Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. €cu oordeel oVer de gehuwde onderwijzeres. D( Splijtzwam. Theorie eti practijtj- GEMEENTERAAD. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2703. Zaterdag 26 Augustus 1916. 27e Jaargang. WÊÊtGZ** De PRIJS der UPP* REGEERIiTGSEIEREN ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren, Brievengaardere en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regela 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdagen Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. is deze week 13'/2 cent per 2 stuks. De Burgemeester van Ter Neuzen. tloe weinig de onderwijzeres als moeder zich met haar eigen kinderen kan bezig hou den, het zal altijd meer zijn dan die duizenden moeders, die niets te doen hebben en zelfs niet den tijd vinden, met de kinderen samen te eten. En het land wint aan de gehuwde onderwijzeres eene opvoedster van de aller, eersten rang. The Journal of Education. We namen bovenstaande over uit de Haag- sche Post, omdat het in verband met wat in onze laatste gemeenteraadszitting gezegd werd, wel de overdenking waard is. Het R. K. blad „Zelandia" jubelt over den zesden Katholieken dag welke verleden week Dinsdag te Roosendaal gehouden werd. We lezen, dat uit het dekenaat Hulst 183 en uit het dekenaat Aardenburg 75 personen aan den Katholieken dag deelnamen. Om elf uur begonnen de afdeelingsverga- deringen. De eerste afdeeling handelde over de Werklieden, de tweede over den Landbouwers stand, de derde over Middenstand en Hoogere Stand, de vierde over De Katholieke Vrouw en de vijfde over Militairen. De conclusiën in al deze afdeelingen ge nomen droegen allen denzelfden stempel, dien van het meest hatelijke separatisme en exlu- sivisme. Bi) alles stond op den voorgrond het zich vereenigen, voor welk doel ook, kerkelijk of niet, in katholieke organisatie's. Het zich afzonderen van, het uitsluiten van andersdenkenden was schering en inslag. We mochten reeds in een paar artikelen er op wijzen, hoe die splitsing bij zaken, die ge heel buiten den godsdienst 'staan, bij vele katholieke drijvers eene ware manie wordt. Toch heeft die drijverij dit goede, dat bij de coalitiegenooten hiertegen eene zekere wal ging begint te komen (men kon het de vorige week in ons blad zien, toen wij eene uitlating van »De Zeeuw* (chr.-hist.) aanhaalden. Ook onder de katholieken zelf stellen vele onafhankelijken en ontwikkelden zich te weer tegen dit onzalig bedrijf. Hoe harder dit clericalisme voortwoekert, hoe meer het ook bij de eenvoudigen in het oog loopt en hoe algemeener men als Neder lander daartegen front zal maken. Natuurlijk werd er in de conclusiën sterk opgekomen tegen het lezen van linkscbe en neutrale bladeu. Dom houden, er den domper opzetten, wordt meer en meer het parool. In de Algemeene Vergadering kwam het onderwijs ter sprake. Hej openbaar onderwas was natuurljjk uit den booze. De bijzondere school zaait geen tweedracht, zeide spreker (n. 1. pater mr. dr. Ch. Raay- makers van Nijmegen.) »De bijzondere school kweekt geen geloofshaat, doch liefde voor andersdenkenden.* (Wie lacht daar?) Frankrijk moest ook weer dienst doen, om aan te toonen dat de openbare school opvoedt tot haat jegens God. Spreker vergat natuurlijk te vertellen, dat het geslacht in Frankrijk, dat wat mede te vertellen heeft, juist zijne opvoeding op de bijzondere school heeft genoten. 't Is wel brutaal om na de beruchte con clusiën in de afdeelingsveigaderingen nog met een stalen gezicht op de Algemeene Vergade ring te durven zeggen, dat de bijzondere katholieke school geene splitsing en verdeeld heid brengt. En de bezoekers slikken het als zoete koek. Zoo werkt in ons kleine land de splijtzwam, waar de geheele coalitie schuld aan heeft, verder. De R-K. partij gaat hierbij het verst en woekert met hare heillooze splitsing tot bij voetbal en knikkerspel toe. Men zal het nog binnenkort beleven, dat een bok van een R-K. geitenvereeniging zal gedesavoueerd worden, omdat ze klaver heeft gesnoept op het veld van een neutralen boer. Aan ons vrijzinnigen de taak om licht te brengen, waar men het ter wille van macht en voordeel met alle geweld donker houdt. Wij moeten in ons arme, verdeelde land het kwaad aanwijzen, het verkeerde trachten uit te roeien en steunen hen, die te midden van grove onkunde en machtsmisbruik voor vrijheid en recht strjjden en zoo ten bate van het algemeen optreden. Ook in het land van Hulst zijn zulke ver lichte en degelijke mannen. Aan hen onze hulde en medewerking. In den A(lgeraeenen) N(ederlandschen) D(ia- mantbewerkersbond), de machtigste vakorgani satie in ons land, is een conflict ontstaan, dat vérstrekkende gevolgen zal hebben voor de geheele vakbeweging en voor de moderne in 't bijzonder een ramp dreigt te worden. Deze organisatie van diamantbewerkers, de hechtste steunpilaar van de arbeidersbeweging, heeft nagelaten te geven, wat zij van den werkgever steeds met klem, met kracht van argumenten heeft geëischt en wat ook wij, als waarlijk vrijzinnigen, zeer billijken eisch achten, n.l. een rechtspositie voor den werknemer. Nog erger, zij heeft, toen zij zelf aan haar bestuur, dat haar gemaakt heeft tot wat zij thans is, n.l. een model-organisatie, en dat feitelijk in haar dienst staat, dus haar werknemer is, geen rechtspositie gaf, de door het bestuur zelf voorgestelde rechtspositie verworpen Mannen als Henri Polak, wien ook de po litieke tegenstander een eere-saluut brengt, heeft zij niet alleen steeds zonder rechtspositie gelaten, doch haar die zelfs ontnomen, toen de voorstellen daarvoor inkwamen. En om welke redenen Die zijn niet opgegeven. De leden hebben eenvoudig bij referendum gezegd Gij wordt bedankt. Wij hebben u steeds onze zaakjes laten opknappen, wij hebben u, uw geheele leven, uw geheele werkkracht laten geven aan onze zaak, tot dank krijgt gij niets, Blijft gij, die steeds gewerkt hebt, om ons een rechtspositie te bezorgen, er zonder. Ondankbaarder kan het schier nietEn een beter voorbeeld van het verschil in doen en laten van de heeren, als zij werknemer en als zij zeil werkgever zijn, is niet te vinden, 't Is hier ook, theorie is bij hen heel wat anders dan practijk. Doch met dat al dreigen de knapste orga nisatoren op vakbeweginggebied voor de or ganisatie, welke zjj zoo groot gemaakt hebben, verloren te gaan. Want Henri Polak schreef het zoo duidelijk in het orgaan van den Bond thans is er voor ons in de organisatie niets meer te doen. En de bemiddelingscommissie dreigt te laat te zullen komen Ons spijt het op een dergelijke wijze en om een dergelijke reden heengaan van mannen, die getoond hebhen, iets machtigs te kunnen wrochten de organisatie zelf zal er te eeuwigen dage de gevolgen van hebben te dragen. Want zij zal in den vervolge moeten zwijgen als er hier of daar voor een billijke rechtspositie te werken valt. Wij hadden nog hoop, dat het geschil zou worden bijgelegd, zwegen er daarom over. Nu een compromis vrijwel uitgesloten schijnt, dient het even gesignaleerd. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. Van meer belang dan de gevechten op het slagveld, is de behouden terugkeer van het onderzeesche handelsvaartuig »Deutschland«, dat nu voor de tweede maél de reis over den oceaan heeft gemaakt. De eerste reis naar Amerika, toen het bestaan van dit schip on bekend was, kon aan een gelukkig toeval worden toegeschreven de terugreis was zooveel moei lijker, nu het vertrek van de Deutschland* bekend was en een aantal schepen in den oceaan poogden jacht op deze duikboot te maken. Voor de zeemanschap van den kapitein König, voor den moed en de flinkheid der bemanning van de Deutschland* legt deze welgeslaagde reis een schitterend getuigenis af. En veel hoogef, dan de uitvindingen van werktuigen om den menschenmoord te volmaken, staat deze uitvinding om, ondanks blokkade en zee afsluiting, handelsbetrekkingen aan te knoopen en te onderhouden met het neutrale Amerika. De regeering van de Ver. Staten heeft in dit opzicht een volkomen neutrale houding aangenomen. Volgens de berichten uit Berlijn werd er zorgvuldig voor gewaakt, dat de ter ritoriale grens door Engelsche en Fransche schepen werd gerespecteerd, en de voorzorgs maatregelen werden nog verscherpt toen een Engelsche kruiser bij nacht heimelijk in de baai was binnengekomen. Toen de /Deutsch land* Baltimore verliet, lagen er niet minder dan acht Engelsche oorlogsschepen op de loer, en Amerikaansche visschersbooten zouden net ten spannen, om te pogen de duikboot te verschalken. Kapitein König wist echter de gespannen netten en de waakzaamheid der oorlogsschepen te ontkomen, en slaagde er in, den oceaan te bereiken maar ook alle hinderpalen, die hem daar zouden kunnen ophouden, te ont vlieden. En behouden is hij met zijn kostbare lading in den mond van de Weser terugge keerd. Van de »Bremen* derzelfde maatschappij, die eveneens de reis naar Amerika zou heb ben ondernomen, is nog nooit iets gehoord. Zou dit schip niet vertrokken zijn Zou het bericht ervan slechts hebben gediend pour épater Ie bourgeois Of zou het, ongelukkiger, onfortuinlijker dan de Deutschland* naar den kelder zijn gegaan Later zal wel eens blijken, hoe dat in elkaar zit. De welgeslaagde uit- en thuisreis van de L)eutschland« is in elk geval een feit, waarop de kapitein, de bemanning en de reederij met trots en blijdschap mogen terugzien. Aan de fronten wordt krachtig gevochten maar de resultaten zijn, tastbaar, niet groot. Het gaat aan het Sommefront voornamelijk om artilleriebeschietingnu weten wij al ge noeg, welke physieke en moreele aandoeningen zulk een voortdurend gebombardeer van de wederzijdsche hellingen doet ontstaan. Ten n. van de Somme bleef het in hoofdzaak bij die artilleriebeschietingaan het Engelsche front werden eenige aanvallen gedaan, die echter geen resultaat hadden. Aan het Fran sche front kwam zelfs de infanterie niet in actie. Ten Z. van de Somme werden de loopgra ven, die de Franschen den 21 Augustus ge nomen hadden, bij Estrées en Soyecourt, door de Duitschers hernomen. Aan het front van Verdun hadden slechts artillerieacties en aanvallen met handgranaten plaats. Op het Oostelijk front hadden, volgens het Duitsche bericht van de zee tot de Karpathen geen belangrijke gebeurtenissen plaats. Slechts aan de Karpathen hadden gevechten plaats, waarvan de Russen melden, dat twee borg stellingen werden genomen, de Duitschers en Oostenrijkers dat de Russische aanvallen geen succes hadden. Aan het Balkanfront is de strijd begonnen. Klaarblijkelijk bepaalt deze zich tot voorpos tengevechten. Tenminste dat is de voorstelling van Engelsch-Fransche zijde. Het Bulgaarsche bericht spreekt van ontzettende gevechten aan de Stroema, waarin de Engelsch-Fransche troepen een ernstige nederlaag leden. In de Engelsche en Fransche berichten wordt hierover echter niet gesproken. Officieele communique's. PARIJS, 24 Augustus. (Havas). Officieel bericht van vanmiddagTen Zuiden van de Somme hebben de Duitschers gisteren tegen het vallen van den avond na een zeer hevige beschieting van het bosch van Soyecourt, ge tracht ouze stellingen met handgranaten aan te vallen. De ,poging is dadeljjk door odb vuur verijdeld. Wat later zgn de Duitschers, die ten Z.O. van hetzelfde bosch- voor een aanval gereed stonden, door ons spervuur in hunne loopgra ven vastgehouden. In Champagne hebben wjj tal van verrassende aanvallen op kleine posten in de streek van Tahure met gemak afgeslagen. Op deD rechteroever van de Maas hebben de Duitschers de stellingen, die wjj gisteren tusschen Ffeury en het fort Thiaumont hebben veroverd, hevig beschoten. Het aantal door ons in deze gevechten gemaakte gevangenen is meer dan 200, o.w. 5 officieren. In de streek van Chenois vrjj hevige ge- schutsstrjjd overal elders is de nacht betrek kelijk rustig voorbij gegaan. Gisteren heeft een Fransche vlieger aan het Somme-front, door drie Duitsche vliegers aan gevallen, zich zijn tegenstanders van het ljjf weten te houden en er een van neergeschoten. Het vliegtuig is te pletter gevallen bij Athis, in de streek van Hem. Verder is gisteren een Albatross door een Fransch vlieger bij Epoye, ten N. O. van Reims neergeschoten. Twee andere vijandelijke vlieg tuigen zijn na gevechten plotseling binnen de Duitsche linies gedoken, het eene in Cham pagne, het andere in de Vogezen. LONDEN, 24 Aug. (Reuter.) OfficieelVan nacht heeft de vjjand krachtige pogingen ge daan om het verloren terrein tusschen het station van Guillemont en de steengroeve te heroveren. Na een hevige beschieting die gis- avond om kwart voor negen begon, deed de vijand een verwoeden infanterieaanval, die zoo hardnekkig werd doorgezet, dat hij op sommi ge punten ODze verschansingen bereikte. Na een scherp gevecht is de aaoval overal volkomen afgeslagen met zware verliezen voor den vijand. Na dezen tegenslag hervatte de vijand half eeu 's nachts zjjn beschieting, maar heeft geen infanterieaanval meer ond«-nomen. Bij de Hohenzollern-redoute heeft de vijand onze linies zwaar beschoten en een overval beproefd, die volslagen is mislukt en nergens onze linie heeft bereikt. Ten N.W. van La Bassée hebben wjj een geslaagden overval in de vjjandeljjke schansen TER 1BH VOLKSBLAD. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 31 Aug. 1916, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 25 Aug. 3916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1