Yan het Westelijk oorlogstooneel. Yan het Oostelijk oorlogstooneel, Het gevechtsterrein op den Balkan. Al degenen, die krachtig gestreden hebben oui in Oud-Beijerland een Hoogere Burger school opgericht te krijgen, worden thans met smaad overladen, o. a. de inspecteur van het M. O. Dr. Coops. De (anti-rev.) Botterdam - mer« b.v. gnuift ïdat het ambtelijk gezag van den heer Coops niet heeft mogen baten. Sic transit gloria mundi. Wat was er een gejuich in het anti-revolutionaire kamp, toen Minister Heemskerk, ter vervanging van den afgetreden inspecteur Dr. Campert, den anti revolutionairen heer Coops benoemde. Maar nu deze inspecteur zijn allereersten plicht nakwam, en al zijn invloed aanwendde om Oud-Beijerland de middelbare school te geven, waaraan die gemeente en omgeving zoo drin gend behoefte hebben, nu is hij de ware broeder niet meer en wordt hij voorwerp van aan fluit ng, Waaruit men alweer leeren kan, dat, als ana revolutionairen er zoo op gesteld zijn, dat één hunner tot de inspectie van het on- derwjjs wordt geroepen, dit niet is, omdat zij mede stern willen hebben in de vraag, hoe het te bevorderen, maar omdat zij van dezen hopen, dat bij er de ontwikkeling van zal tegen houden. DE OORLOG. De algemeene toestand. Zooals men ook in Duitschland inziet het blij kt duidelijk uit hetgeen de oud-kolonel Gadke in de „Vorwiirts" schrijft is de toetreding van Roemenië aan de zijde der Entente voor de Centrale mogendheden een tegenslag ook al was die reeds lang te voorzien. Een legermacht van een balf mil- lioen troepen, goed gewapend en goed ge schoold, kan gewicht in de schaal werpen. Om dat gewicht zooveel mogelijk te ver minderen, en vooral om te zorgen, dat de Russen en Roemeniërs, die in den rug van het Roemeensche hoofdleger in de Dobroedsia opereeren, niet in staat zullen zijn ongehin derd de verbinding tusschen de Centraal Europeesche mogendheden en den Balkan te bedreigen, is een Duitsch-Bulgaarsch leger over de grens van Dobroedsja getrokken. Dit heeft de Roemeensche grenswacht terugge dreven. Maar de ernst van den toestand daar zal eerst duidelijk worden, wanneer dit Duitsch- Bulgaarsche leger de Roemeensch-Russische troepen zal ontmoeten, die bij Silistria en Giurgiu worden samen getrokken. Dan komt een nieuw ooilogstooneel zich bij de anderen voegen, en zal de strijd in de Roemeensche Dobroedsja van eenig belang kunnen worden voor de beslissing van den grooten strijd. De oud-kolonel Gadke zet ook uiteen dat men op het oorlogstooneel nieuwe en krach tiger slagen kan tegemoet zien, wijl Roemenië, voordat het tot den strijd overging, wel de zekerheid zal hebben verkregen, dat Rusland met vernieuwde kracht in het oosten zal pogen, de Roemeensche aanvallen op Zeven burgen ts steunen. De voorbereiding tot die aanvallen schijnt echter nog niet geëindigd. Wel melden de verschillende berichten van het oostelijk front aanvallen over en weer, maar zonder dat deze met een onstuimige kracht werden on dernomen. De krachtigste actie der Russen had plaats in de Karpathen, waar bestorming van verschillende hoogten plaats hadzij slaagden echter slechts erin de Ploskahoogte bij Ziclona te bezetten. Aan het zuidelijk daarvan gelegen Transsyl- vanische randgebergte werd in het Gyer-gyo- gebied de strijd tusschen Roemeensche en Oostenrijksch-Uongaarsche troepen voortgezet zonder dat de Roemeniërs de Oostenrijksche afdeelingen konden verjagen. In het centrum tot achter de Maros terugtrekkend houden de Oostenrijkers de beide vleugelpunten, bij Gyer- gyo en bij Herculesbad nog steeds krachtig vast. Op het westelijk oorlogsterrein hebben de Fransche en Engelscbe troepen weder door krachtige aanvallen hunne linie ten Zuiden en ten Noorden van Maurepas vooruitgebracht. Het is daar een afbrokkeling, die geregeld, doch zeer langzaam voortgaat. Het blijkt |uit de Fransche en Engelsche berichten, dat in dezen aanval het Fransch- Engelsche front voor een breedte van 6 kilo meter tusschen Maurepas en de Son.me, werd vooruitgebracht, zoodat nu de Fransche lijn, in aansluiting van de Engelsche bij Guille- mont, loopt door de buitenwijken van Combles, langs den weg Comblers-Le Forest en zuide lijk daarvan langs den weg Le Forest-Glery, op enkele punten zelfs daarover heen. De Engelsche vermeesterden een deel van het dorp Guinchy en geheel Guillemont, en bij Thiepval werd ten oosten de Mouquethoeve eveneens eenig terrein gewonnen. De Fran- schen melden, dat zij 2000 gevangenen maak ten en 12 kanonnen en 50 mitralleurs ver overden. Ook de Engelschen namen gevange nen, doch melden niet hoeveel. Dujtsche te genaanvallen werden afgeslagen. Bij Fleury, aan het Verdun-front werd eveneens bij Fransche aanvallen eenig voordeel behaald. Doch bij het gevecht om Vaux en het Chapitre-bosch bezetten de Duitsch»rs een vooruitstekend deed der Fransche stelling waar het gevecht nog voortduurd. Qfficieele communique's. PARIJS, 4 September. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag Ten Noorden van de Somme hebben de Duitschers in den afgeloopen nacht geen en kelen tegenaanval ondernomen op destellingen, die de Franschen hebben veroverd en thans met spoed inrichten. Het slechte weder heeft de werkzaamheden vertraagd. Totdusver zijn 40 kanonnen op de Duit schers veroverd. Het binnenbrengen van nieuwe gevangenen wordt gemeld. Op den rechter Maasoever handgranaatge vechten in de streek ten Oosten en ten Noord westen van Fleury, waar de Franschen hun winst volkomen hebben gehandhaafd. Het totale aantal ongekwetste gevangenen, door de Franschen gisteren in dit vak gemaakt, beloopt 400. Alle nieuwe Duitsche aanvallen, op de Fransche stellingen in htt bosch van Vaux en Chapitre gericht, zijn door het Fransche vuur gestuit. Iets meer naar het Westen is een sterke Duitsche aanvalskolonne onder Fransch spervuur genomen op het oogenblik dat zij de loopgraven wilde verlaten. Zij moest in allerijl naar haar schansen terug- keeren, na gevoelige verliezen te hebben ge leden. De nacht was aan het overige front rustig. LONDEN, 4 September. (Reuter.) Officieel Gisteren is tusschen Ancre en Somme buiten gewoon hevig gevochten. Wij hebben de vij andelijke verdedigingswerken op een front van 3000 M. breedte en 800 M. diepte genomen. In Ginchy, dat wij in zijn geheel hadden genomen, hebben wij weer terrein verloren, maar toch houden wij, ondanks hevige nach telijke tegenaanvallen, een deel van het dorp bezet. Er zijn reeds 800 krijgsgevangenen inge leverd. LONDEN, 4 September. (Reuter Officieel bericht van hedenavond Vanochtend heeft de vijand een tegenaanval gedaan op de pas door ons veroverde stelling ten Noordwesten van de Mouquet-hoeve en is met gemak afgeslagen. Ten Noorden der boerderij Falfemons hebben onze troepen vanmiddag nog terrein gewonnen. Aan dit deel van het front wordt de hard nekkige strijd voortgezet. Behalve verwoede geschutgevechten tusschen Ancre en Somme valt er verder niets te melden. E.en aanval van 13 Zeppelins op Engeland. LONDEN, 3 Sept. (Reuter). Officieel. Ver scheidene vijandelijke luchtschepen deden om elf uur des avonds een aanval op de Oostkust en wierpen op enkele plaatsen bommen. Bij het afzenden van dit bericht duurt de aanval nog voort. LONDEN, 3 Sept. (Reuter). Gisternacht had er een luchtaanval plaats van 13 Zeppe lins het was de grootste aanval tot nu toe nog op dit land gedaan. Het terrein der operaties bevond zich in de Oostelijke graaf schappen het doel was Londen en de indu- strieele centra in de Midlands. De nieuwe verordeningen voor de verlichting bleken zeer goed te voldoen de aanvallers dwaalden in de duisternis rond en trachtten veilig te naderen. Slechts drie Zeppelins naderden één daarvan verscheen om kwart over twee boven het Noordelijk stadsgedeelte; dadelijk werd zij door de zoeklichten beschenen en werd zij hevig bestookt door afweerkanonnen en vliegtuigen. Kort daarop zag men de vlammen uit het luchtschip slaanhet viel naar beneden en werd volkomen vernietigd en kwam neer bij Cuffley in de nabijheid van Enfield. De an dere twee werden door het kanonvuur ver dreven en waren niet in staat om het centrum van de stad te naderen. Een groot aantal bommen werd in het wilde weggeworpen op Eastanghan en op de Zuidoostelijke graafschappen. Het aantal ge maakte slachtoffers heeft men nog niet vol ledig kunnen vaststellen, maai het schijnt niet groot te zijn in aanmerking genomen het aan tal Zeppelins en het aantal geworpen bommen. Een Zeppelin bij Londen neer geschoten. LONDEN, 3 September. (Reuter). Van onofficieele zijde wordt medegedeeld, dat een Zeppelin neergeschoten werd in het district Londen. Het luchtschip kwam in vlammen gehuld neer, De geheele bemanning kwam om het leven. Een reusachtige menigte stroomde samen naar de plaats waar de Zep pelin is neergekomen. LONDEN, 3 September. (Reuter). Men verzekert, dat een Zeppelin in het district Londen vernietigd werdhet luchtschip j^l in een weiland buiten Londen neer. De me nigte in de buurt en in Londen hief juich kreten aan, toen zij de ontploffing in de lucht zag. LONDEN, 3 Sept. (Reuter.) Het Pers-bureau deelde om 6 uur 's avonds mede, dat een nauwkeurig onderzoek heeft vastgesteld, dat het aantal slachtoffers en de aangerichte schade door de luchtaanval in den afgeloopen nacht veroorzaakt in verhouding tot het aantal aan de raid deelnemende luchtschepen, gering is. De slachtoffers zijn één man en één vrouw gedood, elf mannen en vrouwen en drie kin deren gewond. Geen slachtoffers werden gemaakt in Lon- dee zelf. De laatste rapporten wijzen uit, dat in de stad 25 huizen en eenige bijgebouwen licht beschadigd werden. Twee ondergrond- sche buizen van de waterleiding werden door gesneden. Drie paarden werden gedood. Op andere plaatsen was de schade zeer geringeen aantal landhuizen en een kerk werden beschadigd, terwijl er brand ontstond in eenige gasfabrieken. Geen militaire schade van eenigerlei aard werd aangericht. LONDEN, 4 Sept. (Reuters bijz dienst.) Hetgeen Londen gisternacht beleefde is on vergetelijk al duurde alles slechts ruim twintig minuten. De nadering van de »raiders« werd voorafgegaan door een methodisch afzoeken van den hemel door de zoeklichten, dan hoorde men in de verte een slag als een donderslag. Even later werd een afzonderlijke raider door het zoeklicht ondektvan ver en nabij vuur den de kanonnen op den Zeppelin, die be scherming trachtte te vinden achter een wolk. Eenige oogenblikken later kwam het drama tisch hoogtepunt. Heel Londen scheen gebaad in het licht van een schitterenden zonsonder gang gedurende vijf seconden. Alle torens, schoorsteenen, telegraafpalen teekenden voor een oogenblik zich duidelijk af, daarop keerde diepe duisternis terug. Tijdens de vaart voor de ramp werd de Zeppelin dicht achtervolgd door vliegtuigen, wier vage omtrekken in den glans van de zoeklichten waren te onderschei den. Een ooggetuige die vlakbij het luchtschip zag vallen, beschrijft hoe het met den voor steven vooruit neerkwam en wel anderhalf uur laDg fél brandde, waarbij voortdurend de ont ploffingen werden geboord van de mitrailleur patronen. De omstanders wierpen water op het wrak en deden een onderzoek naar de lijken. Men vond slechts verkoolde overblijf selen. Duizenden menschen verdrougen zich gistermiddag aan de stations om naar Enfield te gaan. De treinen werden als 't ware be legerd. De wegen naar het noorden boden een schouwspel van een langen optocht van wagens van allerlei soort. Men kon echter slechts weinig zien, daar het wrak zooveel mogelijk was opgeruimd Het brandende luchtschip is over een afstand van veertig mijlen gezien. WEENEN, 4 September. (Wolff.) Officieel Front aartshertog Karei. De Russen hebben hun pogingen om den tegenstand der centra- len in de Karpathen te breken, voortgezet, Overdag en 's nachts is het daar op tal van punten tot verbitterde gevechten gekomen. Alle stormloopen des vijands zijn door ons vuur of in gevechten met de bajonet of handgra naten afgeslagen. Kleine plaatselijke succes sen, die de Russen ten Z W. van Fundul, Moldovi en in het gebied van den Tartarenpas bevochten, zijn hem door tegeu aanvallen voor 't grootste deel weer afhandig gemaakt. De vijand heeft zware verliezen geleden. Ook ten Z.O. van Brzezany heelt de vijand met zijn aanvallen, die hem op groote verlie zen te staan kwamen geen voordeelen behaald. Om een klein loopgraafgedeelte wordt nog gevochten. Front Leopold van Beieren Ten noorden var. Zborow en tusschen Swininchy en Skal- wof ik Wolhynië zijn opnieuw talrijke met sterke strijdkrachten ondernomen aanvallen van den vijand mislukt. ST. PETERSBURG, 4 Sept. (P. T. A.) Officieel bericht van vanmiddagTen Z.O. van Baranowltsji heeft de vijand in de streek van de dorpen Darewo, Laboezy, Nagorna, Rostsjy en ten zuiden van de hoeve Berezowka gisteren van middernacht tot 7 uur 's ochtends gasaanvallen gedaan. Over enkele vakken zijn tot viermaalwolken stikgas getrokken. Alle vjjandeljjke aanvallen, die op de gaswolken volgdeD, zjjn met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. In de richting van Wladimir Wolinski duren de verbitterde gevechten ia de streek van Chelvo Koetnitsa en van de boven-Sereth voort. In de streek van Brzezany hebben onze troepen de overtocht over de Tseniowka, een westelijke zijrivier van de Zlota Lipa gefor ceerd, een vijandelijke stelling vermeesterd, 80 officieren en 2641 soldaten gevangen ge nomen en 6 machinegeweren buit gemaakt. In de streek van Solotwina in de Karpathen hebben onze troepen een reeks hoogten ver meesterd en zijn in de richting van de Hon- gaarsche grens opgeschoten. Iu het tijdperk van 31 Augustue tot 3 Sept. hebben de troepen van generaal Broessilot 385 officieren en 19,020 soldaten gevangen genomen (opgemerkt wordt dat 11 Duitsche officieren en 1300 Duitsche soldaten zich hebben overgegeven), 12 kannonnen, 75 machinege weren en 7 bommenwerpers buitgemaakt. PARUS, 4 September. (Havas.) Officieel Fransch staf bericht Aan het front van de Stroema en het Doiran- meer tusschenpoozend geschutvuur. Patroeljewerkzaamheid van het Ostrovo-meer. Een Bulgaarsche aanval is met gemak door de Serviërs afgeslagen. Van 't overig front geen nieuws. SALONIKI, 4 September. (Reuter.) Officieel Engelsch stafberichtDe bedrijvigheid der vijandelijke artillerie op den rechtervleugel van ons Doiran-front is sterk toegenomen. Aan het Stroema-front blijft de toestand onvevanderd. ROME, 4 Sept. (Stefani.) OfficieelIn Al banië hebben eergister onze afdeelingen her- saglieri en territoriale militietroepen opnieuw een schitterenden inval gedaan op den rech teroever van de Vogusa. De dappere terri- torialen hebben na een verbitterd gevecht het dorp Kuta stormenderhand genomen. De berg- saglieri hebben Drizar en de vijandelijke stel ling op den Gradistberg bezet en hevige tegen aanvallen van den vijand afgeslagen. 's Avonds zijn de troepen, die hun zending hadden volbracht, naar den linkeroever van de Vogvsa teruggekeerd. Een afdeeling ber- saglieri op den berg Trebes achtergelaten, is paar tot gisternamiddag gebleven zonder las tig te zijn gevalen. Zij is daarna naar onze linies teruggekeerd. Onze troepen hebben 34 gevangenen gemaakt, allen behoorend tot de Oostenrijksche geregelde troepen en verscheide ne kisten geschutminutie, geweerpatronen en leeftocht buit gemaakt. WEENEN, 4 September. (Wolff Officieel Ten oosten van Vlora Walona) is een voor- waartsche beweging van de Italianen afgesla gen. De vijand heeft naar den linkeroever van de Vogusa moeten terugtrekken. Al onze stellingen zijn weer in ons bezit. BliNiNKINLAND. Een belangrijk wetsontwerp voor Zeeland. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot beschikbaarstelling van gelden voor den aanleg van drinkwaterleidingen. De gelden worden gegeven als rentedragende voor schotten, waarvan rente en aflossing voor elk geval afzondelijk worden geregeld. Tot beta ling van hetgeen de vastgestelde rente meer dan 41/5! pet bedraagt kunnen bijdragen uit 's rijkskas worden toegekend. Het is n.l. ge bleken, dat een rentevoet van 4X/Q pet een zoodanigen financieelen opzet der ondernemin gen gedoogt dat op aannemelijke gronden kan worden verwacht, dat zij op den duur zich zul len kunnen bedruipen. De voorgestelde maatregel, zegt de memo rie van toelichting, zal, naar vermoed mag worden, den staat niet op groote uitgaven komen te staan, alhans niet op uitgaven, die niet in juiste verhouding zouden staan tot het groote algemeen belang, bij den aanleg van de wa terleidingen betrokken. In het onverhoopte geval, dat alle provin ciën en gemeenten, waarvoor thans ernstige plannen voor waterleidingaanleg bestaan, ge bruik zouden maken van de in uitzicht ge stelde voorschotten, zoude naar eene globale raming een totaal bedrag van ongeveer 26.5 millioen gulden beschikbaar gesteld moeten worden, waarbij nog te voegen zijn 8 millioen voor een centraal waterwerk voor Zuid- en Noord Holland en Utrecht en een nog niet te schatten bedrag voor een waterleiding in Friesland. Voor Zeeland zijn uitgetrokken vuor Schou wen en Duiveland 1, Walcheren 2 en Zeeuwsch Vlaanderen 2,5 millioen. Naar de Nieuwe Ct. verneemt, is de lading van 2 der zoolang vastgehouden graan schepen geheel bedorven. Aan liggelden moest den Britschen havenautoriteiten ongeveer een half millioen worden betaald. Waar het op onthoud ten eenenmale onvrijwillig was, komt de heffing dezer liggelden in een zeer vreemd licht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2