Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. pc Herwis. LANDSTORM. LANDSTORM. Oproeping voor den werkelijken dienst. Oproeping voor den werkelijken dienst. No. 2707. Zaterdag 9 September 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken ffoens (lag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. Volgnummer, A. Bij het depót IIle Infanterie-Brigade: B. Bij het korp* Pontonniers: C. Bij het depót Regiment Genietroepen D. Bij het depót van het korps Wielrijders JE. Bij de Zeemacht 2,45 nur J ca a a b «i S .«oS Q® EKv 'Eh s S Jaarklasse I9IO. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat de in de registers van den landstorm ingeschreven personen der jaarklassen 1910, A. die zijn toegewezen aan de Infanterie en wier geslachtsnamen beginnen met de letter B, 'of zijn toegewezen aan de Genietroepen en wier geslachtsnamen beginnen met een der letters O tot en met Z, dan wel zijn toege wezen aan de Wielrijders of aan de Pon tonniers, bij dezen worden opgeroepen om op Dinsdag, den 3 October a s., des namid dags te 2,45 uur aanwezig te zjjn te Mid delburg, in het gymnastieklokaal van de open bare school aan de Nieuwe Haven. B. die zijn toegewezen aan de Infanterie en wier geslachtsnamen beginnen met een der letters E tot en met Z, bij dezen worden op geroepen om op Vrjjdag den 10 November a. s., des namiddags te 2 uur aanwezig te zijn in het gymnastieklokaal van de openbare school aan de Nieuwe Haven. C. die zijn toegewezen aan de Zeemacht, bij dezen worden opgeroepen om op Dinsdag den 14 November a. s., des namiddags te 12,30 uur aanwezig te zjjn te Middelburg, in de Kazerne aan de Korte Noordstraat, ten einde in werkelijken dienst te worden gesteld. Ook de vrijwilligers van de landstorm der aan geduide groepen, behoorende tot de landstorm- af deelingen, voor zoover deze vrijwilligers zonder de aangegane verbintenis landstormplichtig zouden zijnzijn in deze oproeping begrepen de door hen aangegane vrijwillige verbintenis zal vóór den vast- gestelden datum van opkomst worden verbroken. Aan eiken landstormplichtige, die ingevolge de bovenstaande oproeping in werkelijken dienst moet komen en wiens adres ter gemeente secretarie bekend is, zal een brief van oproe ping worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. Aan de oproeping behoeven NIET of VOORLOOPIG NIET te voldoen a. zij, die gediend hebben bij de zeemacht het korps mariniers en de marine-re- serve daaronder begrepen bij het leger hier te lande het reserve-per soneel bij de landmacht hieronder be grepen bij de gouvernementsmarine in Nederlandsch-Indië of bjj de koloniale troepen b. zjj, die gevestigd zijn elders dan in Ne derland, Duitschland of België c. zjj, die van opkomst uitdrukkelijk zijn vrijgesteldals dienende op particuliere stoomvaarttuigen, welke wegens mobi lisatie van de vloot ter beschikking zijn van het Departement van Marine, dan wel als behoorende tot een der groepen van personen, in dienst van den Staat, een provincie of gemeente enz. d. zij, die landstormplichtig zijn geworden ten gevolge van een hun als militie- plichtige verleende vrijstelling wegens kostwinnerschap, voor zoover de vrij stelling nog niet voorgoed is verleend en niet is gevolgd door vrijstelling we gens broederdienst e. zij, die landstormplichtig zijn geworden tengevolge van een hun als militie- plichtige verleende vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, als bedoeld in art. 34, eerste lid, der Militiewet, voor zoover de vrijstelling niet reeds vóór 1 Januari 1916 voorgoed is ver leend en niet is gevolgd door vrijstel ling wegens broederdienst f. zij, die als geestelijke, bedienaar van den godsdienst of student in de godge leerdheid, enz., ontslag van den dienst plicht hebben gevraagd, doch op wier aanvraag om ontslag nog niet is beslist g. zij, van wie bij den keuringsraad is gebleken, dat zij kleiner zijn dan 1,55 M. h. zij, die op grond van een verdrag met een vreemden Staat ontslag van den dienstplicht bij den landstorm hebben gevraagd, doch op wier aanvraag om ontslag nog niet is beslist. De landstormplichtigedie vermeent te verkeeren in een der hiervoren onder ah omschreven ge vallen, welke aanspraak geven op vrijstelling of voorloopige vrijstelling van opkomst, kan zich des gewenscht om inlichting vervoegen ter gemeente secretarie op een werkdag tusschen 2 en 4 uur namiddags. Zij, die voornemens zjjn zich in de Neder- landsche koloniën te vestigen en daarvan tijdig een deugdelijk bewjjsstuk aan het Departement van Oorlog inzenden, zullen door den Minister van Oorlog voorloopig worden vrjjgesteld van de verplichting om aan de oproeping te voldoen. Aan de oproeping mogen VOORLOOPIG NIET voldoen lo. Zjj, die verbljjf houden in een gemeente, waar een der ziekten, vermeld in de wet, houdende voorzieningen tegen besmette- ljjke ziekten, epidemisch heerschende is verklaard 2o. Zjj, die verbljjf houden in een gezin, waar een der onder lo. bedoelde ziekten heerscht of waar een dier ziekten heett geheerscht en het gevaar voor besmetting nog niet is geweken. Doet een geval zich voor, als hiervoren be doeld onder lo. en 2o. dan behoort de land stormplichtige daarvan onverwjjld kennis te geven ter gemeente-secretarie. VERVOER. De landstormplichtige, die ten einde aan deze oproeping te voldoen, gebruik moet maken van spoor, tram of stoomboot, dan wel op zijn reis naar de plaats van opkomst van één of meer veren moet ge bruik maken, kan om voor Rjjksrekening te worden vervoerd, op den laatsten werk dag vóór het vertrek zich vervoegen ter gemeente-secretarie. Alsdan zal hem inlich ting aangaande de reis kunnen worden ge geven en desgewenscht een daggeld van f 0,25 worden uitbetaald, indien hjj daarop recht heeft. ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de op komst mochten verhinderen, dient de land stormplichtige hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde genees kundige verklaring ter gemeente-secretarie te doen bljjken. DESERTIE. Hjj, die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkeljjken dienst niet voldoet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden behandeld. KOSTW INNERSCHAP, Indien tengevolge Tan het verbljjf in werkelijken dienst van den opgeroepen landstormplichtige voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zjjn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hjj als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanver wantschap bestaan, dan kunnen belangheb benden zich wenden tot den Burgemeester met een ongezegeld door den land stormplichtige mede-onderteekend verzoek schrift, tot het ontvangen eener g e 1 d e 1 jj k e vergoeding. NIET-OPKOMST. Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet, moet, zoodra deze reden ophoudt te bestaan, daar van ter gemeente-secretarie kennis geven. Ter Neuzen, 7 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Het was een groot artikel, waarin Luctor et Emergo zjjn toorn luchtte over het besluit van Neuzens Raad om de kermis dit jaar niet te schorsen. Het blad klaagt over het absenteïsme der raadsleden. Wjj hadden ze graag allen ter plaatse gezien. Het besluit ware dan met 7 tegen 5 stemmen gevallen. We laten hier- bjj den heer Donze buiten rekening. Anders zou de verhouding 8 tegen 5 zjjn. Het blad drukt zijne verbazing uit over de heeren v. Nes en v. Hasselt, die voor het houden der kermis waren. Wjj vinden, dat die heeren wjjs gehandeld hebben. Men kan tegen alcoholgebruik en toch voor ontspanniag zjjn. De heer R. Scheele krjjgt ook wat mede. Hjj stemde wel voor schorsing, maar ver klaarde zich niet principiëel tegen de kermis. En dat, zonder dat het hem gevraagd werd Versehrikkeljik, niet waar? Wat zal ons gemoedeljjk raadslid daar nog van te lijden hebben Eén ding zal den lezers duideljjk zjjn. De kermis moest geschorst, omdat Luctor et Emergo er altjjd tegen is. Het »kermiszwjjn« moet geslacht. Of men in Ter Neuzen immer getoond heelt de kermis op gepaste wjjze te kunnen vieren, het doet er niet toe. Luctor et Emergo wil het niet, en nu moeten de anderen maar zwjjgen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat de hieronder vermelde, in de landstorm- registers dezer gemeente ingeschreven landstormplicbtigen, bi) dezen worden opgeroepen om op den dag, het uur en de plaats, mede hieronder vermeid, aanwezig te zijn, ten einde in werkelijken dienst te worden gesteld. GESLACHTS- EN VOORNAMEN. JAAR KLASSE WAARONDER INGESCHREVEN. DAG VAN AANMELDING 1916. de Blaeij Andries Broekhoven Martinus G. Baert Martinus Eekman Francois van Es Jacob van Fraaijenhove Cornelis A. Imandt Leonard G. Kiel Adriaan Kolijn Jacob van Meir Petrus Aug. Mielen Francois Jacob Moggré Adriaan M. Riemens Jan Röth Marinus R. Uur van AANMELDING. PLAATS VAN AANMELDING. 37 11 15 17 19 21 23 24 27 29 3 October id. id. 10 November id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. de Feijter Willem Johannes liarte Jan Oppeneer Louis 10 13 26 3 October id. id. Kolijn Jan Jacobus 12 1 20 13 October Rondonck Fiorentinus J. S. I 2 I 28 id. van 'tHof Cornelis I 1910 36 I 3 October 2,45 uur id. id. 2 uur id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 2,45 uur id. id. 2,45 uur id. OS CS u aS a B B t-. a> SO CS CD !s a van Boven Mattbijs Hamelink Adr. Pieter Huisman Roelf Vaal Theodorus Pieter Volkerijk Anlhonius C. o CT> 5 12 14 34 35 14 November id. id. id. id. b -j VERVOER. De landstormplichtige, die. ten einde aan deze oproeping te voldoen, gebruik moet maken van spoor, tram of stoomboot, dan wel op zijn reis naar de plaats van opkomst van één of meer veren moet gebruik maken, kan, om voor Rijksrekening te worden vervoerd, op den laat- sten werkdag vóór het vertrek zich vervoegen ter gemeente-secretarie. Alsdan zal hem inlichting aangaande de reis kunnen worden gegeven en desgewenscht een daggeld van ƒ0,25 worden uit betaald, indien hij daarop reebt heeft. ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient de landstormplichtige hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-secretarie te doen blijken. Houdt de opgeroepen landstormplichtige ver blijf in een gezin, waarin een ziekte heerscht, als vermeld in de wet, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, of in een gezin, waarin zulk een ziekte heeft geheerscht en het gevaar voor besmetting nog niet is geweken, dan mag hij aan de oproeping voorloopig niet voldoen. Van deze omstandigheid behoort de dienstplichtige onverwijld kennis te geven ter gemeente secretarie. DESERTIE. Hij die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkelijken dienst niet vol doet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden behandeld. KOSTWINNERSCHAP. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opge roepen landstormplichtige voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opge nomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tw eden graad van bloed- of aan verwantschap bestaan, dan kunnen belanghebben den zich wenden tot den Burgemeester met een ongezegeld door den landstormplichtige mede- onderteekeud verzoekschrift, tot het ontvangen eener gel del jj k e vergoeding. NIET-OPKOMST. Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet, moet. zoodra deze reden ophoudt te Destaan, daarvan ter gemeente secretarie kennis geven. Ter Neuzen, 7 Sept. 1916, De Burgemeester voornoemd. J. HUIZINGA

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1