Moeders, Loop der bevolking te Ter Keuzen. schreeuwt Uw kleine De KLOOSTERBALSEM kan uitkomst geven!! KLOOSTERBALSEM de Koning der Balsems. Kerknieuws. Gemengde Berichten. INGEZONDEN STUKKEN. Laatste Berichten. Burgerlijken Stand. Advertentiën. omdat de huidplooien rood, open of ontstoken zijn. Algemeen geroemd Huismiddel, Autobotsing. De KLOOSTERBALSEM werkt heerlijk en verzachtend bij open plekken, ontstoken huid, brand-, stoot- en snijwonaen, zweren, huiduitslag, bloedbleinen, ring- en dauwworm. Een weduwnaar, welks kind door een ouder paar verpleegd (we mogen gerust zeggen lief derijk verpleegd wordt) kwam de vorige week zijne vaderlijke belangstelling toonen. Daar de vrouw alleen thuis was, trad de bezoeker brutaal op en wilde zich ook maar in de woning van het pleegkind vestigen, waarop de vrouw ganschelijk niet gesteld was. Toen de belangstellende bezoeker tot hand tastelijkheden overging, was de vrouw genood zaakt met het kind bij een overbuurman te vluchten. Deze deed aangifte bij de politie, zoodat deze uiting van vaderliefde nog wel gevolgen zal hebben. Woensdagavond voer aan de Oostzijde van de nieuwe haven een geladen kast om hoog. Met behulp van sleepbooten kwam het schip betrekkelijk spoedig los. Aan belangstelling ontbrak het ook bij deze gelegenheid niet. Te Sluiskil was het 15 Augustus met het wielerfeest eene heele drukte. Er was door het mooie weder zeer veel bezoek. Het wielerfeest slaagde uitmuntend. De danslokalen en andere herbergen mochten zich in een talrijk bezoek verheugen. Den volgenden dag was uit den aard der zaak het bezoek heel wat minder, boewei ook toen nog verschillende danslustigen hun hart ophaalden. Vrijgelaten. De visscher E. Rameloo van Philippine en zijn beide knechts, die door de Duitsche over heid te Gent een week lang zijn vastgehouden, zijn in hun woonplaats teruggekeerd. Bij het verhoor door den onderzoekrechter bleek, dat de aanhouding berustte op een anoniem schrij ven waarin een der knechts, varende op het motorschip Ph. 88 beschuldigd werd van spi- onnage. Het onderzoek heeft niets bezwarends aan het licht gebracht, waarop dan ook allen werden vrijgelaten. ,De behandeling der aan gehoudenen door de Duitsche- overheid was streng doch correct. Deze vrijlating heeft niet alleen vreugde gebracht in de gezinnen der betrokken personen, doch ook bij alle mossel- handelaars, voor wie het van groot belang zou zijn, zoo de vaart op Gent weder open gesteld werd en waartoe ernstige pogingen in het werk gesteld worden. Men schrijft uit Koewacht aan de N. R. C. Dinsdag zijn de Duitschers begonnen met het afbreken van de woning van den klom penmaker en herbergier D. 7an Hooije, die juist achter den eersten grensdraad staat. Het geheele gebouw werd opgeruimd. In de laatste dagen hebben weer enkele bewoners van Bel gisch Koewacht, die, naar de meening der Duitschers, te dicht bij de grens woonden, hunne woningen moeteu verlaten. Men weet nog niet, wat er met die ledigstaande huizen zal gebeuren. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend dat naar Aalst (Alost) Audenaarde, Gent en Sotteghem (België) post wissels voortaan niet zijn toegelaten. Zondag 20 Augustus 1010. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Voorin. 9'/^ u., en nam. 2 u, Ds. G. J. Steine uit Goes. Sluiskil' Voorm. 9'/a u., en nam. 2 u dhr. L. Dek, Hulst. Voorm. Sl'/a u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 10 u., en nam. 3 u., Ds. S. Groe- neveld. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 6'/j u., leeskerk. Oud-Gereformeerde gemeeute (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 10 u., 3 u en 6'/4 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haëzer" (Kerkboüaan.) Ter Neuzen. Nam. 51/, n., Evangelisatie. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd. S. J. Hamelink, werkman, Dekkerstraat 25 van Gent J. Hofte en W. Smits, ofïïcieien leger des Heils, Donze Visserstraat 61 van Amsterdam -- C. van Kolk, werkman, Dek kerstraat 8 van Veenhuizen A. de Vos, werkman, P 107 van Westdorpe J. Wisse, werkman, Q 14 van Zuidzande E. M. Riemens, dienstbode, Dopze Visserstraat 23 van Rotterdam L. J. M. Michielsen, zonder beroep, Westkolkstraat 24 van Zaamslag J. I. Meijer, zonder beroep, Donze Visserstraat 123 van Middelburg M. L. Verbeke, zon der beroep, Donze Visserstraat 115 van Axel P. Dierickx, werkman, Q 136a van Biervliet A. Schaalje, werkman, de Feijterstraat 13 van Middelburg J. J. Ysebaert, land.knecht, O 35 van Zaamslag L. Pladdet, werkman, P 85 van Hoek M. G. van der Wiel, letterzetter, Schoollaan 9 van Axel - J. Plad- det, zonder beroep, Schoollaan 9 van Hoek. Vertrokken M. Hamelink, landbouwersknecht, P 66 naar Hoek J. L. de Pauw, notarisklerk, Nieu- wediep 92 naar 's Gravenhage J. van Be- veren, kommies rijksbelastingen, Zandstraat 3 naar Koewacht M. C. Annot, agent van politie, Noordstraat 47 naar Sloten A. Haanstra, Directrice, ziekenhuis 8 N naar Vlissingen P. Stroo, zonder beroep, Zand straat 8 naar Rotterdam. Boefjes. Een tweetal jongens van 14 en. 15 jaar trok de aandacht van de recherche te Rotterdam door hunDe grove verteringen. Een rechercheur hield hen aan en Dam hen mee naar het poli tiebureau, alwaar op den eersten een porte feuille inhoudende f 160, werd bevonden, op den tweeden een portemonnaie,inhoudende/ISO. Bij onderzoek blekeu portefeuille en portemon- naie afkomstig van diefstal, gepleegd ten na- deele van Scheveningsche badgasten. De jongens hadden de gewoonte de badkoetjes binnen te dringen, terwijl de gasten in zee waren. Zij zijn ter beschikking gesteld van de Haagsche politie. Dinsdagavond zijn in de Aagjedekenstraat te Vlissingen, een mitaire vrachtauto en een auto van den autoverhuurder Wijtenburg met elkaar in botsing gekomen. De militaire auto kwam er zonder beschadiging af, doch de andere auto werd ernstig beschadigd. De inzittende, een familie uit Breda, moesten zich met veel moeite uit den auto werken, maar wonder boven wonder had slechts een der reizigers een onbeduidende wonde aan bet gelaat. Een brutale iubraak. Donderdagnacht tusschen één uur en half twee werden enkele bewoners in de Kanaal straat te IJmuiden wakker geschrikt door een geweldigen slag, gevolgd door glasgerinkel. Een inbreker bleek met een straatsteen de gruote zware spiegelruit van den goud- en zilverwinkel De Eiectrische Klok« van den heer M. Kronenberg ingeslagen te hebben. De slag was toegebracht boven een der af- sluitluiken en bad een groot gat veroorzaakt. De overbureD zagen den inbreker over een der luiken gaan met bet hoofd in den winkel. Toen zij, en ook de bewonners, beneden kwamen, was de vogel gevlogen. Vermist worden twee groote doozen, gevuld met gouden ringen, te zamen ongeveer 200 stuks bevattend en drie zilveren horloges. Voor de hand liggende gouden horloges en goudeu kettingen waren door de baast, waarmede de inbreker gevlucht was, onaangeroerd gebleven Als bewijs hoe brutaal deze inbreker is ge weest diene, dat naast het perceel een brood bakkerij is gevestigd, waar geregeld des nachts gewerkt woidt. De heer Kronenberg is tegen iubraak ver zekerd. Ecu grcustooueel. Men meldt aan de »Rott.< uit Maastricht 1 wee dametjes komen aan bet grenskantoor om voor htt passeeren der grens zich aan het gebruikelijke onderzoek te onderwerpen. De opmerkzaamheid der ervaren douaniers wordt gaande gemaakt door den eenigszins ongewo- uenstand en de houding van eeD der dames. Nadat de gebruikelijke vragen ontkennend wa ren Geantwoord, gaan de ambtenaren tot hand tastelijkheden over. Met een dun rottinkje worden de dames beklopt en bestrekenechter zonder positief resultaat. Toch moet er wat verborgen zijn. Visiteuse juist afwezig. Goede raad duur. De dame wordt gelast vast tegen den muur te gaan staan. Deze kijkt angstig, denkt aaD fusileeren. »Zoo de hielen tegen de munrAanwezige zien nu verrast toe. Aan de voorzijde van haar keeding, juist boven de knieën, vertoont zich nu een ongewone ver hevenheid, een reusachtig abces gelijk. Plotse ling komt de rechterknie van den ambtenaar in ongevoelige aanraking met dit ongewone ge zwel. Een klein gilletje, een klein knalletje, en de operatie is gelukt. De blaas is gebar sten en de petroleum stroomt het slachtoffer uit de rokken. Tableau Dame af met drui pende rokken en de schoenen vol »petrol«, doch zonder proces, omdat het corpus delicti moeilijk was te couliskeeren. Buiten verantwoordelijkheid, der Redactie. Mijnheer de Redacteur. Enkele weken geleden stond in Uw blad een ingezonden stuk, waarin terecht werd ge openbaard, hoe een handelaar uit IJmuiden aan een trawant in Ter Neuzen manden regee- ringsvisch zond, die niets dan ijs bleken te bevatten, terwijl de regeeringsvisch naar Duitsch- land werd gezonden. De inzender ging tot publicatie over, nadat De Courant het bekende intervieuw had gehad met den rijksambtenaar te IJmuiden, die Ter Neuzen als plaats noemde, waar bedrieglijke handelingen met regeeringsvisch waren gepleegd. Nu vind ik het vreemd, dat hel ingezonden stuk in Uw blad, dat volkomen waar blijkt te zijn, de eenige manier is geweest, waarop deze onverkwikkelijke zaak ter publieke ken- nisse werd gebracht. Want reeds eenige weken vóór De Courant de infame handelwijze wereldkundig maakte, waren iD Ter Neuzen feiten geconstateerd, waarop in bedoeld ingezonden stuk trouwens de aandacht is gevestigd. Het ware plicht geweest m. i., dat reeds toen vanwege de autoriteiten deze zaak ter publieke kennisse was gebracht. Pit is niet geschied. Zelfs na de publicatie in De Courant en na het ingezonden stuk in Uw blad blijft men in een geheimzinnig zwijgen volharden. Waarom Steekt daar iets achter Dit stilzwijgen moet tot vreemde vermoedens aanleiding geven. De ingezetenen hebben er recht op te weten, wat er nu eigenlijk met die regeeringsvisch is geschied. I hebt met de opname van het ingezonden stuk het uwe gedaan, mijnheer de redacteur. Maar van overheidswege is het noodige licht onthouden. En dat is, ik herhaal het, ten zeerste be vreemdend. Mijn dank, mijnheer de redacteur, voor op neming van dit schrijven en in de hoop, dat de noodige publiciteit niet langer onthouden blij ve. Uw dw. VERITAS. ROME, 17 Aug. Off. Onze artillerie bleef gisteren aan het beneden Isonzofront de vij andelijke stellingen beschieten. Wij sloegen op de Kartsvlakte een tegenaanval van den vijand af en maakten daarbij krijgsgevangenen, w o. 4 officieren. In het Tolmeingebied bom bardeerden wij het station van Sta. Lucia waar troepenconcentraties plaats vonden. Aan de boven Cordevole en op het Tonez zaplateau hevige artilleriestrijd. Italiaansche vliegers hebben met goed gevolg het station Reisenberg aan den weg Görz Triëst gebom bardeerd en keerden allen behouden terug. Vijandelijke vliegtuigen bombardeerden van nacht Venetië en Grado. zonder slachtoffers te maken. Wel werd eenige materieele schade aangericht. SOFIA, 17 Aug. Volgens de »Devnia« heeft Radoslawow in den ministerraad verklaard, dat Boelgarije op elke verrassing is voorbereid. De algemeene toestand is gunstig en de leveDS- middelenvoorzeniDg is verzekerd, zoowei voor het leger als voor het volk. AXEL. Huwelijks-aangiften. 14 Aug. Pieter Tollenaar (van Waterlandkerkje), 20 j., jm. en Anna Maria Jansen, 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 10 Aug. Anthonius Petrus van Hecke (van Ter Neuzen), 25 j., jm. en Maria Le- onie erbeke, 22 j., jd. Johannes Schoonakker (van s-Gravenhage) 32 j jm. en Sara Paulina Proveost, 20 j-i jd. Andries IJzebaart, 26 j.,jm. en Levina Catha rina van den Berge, 25 j., jd. Jannes Arij Cappon, 25 j-i Jm- en Debora Crina Verstraten, 24 j., jd. Geboorten. 6 Aug. Adriaan Jacobus, z. van Bastiaau Koekoek en Tanneke Cové. Janneke Cornelia, d. van Cornelia Joos van Liere en Jacoba Loof. 7 Aug. Nico- laas, z. van Adriaan de Regt en Sara Bolleman. 8 Aug. Janneke Maria, d. van Marinus Haak en Jacomina Dieleman. 10 Aug. Maria, d. van Willem Dielemau en Emerentia Martens. 12 Aug. Irma d. van Levinus Bree- poel en Maria Coleta fleswegh. Overlijden. 1 Aug. Maria Tanneke Dieleman, 4 m., d. van Levinus en Alida Penne. 11 Aug. Rokus Koster, 68 j., weduwn. van Anthonia Meeuwsen. HOEK. Huwelijks-aangiften. 3 Aug. Pieter van Es, 28 j., jm. en Janneke Catharita de Pooter, 28 j., jd. Huwelijks voltrekkingen. 6 Juli. Cornelis de Koeijer, 23 j jm- en Janna Jacoba Machielsen, 23 j jd. 3 Aug. Daniël van Cadsand, 31 j„ weduwn en Geer- truida Maria Tollenaar, 25 j jd. Geboorten. 3 Juli. Anna Jacoba, d. van Cornelia Klaassen. 9 Juli. Adriaan, z. van Jan Jacobus Donze en Catharina Sol. 17 Juli. Pieter, z. van G-dein Meertens en Pieternella Yinke. 25 Juli. Maatje, d. van Jacobus de Ritter en Elizabeth Buijze. 3 Aug, Cornelis Pieter, z. van Pieter Michielsen en Lffna van Kerkfort. 14 Aug. Abraham, z. van Cornelis Johan nes de Zwart en Tanneke Verstraten. Catliarina, d. van Adriaan Dieleman en Tanneke Jacoba Yerbrugge. Laurens, z. van Adriaan Jacob Kiel en Janna Goossen. 15 Aug. Wilhelmina, d. van Marinus de Pooter en Maatje Kervink. Overlijden. 2 Juli. Pieternella Bakker, 72 j., wed. van Pieter Riemens. 9 Aug. Pieter Meertens, 3 w., z. van Gelein en Pieternella Yinke. 11 Aug. Adriaan Donze, 1 m., z. van Jan Jacobus en Catharina Sol. Bij dezen maken de Metselaar- aw®* Patroons het geachte publiek van Ter Neuzen bekend, dat van af Maandag den 21 Augustus 1915 voor een bekwaam Metselaar in rekening zal worden gebracht wijf en twintig cent per uur werkloon. Ter Neuzen, den 15 Augustus 1916. DE PATROONS. II asch elke 3 uur de open plekken met lieet water (zoo heet als Uw hand verdragen kan) droog ze (link en zorgvuldig af en besmeer ze met den De KEOOSTEHBALSEÜI is een beproefd wrijfmiddel bij rheumatiscbe pijnen, spierverrekkingen, spit ia den rug, jicht, stramheid in de ledematen. De KLOOSTERBALSEM aanbevolen bij aambeien, winterhanden en -voeten of gebarsten handen, is een Prijs per pot van 20 gram 40 cents, van 50 gram f 0.80 van 100 gram f 1,25, van 250 gram f 2,50. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L.I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar. Te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVER- BEEKE—Leünis Axel, H. J. VAN DIXHOORN en Le B. A. ROLFF Lz; Hulst, F. L. VER WILG HEN—v. d. Hooft; te Zaamslag, D. RIEMENS-Janssen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3