tü ÜJ Q U O O CÜ O Q SEIZOEN-OPRUIMING A. J. v. i SLOOT, o O m H C m m r Van Dalen, sthi-mkhmiei. Muziek-Instrumenten II luiensl it 4 September 1916 tot nadere aankondiging. OLIJK i Villi,Uk, De Nederlandsche Briefstelier, Opening onzer groote PRACHTKOOPJES in alle sotnlen Hoeren-, Dames- en Kinderschoeisel JMoordstraat. TER NEUZEN. Tandarts, Ter Neuzen, niet te consulteeren zijn. Lijn KEUZENIIOEIIEKENSKEREEHAAS WEERTVÜKE. J. D. DIJK, FILIAAL KLIJBERG's STOOMSCHOENFABRIEK. DAGELIJKS: PASSAGIERSVRACHTEN VERVOER VAN GOEDEREN EN VEE. Komische, Jolige Voordrachten T T Middelen van Vervoer. Uitverkoop-Artikelen worden NIET opzicht gezonden, worden N I ET G E- RUILD en UITSLUITEND a CONTANT. zal van Zaterdag 2 September tut en 'met Maandag 4 September ANTOINE MES, MIDDELBURG. en alle soorten Men vrage Geïllustreerde Prjjscouranttn L. F. GE ER LING. INHOUDENDE: brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in liet gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bjj Geboorte, Huwelijk en Over lijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en VoogdijBorgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrijfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen. Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SERVAAS DE BRUIN. Prijs f 1.25. Voorhanden bjj SI. DE JONGE. Ter Neuzen. In correspondentie te A LAKE op den Staatsspoorweg Vi.issingenRoozendaal.™ Onderneemsterie provincie Zeeland. Directenr B. c. A. VAN RENTERSEM. Hoofitantoor te Ylissingei aan de Dnitenlavei, De dienst wordt uitgeoefend tusschen Neuzen en Hans weert door de dubbël-schroefstoomboot „Zeeuwsch-Vlaanderen" met 550 beschikbare plaatsen, en tusschen Hansweert en Vlake per stoomtram met een of twee rijtuigen, elk met 28 beschikbare plaatsen. WETTELIJKE TIJD. Van Neuzen naar Hansweert per boot, vin. H.—a), midd. 12.—, nm. 6.30 Hansweert Vlake per tram, 9.35a), nam. 1.35, 8.05 Vlake Hansweert per tram, 10.15, 2.405), 8.30 Hansweert Neuzen per boot, 10.35, 3b), 8.48 Des Maandags vertrekt de eerste boot van Neuzen naar Hansweert niet om 8,— uur, maar om 5,50 vm., in aansluiting op de tram van 7,25 van Hansweert naar Vlake. Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den marktrein van Goes en wacht de boot op de tram. fe Hoedekenskerke leggen de booten aan ongeveer een half uur na het vertrek van Neuzen of van Hansweert. Boot Neuzen—Hoedekenskerke of omgekeerd Neuzen—Hansweert )t Hansweert—Hoedekenskerke Hieronder zijn steigerrechten begrepen. Kinderen beneden 4 jaar vrij, van 4 tot 10 jaar half geld. GEZELSCHAPSKAABTEN voor ten minste twintig personen: le klasse f—.55, 2e klasse f .40 0.55 0.50, 0.40 Ie klasse 0.40, i> i> 0.55, 0.40, 2e klasse 0 30 0.40 0.30 NEUZENHOEDEKENSKERKE of omgekeerd NEUZEN—HANSWEERT HANSWEERT—HOEDEKENSKERKE ABONNEJ1ENTSKAABTEN per maand ad twintig maal de volle vracht van eene enkele reis. V oor pakjes, reiszakken, doozen, manden, koffers en valiezen, welke door de passagiers worden medegebracht en 30 K.G. of minder wegen, wordt, mils uitsluitend reisgoed zijnde, geen vracht gevorderd. Boven dat gewicht zijn zij aan vracht onderworpen volgens tarief. Een rijwiel onder geleide van een passagier e —,15, een motorrijwiel op twee wielen onder geleide van een passagier f - ,30, een motorrijwiel met meer dan twee wielen, onder geleide van een passagier, f ,15 per wiel. Tram Hansweert- Vlake ot omgekeerd reizigers in doorgaand verkeer f - ,10 in locaal verkeer f .15. Kinderen beneden 4 jaar vrij. Bij gebrek aan plaatsruimte wordt aan reizigers in door gaand verkeer voorrang gegeven boven die in locaal verkeer. Handbagage, niet zwaarder dan 10 K. G., wordt kosteloos vervoerd. Rijwielen, per wiel 5 cent, motorrijwielen per wiel f ,10. Dit vervoer is facultatief en zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben. Colli van 150 K. G. en daarboven worden voor rekening van den afzender of geadresseerde met afzonderlijk vervoermiddel van Vlake naar Hansweert of omgekeerd vervoerd. De stoombootdienst neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Op aanvrage kan bjj den Directeur of bjj de Agenten eene afvaartljjst gratis worden bekomen. Grappige keur van vroolijkc Voor drachten, komische scènes, humo ristische coupletten, berijmde aiiec- doteu, enz. enz. INHOUDDe dappere nachtwacht. Ik Den getrouwd. Men moet maar gelukkig zijn- M(jn lieve schat. De boodschaps- looper op t feest. Du bist verrukt mein Kind. Een pleizierreisje. Waarzeggerij. Concurrentie. Mjjn beste Tante. Wel gemeende raad. Beter te vroeg dan te laat. Nieuwe beilwensch. Petrus Drinkgraag. De voddenraper. Koen op 't feest. Eene vergissing. Ajakkes. De verloren schoe nen. Geloof jij het? De onnoozele sol daat. h eestlied. Een voordracht zonder begin. Een kermisavontuur, en nog een achttal vermakelijke Liederen. Prijs van het geheele Boek f0.55. Opgewekte humor, vrooljjke scherts en Jolige Jokkernij spreken uit dit boek. Na ontvangst van 55 cent per postwissel of in postzegels, wordt het boek franco per post verzonden door den uitgever Oude Rijk-iu-'t Jatstraat 66, GBONINGEN. Vanaf 20 Aug. 1916. Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Mij. Richting Drie SchouwenTer Neuzen. Richting Ter Neuzen—Drie Schouwen. O O 73 O b) W> 7 0 Treinnummers a. v. Zuiddtrpe 31 33a 33 35 618 1231 v. Drie Schouwen 6 20 9 25 9 45 12 40 v. Axel spoorstation 6 30 9 35 9 55 12 50 a. Zaamslag 6 49 9 49 10 10 1 05 v. Zaamslag 6 59 9 55 10 20 1 12 v. Driewegen 7 13 10 09 10 34 1 25 a. Ter Neuzen 7 20 10 16 10 42 1 35 37 3 38 3 45 3 55 4 09 4 19 4 32 4 40 39 7 33 7 43 8 03 8 10 8 23 8 30 Treinnummers 32 34a 34 36 38 v. Ter Neuzen 7 35 10 30 11 05 2 20 5 30 v. Driewegen 7 42 10 37 11 13 2 28 5 38 a. Zaamslag 7 54 10 50 11 26 2 41 5 50 v. Zaamslag 8 05 10 57 11 36 2 51 6 v. Axel spoorstation 8 20 11 12 11 50 3 06 6 15 a. Drie Schouwen 8 30 11 22 12 3 16 6 25 v. IJzeodijke 9 28 1 45 1 45 6 47 v. n. Zuiddorpe 12 10 12 10 3 20 7 38 Treinen 33a en 34a rijden alleen op Zaterdagen, op welke dagen dan treinen 33 en 34 vervallen. 40 8 45 8 53 9 05 9 15 9 30 9 40 Richting Drie Schouwen Kloosterzande. Treinnummers 25 27 29 Vertrek van Drie Schouwen 7 23 1 30 Axel 7 33 1 40 5 25 Rondeputten 7 41 48 5 35 Aankomst te Zaamslag 7 50 1 56 5 45 Vertrek van 7 55 2 - 5 50 Stoppeldijk veer 8 02 2 07 5 57 Rapenburg dorp 8 10 2 15 6 05 Hengstdijk 8 18 2 23 6 13 Groenendijk 8 26 231 6 21 Aankomst te Kloosterzande 8 33 2 40 6 30 Richting Kloosterzande— Drie Schouwen. Treinnummers 26 28 30 Vertrek van Kloosterzande 9 40 4 10 7 25 Groenendijk 9 47 4 15 7 30 Hengstdijk 9 55 4 23 7 37 Rapenburg dorp 10 03 4 31 7 43 Stoppeldijk veer 10 11 4 39 7 51 Aankomst te Zaamslag 10 19 4 55 8 08 Vertrek van 10 20 4 55 8 10 Rondeputton 10 28 5 08 8 18 Axel 10 35 5 15 8 25- Aankomst te Drie Schouwen 10 45 8 35. Richting Drie Schouwen—Zuiddorpe. Treinnummers 41 43 45 47 Vertrek van Drie Schouwen 612 10 3 20 7 3S Aankomst te Zuiddorpe 6 06 12 17 3 26 7 45 Richting ZuiddorpeDrie Schouwen. Treinnummers 42 44 46 48 Vertrek van Zuiddorpe 6 12 12 24 3 32 7 52 Aankomst te Drie Schouwen 618 1231 3 38 8 Richting Uzendijke—Drie Schouwen. Treinnummers 17 19 21 23 Aankomst van Schoondijke 9 23 12 23 5 16 Vertrek IJzeudijke 7 15 10 12 35 5 30 Pyramide 7 30 10 15 12 50 5 45 Philippine 7 55 10 42 1 20 6 10 Aankomst Sas van Gent 8 21 11 08 1 46 6 36 Vertrek 8 24 11 11 2 30 6 40 Pas-sluis 8 39 11 24 2 40 6 55 Westdorpe bestelh. 8 49 11 34 2 50 7 05 Zwartenhoek 8 59 11 50 3 05 7 15 Aankomst Drie Schouwen 9 09 12 03 3 15 7 25 Richting Drie Schouwen- —IJzendijke. Treinnummers 18 20 22 24 Vertrek van Drie Schouwen 7 35 9 28 1 45 6 47 Zwartenhoek 7 45 9 38 1 55 6 58 Westdorpe bestelh. 7 55 9 48 2 05 7 05 Pas sluis 8 05 9 58 2 15 715 Aankomst Sas van Gent 8 21 10 13 2 30 7 30 Vertrek 8 25 10 16 2 44 7 32 Philippine 8 51 1042 3 15 7 56 Pyramide 9 16 11 07 3 40 8 21 Aankomst IJzendijke 9 30 11 22 3 55 8 35 Vertrek naar Schoondijke 9 37 1130 4 22

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4