Van het Roemeensche gevechtsterein. De strijd om het Leuze-bosch. De laatste uren van terdoodveroordeelden. Het vierde Grieksche legerkorps nsar Duitschland overgebracht. UIT 0iff ZE QMuËVIiTtj. liet Koninklijk bezoek aan Zeeuwsch Vlaanderen. Conibles (ten zuiden van Rancourt) tot. den weg van Clery te bereiken. Van dit punt af volgt onze liin de kruin van hoogte 76 ten o isien van Feuillancourt tot in de buurt van Canal du Nord. In het centrum van deze linie is het dorp Bouchavesnes in zijn geheel vermeesterd. In den loop van den 13deu gin gen we vooruit aan onze linkerflank, die zich uitstrekt van het bosch van Lonage in het westen tot den weg van Bethune in het oos ten. Wij vermeesterden verder de hoeve Bois- labé, 600 meter ten oosten van den weg van Bethune (ten zuidoosten van Bouchavesnes). Wij sloegen heftige tegenaanvallen van den vijand op den hoeve Labe en hoogte 76 at. Aan het eind van den dag bleven al onze stellingen gehandhaafd. De verliezen van den vijand schijnen zeer zwaar. Wij maakten 2300 gevangenen en een aanzienlijken buit. Tot dusver zijn 10 kanonnen en 40 mitrailleurs geteld. BERLIJN, 14 Sept. (W. B) Officieel. Front-kroonprins Rupprecht van Beieren. In den slag aan de Somme is de artilleriestrjjd van groote heftigheid. Herhaalde vijandelijke aanvallen tusschen Gincby en de Somme, en op verschillende plaatsen ten z. van de rivier werden bloedig afgeslagen. Bij tegenaanvallen werd een gedeelte van het terrein hernomen, en werden gevangenen ge maakt. Front-Duitsche kroonprins. Rechts van de Maas ontstonden, onder vaak zeer hevige ar tilleriebeschieting, gevechten in den sector Thiaumont Chapêtrebosch en westelijk van het ravijn van Souville. Een Engelsch officier beschrijft in de Daily Express" den strijd om het Leuze-bosch. »Het eerste zichtbare blijk, dat ook men- schen rechtstreeks aan deze actie deelnamen, leverde mij een blik op een lijn bewegende blauwe stippen rechts in de verte en die zich in noordelijke richting bewoog. Er om heen barstte een dichte massa projectielen uiteen, maar ofschoon de rij steeds grooter gapingen vertoonde, bewoog zij zich steeds met dezelfde snelheid voort. Op een bepaalde plaats aan gekomen scheen zij plotseling in den grond te verdwijnen en nadat er een paar minuten verstreken waren, werden zij weder flauw zichtbaar tusschen den rook en trokken weer in noordelijke richting verder. Toen scheen er uit het niet een khaki-gelid te voorschijn te komen en langzaam de helling op te loopen naar de Falfemonthoeve. Door een krachtig machinegeweervuur ge dekt, werd onze opmarsch in volmaakte orde voortgezet tot vlak bij de hoeve en toen be gonnen plotseling de granaten uiteen te barsten achter de vernielde gebouwen. Daar kwam plotseling een bewegende grijze massa te voorschijn uit een wolk van donker grauwen rook en naderde met gevelde bajo net, gereed tot het gevecht. Het bloed joeg door mijn aderen. Hoezeer men ook ontroerd moge worden door de ver schrikkelijke kracht van een modern artille riegevecht, toch spreekt niets zoo zeer tot het gemoed dan een eerlijke strijd van man tegen man, waariu een sterke arm en een vlugge blik den strijd beslechten. Ik kon het gekletter der bajonetten op het oogenblik der ontmoeting niet hooren, maar wel kon ik den schok van de botsing zien. Een oogenblik bleven zij stilstaan als om van de botsing te bekomen. Ik zette mijn kijker voor het oog om beter te kunnen zien. Het leek mij toen alsof zij tweemaal zoo groot geworden waren. Eerst onderscheidde ik niets anders dan een warboel van grijs en khaki, een ge schitter van stalen helmen en bajonetten, dat een stralenkrans om de hoofden der vechten den vormde. Maar toen begon ik de mannen afzonderlijk te onderscheiden. Ik heb nog nooit menschen met zoo groote woestheid zien vechten. Het was tegelijker tijd afstootend en prachtig wreed. De forsch- gebouwde Pruisen ik geloof tenminste, dat het Pruisen waren staken ver boven de aanvallers uit, die meestal klein of van mid delbar" gestalte waren. Maar hoe groot en forsch die Pruisen ook waren, in negen van de tien gevallen waren de slanke Engelschen hun in vlugheid de baas. Voor en achteruit snellend vielen zij telkens weer aan, stootten hun bajonet naar alle zijden en telkens weer zag ik door mijn kijker een Duitscher neer vallen. Na korten tijd was het gevecht in het voor deel der Engelschen beslist*. Onlangs werd gemeld dat te Gent zes per sonen, zoogenaamd wegens krijgsverraad ge fusilleerd zijn. Hier volgt het relaas van zoo'n drama, dat gewoonlijk in korte woorden wordt gemeld. De zes veroordeelden waren in de gevange nis van »De Nieuwe Wandeling* opgesloten, 's Avonds deelde men hun mede, dat ze den volgenden morgen sterven moesten. Twee vie len in zwijm, maar kwamen spoedig weder bij. Zoo brak de laaisto nacht aan. Tegen drie uur 's morgens klonken voetstap pen in den gang. Men liep heen en weer. Om drie uur bracht men de gevangenen samen en toen zagen dezeD een priester in ornaat voor een altaar staan. Ze begrepen, dat de geeste lijke voor hen de mis zou lezen... den lijk dienst dus feitelijk. terwijl ze nog leelden. Allen knieldeD neer, volgden kalm deD dienst en ontvingen de H. Communie. Na den dienst werden ze te samen geiateD, Men gat huu wijn. Kort na vier stond de gevangen wagen klaar. De laatste reis zou beginnen, de tocht naar het executieplein te Akkergem Een Duitsch aal moezenier baalde de ongelukkigen af. De ge vangenen kwamen voorbij Duilsche militairen Ze zagen weer de hartelijke uniform, voor het teeken van dwang en brutaal geweid. Eens klaps zongen ze de Brabanconne*, dan de »Vlaamsche Leeuw«. Enkelen spuwden de Duitschers in 't gelaat. Maar de veroord', elden werden in de kar geduwd. Sommigen daarbuiten toch hadden 't nieuws vernomen. In de sehemeiing stonde eenige gedaanten.Een kwam naar voren.'t.Was een vrr uw, de zuster van een gevangene en ze wierp zich op de kuiten, smeekeod afscheid van haar broeder te mogen nemen. Doch de wagen reeds snel weg. Nu zou zich 't laatste bedrijf afspelen op de schietbaan te Akkergem Daar stond reeds een aDdere wagen met zes doodkisten klaar. Bjj het uitstappen viel een der gevangenen een Belgisch gendarm, de militairen aan. Men schoot hem onmiddelijk dood. Toen werden de anderen tegen een aarden hoogte gebracht. 't executiepeletcn stelde zich vlug op. schoten knalden en weer had Duitschland 't bloed van zes Belgische burgers gtëischt zes tevens ver nietigd door 't recht van zijn sabel. Vijf licha men weiden op 't kerkhot der Brugsche poort begraven. 't Zesde, dat van een priester, ver voerde men naar St. Amandtberg, naar den fa miliekelder. Inmiddels was 't dag geworden. 'n nieuwe dag van de zware, weerzinwekkende tyrannie. BOECHAREST, 14 Sept. (Ag. Roumaiue.) Aan het noordelijk en noordwestelijk front veroverden wij aan de Wagra een munitiede pót en uitrustingen. Onze troepen rukken op in de streek van de midden-Alt en bezet ten Barzolt (Barot) en Bogota Oltesna (Olth- bogat). Ten zuiden van Sibia namen we een gepantserden trein. Aan het zuidelijk front, in de Dobroedsja hevige gevechten aan het, geheele front De Duitsche pers verspreidt berichten zeg gend dat de Roemeensche troepen in de Do broedsja zich schuldig maakten aan wreedheden jegens de Bulgaarsche bevolking. Het is nauwelijks noodig deze leugenachtige bewe ringen tegen te sprekea, die alleen ten doel hebben de aandacht af te leiden van de gru welen door de Bulgaarsche troepen tegen de gevangenen en Roemeensche bevolking be dreven. BERLIJN, 14 Sept. (W. B.) Officieel. In Zevenburgen hadden geen gebeurtenissen van belang plaats. Legergroep v. Mackensen Iri de Dobroedsja drongen de Duitsch-Bulgaarsch-Turksche troe pen,- na zegevierende gevechten, verder voort. BERLIJN, 14 Sept (W. B.) Officieel. Toen de Duitsch-Bulgaarsche troepen door den aan val van generaal Sarrail zich gedwongen zagen in een tegenaanval Grieksch Macedonië binnen te rukken, stond achter den tot de Stroema vooruitgerukten Bulgaarschen linkervleugel 't vierde Grieksche legerkorps met het geweer bij den voet in de drie steden Seres, Drama en Kavalla. De maatregelen der Entente hadden ten doel deze Grieksche troepen te dwingen aan haar zijde te treden of hun een dergelijk lot te bereiden als den in Saloniki overwel digden deelen van de elfde Grieksche divisie, De vrije verbinding met Athene was verbroken het verkeei met de autoriteiten in het vader land werd door de Entente gecontroleerd en naar welgevallen belet; de commandeerende generaal van het vierde Grieksche legerkorps in Kavalla, getrouw aan den wensch van zijn opperbevelhebber en wettige regeering om de neutraliteit te handhaven, zag zich wegens den onhoudbaren toestand van zijn troepen, bedreigd door honger en ziekten, gedwongen zelfstandig te handelen en verzocht op 12 Sept. aan het Duitsche opperbevel zijn brave konings- en regeeringsgetrouwe troepen voor den druk der Entente in bescherming te nemen en hun onderdak en verpleging te verschaffen. Aan dit verzoek werd voldaan. Ten eiode elke schending van de neutraliteit te voorkomen, werd met den commandeerenden generaal over eengekomen de Grieksche troepen volledig be wapend en uitgerust als neutralen naar ver blijfplaatsen in Duitschland over te brengen. Zij zullen hier gastvrijheid genieten, tol hun land door de indringers der Entente zat zijn verlaten. Reeds Dinsdagavond was het te zien, dat op Woensdag bij het bezoek der Koningin Terneuzen in vollen viaggentooi zou prijken. Wie onze straten doorging, zag de menschen zich onledig houden met het voor den dag halen en in orde brengen van hun vlaggestok. Het dundoek, zoo lang verdoken, zou algt- meen voor den deD dag komen en menigeen stak 's avonds de vlag reeds uit. Woendagmorgeu bracht eeue bewolkte lucht guur en vochtig weder. Maar regen en wind ten spijt wapperden overal de vlaggen en verlevendigden den aan blik onzer straten. Het werk weid stil gelegd en men kleede zich en sierde zich ruet oranje of de nationale kleuren, om daarna zich naar de Mai kt ut naar de nieuwe haven te begeven. De jeugd was reeds vroegtijdig present. In troepen trokken ze door ouze strateu, met oraujasjerpen om het lijf en de vlag ïu de hand, zingende uit vuile borst. Het weer klaarde gelukkig op en toen onze oorlogsvaartuigen biunenvielen, brak zelfs de zon door de wolken, alsuf ze mede deel wilde hebben aan de algemeene opgewektheid, die heerschte. Eene groote menigte verbeidde de aankomst en nauwelyks werd me-a H. M. gewaar op de brug van de Brinio, of da welkomstkreten rolden over her, water. Op de ponton bevonden zich de comman dant van Ter Neuzen, de burgemeester en de havenmeester. Een ge ooge. blikken sprak H. M. met de ter begoeting aanwezige heeren, waa na ze zich I vergezeld van den burgemeester naar de auto begaf. De wacht presenteerde het geweer en voort ging het onder de luide hoera 's der geest driftige menigte. Voorop reed de burgemeester. Daarop volgde de auto van de Kuningiu met hare hofdame, den Commissaris der Konin gin in Zeelaüd, en den Schout bij Nacht. Hierop kwamen twee auto's, waarin de ad judant der Koningin, een ordonnans-officier, de chef van den marinestaf, de garnizoenscom mandant, een luitenant ter zee en de kapitein der marechaussee. De voorgeschreven weg naar de Msrkt werd gevolgd. Daar stonden de militairen van het garnizoen eu de vrijwillige landstorm. Op de kiosk was het muziekgezelschap „De Vereenigde Werklieden" present. Rond 'in stond het vol met tallooze I elangstel- lenden. Ook de bovenzalen der cafe's en de bovenverdiepingen der woningen om het marktplein stonden vol toeschouwers. >Toen de koninklijke auto door de Kers straat op de Markt reed, zette de muziek het Wilhelmus in. Eerst aarzelend, maar dan in forscher gal men rolden de hoera's over het marktplein. Dan een oogenblik stilte, toen H. M. na uit den auto gestapt te zijn, over het plein ging om de opgestelde troepen te inspecteeren. Daarna begaf ze zich terug naar haar voer tuig, overal geestdriftige ovatie 's in ontvangst nemende, door haar met minzame neigingen beantwoord. Daarna reden de auto's heen, het muziek gezelschap speelde 't is plichi, dat ied're jongenen de menigte deed nog eens hare juichtonen klinken. Een kort oogenblik was het geweest, maar onvergetelijk voor allen, die het inedemaikten. Langs de De Jongestraat, Heerengracht, Nieuwediep en Dijkstraat ging het de kom uit naar Sluiskil. Ook daar was men gelukkig de Koningin te kuunen zien. Een oogenblik stapte ze hier uit om de soldaten aldaar te inspecteeren. Ze reed langs de schoolkinderen nabij de cocesovens opgesteld en ging naar Axel, ter wijl de juichende uitroepen de rijtuigen nog naklonken. Het muziekgezelschap deed nog een omme gang door de dicht gevulde straten. Niet lang daarna stelden de kinderen der verschillende openbare en bijzondere scholen zich op langs den nieuwen weg om de terug komst der Koningin uit Hulst af te wachten. Het was een kleurrijke stoet, waarbij zich ook vele ouderen voegden. Dicht bij twaalven kwamen de auto's aan en in langzaam tempo reden ze langs dejui- chende kinderschaar, overal vriendelijk nei gende voor de Haar gebrachte hulde. Ontzaglijk was de menschen massa aan de nieuwe haven. Groot was de jubel, die uit de menigte opsteeg. H. M. onderhield zich eenigen tijd met den burgemeester, betuigde hare tevredenheid over den tocht en de genomen maatregelen en toonde zich vooral ingenomen met de hulde van de schoolkinderen en het muziekgezelschap. Ze bleek op de hoogte met wat in deze gemeente verricht was in verband met de moeilijke tijdsomstandigheden. De burgemeester sprak de hoop uit H. M. onder gelukkiger omstandigheden hier terug te mogen zien. Bij het wegvaren verhief zich eerst recht het vreugdegejuich, alsof men door krachtiger uiting van zijn geestdrift de bodems kon weerhouden. Langzaam voer men de haven uit, om daar na sneller naar Vlissingen te stoomen. De menschenmenigte verspreidde zich. Het muziekgezelschap trok spelende naar de stad en maakte s avonds nog een ommegang. Het was voorbij maar onuitwischbaar zal de indruk blijven, door deze korte stonden bij Zeeuwsch-Vlaanderens bevolking gewekt. Een prachtig succes heeft Donderdag een vischpartij gehad, die de vermelding waard is. Door den heer D. Maes alhier, waren eenige vrienden uitgenoodigd deel te nemen aan een vischpartij in het vischwater, waarover hij de beschikking had in den Beoosten- en Bewes- teriblij polder. Niet minder dan 3b flinke snoeken was het resultaat van deze geianimeerde vischpartij. De grootste had een gewieht van 7 kilo, ter wijl het totaal gewicht der gevangen snoeken 180 pond bedroeg. Te Sluiskil is een Geitenfokvereeniging opgericht. Er traden 40 leden toe. Benoemd tot leeraar in het bouwkundig teekenen aan de avond-vakteekenschool te Axel de heer Wisse, architect te Zaamslag. Benoemd met ingang van 16 Septem ber a.s. lot postbode te Westdorpe F. de Coo ker aldaar. Bij Koninklijk besluit is benoemd tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Nieuwe Havenpolder de heer Th. Wijffels te IJzendijke in het bestuur van den Angelinapolder tot dijkgraaf de heer P. de Dobbelaere en tot gezworone de heer Th. Boerjan, beiden te Biervliet, en tot dijkgraaf van het waterschap Cadzand de heer P. Erasmus Jzn., te Cadzand. Verbindingsweg O. en W. Z. Vlaanderen. Naar vernomen wordt, is Jde kwestie be treffende den verbindingsweg tusschen O. en W. Zeeuwsch Vlaanderen in een ander sta dium gekomen. Zooa.s men weet, bestaat ook indjjkings- plannen van gronden in den Brakman, welke thans niet ten uitvoer kunnen komen, daar alsüog onderhandelingen noodig zijn met be trekking tot de uitwatering van de Isabella- sluis, die door deze indijking van de zee zou worden afgesneden. Mat het oog op den inter nationalen toestand kan daarvoor thans niet onderhandeld worden. Nu schijnt echter het plan gevormd te zijn om die indijking gedeeltelijk uit te voe ren, waardoor geen belangen van een vreemde mogendheid in de zaak betrokken zouden worden. Komt dit plan ten uitvoer, dan zal van wege het domein in den nieuwen polder een weg worden gemaakt, die een groot deel zal vormen van den zoo noodigen verkeersweg, welk besluit ook een betere richting zou geven en een kortere verbinding zou daar- stellen. Dan blijft echter nog zoo noodig het maken van deu aansluitingsweg buiten den nieuwen polder en zal dus behooren getracht te worden, den aanleg daarvan van Rijkswege, zij hut ook met steun der provincie, te ver krijgen. Eene goede zaak. Uit gegevens, ons verstrekt door den heer Balfoort, Inspecteur v/d lich. opvoeding te 's Gravenhage. blijkt, dat bij Kon. Besluit van 25 Juli 1916 verschillende bepalingen zijn vastgesteld betreffende de lichamelijke opvoeding Opleidingscursussen worden geopend, koste loos voor de deelnemers en de deelneemsters, ter verkrijging van een getuigschrift om op te treden als leider of leidster van groepen jongelui, ouder dan 12 en niet ouder dan 20 jaar. De leiders of leidsters genieten voor hun werk jeene behoorlijke belooning. De jonge lieden zelf betalen niets. Ze worden na vol doende oefening in de gelegenheid gesteld een diploma te behalen van den eersten, den twee den of den derden graad Er is in het geheel geen sprake van soldaatje-spelen ei wordt strikt naar paedagogische regels gehandeld. De beweging verdient allen steun van ouders, en vooral ook van onderwijzers. Daartoe op te wekken is het doel van dit korte bericht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2