevochten. Een felle arfilleriestrijd werd gevolgd door een in- fanterie-actie tusschen Morval en Bouchavesnes, waar de Franschen poogden hunne stellingen uit te breiden. Zij slaagden erin, zegt het Fransche legerbericht, sterke loopgravenlinies tusschen Morval en het bosch St. Pierre Vaast in bezit te nemen. Het Duitsche bericht meldt echter dat krachtige aanvallen en de stellingen aan den weg Sailly Rancourt, aan het bosch St. Pierre Vaast en aan de zuideljjk hiervan loopende boschstrooken werden afgeslagen. Hetzelfde bericht meldt, dat Engelsche aan vallen ten noorden van Thiepval en bij de Mouquet-hoeve werden afgeslagen het Engel sche bericht zegt, dat integendeel de Duitsche pogingen, na hevige artillerie beschieting bij Gueudecourt en Eaucourt l'Abbaye, tot een aanval met handgranaten over te gaan, werd afgeslagen. Aan bet Russische front wordt de strijd ten westen van Loezk met groote hevigheid voort gezet. Het gevecht breidde zich uit van Swin- joechi tot in de buurt van Kiselin, en duurt nog voort Meer zuidelijk, in de buurt van Halitsj, aan de Tsjerniowka en de Zlota Lipa, wordt eveneens hevig gevochten, maar zonder dat de posities van beide partijen daardoor worden gewijzigd. In Zevenburgen wordt eveneens krachtig gestreden. Het Roemeensche Noorder- en tweede leger, die aan den Kokel strijden, weten nog steeds de Duitscb-Oostenrijksche troepen tot terugweken te noodzaken. Het Duitsche leger bericht meldt, dat de Roemeniërs bij Parajd voordeelen behaalden. Het Roemeensche bericht spreekt van gevangenen en buitgemaakte mitrailleurs. Ten Z. van Hermannstadt, waar het eer ste Roemeensche leger door von Falkenhayn werd teruggeslagen, deden de Roemeensche troepen, in de buurt van den Rooden-Torenpas, aanvalleD op de vervolgers. Daar werd een Roemeensch bataljon, dat achter de Duitsche linies was geraakt, vernietigd. Ten O. van den Rooden Torenpas bezetten de Oostenrijkers eenige punten van het gebergte. Zuidelijk van Hatszèg, bij Potroseny, werd een gevecht geleverd, nabij de Roemeensche grens, waarin de Roemeniërs, naar zy melden, een aanval afsloegen, doch volgens de Duitscb- Oostenrijksche belichten zelf werden afgeslagen. De berichten uit de Dobroedsja zijn wei nig zeggend. Mackensen melde, dat de Roe meensche troepen, die bij Rahovo over den Donau gekomen zijn. zich door een snelle vlucht aan den aanval der Duitscb-Bulgaarseh- troepen hebben onttrokken. Het Bulgaarsche bericht toont, dat dit niet zonder strjjd is ge schied. De Roemeniërs hadden eenige dorpen bezet, en moesten worden verdreven zij konden door de vernieteging der bruggen niet over den Donau trekken, en rukken nu op in de richting van Toetrakan, waar zij echter op andere Bulgaarsche afdeelingen steiten, zoodat zij tusschen twee vuren raakten. De Russen melden, dat de opmarsch aan de ljjn Rasovo-Cobadin wordt voortgezet. Het Bulgaarsche bericht meldt, dat de opmarsch werd tegengehouden en door artillerie werd tot staan gebracht. Aan het Macedonische front hebben de Bulgaren, nadat de Servische troepen den Kajroaksjalan hadden genomen, nieuwe stel lingen ingenomen tusschen het Presbameer en den Nidsje-Planina, die ten N. van den Kajmaksjalan gelegen is. Diestellingen worden thar.s aangevallen, doch volgens het Bulgaarsche bericht werden de aanvallen algeslagen. Ten zuiden van de Belasiea-Plania strij den de Bulgaren tegen de Italianen, die er-versterkingen opwierpen. Aan het Stroemafront hebben de Engel- schen, op den oostelijken oever van de ri vier, het dorp Jewiköj, ten Z. van Seres bezet. De bedreiging van den spoorwegverbinding Seres-Demir-Hissar wordt daardoor versterkt. Officieele communiqué's. PARIJS, 5 Oct. (HavasOfficieele mede- deeling van hedenmiddag De nacht is aan het geheele front kalm geweest. Bjj het voorwaarts gaan van de Franschen ten oosten van Moval hebben zjj gisteren negen Duitsche kanonnen van 88 m.m. buit gemaakt. Ondanks het zeer slechte weer heeft een Fransch vliegtuig het vliegkamp van Colmar gebombardeerd. Bij zijn terugkeer in den nacht heeft het 90 bommen geworpen op de zoek lichten van de militaire gebouwen aan de haven van Zeebrugge. PARIJS. 5 Oct. (Reuter) OfficieelTen Noorden van de Somme hebben wij onzen vooruitgang ten Oosten van Morval voortgezet. Wjj hebben een krachtigen tegenaanval op onzen nieuwen loopgraaf ten Noorden van Frégicourt afgeslagen. De vijandelijke artillerie heeft groote be drijvigheid aan den dag gelegd ten Zuiden van de Somme. In Woevre heeft ons zware geschut het militaire station St. Bénoit beschoten. Men meldt dat daar veel bewegidg wordt waarge nomen tengevolge van een zwaren brand. Geruchten over vredespogingen. LONDEN, 5 October. (Renter.) De Times verneemt uit New-York: De Tribune ODtvangt een telegram uit Londen, volgens hetwelk Duitsche tusschenpersonen onlangs aan den koniDg der Belgen Dieuwe vredesvoorwaarden aan de hand hebben gedaan, die de koning verworpen heeft. LONDEN. 5 October. (Reuter, part.) Het telegram van Tribune meldt nog, dat de voor stellen, waar koning Albert niet aan wilde, ondunks den druk, dien de Duitschers verschil lende zjjden in ?ijn land op hem lieten oefe nen de volgende punten omvatten terugtocht van de Duitschers uit België, betaling van een schadeloosstelling voor de verwoesting tenge volge van de militaire bezettiüg terugtocht vau de Duitsche troepen uit Servië zonder scha devergoeding en teruggaaf van Lotharingen aan Frankrijk. Het telegram voegt hieraan toe, dat dit nieuwe aanbod vermoedelijk het eerste is van vele pogingen om vrede te sluiten, die de Daitschers in den komenden winter in het werk zullen stellen. Een hongerbefooging te Antwerpen, In België wordén herhaaldelijk door de bur gerij manisfestaties tegen de duurte gehouden. Indertjjd spraken wjj over de hongerbetoogin- gen te Kortrijk, Aalst en Gent. Nu is hetzelfde te Antwerpen gebeurd. Vrouwen, die naar het steuncomité gingen hadden een zwarten doek om de schouders gewonden als teeken van de diepe ellende. Zy vormden zich tot een stoet en vroegen dringend den burgemeester te mo gen spreken. Duitsche politie-beambten en mi litairen wilden de menigte uiteendrijven, wat echter niet gemakkelijk gelukte. Even later verscheen een Zeppelin boven de stad en het volk, bevreesd voor een bestraffing uit de lucht, ging uiteen. Te Antwerpen wordt veel ellende geleden, maar ook veel liefdadigheid betoond. Zoo deelt men in de scholen voedsel en kleeren nit, o.a. schoenen met houten zolen want voor schoe nen wordt in de Scheldestad tot veertig franc per paar betaald. Het aardappelen-rantsoen bedraagt 300 gram per dag en per hoofd. Vleesch, behalve Amerikaansch spek, is voor de groote volksmassa geheel onbekend. Op het brood smeert men vruchtensiroop, maar velen eten het ook droog. In de buurten, waar dui zenden voormaals in het havenbedrijf een goed bestaan vonden, is de armoede zeer groot. De requisitie van fietsbanden is nu zoo goed als afgeloopen. Het is eigenaardig, thans tal van rjjwielen te zien, met touwwerk in plaats van banden. Versterkingen in Belgie. Van de grens wordt aan de »Th1.c gemeld De Duitschers gaan nog steeda voort met het aanleggen van versterkingen tusseheq 't La-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1