Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aanvraag verstrekking Hegeeringsbrood. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2711. Zaterdag 23 September 1916. 27e Jaargang. REGEERINGSEIEREN voor het afgraven en vervoeren var grond. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Z aterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De P RIJ Sj der is deze week 15 cent per 2 stuks. De Burgemeester van Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZFN vragen vóór 27 September 1916 prijsopgaaf Inlichtingen te bekomen bij den Gemeente- Bouwmeester. Ter Neuzen, den 19 September 1916. J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat van af Maandag 25 tot en met 27 September a.s voor de ingezetenen, ongeacht welk inkom°n zij ge nieten, de gelegenheid is opengesteld zich te doen inschrijven voor verbruik van onge- build tarwebrood. De prijs bedraagt 12 cent per K.G., en het verbruik is vastgesteld op 3.K.G. per man en per week. De inschrijving geschied aan het brood bureau. (Gemeente-gebouw op Java.) Ter Neuzen, 22 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. DE OORLOG. De algemeene toestand. Een nieuwe periode schijnt aangebroken in de Grieksche verwarring. De Grieksche re- geering heeft een dringende nota gericht tot de Duitsche regeering, waarin de onmiddel lijke vrij lating wordt geëischt van het vierde Grieksche legercorps, dat in Duitschland is geïnterneerd. De houding van den commandant van dat legercorps, generaal Chatsopoelos, wordt in die nota scherp afgekeurd, en de terugzending van het legerkorps naar de Zwitsersche grens ge ëischt, vanwaar het dan naar Griekenland zal worden teruggebracht. Deze nota van de Grieksche regeering kan nu door Duitschland wel niet anders worden beantwoord, dan met de mededeeling, dat ge neraal Chatsopoelos en zijn legerkorps de gasten van Duitschland zijn en volkomen vrij, om naar Griekenland terug te keeren, wanneer en langs welken weg zij verkiezen maar dat de Duitsche regeering geen macht bezit om die troepen over de grenzen te zetten, nu zij hen eenmaal als gasten heeft ontvangen. In de Entente-kringen heerscht echter] een andere meening over het geval. De «Times» spreekt in een hoofdartikel over den toestand in Griekenland van de «schandelijke desertie van het vierde Grieksche legercorps», die sa menviel met de benoeming van een pro-Duitsch kabinet, en vraagt dan «welke straf de Ko-^ ning der Hellenen voornemens is te zetten op zulk een snoode daad van muiterij, meineed en verraad van de zijde zijner troepen». En dan volgt de [bedreiging, waarvan we reeds melding maakten «In Griekenland moet men niet denken, dat men met de geallieerden een loopje kan nemen. Door zoo te doen, stelt men in Griekenland het land en de mo narchie bloot aan de ergste gevaren», Wat dat beteekend, heeft de »Temp3« voor eenige weken reeds verklaard, toen dit blad schreef, dat het leven van een enkelen soldaat van de gsallieerde legers meer waard is dan de Grieksche Kroon. En de «Times» zegt, dat pogingen, om den persoonlijken invloed van den souverein uit te breiden buiten de grenzen door de Grieksche grondwet vastgesteld, door de beschermende mogendheden niet ongestraft zal worden gelaten. Aan het westelijk front is de toestand weinig veranderd. Het Fransche legerbericht maakt melding van een Duitschen aanval van be- teekenis tusschen de hoogte 76, aan den weg van Cléry naar Mont St. Quentin, en de Som- me, die echter door de Franschen werd afge slagen. Ook aanvallen in het meer noordelijk gelegen gebied, tusschen Combles en Mont St. Quentin, voornamelijk gericht tegen de Priez-hoeve en de stellingen van Rancourt en Bouchavesnes ten zuiden van de hoeve Bois de l'Abbé, werden in het Fransche mitraleur- en artillerievuur afgeslagen. In het noordoos telijk deel van het dorp Bouchavesnes werd door de Duitschers tijdelijk vaste voet verkregen, doch in een bajonetaanval werden zij daaruit weder verdreven. Uit de berichten van generaal Sir Douglas Haig blijkt, dat tusschen de Ancre en de vooruitgeschoven Engelsche linie bjj Thiepval eveneens vijandelijke aanvallen werden gedaan en afgeslagen, en dat bij Atrecht en Souchez kleine gevechten plaats hadden. Aan het 'Oostelijk front woedt de strijd vooral aan de Gnita Lipa, doch wat daar ge beurd is niet duidelijk. Het Russische leger bericht zegt, dat er niets belangrijks voorviel, het Oostenrijksche en Duitsche legerbericht spreken van afgeslagen Russische aanvallen, doch de «Times« maakt melding van een be langrijk voordeel door de Russen behaald ten N. van Halitsj, waar zij thans het spoorweg knooppunt bedreigen; zoo zij dit vermeesteren zijn zij slechts enkele honderden meters van de stad verwijderd, die echter aan de overzjjde van de Zlota Bystrzyca en van den Dnjester, aan de samenvloeiing dier beide rivieren ge legen is. Aan de Karpathen gaan de Russische po* gingen om den overtocht te verzekeren niet gemakkelijk door de ingetreden koude, die op bergen en in de bergpassen reeds sneeuw deed vallen. Daardoor waren ook Roemeensche troepen niet in staat bij Dornawatra over het gebergte te trekken. Aan het Zevenburgsche front, waarheen Oostenrijk en Duitschland, volgens Reuterbe- richten, in allerijl krachtige versterkingen zonden, hebben zij tenminste bij Höszing (Hatszeg) een voordeel behaald, door de Roe meensche troepen, die ten Z.O. van die plaats oprukken te noodzaken in den Izurduk-pas terug te trekken. Van de »beslissende overwinning», die vol gens Duitsch-Bulgaarsche berichten in de Dobroedsja zou zijn behaald, wordt niets meer vernomen. Heel beslissend kan de overwinning niet geweest zijn, wanneer de Russisch-Roe- meensche troepen in staat waren, in een meer achterwaarts gelegen stelling terug te gaan, en zich daar tegen den opmarsch der Duitsch- Bulgaarsche troepen te verzetten, en taaien tegenstand te bieden. Het schijnt dus, dat de Russisch-Roemeen- sche legers, na den val van Toetrakan *n de bezetting van Silistria zijn teruggegaan tot de vooraf in gereedheid gebrachte lijn Ras- sowo-Toezla, en dat in een achterhoedengevecht tegen de oprukkende Duitsch-Bulgaarsche legers de Roemeensche dekkingstroepen tot den terugtocht zijn genoodzaakt. Daardoor wordt de «beslissende overwinning» allicht tot haar ware afmeting teruggebracht. Aan het Macedonische front wordt de strijd krachtig voortgezet Het Italiaansche officieele bericht d iet zien, dat het gevecht aan den Beles-berg geëindigd is met den terugtocht der Italianen, .die in de richting van den spoorweg naar Demir- Histar zijn teruggegaan. Hier werd dus de poging om over de Grieksch-Servische grens te rakken en den strijd naar Servisch gebied over te brengen, door de Bulgaren verijdeld. Over de gevechten bg Fiorina loopen de berichten zeer uiteen. Het Fransche leger bericht meldt, dat de Servische troepen zoowel bij Kaimaksjala als bij Fiorina een gevecht leverden, dat in hun voordeel eindigde; zij bezetten de door Bulgaarsche troepen versterkte hoogste top van het Kaimaksjalan-gebergte en verdreven bij Fiorina, aan de Boodrivier aanvallende Bulgaarsche troepen. Het Bulgaarsche legerbericht daarentegen meldt, dat de strijd bij Fiorina zich ten gunste der Bulgaren ontwikkelt, en dat de Servische aanvallen op een hoogte van den Kaimaksja- lan door de Bulgaren werden afgeslagen. Aan de Vardar en de Stroema heeft slechts artillerie-beschieting, geen infanterie- strijd plaats. Officieele communiqué's. De strijd aan de Somme, PARIJS, 21 Sept. (Havas.) De Duitschers poogden gisteren den Franschen het voordeel van de jongste onrustbarende successen ten noorden van de Somme te ontrukken. Zij offerden menschen op als in de dagen van het groote offensief, doch leden ten slotte een vol komen échec tegen den onwrikbaren weerstand van de Fransche soldaten, die toonden even krachtig te zijn in de verdediging als in den aanval. In den laatsten tijd hadden de Duit schers zeer zwak gereageerd ten noorden van de Somme; zij maakten gebruik van het slechte weer, waardoor de operaties der Franschen werden belemmerd, om een retour offensief voor te bereiden ter verlichting van Combles en Mont St. Qcentin. Van negen uur af hadden de vooruitgeschoven Franschen stellingen de wanhopige aanvallen te verduren van dichte aanvalskolonnes, die zich door geen verliezen lieten tegenhouden. Viermaal tracht ten zij de stellingen van de boerderij Le Priez te bereiken, maar telkens werden zij door het artillerie- en infanterievuur uiteengejaagd en in wanorde teruggedreven, met achterlating van stapels lijken. Voor Bouchautues woedde een even vreese- selijke strijd, welke ten slotte uitliep op een volledig succes voor de Franschen. Toen de slag om zeven uur eindigde, hadden de over de geheele linie zegevierende Franschen den vijand een nieuwe, bijzonder zware nederlaag toegebracht. Volgens de «Echo de Paris» is het opper bevel buitengewoon tevreden over den dag van gisteren, welke een bewijs is van de duide lijke onmacht der Duitschers om een goed opgezet en goed geleid tegenoffensief tot een goed eiode te brengen. PARIJS, 21 Sept. (Havas.) Officieel. De Duitschers hernieuwden niet hun aanvallen op het front boerdeiij Le Priez boerderij Bois Labé. Het slechte weer belemmerde ten zeerste de operaties aan beide zijden van de Somme. Een Duitsche aanval in Argonne tegen de Fransche stellingen van Four de Paris, na een mijnontploffing, mislukte onder het Fran sche spervuur. Op den rechter Maasoever voerden de Fran sche troepen gisteravond twee operaties uit, die bijzonder goed slaagden. Ten zuiden van het Thiaumont-werk veroverden de Franschen twee stukken loopgraaf, en maakten honderd krijgsgevangenen, o. w. twee officieren. Verder veroverden zij een mitrailleur. In het oostelijk deel van het bosch van Vaux brachten de Franschen hun linie een honderd meter vooruit. In het Apremont- bosch sloeg eeD vooruitgeschoven Fransche post een Duitschen aanval af. Gisteren schoot een Fransche vlieger een Duitsche machine neer, welke bij Moislains ten noorden van Péronne neerkwam. BERLIJN, 21 Sept. (W. B.) Officieel. Le gergroep Rupprecht van Beieren. Ten noorden van de Somme hadden hij Courcelette voort durend gevechten met handgranaten plaats. Vij andelijke partieele aanvallen bij Fiers, ten westen van Lesboeufs en ten noorden van Combles zijn afgeslagen. Ten zuidwesten van Rancourt en in Bou chavesnes ging het door onze troepen in den aanval gewonnen terrein weder verloren na verbitterde gevechten. Ten Zuiden van Rancourt handhaafden we ons in de veroverde loopgraven. Legergroep van den Kroonprins. Aan den rechteroever van de Maas zijn bij verhoogde artillerie-actviteit vijandelijke aanvallen in den sector Thiaumont Fleury atgeslagen. LONDEN, 21 Sept. (Rueter.) Veldmaarschalk Haig bericht. Nog steeds hevige regens. Ten zuiden van de Ancre werd een krach tige tegen aanval algeslagen met zware ver liezen aan de zjjde van den vijand. De Eogel- schen maakten vorderingen in die streek. Op verschillende plaatsen drongen zij door iu de loopgraven van den vijand. Het nieuwe Engelsche oorlogs gedrocht. Aan de »Times« wordt uit het Engelsche hoofdkwartier gemeld Er zijn verbazingwekkende verhalen in om loop over de heldendaden der nieuwe pantser auto's «landschepen» of ook wel «tanks» ge noemd. Velen keerden na een zwaren strjjd terug, met ontelbare deukjes van geweer- en mitrailleurkogels, die echter niet door den dikken stalen wand hadden kunnen heendrin gen, waarachter de «bemanning» verscholen zit. Een van die «tanks», welker stuurinrichting defect was geraakt, kon niet meer naar links De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ingevolge artikel 4, eerste lid, der Distributiewet 1916 ter openbare kennis de volgende Ministriëele beschikking De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel brengt ter algemeene kennis, dat ingevolge artikel 5 van de Distributiewet 1916 door een ieder, die an ders dan voor gebruik door hem zelf of van zijn gezin varkens bezit, aan den Burgemeester van de gemeente, ■waar de varkens zich bevinden, heeft op te geven het aantal van de op 30 September a b. bij hem in bezit zijnde varkens, gespecificeerd als volgt a. biggen beneden 6 weken b. fokvarkens (hieronder moeten alleen gerekend worden ge dekte zeugen, zeugen met biggen deze laatste echter onder de biggen te tellen afgezoogde zeueen, voor zoover men er mede wenscht door te fokken, en fokberen) e. loopvarkens d. mestvarkens beneden 50 K.G. getaxeerd slacht- gewicht e. mestvarkens boven £0 K.G. getaxeerd slacht- gevvicht. Onder verwijzing naar artikel 5 der Distribu tiewet 1916, wordt de bijzondere aandacht er op gevestigd, dat ingevolge artikel 10 van ge noemde wet het niet doen van opgave of het onjuiste opgeven strafbaar is met mogelijkheid van verbeurdverklaring der goederen. 's Gravenliage, 19 September 1916. De Minister voornoemd, POSTHUMA. Bovenstaande opgaven kunnen plaats hebben op 30 September e. k. ter gemeente secretarie van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure. Ter Neuzen, den 22 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1