Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Landstormkeuring. OnzHolHsVoeding. lasteraar Co- No. 2710. Woensdag 20 September 1916. 27e Jaargang. DE OORLOG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 75 cent yoor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 rogels 50 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adresNoordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neu z e n. De Burgemeester van TER NEU ZEN brengt ingevolge de missive van Z.E. den Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel van 18 September 1916, No. 1423/6 ter openbare kennis, dat besloten is met in gang van 15 dezer: ,1. den prijs van tarwebloem (gebuild, in- landsch, uitsluitend een soort te stellen op 20,75 per 100 Kilogram 2. den prijs van tarwemeel (ongebuild) te stellen op 18,90 per 100 Kilogram 3. dat de onder 1 en- 2 vastgestelde prijzen zijn netto-contant, af fabriek of molen voor bakkers en dergelijke verbruikers en dat aan tusschenpersonen op verzoek eene reductie moet worden toegekend, als is aangegeven in mijne circulaire van 23 Maart j.l. No. 12001/6. 4. den raaximumprjjs voor brood vast te stellen per Kilogram contant, afgehaald van bakkerij of winkel voor a. gebuild tarwe-waterbrood op 241/9 cent. b. gebuild tarwe-waterbrood gebakken onder rabbinaal toezicht op 25 l/2 cent. (De prijzen van de andere soorten gebuild tarwebrood naar evenredigheid). c. ongebuild tarwebrood (bruinbrood), op 22 cent. Ter Neuzen, den 15 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ingevolge artikel 4, eerste lid, der Distributiewet 1916 ter open bare kennis de volgende Ministriëele beschik king DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, Gezien artikel 6 en artikel 15 van de Dis tributiewet 1916«, HEEFT GOEDGEVONDEN: 1. te bepalen, dat vóór 1 October 1916 verboden is de verwerking en het drogen van geelvleezige aardappelen 2. te bepalen, dat na 1 October 1916 de verwerking en het drogen van geelvleezige aardappelen alleen zal kunnen geschieden ten aanzien van partijen, voor welker verwerking of droging door hem toestemming is verleend 3. te bepalen, dat alle geelvleezige aard appelen, zullen worden beschouwd als eetaar- dappelen. Partijen dezer aardappelen, niet voor gebruik van den eigenaar of zijn gezin bestemd, moeten overeenkomstig artikel 15 der Dis tributiewet zoodanig worden bewaard, dat zij onder normale omstandigheden niet ontij dig tot bederf overgaan, of als eetaardappelen ongeschikt worden. 's Gravenhage, den 13 September 1916. De Minister voornoemd, POSTHUMA. Ter Neuzen, den 15 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Jaarklasse 1909. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt te algemeene kennis, dat de dienstplichtigen bfj den landstorm der jaarklasse 1909 gelegenheid Lebben zich aan een keuriDg te onderwerpen bij den Keuringsraad, die zitting houdt te Ter Neuzen in het Gemeentehuis op Donderag 5 October 1916, des voormiddags 9.30 uur. Het welbegrepen eigenbelang van de landstorm- plichtigen maakt het zeer wenschelljk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zij ingeval zy ongeschikt mochten bljjken nadat zij in werkeljjken dienst zjjn gekomen en alsdan weder huiswaarts worden gezonden, hiervan moeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maat schappelijke of studiebelangen. Onderwerpen zij zich aan een onderzoek bij den keuringsraad en bl\jkt daarby voldoende van ongeschiktheid, dan worden zjj van den dienstplicht bij den landstorm terstond ontslagen en staan zij niet meer bloot aan de kans om als landstormplichtige in werke- lijken dienst te worden geroepen. De tjjd waarop de landstormplichtigen van de jaarklasse 1909 in werkelijken dienst zullen moeten komen zal nader worden bepaald. Behoudens on voorziene omstandigheden zal hun opkomst in geen geval eerder moeten plaats hebben, dan in de tweede helft van December a.s., vermoedelijk echter zullen de meesten hunner eerst in 1917 behoeven op te komen. De landstormplichtigen kunnen hun wenschen met betrekking tot hun indeeling kenbaar maken aan den Voorzitter van den keuringsraad. Ter Neuzen, 15 September 1916. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. »Het grootste gevaar voor Nederland* zet het N. v. d. D. boven een hoofdartikel, en dan schrijft het »Het is niet: dat wij in den oorlog betrok ken worden. Mits wij paraat blijven, hoeveel last dat ook medebrenge, en mits wij zorgen, voortdurend de uitrusting van ons leger te verbeteren, is dit gevaar o. i. niet groot, al mag Dien zich niet in slaap laten wiegen, want de kwade kans blijft bestaan, zoolang de vijandelijkheden duren, en zelfs nog daarna. Het grootste gevaar echter, dat ons bedreigt, betreft de volksvoeding.* Het blad wil eene voldoende reserve in het land houden om »althans den kwaden tgd door te komen* en meent, dat er in de pers aan deze hoogst ernstige zaak veel te weinig aandacht wordt geschonken. De Telegraaf, waar het N. v. d. D. anders alles behalve mede instemt, diende met hare waarschuwingen op dit gebied toch ook het volksbelang. Wij mogeD er in dit verband wel even aan herinneren, dat we indertijd bij eene vergelij king tusscben Telegraaf en Toekomst er op wezen, hoe beide bladen het er op toelegden ons mede te sleepen in het wereldconflict, de Telegraaf aan de zijde der Entente, de Toe komst aan den kant der Centralen, maar hoe de eerste meer vaderlandsch bleef en bij het bestrijden van ongebreidelden uitvoer of van de smokkelarij recht op erkentelijkheid had, iets dat de Toekomst op geenerlei gebied, althans door Nederlanders, verdiend heeft. Het N. v. d. D. heeft reeds herhaaldelijk gewezen op het gevaar, dat ons volk in de toekomst kon bedreigen door het missen van voldoenden levensvoorraad. In de N. R. Courant van 8 Sept. komt een inzender ook op dit gevaar wijzen. Die inzender meent dat bij het voortduren van een oorlog Europa met hongersnood wordt bedreigd en dat ook de neutralen niet aan deze ramp zullen ontkomen. Het is inderdaad opmerkelijk hoe weinig de pers in het alge meen aan dit gevaar aandacht wjjdt en hoe weinig het volk in zjjn geheel er van scbjjnt te beseffen. Het N. v. d. D. meent, dat het kwaad niet alleen zit in den uitvoer, maar bovenal in 't gebrek aan organisatie. Het blad schrijft„Men boorde wat ver luiden van dwang van overheidswege ten aan zien der bebouwing van onzen grond, opdat die niet in de eerste plaats aan het maken van oorlogswinst, maar aan de noodzakelijkste volksvoeding ten goede zou komen wat is daarvan geworden? Is er behoorlijk voor ge zorgd, dat de als paddestoelen oprijzende dro gerijen en inmakerijeD den thans beschikbaren voorraad onzer landbouwproducten niet aan den omloop onttrekken Uitvoerverboden zijn uitgevaardigd, 't is waar, maar zorgt men er voor dat hetgeen reeds opgeslagen is, desnoods ontei gend kan worden, of zal ook hier gebeuren wat zelfs in een land als Duitschland mogelijk bleek dat groote voorraden worden wegge stopt in de hoop op woekerwinst later, terwijl de bevolking gebrek beeft Is er einde lijk eene bevredigende oplossing gevonden voor het moeilijke distributie-vraagstuk Wat men zoo hoort over de betrekkingen tusschen den minister en de burgemeesters der groote gemeenten stemt te dien aanzien niet opti mistisch Men ziet het, vragen te over. En wel goed is het, voor de komende tijden vooruit te zien. Niet wachten, tot het te laat is. En vooral wat minder bureaucratische sleur. Op eene landbouwvergadering, een paar weken geleden, gehouden, bleek de heer Ph. v. Dixhoorn van Axel een goed inzicht te hebben. Hij meende, dat men een offer moest brengen, om de volksvoeding niet te verwaar- loozeu. Hij begreep iets van den ernst der komende tijden. Maar hoe weinig instemming vond hjj op de vergadering In het algemeen zijn zij, die groote winsten maken, niet voor beperking. En daarom dient de regeering met ruimen blik den toestand te overzien en krachtig in te grijpen, waar het noodig is. Want met het N. v. d. D en met andere organen en personen lijkt ook ons de kwsstie van volksvoeding het meest urgent. Naar aanleiding van de benoeming van den heer Schim van der Loeff als lid van de Com missie van Bijstand in zake de Distributiewet, schrijft »Het Huisgezin* het volgende fraais: »Voor de Kamerleden is aan dergelijke benoemingen het profijt verbonden van een aardigcn toeslag, en voor Minister Posthuma het profijt, dat de Kamerleden, die hem op de vingers moesten kijken en hem narijden, allicht zeer clement in hun oordeel en critiek zullen zijn.* En als of dat nog niet mooi genoeg was, draait een ander katholiek blad, »De Gelder lander*, er de volgende christelijke punt aan Daarin ligt een ernstige beschuldiging opgesloten. Er wordt al gemompeld, dat Minister Posthuma zich zelf voordeelen weet te verschaffen, waarbij de profijtjes der door hem bevoorrechte Kamerleden maar bagatellen zijn. Moet men nu aan nemen, dat bij zich het stilzwijgen der Kamerleden over dat eigen-zak-spekken zou koopen door hen buitenkansjes toe te stoppen? Het is niet te gelooven Hoe! ministers en volksvertegenwoordigers in het om zijn rechtschapenheid beroemde Nederland zouden zich niet ontzien, van de schaarschte der levensmiddelen, dus van den nood des volks partij te trekken ten eigen bate Zulk een snoode verdenking mogen zij niet op zich laten rusten en daarom mag verwacht worden, dat zij in heilige verontwaardiging die ergerljjke blaam van zich zullen afwerpen door ze ten aanhoore van het heele land met klare Uiteenzetting te schande te maken.* Wij vreezen, dat deze vunzige laster, naar lasteraars gewoonte, in zulk een bestudeerden vorm is gekleed, dat de justitie er geen vat op heeft; wij signaleeren dus deze gore taal, meer niet. Wij voegen er de opmerking aan toe, dat, wie ten aanhoore van het beele land ingelicht wil worden over de 26 hofsteden (misschien is dit getal aan de bittertafels wel reeds 36 geworden), die Minister Posthuma onrechtmatig verkregen zou hebben, twee middelen daartoe ten zijnen dienste heeft. Hij kan in de eerste plaats openlijk en onomwon den den Minister beschuldigen van eigen-zak- spekkerij, waartoe de moed den twee scribenten, die hier aan het woord zijn, blijkbaar heeft ontbroken. Hij kan in de tweede plaats den mannen van zijne party in het Parlement verzoeken een voorstel te doen om een onder zoek in te stellen naar de gedragingen van Minister Posthuma. Van het tweede middel hebben deze lasteraars natuurlijk afgezien, omdat zij even goed als wij weten, dat de gansche Kamer overtuigd is van de onkreuk bare eerlijkheid van den Minister van Land bouw, Handel en Nijverheid. Vandaar dat deze bladen waren aangewezen op laster in een voim, die hen buiten de banden van de Justitie hield. Het zijn ondertusschen schoone vruchten van den »gemeenschappelijken wor tel des geloofs*, die ons hier worden aange boden. En van de katholieke Kamerfractie mag zeker gevergd worden, zegt >De Vader lander*, dat ze öf deze lastertaal zal desavou- eeren, óf dat ze een voorstel zal doen om eene parlementaire enquête in te stellen »naar wat er over Minister Posthuma gemompeld wordt*. De algemeene toestand. Na een dag van betrekkelijke rust en ar tillerie-beschieting aan het Somme-front is de aanval hervat en opnieuw zijn de stellin gen der Franschen en Engelscheu vooruitge- bracht. De Engelsche stellingen omvatten nu, naar luid der berichten van Sir Douglas Haig, in het noordelijk front de dorpen Courcelette, Martinpuich en Fiers, terwijl in de richting van Lesbouefs nog wordt gevochten. In deze linie bezitten de Duitschers nog steeds de beide steunpunten Thiepval en Morval, die buitengewoon sterk schijnen te zijn ingericht. Ten Zuiden van Morval zijn het Bouleaux- bosch en Leuzebosch in handen der Engel- schen, doch Combles is nog door de Duit schers bezet. Aan het Engelsche front is, naar de En gelsche berichten melden, ontzettend hevig gestredende Engelschen hebben daar een nieuw oorlogswerktuig in den slag gebracht, een soort van gepantserden motorwagen, waarvan de samenstelling geheim is, maar die in de Engelsche bladen wordt aangeduid als een ontzettend wapen, dat over stukge schoten loopgraven, granaattrechters en ijzer draadversperringen heenhuppelt, de sterkste vijandelijke stellingen onbruikbaar maakt, en dan weer zonder stoornis kan worden ge bruikt om tegen de vijandelijke linies op te treden. In een Reuterbericht werd die geheim zinnige „land-dreadnought" zelfs in verband gebracht met de wonderlijke fantasiën van Jules Verne en Wells en werd hij voorge steld, als een dier merkwaardige Martianen, die in den beroemden roman „The battle of the worlds" als onverwinbare aanvallers dood en verderf trotseeren. Het hoofdstuk van den slag aan de Somme, dat in een verhaal van Renter met den titel „De aanval op de suikerfabriek" wordt aaD- geduid, schijnt van den arbeid der nieuwe oorlogsmonsters een denkbeeld te zullen geven. In de heden ontvangen telegrafische uittrek, sel wordt het in het bjjzonder aangehaald, TER HEMH VOLKSBLAD. Wemcht een landstomplichtige bij een andere keurings raad het onderzoek te ondergaandan kan de Voor zitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daartoe op zijn verzoek toestemming verleenen. De landstormplichtigeaie meent ongeschikt voor den dienst te zijn, heeft bovenalen de gelegenheid aan den Minister van Oorlog ontslag van den dienstplicht te vragen met overlegging van een door twee geneeskundigen afgegeven verklaringook kunnen worden overgelegd lu ce afzonderlijke verklaringenelk geteekend^door een genees kundige Van deze gelegenheid kan ook gebruik maken degene, die reeds door den keuringsraad geschikt is verklaard. De handteekening van den geneeskundige op de verklaring moet gelegaliseerd zijn door den Bur gemeester der gemeente, waar de geneeskundige woon plaats heeft. Is de landstormplichtige in het buitenland gevestigd, dan mag de verklaring ook zijn afgegeven door twee personen, bevoegd tot uitoefening van de geneeskunde in het Rijk, waar hij gevestigd is. De ver klaring moet dan evenzeer behoorlijk gelegaliseerd zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1