Groot BAL J.A.KLAASSEN&C. OLIJK ffl VMLIJk, De Nederlandsche Briefsteller, Help, help of wij verdrinken ABDIJSIROOP M. DE JONGE ER NEUZEN. Maandag 21 Aug. a. s. Telefoon HoJLTER NEUZEN, Notarisportefeuilles WBtr JACs DE KOK, Nieuwstraat 10, Ban knotentasschen. NI. DE JONGE. - TER NEUZEN. Komische, Jolige Voordrachten J. D. DIJK, L. F. GEERLING. STOOMBOOT DIENST OP DE WESTER-SC HELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 20 Augustus 1916 tot nadere aankondiging. BINDWERK. DRUKWERK. ADVERTENTIEN. TIJDSCHRIFTEN. Middelen van Vervoer. in den tuin van den heer JOZ. DE FEIJTER bi] het station van Ter Neuzen. Entree 25 cent. Aankoop en verkoop van Effecten en Pandbrieven. Inwisselen van Belgisch- en ander vreemd Geld, Coupons en Cheques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlijken waarborg of zakelijk onderpand. Beleenen van Effecten. Assurantiën. Levensverzekeringen. Incasso's enz. en Grappige keur vau vroolijke Voor drachten, komische scènes, humo ristische coupletten, berijmde anec- doten, enz. enz. INHOUD: De dappere nachtwacht. Ik Oen getrouwd. Men moet maar gelukkig zijn. Mjin lieve schat. De boodschaps- looper op 't feest. Du bist veriükt mein Kind. Een pleizierreisje. Waarzeggerij. Concurrentie. Mijn beste Tante. Wel gemeende raad. Beter te vroeg dan te laat. Nieuwe heilwensch. Petrus Drinkgraag. De voddenraper. Koen op 't feest. Eene vergissing. Ajakkes. De verloreD schoe nen. Geloof jij het De onnoozele sol daat. Feestlied. Een voordracht zonder begin. Een kermisavontuur, en nog een achttal vermakelijke Liederen. Prijs van het geheele Boek f0.55. Opgewekte humor, vroolijke scherts en Jolige Jokkernij spreken uit dit boek. Na ontvangst van 55 cent per postwissel of in postzegels, wordt het boek franco per post verzonden door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat fifi, GRONINGEN. INHOUDENDE: Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huwelijk en Over igden Iets over Testameuten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en Voogdjj Borgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrjjlboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen. Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door servaas de iiruin. Prijs f 1.25. Voorhanden bij 91, DE JONGE. Ter Neuzen. Vele slachtoffers van een verwaarloosde verkoudheid roepen thans om hulp. Zij hclthcn bun verkoudheid te licht geschat en zij hebben gedacht: het zal vanzelf wel overgaan, doch nu dreigen zij de slachtoffers der verwaarloozing te worden. Bedenkt toch dat gij, als een verkoudheid veronachtzaamd, U blootstelt aan de meest ernstige gevolgen daarvan. Bedenkt dat vele asthmalijders, borstlijders of de menschen met bronchitis van heden, de hoesters van gistereu waren. Vele ernstige borstaandoeningen beginnen meestal met een lichte kuch, hoest of verkoudheid. Neemt onmiddelijk de als gij hoest of kucht, als gij lijdt aan keelpijn, slijm- of kinkhoest, catarh en ook als de asthma, influenza of bronchitis U reeds heeft aangetast. Laat geen tijd verloren gaan, de Abdijsiroop doet meestal spoedig de vastzittende slijm loskomen, waarmede tegelijk ziektekiemen worden verwijderd. Dan zal uw hoest bedaren en Uw kortademigheid kunnen verdwijnen'. De Abdij siroop zal heerlijk verzachtend werken en ongetwijfeld zult gij uw genezing met rassche schreden tegemoet gaan. Prijs per flacon van 230 gram 1.05, van 550 gram 2.05 van 1000 gram ƒ3,55. Eischt ROODEN BAND met onze handkeekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar. Te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE - Lêunis; Axel J. H. VAN DIXHOORN en L B A. ROLFF Lz; Hulst, F. L. VERWILGHEN - v. d. Hooft Zaamslag D. RIEM ENS—Janssen. UREN VAN VERTREK Wettelijke tijd DAGELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,05 7,30 10,— nm. 12,10a) 3,43 6,35b.) Breskens Vlissingen 6,35 8,20 10,45 nm. 12,40 4,10 7,05. Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7,15 9,20 nm. 12,10a) 3,43, 6,35b). Ter Neuzen Vlissingen 6,05 8,45 10,40 nm. 2,— 5,05. a) Bij vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breskens ten hoogste wachten tot 12 15, de boot naar Neuzen ten hoogste t( t 12.30. b) Bij vertraging van trein 6,29 kan de boot naar Breskens wachten tot 6,40 en die naar Neuzen tot 6,50. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid op zich. Lijn WALZOORDEN—HANSWEERT—VLAKE. Van I Augustus I9IG tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Hansweert per boot, vm. 6,55, 9,05a, nm. I,-, 3,45, Hansweert Vlake per tram, 7,25, 9,35, 1,30, 4,15, Vlake Hansweert per tram, 8,08, 11,255, 2,40c, 5,45, Hansweert Walzoorden per boot, 8,26a, 11,456, 3,-c, 5,58, Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram e.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrcin van Goes en wacht de boot op de tram 7,-. 7,30. 8,30. 8,48. -N „HANDKOFFERS". „REISKOFFERS". „REISTASSCHEN". „JAPAN MAT SUITE-CASES". TER NEUZEN. Wilt Gij Uwe Boeken netjes en goedkoop opnieuw- of overgehou den hebben, wendt U dan tot ons. Hebt Gij iets vlug, netjes en goedkoop te drukken, komt er mede bij ons. Wij belasten ons met de plaat sing van Annonces in alle Bladen. Wenscht Gij Uwe Tijdschriften of Werken in afleveringen steeds regelmatig te ontvangen, Abon neert U bij ons. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. v. Ter Neuzen 7.20 11.— 1.46 4.50 Sluiskil 7.29 11.20 1.54 4.59 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 1.58 5.03 Philippine 7.37 11.40 2 02 5.07 Sas van Gent (aank.) 7.45 11.50 2.10 5.16 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12.- 2.15 5.25 Selzaete (aank.) 8.40 3.— 6.10 Selzaete (vertr.) 9.40 4.— 7.10 Gent (kl. statie) 10.25 5.25 7.55 v. Gent (kl. statie)8.15 11.6. Selzaete (aank.) 9.12.30 6.45 Selzaete (vertr.) 10.— 1.30 3.45 7.45 Sas van Gent (aank.) 9.25 12.55 3.10 Sas van Gent (vertr.) 9.35 1.05 3.25 v. Philippine 9.44 1.14 3.35 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 3.40 Sluiskil 9.51 1.21 3.55 Ter Neuzen (aank.) 10.1.30 4.05 7.10 7.15 7.24 7.28 7.32 7.45 Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. Veutuek cl er» Ned. Spooptreinen (Zomerdienst). l - 99 99 99 Amsterdamsche tijd. Duitsche tijd. Duitsche tijd. Amsterdamsche tijd. Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen 6 40 9 50 1 30 5 17 Sluiskil 7 10 1 40 5 25 Axel 7 26 10 11 1 51 5 34 Kijkuit 7 40 10 19 1 59 5 40 Hulst 7 50 10 29 2 09 5 47 Amsterdamsche tijd. v Hulst 8 15 12 12 4 8 05 Kijkuit 8 24 12 31 4 09 8 14 Axel 8 32 12 50 4 17 8 22 Sluiskil 843 1 11 4 27 8 S3 Aank. Ter Neuzen 8 52 1 20 4 36 842 1 Augustus 1916. Amsterdamsche tijd. a. Hulst, Station 7 50 10 15 1 20 4 45 810 25 Aank. Wals. Dijk 6 40 9 11 40 3 15 6 50 9 20 v. Wals. Dijk 6 50 9 15 12 20 3 45 7— 9 25 v Hulst, Station 5 40 8 10 40 2 5 5 50 8 20 Vlissingen Middelburg Arnemuiden Noord-Kraaijert 's Heer-Arendsk. Goes Kapel le-Biezel Vlake KruiningenIers. Krabbendijke Rilland-Bath Woensdrecht Bergen op Zoom Wouw Roosendaal Breda Rotterdam D. P. Amst. WVp. o. Gouda Den Haag o. R H S. Amsterdam o. R. H.S. Utrecht o. Den Bosch Amst. Wp. o. Utr. Arnhem o. Nijm. Zwolle O. Utr. Gennep Venlo o. Eiodh. Maastrichf)o. R r. A. 6 25 7 20 9 10 12 25 1 27 4 50 6 10 7 46 6 35 7 29 9 20 12 35 1 36 5 7 56 6 41 9 27 12 41 5 06 6 49 9 35 12 49 5 14 6 56 9 43 12 56 5 21 7 03 7 48 9 53 1 04 1 55 5 29 8 17 7 11 10 05 r 1 18 5 37 7 17 7 58 10 12 1 22 2 06 5 43 8 28 7 22 1017 r 1 27 5 48 7 31 10 27 r 1 36 5 57 stopt 7 37 10 33 r 1 42 6 03 7 50 10 45 1 54 6 15 8 8 24 1056 2 03 2 33 6 24 8 57 8.08 11 05 2 11 6 33 8 16 8 37 11 13 2 19 2 46 6 42 7 15 9 10 9 06 11 44 2 50 3 24 7 24 7 42 9 42 9 54 12 27 4 03 8 20 8 35 10 44 10 27 12 56 4 34 8 57 9 14 11 27 11 36 2 06 j 5 30 9 58 10 27 12 84 10 56 1 34 5 02 10 10 11 35 11 40 2 12 5 40 10 34 10 34 12 28 11 47 2 29 5 30 10 2 10 2 1 28 3 28 7 16 11 36 351 8 01 9 30 9 30 11 29 3 57 7 51 10 32 10 32 12 15 4 47 f 10 19 10 58 10 58 Maastricht o. R. V. Venlo o. Eindh. Gennep B Zwolle o. Utr. Arnhem o. Njjmeg. Amsterd. Wp. o. Utr. Utrecht o. Den Bosch. Amst. o. Roft. H. S. Den Haag o. R. H. S. Amst. Wp. o. Gouda Rotterdam D. P. Breda Roosendaal B Wouw Bergen op Z. A Woensdrecht Rilland Bath r Krabbendjjke KruiningenIers Vlake Kapelle- Biezel B GoesB 's-IIeer-Arendsk. Noord-Kraaijert Arnemuiden Middelburg Vlissingen klasse 6 58 t 9 37 f140 t 1 4 4 44 7 23 12 13 4 4 1 12 40 6 17 7 11 8 44 11 10 3 05 3 45 7 25 10 55 12 41 3 34 5 53 7 35 10 38 1 27 4 16 6 21 8 13 11 15 2 05 4 52 7 6 8 9 43 1 45 4 15 6 42 7 03 8 51 10 53 2 39 5 05 7 52 7 50 9 18 11 32 3 03 5 55 8 19 6 25 10 02 1 11 3 44 6 43 8 50 7 00 9 10 10 41 1 41 4 16 4 25 7 29 9 39 7 10 e m Qi aj 1 50 4 35 7 39 7 23 9 25 10 56 CO Ij 00 1 59 4 30 4 45 7 49 9 56 7 32 S blo cS 2 07 4 54 7 58 7 44 .3-o O) 00 3D 2 18 5 07 8 10 7 50 is .5 01 2 24 5 14 8 16 801 c T. o> 2 33 5 24 8 25 8 06 9 51 11 22 =3 -S r—i 2 38 4 57 5 30 8 30 10 25 8 17 5 -4 2 48 5 40 8 40 8 27 10 02 11 33 11 50 2 57 5 09 5 49 8 50 10 36 8 35 10 10 11 59 3 05 5 57 8 58 8 42 12 07 3 12 6 05 9 05 8 49 12 16 3 20 6 13 9 13 8 57 10 26 11 54 12 23 3 27 5 28 6 21 9 22 10 56 9 06 10 34 12 02 12 32 3 36 5 35 6 29 9 30 11 04 - - o Q OI U W O VU V V U IUiOOO De trein van 6.10 VI. is een facultatieve trein in aansluiting op de op voor de stations KapelleBiezelinge, KruiningenIerseke Krabbendjjke en Rilland-Bath. boet uit Engeland; op zjjn loop kan niet met zekerheid worden gerekend, f Over Venlo,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4