„Ter Neiizensch Volksblad." HT JACs de kok, UIT ONZE OMGEVING. Rechtszaken. Gemengde Berichten. Laatste Berichten. Burgerlijken Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentiën. per vat biedt en Amerika 40, zal Amerika de visch krijgen, omdat de 30 shilling toeslag der Engelsche regeering dan de prijs tot 70 shilling brengt. Biedt Duitschland echter 75 shilling tegen Amerika 40, dan krijgt Duitsch land de visch, ais het althans nog zijn 20 pet. van de geheele vangst niet heeft gehad. Het kan zijn, dat wegens den door Engeland be taalden toeslag Duitschland niet eens 20 pet. van de geheele vangst krijgt. Amerika zal, naar ik verwacht, het meest van de 60 pet., die voor onzijdigen is bestemd, krijgen. Verder is overeengekomen, dat de vastge houden schepen zoo spoedig mogelijk zullen worden vrjjgelaten en dat de Engelsche re geering den Nederlandschen eigenaars volledige schadeloosstelling zal geven voor het deel van het seizoen, dat hun schepen hebben stilgele gen. Het bedrag der schadeloosstelling zal worden berekend naar de gemiddelde opbrengst van een seizoen. Ook zal de Engelsche regee ring alle» schade, die aan de schepen mocht zijn gekomen tijdens hun intsrneering, ver goeden. Er zijn 30 schepen, die niet behooren tot de vereeniging van reeders, en deze zullen niet worden vrijgelaten. Alle andere zullen weldra weer visschen. Blijkens de voorwaarden van de overeen komst zullen de 30 shilling toeslag per vat voor de Mederlandsche reeders worden belegd in (Engelsche) oorlogsleening. Arbeidsbeurzen. Door de ontvangen rapporten zijn wij in staat een overzicht te geven van de werking der Arbeidsbeurzen in Nederland. Allereerst blijkt dat de werkloosheid in Juni 1916 minder was dan in Mei. In de maand Juni zijn bij de Centrale Ar beidsbeurs in den Haag 622 aanvragen van patroons ingekomen om één of meer arbeids krachten. Aan de Districtsbeurzen ook te Ter Neuzen zijn daar van de berichten ge zonden. Omtrent de werking der Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausen 1915 kunnen wij melden dat 10718 aanvragen van werkgevers zijn ingekomen. Geplaatst werden 2168 ar beiders. Betreffende de Arbeidsbeurzen in ons land kunnen wij nog melden dat het grootste aan tal dat in Juni geplaatst werd in Amsterdam was, nl. 1263, het kleinste aantal te Ter Neuzen nl. 3. Het cijfer voor Ter Neuzen is daarentegen gunstiger, want van Amsterdam werd slechts het '/5 gedeelte, terwijl van Ter Neuzen het '/4 gedeelte geplaatst werd van het aantal der aanvragen. Rustig voortgaan is het parool. Verplaatst met ingaag van 1 September a.s. de commies der posterijen en telegrafie J. de Wit, thans tijdelijk te Ter Neuzen, van Amsterdam naar Vlissingen. Verplaatst met ingang van 1 Sept. a.s. de commiezen der posterijen en telegrafie 2e klasse J. B. Wijsbek van Amsterdam naar Ter Neuzen en C. A. v. d. Briel van Ter Neuzen naar Amsterdam. Naar men van welingelichte zijde ver neemt, zal binnen korten tijd worden aanbe steed het leggen van het gedeelte Ter Neuzen Philippine van de Zeeuwsch-Vlaamsche Tram wegmaatschappij, daar de onteigeningen zoo goed als afgeloopen zijn. In het perceel van den heer Cortvriendt te Zoute Spui zal, in aansluiting op het Rijks- telefoonnet Neuzen een publiek telefoonstation worden gevestigd. In de op Vrijdag gehouden raadsverga dering te Hoek werd besloten tot aanschaffing van een motor-brandspuit. Verder werd besloten een herhaalde oproe ping te doen voor een onderwijzer met ver plichte hoofdakte en het traktement vast te stellen op f 150 boven het wettelijk minimum. Men meldt ons uit Philippine Er schijnt in deze streken onder de varkens een gevaar lijke ziekte te heerschen. In den laatsten tijd toch werden verscheidene van deze dieren dood in het hok gevonden. Nu het varkensvleesch zoo hoog in prijs is, is dit voor de houders dier dieren een groote schadepost. Op de groote bloemen- en plantenkeu- ringen, gehouden te Nijmegen op 25—29 Au gustus j.l., werden de inzendingen handels planten warme en koude kasplanten van Van de Plassche te Aardenburg bekroond met de hoogste onderscheiding bronzen medaille. Aan een nieuwe Diacana Roi Albert werd een getuigschrift van Verdienste toegekend. Zaterdagavond vergaderden in een zaal van den heer A. Adriaansen op de haven te Breskens de havenwerkers om een bespreking te houden over het inladen der suikerbieten in de aanstaande campagne. Een rede werd gehouden door der heer Lindeijer uit Vlissingen, die de samenwerking der havenarbeiders van Rotterdam, Vlaardingen, Delfzijl en meer an dere havenplaatsen uiteenzette met het gevolg dat alle aanwezigen zich verbonden om in deze campagne de suikerbieten voor niet minder in te laden dan 0.60 per 1000 K. G., waar voor 33 personen die aanwezig waren hun handteekening op de lijst te plaatsen. Een aan bal anderen die niet aanwezig konden zijn, hadden hun toezegging gedaan om de lijst te zullen teekenen. Voor de regeling werden 4 personen aangewezen die de zaken verder zullen behandelen. Het ligt in de bedoeling om een haven-arbeidersvereeniging op te richten. In de Maandag gehouden raadszitting der gemeente Groede werd o.m. besloten de rekening der gemeente over 1915 voorloopig vast te stellen met een batig saldo van f 2783.525 en werd door B. en W. de be grooting voor het volgend dienstjaar aange boden. 0_p de voordracht voor de periodieke aftreding van twee zetters werden geplaatst de heeren J. Ris3eeuw, aftr. met E. van der Meulen en I. de Hullu aftr. met J. de Vlieger. Behoudens goedkeuring van Ged. Staten werd voor 7 jaren aan A. Casteleijn een stukje gemeentegrond verpacht tegen betaling van f 8 pacht per jaar. De geloofsbrieven van het nieuw verkozen raadslid J. B. Becu werden goedgekeurd en mitsdien tot toelating besloten. In geheime zitting werd voorts opgemaakt en vastgesteld het kohier van den hoofdelijken omslag 1916. IJZENDIJKE, 27 Aug. Gisternacht kwamen 2 Duitsche soldaten over den electri&chen draad tusschen Mollekot, Veldzicht en IJzenlijke. Het gelukte een er over te komen. De tweede raakte den draad en was op slag dood. Nabij Waterland-Oudeman is een 25 jarige Belg dood aan de electrische versper ring gebleven. Zaterdag is in de Wagenaarstraat te Vlissingen een vechtpartij ontstaan tusschen veld-artilleristen en burgers, waarbij een der artilleristen tamelijk ernstige snijwonden op liep. De dader is onbekend. De artillerist werd op het politie-bureau voorloopig verbonden. Zondagavond werd bij een vechtpartij in dezelfde straat weder van het mes gebruik ge maakt. Thans was de twist ontstaan tusschen burgers en matrozen. Een der Jantjes kreeg een snede van G. C. ,M. over den rechter schouder. Ook hij werd op het bureau voor loopig verbonden. De dader van deze snij partij werd door de politie gearresteerd. Burgers uit bezet Frankrijk. Zaterdag zijn met den trein van 6.29 te Vlissingen 150 Fransche onderdanen aange komen, afkomstig uit het bezette deel van Frankrijk. Bij aankomst van den trein bleek, dat het hier gold een 150 vrouwen en kin deren en een paar mannen, allen van Fransche nationaliteit, maar die uit Brussel kwamen, welke stad zij Vrijdagmorgen te 9 uur 50 min. verlaten hadden. Slechts een deel van hen woonde voor den oorlog in Noord-Frankrijk, de meesteu echter woonden reeds langer tijd in Brussel of in andere plaatsen van België en zij, die in Noord-Frankrijk gewoond heb ben, waren toch reeds minstens een jaar in Brussel, sommigen zelfs reeds twee jaar. Over tegenwoordigen toestand in het bezette ge deelte van Frankrijk konden zij dus geen in lichtingen geven. Het doel van de reis was om zich bjj hunne mannen of andere familie in Frankrijk te voegen. Velen der echtge- nooten en vaders van de vrouwen en kinde ren strijden aan het Fiansche front, terwijl er begrijpelijkerwijze ook reeds voor het va derland gesneuveld zijn. Het was voor allen een groote tegenvaller, dat zij niet direct naar Engeland door konden, maar hier minstens tot Maandag moesten blijven omdat dan de eerste boot vaart, die echter nog slechts een deel kan medenemen. Velen zullen hier een week of wellicht nog langer moeten blijven. Zij die zelf hun hote.l of pensioen konden bekostigen, werden aan een goed verblijf ge holpen, terwijl enkelen der armsten in de vluchtelingenloods aan het station werden ondergebracht. Konden zij over den toestand in Noord- Frankrijk dus geen inlichtingen geven, des te beter ging dit over Brussel en hoorden wij niets dan klachten over de duurte van en de schaarschte aan de meest noodige levens middelen en de groote zuigelingensterfte. Arrondlssements-Rechtbank te Middelburg Gisteren deed bovengenoemde rechtbank uit spraak in de volgende zaken, waarbij zij'o ver oordeeld wegens diefstalV. C. v. H., 19 j., dienstbode, Sas van Gent, tot 1 w. gev. straf eenvoudige beleediging O. J. T., 28 j., arbeider, Sas van Gent, en C. H. M., 51 j., hvr. van J. J. K., en N. K., 19 j., beiden zonder beroep, Hulst, allen tot 5 b. s. 5 d. h mishandeling J. d. B., 25 j., vlaskoopman, St. Jansteen, tot f 10 b. s. 10 d. h. Vrijgesproken: E G., 41 j., landbouwer, en I. M. C. B., 35 j., zonder beroep, beiden Koe wacht, beklaagd van mishandeling. Zaterdagmiddag stonden op het station te Vlissingen een paar soldaten van de stati ons wacht met geladen geweien bij sikaar toen plotseliug een scbot klonk. Een der geweren was door onbekende oorzaak afgegaan. Geluk kig was het geweer naar boven gericht en ging de kogel door het zinben dak het lucht ruim in. Welke ernstige gevolgen dit schot echter had kunnen hebben, zal ieder duidelijk zijn als wij mededeelen, dat er veel menschen op het perron waren en niet minder in de aangrenzende vestibule waarvan de deuren openstonden. Thans is alles goed afgeloopen. 'n Burgervader vau de klok. Woensdagavond half 8 zou er te Vollenhove raadsvergadering worden gehouden. 't Is 20 minuten over 7. De burgervader zit in z'n zetel, aandachtig turende op z'n horloge. Slechts één ^der raadsleden is nog maar pre sent. In de zaal heerscht 'n doodelijke stilte, die slechts verbroken wordt door 't regelmatig tikken der hangklok. Langzaam bewegen zich de wijzers voorwaarts, 't Is 2 minuten voor half 8, eén minuut, en nog laten de vroede vaderen op zich wachten. Bijna is de laatste minuut verstreken. De Voorzitter neemt den hamer in de hand. Daar hoort hij gestommel op de trap. Maar op hetzelfde oogenblik kondigt de klok 't fatale tijdstip aan. De burgervader opent de verga dering en.sluit deze weder, omdat het vereisebte aantal leden niet tegenwoordig is. De deur van de raadszaal gaat open, de raadsleden komen binnen, doch h'un wordt medegedeeld, dat de vergadering reeds gesloten is en zij dus weder éiuiswaarts konden keeren. Onder hen bevond zich ook baron Sloet van Marxveld, die nota bene uit Utrecht was over gekomen om de vergadering bij te wonen, doch. twee secondeu te laat kwam Door een auto gedood. Een Belgseh meisje, G. G., uit Amerste dam in pension te Worth-Rheden, is aldaar met haar fiets Zaterdagmiddag door een auto over reden. Met ernstige schede breuk en hersen schudding is zij naar het ziekenhuis te Velp vervoerd, waar zij Zondag overleed. Ontrouwe dienstbode. Een bewoner van den Oostsingel te Delft vermiste eenige weken geleden een bankbil jet van 40 Hij vermoedde dat -zijn dienst bode hem bestolen had, doch liet daarvan niets blijken. Toen Zaterdag weer een bankje van 25 verdwenen was, waarschuwde hij de recherche, die het verminste bankbiljet op de dienstbode bevond. Zij bekende het bankbiljet van f 40 eveneens te hebben ontvreemd, en is dit ten huize harer moeder te Amsterdam op haar aanwijzing gevonden. Een goede vangst. Te Meppel is gearresteerd een kelner uit Zwolle, die aldaar in de omgeving met zijn broer heeft ingebroken bij eeu groenteboer, en diens spaarpenningen, f 300 heeft gestolen. De broer werd te Zwolle in zijn woning gearresteerd, doch de kelner was per trein naar Meppel ge vlucht. Hier huurde hij een stoomfiets, gaf f 10 tot onderpand en reed naar Kerkenveld, om vandaar terug te keeren naar Meppel, waar hij bij rankomst, te 81/, uur door de gemeente politie en een Zwolsche rechercheur werd ge knipt. Op hem werd nog bevonden een bedrag van f 142.50. Het andere gedeelts van het geld was verborgen in zijn ouderlijke woning te Zwolle, terwijl zijn broer er t 5b van had ont vangen. Zeer waarschijnlijk heeft men in dezen kelner ook den dader inhanden van den ge- pleegden diefstal van 6000 te Eindhoven. Toen deze diefstal gepleegd werd woonde hij al daar en hij voldoet geheel aan het signalement. Een oude kwestie. Caillaux de vroegere Fransche minister-pre sident, en zijn vrouw zijn te Vicbj mishandeld en wel zoo ernstig, dat zij hebben moeten vluchten en de Fransche regeering het noodig heeft geacht, een compagnie infanterie te zenden, om de orde te herstellen. De Parpsche correspondent van de Times verzekert, dat reeds eerder in verschillende plaatsen is gebleken, hoeveel verbittering er nog in Frankrijk heerscht over de politiek van het kabinet-Caillaux vóór den oorlog. Dat er verwanten van den door mevr. Cail laux doodgeschoten Gaston Calmette te Vicby vertoefden, terwjjl de mishandeling plaats vond, zou met het gebeurde geen verband houden. Het echtpaar Caillaux heeft nu Vichy ver laten maar moet gezegd hebben, dat zij er dachten terug te kfmen. Van de Fransen pers keuren de Lanterne en de Victoire het gebeurde sterk af, als een inbreuk op den godsvrede. BERLIJN, 28 Augustus. (Wolff-bureau). Officieel. Nadat Roemenië, zooals reeds ge meld met schandelijke verbreking van de met Oostenrijk en Duitschland gesloten verdragen, onzen bondgenoot den oorlog verklaard heeft, heeft de keizerlijke gezant in Roemenië last gekregen zijn passen op te eischen en de Roe- meensche regeering te verklaren, dat Duitsch land zich thans ook in staat van oorlog met Roemenië beschouwt. WEENEN, 28 Aug. (Wolff-bureau). Offi cieel Het front van aatshertog CarlBij de Zuid- Oostelijke en Oostelijke grensgebergten jvan Hongarije Reeft onze nieuwe vijand, Roemenië, gisteravond in een verraderlijke [overrompeling met onze grensposten de eerste schoten gewisseld. Bij de Rothen Turn-pas (100 K M. ten W. van Brasso, Red.) en in de passen ten Zuid- Westen en Zuiden van Brasso (Kronstadt) zijn voorhoede troepen van beide legers vanmorgen vroeg slaags geraakt en werden de eerste Roe menen gevangengenomen. LONDEN, 29 Aug. De »Morning Post* verneemt uit Petrograd, dat Rusland nu be halve zijn eigen onuitputtelijken voorraad men- schenmateriaal zeer aanzienlijke strijdkrachten bezit voor het gebruik op den Balkan. Deze zijn samengesteld uit vroegere Oosten- rijk-Hongaarsche onderdanen, die thans volle dig uitgerust en geoefend zijn en goed geën cadreerd, deels door eigen-, deels door Servische officieren. ATHENE, 29 Aug. Koning Konstantjjn heeft Maandag opnieuw een kleine operatie moeten ondergaan, zoodat hij niet in staat was, de deputatie van de liberale partjj te ontvangen. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 24 Aug. Ferdinand Franciscus Alleda, 29 j-, jm. en Apoilonia van der Vliet, 22 j., jd. Jacobus Verstraten, 26j jm en Neeltje Smies, 27 jjd. 25 Aug. Pertus de Sptenter, 27 j., jm en Paulina Maria Pieters, 22 jjd. Huwelijks voltrekkingen. 22 Aug. Willem van den Berge, 24 j., jm. en Catharina Elisabeth Kolijn, 19 j-, jd. Geboorten. 21 Aug. Jan Johannes, z. van Gerard van Driel en Cornea Sanderse. Adriaan, z. van Pieter Hamelinck en Jacomina Maatje Hangoor. Alphonse Desire, z van Edumond Adolph van den Eeckhout en Maria Louisa Geers. 22 Aug. Adriaan Cornells, z. van Abraham Brakman en Sara Maria Risseeuw. Maria, d. van Marinus Verhelst en Jacoba de Groote. 23 Aug. Pieter Johannes, z. van Suzana Johanna Kaan. 25 Aug. Johannes, z. van Gabriel Alphonse Lauret en Irma Dierecx. Elisabeth Tan netje Agatha, d. van Jacobus Bal en Johanna Eli zabeth Maria Rademaker. DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 30 Aug. 3.36 3.50 Donderdag 31 4.5 4.20 Vrjjdag 1 Sept. 4.34 4.49 Zaterdag 2 5.5 5.20 Zondag 3 5.39 5.57 Maandag 4 6.18 6.39 Dinsdag 5 7.5 7.35 „HANDKOFFERS". „REISKOFFERS". „REIST ASSCHEN". „JAPAN MAT SUITE-CASES". TER NEUZEN. Abbonnecrd U op het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3