1 Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. LANDSTORM. Reinigingsdienst. HERHALINGS-ONDERWIJS. Maximum prijzen. LIJST Oiid-Reijerland. Inschrijving in de registers voor den Landstorm. No. 2706. Woensdag 6 September 1916. 27e Jaargang het leveren van voerlieden, paar den en karren, ten behoeve van den reinigingdienst te Ter Neuzen. te ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel mee? 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen b\j den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. a a Gnoothandelpr ijzen. Grossiersprijzen. Kleinhandel prijs een. V» o.i 7. 7, 7. 7. 7, 7. .7.» MIZENSC M' Telef. latere. No 15. De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN, breDgt bij deze ter keDnis van de in onderstaanden staat genoemde personen, dat zij ingevolge de Landstormwet in deze gemeente voor den dienst bij den landstorm zijn Ingeschreven op den datum, in het register, voor de jaarklasse en onder bet volgnummer, achter ieders naam aangegeven. GESLACHT- EN VOORNAMEN. van de Bilt Albertns Joseph de Boks Geleijn van den Bulck Clement Ernest Dees Pieter Dbanis Theopbilis Bernardus de Doelder Willem van Doeselaar Pieter Dooms Jacobns Dooms Jean Baptiste Haak Jacobns Hamelink Andries Nicolaas Hatnelink Jan Harms Reinier Jansen Karei Jansen Pieter Kouwijzer Cornelis Theodorns Lensen Cornelis de Meijer Henri Rudolph August Mielen Pieter Adrianus de Pauw Adolph Constantinus Rottier Cornelis de Ruijter Jacobns Pieter Marinus Adrianus Cornelis de Rijke Cornelis Scbelfaut Hypolitbns van Sprang Jacob Jacobns Cornelis Stoffijn Johannes Francois Verpoorten Gijsbertus de Visser Jacobus van de Wege Leunis van IJk Jan de Zeeuw Cornelis DATUM VAN GEBOORTE. 1889 4 Juni 16 Maart 3 December 4 Juli 28 Mei 4 Februari 18 Maart 26 December 25 Februari 8 Juni 13 Juli 20 Juni 4 April 24 Maart 2 October 23 Juli 20 September 18 Mei 25 Februari 10 October 13 October 6 Mei 7 Mei 1 October 25 Juni 26 December 28 April 4 November 17 November 27 Februari 11 April DATUM VAN IN SCHRIJVING. CO 1—4 O O <D cu <x> CO DE INCHRIJVING IS GESCHIED IN HET REGISTER MODEL NO. O S5 o bo O) CcJ VOOR DE JAAR- KLASSE. O O O) h ca a t-s ONDER VOLG NUMMER. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Register model no. 1 betreft hen. die bestemd zijn uitsluitend voor ongewapenden dienstregister model no. 2 betreft ben, die bestemd zijn zoowel voor gewetpenden als voor ongewapenpen dienst. De personen, In bovenstaanden staat vermeld, kunnen ter secretarie dezer gemeente bekomen eene persoon lijke kennisgeving, waarin hunne verplichtingen ten aanzien van den landstorm zijn vermeld. Ter NeuzeD, 1 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag 18 Sep tember 1916, des namiddags 4 uurin het openbaar trachten aan te besteden De voorwaarden zijn op de gemeente-secre tarie verkrijgbaar. Ter Neuzen, den 4 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat zij, die aan het herhalingson- derwijs voor jongens, aanvangende 1 November a s. wenschen deel te nemen en de zes leerjaren der lagere school hebben doorloopen, zich moeten aanmelden vóór 1 October a s., voor de kom der gemeente bij het hoofd van school A, en voor Sluiskil bij het hoofd van school D. Bij die hoofden kunnen tevens nadere inlichtingen omtrent het herhalings onderwijs worden verkregen. Ter Neuzen, den 4 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, ter voldoening aan de missive van Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ter kennis van de ingezetenen de navolgende van eenige der meest voorkomende artikelen met daar voor aangenomen maximum prjjzen. (Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de gewone qualiteiten. De Luxe-sorteeringen waarvoor in gewone tjjden reeds veel hoogere prjjzen worden be taald, blijven buiten aanmerking.) Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) per 100 K.G Tarwebloem (gebuild inlandscb) 100 Tarwemeel (ongebuild) 100 Boter (bij verpakking in wit fust van 50 E.G. (1) per K.G. Boter (bij verpakking in wit fust van 25' K.G. (1) Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsoh fust van 20 K.G. (1) Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G (1) Volvette Goudscbe kaas metRjjks- merk, seizoen 1915 (1) per 50 K.G. Volvette Goudsche kaas seizoen 1915 (1) Kaas 40 -j- iEdammer en Goudsch model) seizoen 1915 (1) Volvette jonge Goudsche kaas met Rijksmerk (1) Volvette jonge Goudsche kaas (1) Jonge kaas 40 -j- (Edammer en Guudsch model (1) Jonge Kaas 30 -j- (Edammer en Goudsch model) (1) Jonge kaas 20 -j- (Edammer en 50 50 50 50 50 50 ƒ11,80 19,25 16,50 1,55 a 1,56 a 1,60 a 1,61 a 55,00 a 53,00 a 51,00 a 41,00 a 39,0 a 38, n 32.- Goudsch model) (1) per 50 K.G. 26,— Jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model) (1) voor zoover voorradig 50 Nagelkaas, in fabrieken gemaakt, (1) 50 Rjjst (Grofmiddel Bassein of Rangoon) le handcondities 50 Rijst (Voorloop Bassein of Ran goon) le handcondities per 50 Rjjst (Grof verloop Bassein of Rangoon) le handcondities 50 Havermout 100 Suiker (witte geraffineerde) (2) (bij levering van 1000 K.G. of daar boven) 100 Suiker (witte geraffineerde) bij le vering van 300 K.G. tot 1000 K-G Suiker witte goraffineei de bij leve ring van 100 K.G. tot 300 K G. „jl00 Normaal-Margarine (3) (in kistjes van 10 of 5 K.G., in parkement papier verpakt Peekoffie Chichórei Raapolie (4) Soda Zeep (zachte, groene of gele) (4) Kleine sehelvisch Wijting Kleine gul Kleine poon en pieterman Horsmakreel Makreel Kleine schol Maatjesharing (zonder kop) per ton inhoudende 1050 stuks netto vischgewicht 115 h 120 K.G. ,27,50 Gerookte kleine sehelvisch per 50 K.G. 12,00 makreel 0,55 Gerookte haring (bokkingzonder staart)stuk 0,035 li 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 16,00 19,00 14,00 14,75 15,25 30,00 50,90 „51,00 „51,20 0,39 31,00 26,00 12,- 8,- 7,50 y) 8,- 7,- 77 5,— 10,— 8,- Kleine sohelvisoh Wijting Kleine gul Kleine poon en pieterman Horsmakreel Makreel Kleine schol Soda Suiker (witte geraffineerde (2) (bij levering van 100 K.G. of daar boven) Suiker (witte geraff.) bij levering van 50 K.G. tot 100 K.G. Suiker (witte geralf.) bij levering van 25 K.G. tot 50 K.G.) Regeeringsbrood (bij verkoop op brood kaart) Tarwewaterbrood (gebuild) (gebakken onder Rabbinaal toezicht) Tarwebrood (ongebuild; bruinbrood) Roggebrood (5). Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) Tarwebloem (gebuild inlandseh) Tarwemeel (ongebuild) Boter (1)per Volvette Goudsche kaas met rijks- merk seizoen 1915 (5) Idem Volvette Goudsche kaas, seizoen 1915 (5) Idem Kaas 40 -j- (Edammer en Goudsch model) seizoen 1915 (5) Idem Volvette jonge Goudsche kaas met Rjjksmerk (5) Idem n VolTette jonge Goudsche kaas (5) Idem Jonge kaas 40 -J- (Edammer en Goudsch model) (5) Idem Jonge kaas 30 -j- (Edammer en Goudsch model (5) Idem Jonge kaas 20 -j- (Edammer en Goudsch model) (5) Idem Jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model (5) voor zoover voorradig Idem Nagelkaas, in fabrieken gemaakt,(5) Idem Rijst (grofmiddel Bassein of Rangoon Rjjst (voorloop Bassein of Rangoon Rjjst (grof voorloop Bassein of per K.G. 0,20 0,19 0,22 0,18 0,14 0,24 0,22 7.00 ,50, 100 100 100 per K.G. K.G, it 0.1 li 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 51,50 51,75 52,00 0,12 u 0,23 77 0,24 0,20 0,14 0,25 0,21 7) 0,87' 0,68 0,14 0,66 ,0,13' 0,60 a 0,12 0,50 0,10 0,48 0,10 0,46 0.09' 0.39 77 0,08 0,32' 0,06' 0,20 0,0» 0,23 0,05 0,17' n 0,18» Rangoon Havermout (inlandsche en buiten- landsche) Suiker (witte geraffineerde) Normaal-Margarine (3) (in perka mentpapier verpakt Koffie (Santos, gebrand) (4) Peekoffie (in pakjes) Chichórei Raapolie (4) Zout Zeep (zachte, witte of gele) (4) Soda Petroleum Kleine sehelvisch Wijting Kleine gul Kleine poon en pieterman Horsmakreel Makreel Kleine schol Gerookte kleine sehelvisch makreel uitgesneden haring (bokking zonder staart) Haring (zonder kop) per K.G. 0,19' 7» 0,19 7* 0,27» 7. 0,45 „0,1 0,04 0,1 ,0,03» per KG. 0,09 77 77 0,18 L. 0,12 per K.G. 0,28 0,27 Ti 0,28 0,26 0,22 0,32 0,28 0,34 0,35 0.10 0,1 0,05 0,04 De hierboven vermelde prijzen gelden voor de maand September behoudens vroegere vervanging. Klachten over niet-inachtneming van bovenver melde maxima, alsmede wenschen om voor be paalde op de lijst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of wel om met het oog op plaatselijke omstandigheden voor eene bepaalde gemeente wij ziging in de maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester. Deze prijzen zijn niet van toepassing op room- en lunchkaas en kaas bereid onder Rabbinaal toezicht. Onder kaas gemerkt 40 -j-, 30 -j- of 20 wordt kaas verstaan, welke respectievelijk 40 pet. of meer, 30 pet. of meer of 20 pet. of meer vet in de droge stof bevat. Exporteurs zijn verplicht ten behoeve van den kaasverkoop voor binnenlandsch verbruik aan de centrale pakhuizen kaaB te leveren tegen f 5 be neden den maximumprijs voor verkoop in het groot. De in de centrale pakhuizen aanwezige kaas wordt aan bij de Rijkscommissie van Toezicht op de Kaasvoreeniging ingeschreven grossiers geleverd tegen f 3 beneden den maximumprijs voor verkoop in het groot. Opgemerkt wordt nog, dat de vorenbedoelde prij zen slechts betrekking hebben op boter en kaas, bestemd voor verbruik in Nederland. Voor boter bereid onder Rabbinaal toezicht kan door de Rijkscommissie van Toezicht op de Boter- vereeniging in overleg met de betrokken handelaren of boterbereiders een verhoogde prijs worden toe gestaan. Voor speciaal verpakte boter zal geen vergunning tot prijs verhooging meer worden verleend. Opgemerkt zij voorts, dat het den kleinhandel verboden is onaangesneden kazen te verkoopen. t'2) Zie hieromtrent ook circulaire dd. 26 Augus tus 1916, No. 68459 Afd. Handel. Zie daaromtrent circulaire d d. 25 Juli No. 57855 Afd. Handel. (4) Voor deze artikelen wordt voorloopig geen maximumprijs vastgesteld. Eene uniforme prijs voor roggebrood, ge'dend voor het geheele land, kan in verband met de zoo uiteenloopende bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vastgesteld. Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk geschieden, in overleg met de provinciale rogge-commissies. De strijd om de Hoogere Burgerschool in Oud-Beijerland heet verloren te zijn, omdat, na een uiterst inspannenden verkiezingsstrijd, het in dien Raad is gebleven 6 voorstanders tegen 7 tegenstanders, al is dan ook één van dre tegenstanders slechts met eene meerderheid van ééne stem gekozen. Wie echter bedenkt, dat bij zulk een strijd de quaestie nooit zuiver geponeerd wordt, dat zich daarbij allerlei in vloeden doen gelden, en dat bier zeer zwaar gewerkt is met het argument, dat de eenheid onder de antirevolutionairen bewaard moest blijven, zal aan deze uitspraak zeker niet veel gewicht hechten. Wat natuurljjk niet weg neemt, dat de anti-revolutionare bladen juichen het is, of middelbaar onderwijs voor hen uit den booze is, want van hun plan, om thans eene bijzondere Hoogere Burgerschool op te richten, werd niets vernomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1