Van het Westelijk oorlogstooncel. Van het Oostelijk oorlogstooneel. Het gevechtsterrein op den Balkan. Gemeenteraad van Ter Neuzen. Officteele communiqué's. De troepen van de Somme. Kanongebulder. Luchtaanval op Engeland. PARIJS, 2 Oct. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag len Noorden van de Somme heeft een kleine onderneming de Pranschen in staat gesteld een Duitschen loopgraaf te nemeo ten Oosten van Bouchavesnes, en gevangenen te maken. Overal elders een rustige nacht. Adjudant Bloch heeft ten Oosten van Ba- paume een Duitsche kabelballon geveld het is zijn vijfde. PARIJS; 2 Oct.. (Reuter.) Officieel bericht van hedenavond Eenige vorderingen ten Oos ten van Bouchavesnes, waarbij 40 gevangenen werden gemaakt en 6 machinegeweren geno men. In dezelfde streek is een Duitsche afdee- ling door ons vuur verstrooid met achterlating van vijftig man op het terrein. Slecht weder belemmerde de krijgsverrich tingen. LONDEN. 2 Oct. (Reuter.) Officieel bericht van hedenmiddag Wij hebben ons front ten Oosten van Eaucourt l'Abbaye ingericht en er de gebouwen van vijanden gezuiverd. Ook hebben wij een linie ingericht, beginnende bij een punt, 1200 yards ten Noorden van Cour- celette, en loopende in de richting van de Ues8ische schans. Wij hebben een gedeelte van de Regina- schans prijsgegeven. Ten Noorden van Neuviile St Vaast en ten Ocsten van Lavente hebben wij geslaagde strooptochten gemaakt. VAN DE GRENS, 1 Oct. (Telegraaf.) On langs meldden we, dat er zeer afgematte troe pen van de Somme te Oudenaarde in Oost- Vlaanderen waren gekomen om uit te rusten, Onder deze afgematte mannen kwamen zooveel gevallen van lyphus en cholera voor, dat men, om uitbreiding dezer ziekten te voorkomen, enkele dagen geleden de troepen uit Ouden aarde liet vertrekken. De lijders worden streng afgezonderd ook te Kortr'ijk (West-Vlaande- ren) ziet men veel strijders van het Somme- gebied aankomen. De Duitschers schijnen Kortrijk als een der rustpunten voor de licht gewonden aangewezen te hebben. Vrijdag 1 1. kwam er een lange stoet dier gewonden bin nen. Velen hinkten, anderen hadden het hoofd omwonden of droegen den arm in een verband. Allen waren zeer vermoeid. Toch moesten ze op bevel van officieren nog vaderlandsche lie deren zingen. Deze gekwetsten liggen in ge stichten als Groeninghe, Pic-Pictus, enz., maar eveneens uit plaatsgebrek in particuliere wo ningen en 't zijn geen overdreven legenden, geen fabelen, dat velen dier soldaten, die on danks het verbod over den oorlog te spreken, bij de burgers tooneelen ophangen van het Somme-gebied. V\ at Engelsche reporters ons na de verovering van Combles meldden, hoe Duitsche gevangenen over den ellendigen toestand aan hun front klaagden hoort men nu dagelijks in Vlaanderen uit den mond van hen, die nog tot 't actieve leger behooren en wier grootste vrees het is naar de Somme terug te moeten, t Is er treurig met hun geestesge steldheid. Te Kortrijk is het rustig. Men hoort er wel artilleriegeschut, maar het hevigste gebulder komt van de Somme. Zoo hevig was het daar in de afgeloopen week, dat te Oudenaarde, Ronse, Doornik, enz., 's nachts de ramen der huizen rinkelden. De Duitschers houden achter 't Vlaamsche front veel troepen in reserve. Zoo is er in de laatste dagen te Gent veel cavalerie aangeko men. Rechts van de Schelde, van Oudenaarde tot Doornik, is de streek ook dicht met troe pen bezet regimenten, met veel zeer jonge mannen aangevuld, die zich in 't heuvelland van den »Muziekberg«, Jolly«-woud. Vloes- bergen eDZ., tusschen Ronse en Sottegem nog druk oefenen. Van hier kunnen ze in zeer kor ten tijd naar een der punten van het front, Ieperen, Rijssel, Atreeht en zelfs de Somme, (via Valenciennes) gezonden worden. Aan de Belgische kust is Zondag zwaar kanongebulder gehoord. De vensters trilden daar. VAN DE GRENS, 1 Oct. (Telegraaf'. Het roffelvuur, waartusschen onophoudelijk zwaar dere slagen werden gehoord, kwam 'uit Zuid- Westelijke richting, dus niet van de Belgische kust, maar meer uit de richting van het Yser- front en nam in den namiddag toe het duurt nog onafgebroken voort. Hevige artillerie-actie op het Belgische front, waar onze batterijen de vijandelijke inrichtin gen om Het Sas krachtdadig beschoten. Om streeks het einde van den dag had een hevige veld- en loopgraven-artilleriestrijd plaats in de omstreken van Boesinghe. Het gevecht duurt voort. De terreur in België. VAN DE GRENS, 1 Oct. (Telegraaf.) Te Gent werd aangehouden en voor den duui van den oorlog naar Duitscbland gezonden mevrouw De Dryver, weduwe van den bekenden hande laar in bouwmaterialen, een dame, die veel voor de noodlijdenden deed. Men kent de juiste reden dezer opzienbarende gevangenne ming niet. Een geacht inwoner van Oudenaarde op be schuldiging van spionnage gefusilleerd. Dit vonnis, in het gansche gewest bij plakkaat bekend gemaakt, geeft veel verontwaardiging gewekt. LONDEN, 2 October, 's avonds. (Reuter.) Officieel. Gisteravond tustchen 9 uur en mid dernacht zijn verscheiden bestuurbare luchtsche pen des vijands over de Oostkust gevlogen. In de buurt van de kust zijn bommen geval len. Tot nog toe is geen schade gemeld. De aanval duurt voort en eenige luchtschepen ziju in de buurt van Londen, waar de anti-lucht vaartkanonnen in actie zijn. Zoo juist is een luchtschip brandend naar omlaag geschoten. LONDEN, 2 October (Reuter.) Officieel: Tien Zeppelins hebben deelgenomen aan deu luchtaanval. Twee ervan poogden een aanval te doen op Londen, doch werden verdreven. Een werd naar beneden geschoten het was er een van het nieuwste type. Er zijn geen berichten ingekomen over aan gerichte schade of persoonlijke verliezen. De acht andere Zefipelins vlogen doelloos rond boven de oostelijke graafschappen en Lincoln shire terwijl zij op goed geluk hommen lieten vallen. Er werd geen schade aangericht. LONDEN, 2 October (Reuter.) De neerge schoten Zeppelin kwam tegen middernacht in den stralen bundel van een zoeklicht. Een oogenblik later werd zij in vlammen gehuld en viel zij langzaam naar beneden, het lat.d mijlen in den omtrek verlichtend. De val van het luchtschip werd door een me nigte van duizenden menschen toegejuicht. LONDEN, 2 October. (Reuter) Tot 2 uur vanochtend zijn vier lijken, onder welke dat van den commandant, onder de overblijfselen van de Zeppelin vandaan gehaald. Ook is een mitrailleur gevonden. LONDEN, 2 October. (Part.) Vele duizenden Londenaren hebben den Zeppelin in vlam zien staan. Ik werd wakker van het geweldige gejuich en liep naar buiten, waar da geheele lucht rood was. Ik zag het in vlammen ge hulde luchtschip nog eenige seconden langojk een afstand van zes of zeven mijlen zweven en daarna plotseling in elkaar storten en neer- poffen. Men zegt dat dit luchtschip veel groo- ter was dan dat hetwelk te Cuffley neerge schoten is. De toeschouwers hadden het niet ontwaard voor het in vlammen opging. WEENEN, 2 Oct. (Wolfï.) OfficieelAan het Roemeensche front hebben onze troepen den vijand in het vak van Orsova eenige hoog ten afgenomen. Ten Westen van Petroseny hebben zij den berg Oboroca bezet. Roemeen sche tegenaanvallen zijn afgeslagen. Aan dö Groote Kokel moest onze voorhoede uit Szekeli-Korsztur terugkeereD.- Front aartshertog Karei: In de Kurpathen staat de strijd stil. Ten Zuidoosten van Brze- zany wordt om het bezit van enkele loopgraaf stukken gevochten. Front prins Leopold van Beieren Aan den weg van Brody naar Zloczow hebben Duitsch- Oostenrijkscb-Hongaarsche troepen in een tegen aanval al het eergisteren verloren terrein her overd, waarbij 24 Russische officieren en 2300 manen 11 machinegeweren werden aangebiacht. Ook aan den spoorweg Brody - Lemberg zijn de Russische aanvallen voor den vijand op een mislukking uitgeloopen. Hij verloor 200 ge vangenen. In Wolhynië heeft gisteren het leger van generaal von Terstzyansky aan een allerhevigst artillerievuur blootgestaan. Af en toe richtte de vijand zijn kanonnen op de eigen loopgraven om zijn infanterie tot een aanval op te di jjven, wat slechts op enkele plaatsen gelukte. Deze opzichzelfstaaude aanvallen zija door ons vuur gekeerd. Vanochtend heeft de vijand sterke kolonnes afgezonden op de stellingen ten Noordoosten Swiniucby. Door tegenaanvallen zijn deze teruggeworpen. ST. PETERSBURG, 2 Oct. (P. T. A.) Offi cieel In het gebied vau de Narajofka en op de hoogten op den rechteroever van de Zlota- Lipa houden de verbitterde gevechten aan. De vijand, die tegenaanvallen deed, is door ons vuur teruggedreven en leed zware verliezen hij liet 1600 Oostenryksche, en ten deele ook Duitsche en Turksche soldaten als gevangenen in onze handen. Aan de Bystrzyca, in de streek van Bogo- rodtsjaua, hebben onze vei kenners twee Duitsche veldposten genomen, een vijandelijke versperring overhoop geworpen en gevangenen gemaakt. Vau het gebied der Woud-Karpathen tot aan de g'eus van Roemenië zijn in den foop der gevechten van 19 tot 28 September, met inbegrip van afdeelingen van het leger van Letsjitsky, in tgeheel 13 officieren en 2596 soldaten gevangen geoomen. Eu krijgsbuit be stond in hetzelfde tijdvak uit 4 kanonnen, 13 machinegeweren, 2 mijowerpers, 1 bomwerp- tuig, 75 caissons munitie en handgranaten, 101 caissons machine-geweer-strooken en eenige duizenden geweren en groote patronen BERLIJN, 2 Oct. (Wolff.) OfficieelMac- keusen Ten Z. van Boekarest hebben vijan delijke troepen voet gevat op den rechter oever van den Donau, Ten Z.W. van Topra Isar zijn aanvallen van den vijand afgeslagen. Macedonië: Hevige gevechten bij den Kaï- maktsjalan duren voort. Ten N.W. van het Tahinos-meer op den oostelijken Stroema-oever opgerukte Engelsche afdeelingen ziju aange vallen. SALONIKI, 1 Oct. (Reuter. Part) De Serviërs hebben gisteren een belangrijk succes op den Kaimaksjalan behaald. Na een hevig bombardement, dat een vreeselijke uitwerking had onder de Bulgaarsche troepen, ging de Servische infanterie tot den aanval over en veroverde op schitterende wijze al de nog overige punten van de stelling op den Kai maksjalan. Het terrein is bezaaid met de door de Servische projectielen in stukken gereden lijken, hetgeen een afschuwelijken aanblik op leverde. De Bulgaarsche overlevenden vluchtten in paniek. De Serviërs vermeesterden een complete batterij berggeschut, en verscheiden geweren en machinegeweren. De Serviërs vonden op het slagveld de verminkte overblijfselen van hun eigen manschappen, die op 26 September gewond waren. Ook de Franschen hebben ge constateerd dat hun gewonden door de Bul garen zijn gedood. De opmarsch der Serviërs duurt voort. PARIJS, 2 October. (Havas.) Officieel Fransch stafbericht Op den linker Stroema-oever hebben Engel- schetroepen verscheidene tegenaan vallen der Bul garen op de nieuwe stellingen, die de bond- genooten op 30 September hadden veroverd, afgeslagen. De aanvalsgolven werden verspreid; tal van lijkeu bleven op het terrein achter. Ten Oosten van Tsjerna zijn de Serviërs, met voortzetting van hun gisteren behaald voordeel, 2 K.M. ten Noorden van den Kai- maklsjalan vooruitgekomen. Behalve een door de Serviërs veroverde batterij, zijn 2 loop- graatkanonnen, door hem onJer de verwoede Bulgaarsche tegenaanvallen op 28 en 29 Sep tember verloren, hernomen. Opnieuw zijn door de Serviërs in deze streek 50 krijgsgevange nen gemaakt. Op den linker vleugel der bondgeuooten tus- scheupoozend geschutvuur, zonder inlanterie- gevechten. Oe mist belemmerde op dit deel van het front de krijgsverrichtingen. BERLIJN, 2 Oct. (Wolff.) Officieel: Mac- cer.sen Ten Z. van Boekarest hebben vijan delijke troepen voet gevat op den rechter oever van den Donau. Ten Z.W. van Topra Isar zijn aanvallen van den vijand afgeslagen. MacedoniëHeïige gevechten bij den Kai- mal,tsjalan duren voort. Ten N.W. van het Tahinos-meer op den oostelijkeu Stroema-oever opgerukte Engelsche afdeelingen zijn aange vallen. (Vervolg.) Opnieuw kwam aan de orde een verzoek van de woningbouwvereeniging »Werkmans- belang" om ten haren name gronden van het Domein in de buurt Java te onteigenen, in verband waarmede, zooals wij reeds de vorige maal aanstipten, de inspecteur voor de volks huisvesting, de heer De Graaff, vóór de zitting met de raadsleden geconfereerd had en deze had trachten te overtuigen, dat het noodig was, op het verzoek in te gaan, zooals later blijken zal met aanvankelijk nog geen resul taat. Dhr. Waalkes vond het jammer, dat deze zaak, die pas is afgewezen, opnieuw bij den Raad komt. De Voorz. betreurt het eigen lijk ook. Als Voorz. van de vergadering der bouwvereeniging, waarin het votuui van den Raad besproken was, had hij geadviseerd in beroep te gaan bij de Kroon. De meerderheid was daar niet voor en wilde liever nog eens hjj den Raad aankloppen. Later is hem ge bleken, dat de weg langs de Kroon een zeer lange is, en bovendien, dat dit niet kon, zoo lang door den Raad ook niet op het verzoek om voorschot is beschikt. Dhr. De Jager kwam weer betoogen dat het nieuwe verzoek van de vereeniging geen verzoek van de ver- eeniging was althans, dat de vergadering daar toe niet besloten had. Uit den mond van dhr. De Jager, die den Raad in de vereeniging vertegenwoordigd, als het ware deze moet controleeren, heeft die mededeeling eene bij zo udere beteekenis. De Voorz. kwam ten sterkste tegen dit beweren van dhr. De Jager op, hij werd blijkbaar zelfs boos. Hoe kan dhr. De Jager, die er bij zat toen dit besluit genomen is, nu zoo praten. Dhr. De Jager vond het jammer, dat dhr. Eijke. die deel maakt van het bestuur der vereeniging (voor de vereeniging de verzoeken onderteekent) niet aanwezig was geweest, dan zou hij kunnen bevestigen dat hij gelijk had en de notulen zouden het ook wel aantoonen. De Voorz. verzekerde pertinent, dat de notulen zullen aanwijzen, dat het besluit genomen is. Een beweren als van dhr. De Jager komt niet te pas. Denkt hij soms dat de Voorz. zoo maar het inzenden van een adres £ou durven pro- voceeren, zonder dat de vereeniging besloten had dat te doen 't Is te begrijpen, dat de Voorz. bij dat volhouden van dhr. De Jager boos werd, en o?«begrijpelijk dat het geheugen dhr. De Jager zoo parten speelt, want hij zat er toch bij toen den Voorz. op voorstel van een der leden verzocht werd nog maar eens bij den Raad aan te kloppen. Hoe dat zij de zaak kwam in behande ling. In een zeer breed betoog, werden door dhr. Lensen verschillende bezwaren ontwik keld. Hij acht er de tijd nog niet voor ge komen, om van gemeentewege zich in eene bouwonderneming te wagen, vooral met het oog op de tijdsomstandigheden, waarvan het niet bekend is, waar die ons nog brengen zullen. Het kost nu moeite, om de gemeen- tebegrooting in elkaar gezet te krijgen, zonder dat de belastingen moeten verhoogd worden. Men is nog maar in het begin van verschil lende belastingwetten die de Rijksregeering indien, en waaraan ook de ingezetenen van deze gemeente hunne portie zullen moeten betalen Wie kan zeggen hoe lang de oorlog zal duren en wat er naar aanleiding daarvan op dit gebied nog te wachten staat We hebben nu al gekregen de uitvoering van de distributiewet, die groote lasten op de schouders van de gemeente legt. Hoeveel dat ons zal kosten is hog niet te beredeneeren, maar dat het in elk geval veel zal zijnis bekend. Hoe moet dat betaald komen. Het is dit jaar wel gelukt een kohier van den hoofdelijken omslag te maken tot een nooit gekend bedrag van ƒ77.000, maar dat zal niet blijvend zijn, misschien eens een paar jaar, doch dan zal het beslist dalen, tenzij de gemeente in heel bijzondere omstandigheden zou komen. Hoe moet het verschil dan bij gepast worden? (Opcenten dan maar, die zijn onuitputtelijk Zoolang de financieele ver houding tusschen het rijk en de gemeenten niet beter geregeld is, moet men met het aan pakken van groote zaken goed uit de oogen zien. Hij acht die woningbouw ook niet zoo drin gend noodig. In de laatste 15 jaren is de bevolking niet noemenswaard toegenomen. Als er een buitengewoon snelle aanwas van be volking was, kon het noodig zijn, van gemeente wege in te grijpen. Hij gaf verder te kennen dat er over de uitlegging van de woningwet, in verband met de cijfers nog verschil van meening bestaat, blijkende uit hetgeen dhr. De Graaff zeide en wat de gemeente-secretaris verklaarde, en acht noodig, dat hierin klaar heid zon zijn. Er wordf ook wel gezegd, dat het geld aan de vereeniging wordt voorge schoten en deze er dus voor aansprakelijk is, maar ten slotte is dë gemeente tegenover het rijk toch borg voor de vereeniging en moet dus bijpassen als er eventueel tekort mocht ontstaan, onverschillig uit welke omstandig heden dit dan ook voorkomt. Dhr. Lensen wees er verder op, dat men nu tracht met overleg, op diplomatische wijze de ratten aan 't spek o, neen den Raad aan den woningbouw te krijgen. Men is eerst begonnen met over het bouwen van 80 wo ningen te spreken. Dan zou men zich ver genoegen met 40. Nu blijkt uit het voorstel van B. en W. po de den Raad gedane mede- deelingen dat men dan al met 14 tevreden zou zijn. Inderdaad, zoo een 14 woningen zou geen ruine kunnen veroorzaken, maar hij be schouwt die 14 woningen als het dunne eind van een wig, is dat eenmaal in een boom ge slagen, dan komt, door gestadig hameren, net dikke achtereind er ook wel door. M. a. w. als die 14 huizen er staan, komen er ook de 40, komen er later ook de 80. De Voorz. gaf door knikken te kennen dat hij dit ook ver wacht, of hoopten het scheen, dat ook dhr. De Graaff zich aldus had uitgelaten. Ook over de duurte van het bouwen had dhr. Lensen het. De eerste plannen waren berekend op 1 1500 per woningde nieuwe raming der vereeniging bedroeg f 1860, maar nu is het al noodig geworden de raming te stellen op f1935, waardoor de woninghuur moet wor«

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2