Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aanbesteding. tteen gtbrelj in otis land Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2713. Zaterdag 30 September 1916. 27e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoomkootdienst op de Wester-Schelde, het rioleeren en bestraten van het bouwterrein nabij de gemeente hoogere burgerschool. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 96 cent bi] vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woenadae- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. van I October tot nadere aankondiging. Ter Neuzen, den 28 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Woensdag 4 Octo ber 1916, des voormiddags ten 10 ure, in het openbaar aanbesteden Het bestek met een teekening ligt van af 30 September a. s., ter gemeente-secretarie ter inzage en is aldaar voor ƒ0,50 per exemplaar, verkrijgbaar. Aanwijzing 3 October 1916. des namiddags 3 ure. Ter Neuzen, den 29 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. In Duitscbland is de graanoogst zoodanig medegevallen, dat van 2 October af personen van 12 tot 17 jaar een bijzondere toeslagkaart zullen ontvangen, waarop ze 500 gram brood per week krijgen. De toeslag bedraagt dus voor dezen een pond per week. Een ander bericht uit Duitschland doet de wereld kond, dat het aantal varkens met 2 millioen vermeerderd is. In ons land bedraagt de graanoogst nog minder dan andere jaren. Er was minder gezaaid en er werden later nog velden omgereden, om ze met voordeeliger producten te beplanten. Van aardappels was de bebouwde oppervlakte minder. Bovendien valt de oogst nog tegen. Niettemin hopen de verbouwers en handelaars op uitvoer. Suikerbieten waren er het vorige jaar zeer veel. Het gehalte was goed. Toch sukkelt men in bijna alle plaatsen van ons gezegend Vaderland met gebrek aan suiker. Ook dit jaar zijn er zeer veel suikerbieten. Belanghebbenden hopen ten zeerste op flinken uitvoer van suiker. De uitvoer van appelen, peren en noten stond stop. Krachtig deden zich de belanghebbenden in Gelderland hooren. Ze zonden dringende adressen aan Mr. Tydeman, Kamerlid voor Tiel en Mr. Duynstee, Kamerlid voor Druten. De uitvoer voor een aantal soorten gaat weer door. Drogerijen en inmakerijen voor allerlei vruchten en groenten rezen uit den grond. Gelukkig schijnt men dit toch een weinig te willen inpeiken. Aardappels duur, groenten, melk en eieren duur, ooft niet te verkrijgen. Er is evenwel veel koolzaad, mosterdzaad en maanzaad geteeld. Laat ons dus tevreden zijn. We hebben thans een distributiewet, o. i. te laat, maar ze is er in ieder geval. Maar ,er moet gezorgd worden, dat er wat te distribueeren valt. En daarvoor is noodig, dat er meer dan genoeg zij in bet land. Daartoe is noodig dat de heerschende stel selloosheid verdwijnt en dat gebroken wordt met de langzaamheid van bet bureaucratisme, waardoor vele goede maatregelen te laat komen en hun doel missen. Hopen we, dat spoedig eene krachtige hand gevoeld wordt, om ons land de misère van gebrek te besparen. In het land des vredes dient geen gebrek te beerscben. DE OORLOG. De algemeenë toestand. Aan de Sornme hebben de Franschen en Engelscben opnieuw belangrijke voordeelen te boeken. Van Ancre tot aan de Somme werd gisteren, na een allerhevigste artilleriebe schieting, de aanval ondernomen, en over het geheele front zijn de geallieerde troepen voor uitgegaan. Thiepval', aan bet meest westelijke deel van bet Engelsche aanvalsfront, dat tot dusver sedert het begin van Juli den tegen stand tegen de aanvallen kon volhouden, met bet zuidelijk daarvan gelegen werk, dat de Hohenzollernredoute genoemd wordt, viel in handen der Engelsche troepen. Meer oostelijk daarvan werd hevig gevochten bij Fregicourt en Morval. De Duitschers deden daar, naar luid van de verschillende berichten, krachtige tegenaanvallen, doch werden er afgeslagen, waarbij ^ook Gueudecourt in handen der En gelscben viel. Aansluitend hieraan werd van twee zijden Combles bestormdtde Engelschen naderden uit bet noord-oosten, de Franschen uit het zuiden. Het eerst schijnt het kerkhof te zijn genomen, en van daaruit breidde de (stri)d zich spoedig uit in de straten en huizeD van bet ontzettend versterkte dorp. De Duitschers hadden er niet alleen een loopgravennet in aangelegd, maar een geheel net van galerijen onder den grond, waarin zij hospitalen, schuil plaatsen en ammunitiemagazijnen hadden in gericht. Dit alles viel in handen der Fransch- Engelsche troepen, die er honderd gewonden vonden. Bovendien werd een 3ü-tal mitrailleurs buitgemaakteenige duizenden gevangenen en een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal en ammunitie vielen den geallieerden in handen. Ook ten oosten en ten zuiden van Combles gingen de Fransche troepen vooruit. Tusschen Sallisel en Rancourt werd de rand van het bosch St. Pierre Vaast bereikt, en daardoor de linie benoorden Rancourt in verband ge bracht met die, welke reeds ten zuideD van die plaats, aan den weg van Péronne naar Béthunne, was bereikt. In de Duitsche bladen wordt deze vooruit gang erkend, en er op gewezen, dat daardoor nog slechts een klein gedeelte van het in Frankrijk en België bezette gebied door de geallieerden is teruggewonnen. Dat bezette gebied, zegt de Voss Ztg., bedraagt in België 29.000 vierkante kilometers in ^Frankrijk 21.000, dus te samen 50.000 vierkante kilo meters. Hiervan hebben de Franschen en Engelschen thans in het geheel 0.3 °/o terug gewonnen, en zy hebben daarvoor aan dooden en gewonden een ontzettenden prijs moeten betalen. Het is van zelfsprekend, dat ook de ver dedigers aan dooden, gewonden en gevangenen zware verliezen hebben geleden maar de Daily Cronicle zegt, dat de beteekenis van de be haalde voordeelen elders ligt»De traditie van de onoverwinneljjkheid der Duitsche legers is vernietigd. En al moge in cjjfers uitgedrukt de behaalde winst inFrankrjjk niet groot zjjn, wij wonnen iets meer. en dat is de zekerheid van de eindelijke overwinning. Terwijl de strijd aan bet Russische front zich nog bepaalde tot aanvallen in bet gebied ten zuiden van den Pripjet, voornamelijk aan bet Karpathenfront en aan de rivieren ten N. en ten Z. van Halitsj, welke plaats tot nog toe niet kon worden genomen, ook al hebben de Russen een spoorwegstation ten N. van dit punt bezet, hebben de Roemeensch-Rusi- scne troepen in Zevenburgen een voordeel be haald, doordat zij de Duitschers en Oosten rijkers genoodzaakt hebben de Vulkaan- en Szuaduk-passen wedf»r te ontruimen. Na de gevechten bij HötziDg (Hatszèg) waren de Roemeensche legers genoodzaakt geweest in Z -O. richting terug te trekken, en hadden zij, door de Duitsch-Oostenrijksche troepen achtervolgd, de passen van het Trans- sylvanische Randgebergte overschredende bondgenooten bezetten die passen, doch werden door een uitgebreide, omvattende beweging van sterke Roemeensche troepenafdeelingen genoopt, die stelling weder op te geven. By Hermannstad doen Duitsche en Oos- tenrijksche troepen een aanval, en bij Szekely- Udvarhely wordt eveneens gevochten. De Roemeensche stellingen in Zevenburgen loopen tbans van Toplica en de Nargitta-ber- gen, door het Szekeli-dal, langs de Alt (Alut.a), ten zuiden van Hermannstad (Nagy Szeben) over de Ganazonibergen en den Vulkaanpas, en vervolgens op Hongaarsch gebied tot Orsova. Van de gevechten in de Dobroedsja is, na de jongste ontmoetingen, niet veel bericht meer ontvangen de Romeniërs melden, dat aanvallen op hunne linie werden afgeslagen, de Bulgaren, dat zij zich versterken in hunne posities. In dat geval wordt het daar al net als op de andere fronten een loopgravenstrijd. De teerling is geworpen. De Griekscbe regeering beeft, in overleg met den koning, besloten tot militaire samen werking met de Entente. Dat wil zeggen, indien het bericht wordt bevestigd, dat Griekenland eindelijk partij kiestdat het de vijftiende staat zijn zal die in den oorlog gaatdat het aan de voortdu rende aarzeling een einde maken zal en de wapens zal opnemen, om de Bulgaren te ver drijven van den Macedoniscben bodem. Het is wellicht het eenige middel, om aan de verwarring die in Griekenland beerscht een einde te maken. Venizelos en zijn partij hadden het reeds lang gewenscht. Doch de koning meende, wellicht gebonden door zijn belofte, en in elk geval denkend in het belang van Griekenland te handelen, dat voor dit land de neutrale houding de meest geweDseh- te wezen zou. Dat was mogelijk, zoolang geen oorlogvoe rende troepen op het Grieksche grondgebied waren. Doch de Griekscbe neutraliteit was van den aanvang af een fictie. Door de toe stemming van Venizelos, als eerste-minister der kroon, was Engeland in staat gesteld op de Grieksche eilanden in den Archipel een vlootbasis in te richten door het verzoek van Venizelos geleid bracht de Entente troepen in Saloniki aan wal. Dat moest aanleiding geven tot een onzuiveren toestand, die voor een krachtige, zich naar alle zijden tegen onrecht verzettende neutraliteit ongeschikt was. Officieele communique's. LONDEN, 28 Sept. (Reuter, Part.) Reuter's correspondent in het Engelsche hoofdkwartier beschrijft in eeu van gisteren gedagteekend telegram de vermeestering van Gueudecourt. Daar het te duur te staan zou komeu de stel ling in een frontaanval te nemen, werd een van onze »tankac (geschutauto's) er op af ge stuurd om het terrein wat schoon te vegen. De laudmonitor deed dit met zulk uitnemend gevolg, dat ons voetvolk in staat was dwars door het dorp te trekken en bij de 400 ge vangenen te maken. Bjj het naderen van de krachtig verdedigde linie van vijandelijke loopgraven ten Noord westen van het dorp, werd de tank tgdelyk opgehouden. De Duitschers kwamen met man en macht opzetten om het gedrocht te bestor men. Zij omzwermden het, klommen er boven op, bombardeerden het en vuurden door iedere reet hun geweren en pistolen at. Doch de tank liet zich dat maar niet zoo welgevallen. Ze spoot onophoudelijk stroomen van vuur uit. Tot de infanterie opdaagde en de Duitschers verdreef, die meer dau 300 dooden en gewon den achterliet als gevolg van het gevecht met de tank. Toen de tank later wegwaggelde onder het gejuich van onze Tommies, trok er een heele drom gevangenen mee. Tijdens het gevecht scheerde een Engelsche vlieger op 400 voet over de Duitschers heen die de tank tot staan wilden brengen en be stookte hen met zijn machinegeweer. De aanval op Thiepval, den 26en op 't midt daguur ouderoomen, vorderde aanvankelijk uit stekend, maar er ontstond spoedig een hee- gevecht en het machinegeweervuur nam ver- verschrikkelijke afmetingen aan. Het voor naamste punt van den tegenstand was de oude burcht vau Thiepval, waaruit een woedend vuur den opmarsch belemmerde. Toeu kwam er weer een tank aa ngewaggeld. Ze ging recht op de burcht af en er ontspon zich een prach tig gevecht. Het machinegeweervuur uit de burcht werd op de tank samengetrokken, maar deze antwoordde met zoodanige kracht, dat het vijandelijke vuur begon af te nemeD. De infanterie sloop onder dekking Dader en bestorm de het gebouw, waarbij de commandant en de mitrailleurs gevangen werden genomen. PARIJS, 28 Sept. (Havas.) Men neemt aan, dat het geheele garnizoen van Combles is verdelgd. Onder de verdedigers waren eenige keur-afdeelingen mitrailleurs, in kelders verscholen, waar zij hun leven zoo duur mo gelijk moesten verkoopen. Het Fransche regiment, dat Combles nam, behoort tot het eerste korps van het leger van Rijssel. De gedachte, dat elke schrede voor waarts hen dichter brengt bij hun streek, ver meerdert nog het vuur bi] deze prachtige soldaten. De Duitschers echter, met uitzon dering van de genoemde keur-afdeelingen, die zich in de gewelven van Combles lieten dooden, zijn zichtbaar terneergeslagen. PARIJS, 28 Sept. (Havas.) De overwin naars van 25 en 26 September hebben den dag van gisteren besteed aan het bevestigen van de gewonnen stellingen zij breidden hunne stellingen nog eenigszins uit en deden nuttige verkenningen. De Duitschers deden geen aan vallen in de richting van het voornaamste aanvalsfront der geallieerden. Een hevige aanval der Duitschers om de omvatting van Mont St. Quentin en Péronne van 't Noorden uit te vertragen, werd in wanorde afgeslagen. Nadat de 75 m.M. kanonnen en de machine geweren waren begonnen de aanvallers te bestoken, kwamen de Fransche troepen uit de loopgraven, en gingen den aanvallers over het open terrein tegemoet, om dezen in een gevecht van man tegen man met de blanke wapens en met handgranaten overhoop te werpen, terwijl het spervuur de aankomst van reserves belette. De Engelschen wonnen nog terrein. Tengevolge van de jongste overwinningen achten de bladen den toestand buitengewoon bevredigend; zjj zingen den lof van den op perbevelhebber, die bewijzen gaf van vooruit ziendheid en voorzichtigheid. Het »Bulletin des armées* besluit een studie over den slag aan de Somme met de opmerking, dat de tac tische resultaten een moreele uitputting heb ben teweeggebracht, die over korter of langer tyd tot de doorbraak zal leiden. VEIZEV De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bier huishouders en verdere ondernemers van voor bet publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op bet Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1