Zwart gebloeM STOF STOi-IW-MMK. „Ter Neiizensch Volksblad." MODELHOEDEN, ROMMEL-BROEKSMA, Ter Neuzen. BONTWERKEN. ~n r c 5 z DAMESMANTELS. m ra r nn z z z m 2 c m z OLIJK ffl VIIOOLIJK, VAN DALEN, Muziek-Instrumenten M. DE JONGE TER NEUZEN. De Nederlandsche Briefsteller, voor Dames en Kinderen, Z Z 70 Z Dames= en Kinderhoeden V ulpenhouders. M. J. VAN DIXHOORN, Ylooswijkstraat 7, Ter Neazen. H» LD C* D LD LU J 1 O O ANTOINE MES, MIDDELBURG. EINDWERK. DRUKWERK. ADVERTENTIES TIJDSCHRIFTEN. L. F. GEERLING. Hiermede heb ik de eer U te berichten dat van af heden een volledige keuze heb van voor het a. s. Winterseizoen. Beleefd aanbevelend, Q Zijden Costumes. Flanellen Ochtendjaponnen. Geheel nieuwe collectie BLOUSEN. Nieuwste Dames- en Heeren-Winterhandschoenen. Steeds voorraad van de onovertroffen R G Corsetten. STOOMBOOTDIENST OP DE WE8TER-SCHELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 15 tot en met 30 September 1916. Komische, Jolige Voordrachten!! J. D. DIJK, Middelen van Vervoer. TER NEUZEN. ONTVANGEN voor doeken en schorten. TANDARTS, Brouwerijstraat 3 (hoek Havenstraat) TER NEUZEN, is dagelijks te consulteeren van 912 en van 24 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Telefoon no. 105. in alle soorten Men vrage Geïllustreerde Prijscouranten Wilt Gij Uwe Boeken netjes en goedkoop opnieuw- of overgehou den hebben, wendt U dan tot ons. Hebt Gij iets vlug, netjes en goedkoop te drukken, komt er mede bij ons. Wij belasten ons met de plaat sing van Annonces in alle Bladen. Wenscht Gij Uwe Tijdschriften of Werken in afleveringen steeds regelmatig te ontvangen, Abon neert U bij ons. INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huwelijk en Over lijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en VoogdjjBorgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrijfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen. Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SERVAAS DE BRUIN. Prijs f 1.25. Voorhanden bjj M. DE JONGE. Ter Neuzen. Abbonneerd U op het Vertrouwende met Uw bezoek te zullen worden vereerd. Zeer groote sorteering Prachtige COSTUUMROKKEN, Klokmodel, Marine, Zwart, Grijs en Fluweel, prijzen van 7,50 tot 27, Reeds ontvangen Dagelijks nieuwe zendingen SOKKEN, KOUSEN, ROKKEN, DAMESLINGERIE. Nieuwste garneeringen. Ondergeteekende heeft de eer U in kennis te stellen dat zij van af heden eene ruime collectie voor het a. s. Winterseizoen ter uwer keuze beschikbaar heeft gesteld, alsmede Fournituren enz. Hopende met uw bezoek vereerd te worden. Beleefd aanbevelend, C. L NOBELS, Noordstraat 17. UREN VAN VERTREK Wettelijke tijd D AG E L IJ K S Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,50 10,nm. 12,10a) 3,43 6, c). Breskeus Vlissingen 8,20 10,45 nm. 12,40 4,10 6,30. Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 6,15 9,20 nm. 12,10a) 5,45c). Ter Neuzen Vlissingen 6,15 7,40b) 10,40 nm. 3, a) Bg vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breskens wachten UITERLIJK tot 12,15 en de boot naar Neuzen UITERLIJK t( t 12.30. b) Deze booten leggen NIET te Borsselen aan. c) Bij vertraging van trein 5,35 kunnen de booten naar gelang van de omstandigheden wachten. De stoombootdienst neemt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid op zich. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Van I Augustus 1916 tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Ilansweert per boot, vm. 6,55, 9,05a, inn. 1,—, 3,45, 7, Vlake per tram, 7,25, 9,35, 1,30, 4,15, 7,30. Ilansweert per tram, 8,08, 11,255, 2,40c, 5,45, 8,30. Walzoorden per boot, 8,26a, 11,455, 3, c, 5,58, 8,48. a.) Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. 5.) Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. c.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. Ilansweert Vlake Ilansweert drachten, komische scènes, humo ristische coupletten, berijmde anec- doten, enz. enz. INHOUDDe dappere nachtwacht. Ik Den getrouwd. Men moet maar gelukkig zijn. M(jn lieve schat. De boodschaps- looper op 't feest. Du bist veriükt mein Kind. Een pleizierreisje. Waarzeggerij. Concurrentie. Mijn beste Tante. Wel gemeende raad. Beter te vroeg dan te laat. Nieuwe heilwensch. Petrus Drinkgraag. De voddenraper. Koen op 't feest. Eene vergissing. Ajakkes. De verloren schoe nen. Geloof jij het? De onnoozele sol daat. Feestlied. Een voordraeht zonder begin. Een kermisavontuur, en nog achttal vermakelijke Liederen. Prijs van het geheele Boek fOy>5. Opgewekte humor, vroolijke scherts Jolige Jokkernij spreken uit dit boek. Na ontvangst van 55 cent per postwissel of in postzegels, wordt het boek franco per post verzonden door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GRONINGEN. een en M. DE JONGE. TER NEUZEN. Vanaf 20 Aug. 1916. Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Mij. Richting Drie Schouwen—Ter Neuzen. Vertrek naar Selioondjjka 8 37 1180 4 23 m MODES, 99 99 99 Treinnummers 31 33a 33 35 37 39 a. v. Zuiddcrpe 6 18 12 31 3 38 V. Drie Schouwen 6 20 9 25 9 45 12 40 3 45 7 33 V. Axel spoorstation 6 30 9 35 9 55 12 50 3 55 7 43 a. Zaamslag 6 49 9 49 10 10 1 05 4 09 8 03 r. Zaamslag 6 59 9 55 10 20 1 12 4 19 8 10 V. Driewegen 7 13 10 09 10 34 1 25 4 32 8 23 a. Ter Neuzen 7 20 10 16 10 42 1 35 4 40 8 30 Richting Ter Neuzen Drie Schouwen. Treinnummers 32 34a 34 36 38 40 v. Ter Neuzen 7 35 10 30 11 05 2 20 5 30 8 45 v. Driewegen 7 42 10 37 11 13 2 28 5 38 8 53 a. Zaamslag 7 54 10 50 11 26 2 41 5 50 9 05 v. Zaamslag 8 05 10 57 11 36 2 51 6 9 15 v. Axel spoorstation 8 20 11 12 11 50 3 06 6 15 9 30 a. Drie Schouwen 8 30 11 22 12 3 16 6 25 9 40 V. IJzendijke 9 28 1 45 1 45 6 47 V. n. Zuiddorpe 12 10 12 10 3 20 7 38 Treinen 33a en 34a rijden alleen op Zaterdagen, op welke dagen dan treinen 33 en 34 vervallen. Richting Drie Schouwen —Kloosterzande. Treinnummers 25 27 29 Vertrek van Drie Schouwen 7 23 1 30 Axel 7 33 1 40 5 25 Rondeputten 7 41 1 48 5 35 Aankomst te Zaamslag 7 50 1 56 5 45 Vertrek van 7 55 2 - 5 50 Stoppeldijk veer 8 02 2 07 5 57 Rapenburg dorp 8 10 2 15 6 05 Hengstdijk 8 18 2 23 6 13 Groenendijk 8 26 2 31 6 21 Aankomst te Kloosterzande 8 33 2 40 6 30 Richting Kloosterzande— -Drie Schouwen. Treinnummers 26 28 30 Vertrek van Kloosterzande 9 40 4 10 7 25 Groenendijk 9 47 4 15 7 30 Hengstdijk 9 55 4 23 7 37 Rapenburg dorp 10 03 4 31 7 43 Stoppeldijk veer 10 11 4 39 7 51 Aankomst te Zaamslag 10 19 4 55 8 08 Vertrek van 10 20 4 55 8 10 Rondeputten 10 28 5 08 8 18 Axel 10 35 5 15 8 25 Aankomst te Drie Schouwen 10 45 8 35 Richting Drie Schouwen—Zuiddorpe. Treinnummers 41 43 45 47 Vertrek van Drie Schouwen 61210 3 20 7 38 Aankomst te Zuiddorpe 6 06 12 17 3 26 7 45 Richting ZuiddorpeDrie Schouwen. Treinnummers 42 44 46 48 Vertrek van Zuiddorpe 6 12 12 24 3 32 7 52 Aankomst te Drie Schouwen 618 1231 3 38 8 Richting IJzendijkeDrie Schouwen. Treinnummers 17 19 21 23 Aankomst van Schooniijke 9 23 12 23 5 16 Vertrek IJzendijke 7 15 10 12 35 5 30 Pyramide 7 30 10 15 1250 5 45 Philippine 7 55 10 42 1 20 6 10 Aankomst Sas van Gent 8 21 11 08 1 46 6 36 Vertrek 8 24 11 11 2 30 6 40 Pas-sluis 8 39 11 24 2 40 6 55 Westdorpe bestelh. 8 49 11 34 2 50 7 05 Zwartenhoek 8 59 11 50 3 05 7 15 Aankomst Drie Schouwen 9 09 12 03 3 15 7 25 Richting Drie Schouwen- —IJzendijke. Treinnummers 18 20 22 24 Vertrek van Drie Schouwen 7 35 9 28 1 45 6 47 Zwartenhoek 7 45 9 38 1 55 6 58 Westdorpe bestelh. 7 55 9 48 2 05 7 05 Pas-sluis 8 05 9 58 2 15 7 15 Aankomst Sas van GeDt 8 21 10 13 2 30 7 30 Vertrek 8 25 10 16 2 44 7 32 Philippine 8 51 1042 3 15 7 56 Pyramide 9 16 11 07 3 40 8 21 Aankomst IJzendijke 9 30 11 22 3 55 8 35

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4