Van het Westelijk oorlogstooneel. Yan het Italiaansch-Oostearyksche gevechtsterrein. Van het Roemeensche geFccntsterein. Het gevechtsterrein op den Balkan. Op Zee Gfficëeele communiqué's. Twee Zeppelins neergeschoten. Een luchtaanval op Zeebrugge. De vliegeraanval op Gent. Een aanval van Engelsche vliegers, De Duitsche bezetting in Luxemburg. Uit Griekenland. De mailboot „Prins Hendrik" opgebracht, georganiseerd is, niet natuurlijk om de ver schijning van luchtschepen boven Engeland te beletten, maar toch wel om met goed resul taat dezen aanvallers uit de lucht weerstand te bieden. Viel eenigen tijd geleden een Duitsch luchtschip aan een Engelsch vlieger ten offer, thans zijn in Essex twee luchtschepen neer geschoten en vernield. Al doende leert men en de Engelschen schijnen thans de noodige ervaring te hebben verkregen om met succes tegen deze luchtaanvallen op te tredeD. Wel licht zal men nu in Duitschland gaan over denken of de gevaren en kosten van deze tochten opwegen tegen de geringe successen die er door worden verkregen. Misschien dat men dan ook \van andere zijde ook Entente vliegers immers doen van tijd tot tijd vlieg tochten boven Duitsche steden ver buiten de oorlogslinie zal willen afzien van een met hode van oorlogvoering die slechts een maxi mum van barbaarschheid en een minimum militaire uitwerking geeft. Uit de wederzijd- sche legerberichten blijkt immers duidelijk, dat aan het front zelf voor vliegers en lucht- vaarders genoeg werk te vinden is. PARIJS, 25 Sept. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag Aan het Somme-frout in den loop van den nacht een felle artilleriestrijd in verschillende vakken ten noorden en ten zuiden van de rivier. Op den rechter Maasoever hebben de Fran- schen met gemak een Duitschen aanval op het werk ten oosten van het Vaux-Chapitre-bosch afgeslagen. De geschutstrijd wordt voortgezet in het geheele vak Thiaumont—FleuryVaux Cha- pitre. Duitsche vliegtuigen hebben gisteravond tegen half negen een tiental bommen geworpen in de streek van Lunéville. Een vrouw is licht gekwetst. De stoffelijke schade is onbeduidend. Gisteren is een Duitsch vechtvliegtuig, door een Franscb aangetast, ontredderd ten noorden van Misery neergestort drie andere toestellen werden ernstig getroffen en tot landen ge dwongen. In den afgeloopen nacht hebben 12 Fransche vechtvliegtuigen 98 bommen op het dorp en het station Gniseart geworpen. Denzelfden nacht wierpen 7 Fransche vechtvliegtuigen 59 bom men van 120 pond op fabrieken te Thionville. Van Engelsche zijde wordt Officieel gemeld Veertien of vijftien luchtschepen namen in den nacht van Zaterdag op Zondag aan den aanval op Engeland deel De Zuid Oostkust, de Oostkust en het centrum en Oostelijk ge deelte van Lincoln waren de voornaamste punten, die door de Zeppelins bezocht werden. De aanval op Londen werd uitgevoerd door twee luchtschepen, die uit Zuid-Oostelijke richting kwamen tusschen een en twee uur des nachts en door een luchtschip, dat uit Oostelijke richting kwam tusschen midder nacht en een uur. Engelsche vliegers stegen op, de afweer- kanonnen openden het vuur en de luchtschepen werden teruggedreven. Intusschen werden door de Zeppelins bom men geworpen in de Zuidelijke en Zuid-Oos telijke wijken. Slachtoffers werden gemaakt in Londen zelf nl17 mannen, 8 vrouwen en 3 kinderen gedood en 45 mannen, 37 vrouwen en 17 kinderen gewonden verder in een stad in het Oosten van de Midlands, waar 2 personnen gedood en 11 gewond werden. Twee Zeppelins werden in het graafschap Essex neergeschoten. Zij waren beide van groote afmetingen en van een nieuw type. Een van hen viel, in vlammen gehuld, neer en werd vernield, terwijl de bemanning ontkwam. De bemanning van den anderen neergeschoten Zeppelin, bestaande uit 22 personen, werd gevangen genomen. Van Duitsche zijde In den nacht van den 24sten jl. hebben een aantal marine luchtschepen op Londen en plaatsten van militaire beteekenis aan den Humber en in de middelste graafschapen van Engeland zoo b.v. .Nottingham en Sheffield een groot aantal bommen geworpen. Het resultaat, dat bereikt werd, viel op te maken uit de hevige branden, die overal werden waar genomen en die nog een langen tijd na afloop van het bombardement zichtbaar waren. De luchtschepen werden, toen zij de kust van Engeland naderden, buitengewoon hevig van bewapeningsvaartuigen af beschoten en bij den aanval zelf werd er een, eveneens buitenge woon hevig vuur van afweerbatterijen op hen afgegeven. Eenige batterijen werden door goed gerichte salvo's van de luchtschepen af tot zwijgen gebracht. Twee luchtschepen werden door het afweer geschut bjj Londen neergeschoten. Alle anderen geerden onbeschadigd terug. VAN DE GRENS, 23 Sept. (Telegraaf) De bednjvigheid van de vliegers was heden groot. Hodeumorgen om vijf uur klonk het afweergeschut van Zeebrugge, waar een ge allieerd vlieger aan het verkennen was. Om drie uur in den namiddag klonk het geschut opnieuw, maar veel heviger. Niet alleen de afweerkauonnen bij Heriot, maar ook een bat terij van Zeebrugge was aan het werk. Er werden drie vliegers boven de kust opgemerkt. Op een vau hen zijn minstens 60 granaten afgevuurd, zooals van de grens waarneembaar was. Toch bleven de aviateurs geruimen tijd kalm boven de kust. Van Zeebrugge zelf hoorde men de hevigeontploffingen van bommen. VAN DE GRENS, 25 September (Telegraaf) Over den vliegeraanval op het vliegplein van St. Denys en Weslrem bij Gent, Vrijdag 1.1. ondernomen, vernemen we nader, dat zeven vliegtuigen den raid uitvoerden. Ze versche nen koit na den middag. Onmiddellijk werd het alarm-signaal gegeven. Meer dan veer tig bommen vielen snel na elkander Twee lood sen en drie vliegtuigen geraakten in brand, Er werden een veertigtal Duitschers gedood of ernstig gewond een burger, een metselaar, werd getiofifen. De ongelukkige verloor bei de beeuen. De vliegtuigen, die hevig bescho ten werden ontkwamen alleD. Vier voerden bij den terugtocht een verkenning uit boven 't noorden van Vlaanderen en de kust. Het was de tweede maal in dezellde week, dat bet vliegplein van St Denys gebombardeerd werd. Bjj den eersten aanval, Zondag 1.1., had een half uur te voren op het plein zeil een ban ket plaats van officieren. Zaterdag en Zondag j.l. hebben eenige Ea- gelsche vliegers geslaagde aanvallen op Duit sche verdedigingswerken in Ceutraal-België ondernomen. De spoorweg Leuven Brussel is gestremd. Een militair transport moet ernstig getroffen zijn. Bijzonderheden ontbreken nog. VAN DE GRENS, 25 Sept. Nog altjjd komen over de greDS vrouwen en kinderen uit de Bel gische grensplaatsen. Er zijn er bij, die gerui men tijd geleden, sommige voor ruim een half jaar, een paspoort voor Nederland hadden ge vraagd, maar die toen niet gekregen hadden. Nu moeten zij ze aannemen en vertrekken al zouden sommigen door veranderde omstandig heden liever in België. Vanochtend spraken wij een heer uit de stad Luxemburg die ons enkele bijzonderheden vertel de, o.a. dat de levensmiddelen daar zeer duur zijn doch nog volop verkrijgbaar, vooral rund- vleesch is er genoeg. Wij vroegen, hoe het stond met de Duitsche bezettingstroepen in zijn stad. »Er zijn thans nog ongeveer driehonderd Duitschers", vertelde hij. »Vorige week zijn er van de bezetting, die den laatsten tijd ge stadig verminderd werd, 5000 man naar een der fronten vertrokken. Nu zijn er over het kleine landje nog slechts enkele honderden mannen, de meeste van ver over de 40 jaar, en dan nog voor het meerendeel gewonden. WEENEN, 25 Sept. (Wolff) Officieel Het vijandelijke geschutvuur was gistermiddag in j eenige vakken van het front in het Kustland I heviger. Vannacht is een luchtschip over onze linies gevlogen en heeft in de streek van Komen eenige bommen geworpen, die geen schade hebben aangericht. Op bet front in de Fassaner Alpen hebben twee bataljons Alpinni vannacht aanvallen ge daan op het vak Gerdinal Cima Buse Alte, dat de vijandelijke artillerie gisteren over dag hevig beschoten had. De ItaliaDeh zjjn na verbitterden strijd van man tegen man bloedig teruggeslagen. Ook tegen de Forkella di Coldose hebben vijandelijke troepen getracht vooruit te komen 52 Alpinio.w. 1 officier, zijn daar gevangen genomen. Op den Monte Citnone bevinden zich nog levende Italianen in ruimte onder het door de mijnoutpioffiogen geslagen puin, 24 hebben een uitweg weten te vinden en zich aan ons overgegeven. De overigen roepen om hulp, welke hun echter wegens het vuur van de Italiaan&che artillerie tot dusver niet kon wor den geboden. Ot zij gered zullen worden bangt at van de aanneming van een wapenstilstand dien wij aen vijand uit menschlievende over wegingen hebben aangeboden. ROME, 25 Sept. (Stelani.) OfficieelOp het front in Trentino is het vjjundeljjko geschut vuur in hevigheid toegenomen. Onze artillerie beantwoordt het vuur krachtdadig. Enkele gra naten zijn op Ala (Lagarina-dal) gevallen, zonder schade aan te richten. Oos offensief in de streek van Avisio en VanoiCismou heeft opnieuw rijke vruchten gedragen. Eergistermiddag hebben onze Alpini den top van den Gardinal (2465 M., ten N.O. van den Cauriol) stormen jerhand genomen. De vijand die taaien tegenstand bood, heeft veel gesneuvelden laten liggen wij heb'oea enkele gevangenen gemaakt. Een hevige be schieting met grot geschut, die de vijand daarna tegen de door ons genomen stelling richtte, heeft ons niet belet er ons geducht te ver sterken. De vijand is Cortina d'Ampezzo en Misurina blijveD beschieten wij hebben geantwoord met de beschieting van de stations Toblach en Sillian. In den afgeloopen nacht is een onzer lucht schepen, dat docr een handige manoeuvre aan de zoeklichten van den vijand ontsnapte, bij verrassing boven de stations Dottogliano en Scoppo (op het Kaïstpl-iteau) verschenen en heeft met goed gevolg de gioote spoor^eg- inrichtingen geboDjhardaetd. Het luchtschip is ongedeerd binnen onze linies teruggekeerd. WEENEN, 25 Sept. (Wolff Officieel Tus schen den Czurduk- en den Vulkaan-pas heb ben wij aanvallen van Roemeensche troepen ai- geslagen. Op het oostelijk deel van het front in Ze venburgen was de gevechtsactie levendig. ST. PETERSBURG 25 September. (Reuter.) Volgens berichten uit Odessa hebben de Rus sen in de Dobroedzja voordeelen behaald en 2000 gevangenen gemaakt. PARIJS, 25 September (Havas.) Officieel Fransch staf bericht Ten noordoosten van Fiorina beeft de Frao - sche infanterie de eerste huizen van Petrorak genomen. Na een vinnig gevecht is zij ten noorden van Fiorina eenigzins vooruitgekomen. Ten westen van Fiorina hebben de Russen stormenderhand de geweldig door den vijand versterkte hoogte 916 genomen. In deze streek is een Bnlgaarsche tegenaanval door het ge schutvuur der bondgenooten tot staan gebracht. De aanvallers zijn met de bajonet door de Fransche troepen teruggedreven. Ten zuidwesten van Fiorina heeft een Fran sche bewakingsafdeelitig geschermutseld met troepen Bulgaren, die van Biklista (in Albamö) kwamen. ATHENE, 25 Sept. (Reuter.) Wenizelos is vanochtend vroeg, vergezeld van admiraal Kondoeriotis, verscheidene hoofdofficieren en volgelingen, van hier vertrokken, waarschijn lijk naar Kreta, vanwaar men verwacht dat hij zich naar Saloniki zal begeven. De toe stand is hoogst ernstig. LONDEN, 25 Sept. (Part.) Uit Athene wordt heden aan de Daily Telegraph geseind, dat Wenizelos vanochtend naar Kreta is ver trokken, om zich daar aan 't hoofd van de nationale beweging te stellen. Te Athene was men hiervan vanochtend nog onkundig. De Daily News verneemt uit Athene, dat 21,000 Kretenzer reservisten en 18,000 reser visten van Mitylene, Samos, Chios en andere eilanden in kleine stoomschepen Saloniki trach ten te bereiken. De autoriteiten hebben getracht, het s.s. Syra te Pyreus aan te houden, doch de drei gende houding van de gewapende Kretenzers aan boord noopte den kapitein de reis voort te zetten. ATHENE, 25 Sept. (Reuter.) De opstan delingen op Kreta, die volledig uitgerust zijn, oefenen gezag uit op 't geheele eiland en heb ben Kanea, Heraclion en andere steden op de kust bezet. Het wordt niet tegengespro ken, dat de Grieksche autoriteiten genood zaakt zijn geworden alle regeeriDgsgebouwen aan de leiders der beweging over te geven. Men is van meening, dat de opstand volko men geslaagd is. Van het garde-corps van den koning zijn slechts elf man getrouw gebleven de anderen zijn overgeloopen. Zaterdag werd alhier bericht ontvangen dat het stoomschip „Prins Hendrik" der Maatschappij „Zeeland" te Vlissingen naar Zeebrugge was opgebracht. De directie van de „Zeeland" deelde hier omtrent het volgende mede Volgens bij de directie van de Maatschappjj „Zeeland" ontvangen bericht is de mailboot „Prins Hendrik" die Zaterdagmorgen naar Gravesend is vertrokken, gezien stoomende in de richting van Zeebrugge. Waar dit schip absoluut geen lading aan boord had, kan van contrabande geen sprake zijn. Afgewacht moet worden wat voor een ver moedelijk opbrengen door de Duitschers de oorzaak is geweest. Als zeker kan worden aangenomen dat de opbrenging van zeer tijdslij ken aard is. Volgens nader bij de directie van de „Zee land" ontvangen bericht is de „Prins Hen drik" weder vrijgelaten en heeft de reis naar Engeland voortgezet. Er werden 64 van de 98 passagiers aan gehouden. Verhaal van de passagiers. De „Prins Hendrik kwam hedenmorgen te 10 uur 50 aan te Gravesend. Er waren slechts 31 passagiers aan boord, voornamelijk Fran sche en Belgische dames. Onder de passagiers bevonden zich dr. van Dijk en vier Neier- landsche verpleegsters, van de Nederlandsche ambulance naar Servië de heer Hoover, van het American commitee of relief, een Hollan der, de heer Mooy, vertegenwoordiger der Phiiipsgloeilampenfabriek, een Belgisch heer van middelbaren leeftijd met zijn vrouw, voorts een jong Franschman van achttien jaar, die er in geslaagd was den Duitschers te ontsnappen, doordat hij zich in een pijp had verborgen. In het geheel zijn 67 mannelijke passagiers in Zeebrugge aangehouden, waaronder tien Engelsche geinterneerden uit Groningen, die met toestemming van de Nederlandsche re geering hun betrekking in Engeland zouden bezoeken. De aanhoudingen dezer geinteerneer- den heeft een storm van verontwaardiging gewekt. Eenige Engelsche geinterneerden uit Gro- ningen, die de komst van de boot afwachtten en van plan waren naar Nederland terug te keeren, waren vooral verontwaardigd, omdat ze, daar ze hun woord gegeven hadden, teruo moesten, en nu moesten ervaren, dat de Duit schers hun kameraden, die met toestemming der Nederlandsche regeering reisden, gevan gen hielden. De passagiers deden belangwekkende ver halen omtrent het gebeurde. Sommigen die op het dek waren toen te 7 uur 30 de „Prins Hendrik" de territoriale wateren verliet, merkten zes Duitsche torpe dojagers °p, die snel het schip omringden en het signaal gaven te stoppen. Vijftien Duitsche zeeofficieren en ongeveer twintig man kwamen aan boord. De officieren namen het commando over en gaven allen het bevel in de hutten te gaan, voor elk waarvan een gewapend man werd geplaatst. Den passagiers weid zelfs verboden door de luiken van de hutten te kijken. Gedurende de bijna twee uur die de reis naar Zeebrugge duurde, spoorden de Duitsche zeeofficieren voortdurend tot de grootst mo gelijke snelheid aan en zij maakten onophou delijk gebruik van hun verrekijkers, omdat ze bang waren voor de Britsche patrouille vaartuigen. Op ongeveer twee mijl van Zee brugge moest het schip stoppen. De marine commandant kwam aan boord, wien door de Duitsche officieren gemeld werd, dat het schip geen lading aan boord had. Genoemde com mandant zei„Schade". De vrouwelijke passagiers werden vaD de mannelijke gescheiden gehouden. Deze laatste, behalve de paar reeds genoemd, werden mee genomen. De Duitschers hielden ook een jongen Zwitser, een Nederlander, die op een Amerikaansch paspoort reisde, en een verte genwoordiger van de vischcontrole. Tijdens het onderzoek door de Duitsche officieren vlogen vier Duitsche watervliegtui gen boven het schip. Eensklaps hoorden de passagiers een hevigen knal, waarschijnlijk doordat een Duitsch kanon werd afgeschoten op een I ransch vliegtuig, dat plotseling ver scheen. Onmiddelijk hierop viel een granaat in het water een paar meter van de „Prins Hendrik" af. Scherven vielen op dek en wond den licht een Nederlandsch stoker, een matroos en een mannelijken passagier. Deze laatste werd aan den neus en het been gewond, terwijl de granaatscherf drie gaten in zijn pantalon maakte. Nadat het onderzoek was geëindigd, leidde de Duitsche torpedojager de „Prins Hendrik" buiten het Duitsche mijnenveld. Nadat de boot ongeveer veertig mijl was weggevaren, werd weer gelast te stoppen en kwamen de Duitsche officieren opnieuw aan boord met twee gearresteerde Belgische koeriers. De Duitschers gingen nu weer ijverig op zoek naar papieren en documenten, die ze hoopten te vinden. Het [merkwaardigste was, dat zij zij regelrecht afgingen op hut 7 ze wisten blijkbaar dat de koerier die in gebruik had gehad. Zij vonden twee valiezen die ze in be slag namen, doch wenschten er* blijkbaar nog meer. De Duitsche officieren boden den pasa- giers 4000 Mark, indien ge wilden vertellen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2