Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. j)e splijtzwam. Van het Westelijk oorlogstuoneel. No. 2701. Zaterdag 19 Augustus 1916. 27e Jaargang. REGEERItfGSEIEREN aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 7B cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen b\j alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Teief. Intere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. De PRIJS der is deze week 13V2 cent per 2 stuks. De Burgemeester van Ter Neuzen. van 20 Augustus 1910 tot nadere aankon diging. Ter Neuzen, den 14 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Het katholieke Centrum uit een jammer klacht. Het blad, dat naast de andere katholieke bladen, bij uitstek zijn best gedaan heeft en nog steeds doet, om de splijtzwam te zaaien onder ons volk, het blad dat als 't ware in vreugde zwelgt, als 't berichten kan, dat de katholieken hier of daar weer een vereeniging hebben opgericht, waarin alléén de volgelingen der alléén-zalig-makende kerk als lid worden toegelaten, vindt het verschrikkelijk, dat er in ons land z g. Protestantsche adresboeken bestaan. Nog verschrikkelijker vindt dit blad het, dat er het volgend jaar een algemeen Neder- landsch Protestantsch beroepsadresboek zal worden uitgegeven, waarin men de adressen van de bandeldrijvende Protestanten zal kunnen vinden. Op zichzelf keuren ook wij deze wijze van scheiding-maken af. Op zichzelf komen ook wij ertegen op, dat er onderscheid gemaakt wordt tusschen Nederlander en Nederlander, alléén omdat de een tot deze godsdienstige richting behoort, de ander per ongeluk door geboorte en opvoeding bij een ander kerkge nootschap is ingeschreven. Doch bladen als het Centrum, de Maasbode e.a. missen te eenenmale het recht, zich over dit scheidingmaken te beklagen. WantZij zijn het die het kwaad hebben doen invreten, steeds dieper, steeds ernstiger. 01 willen de katholieke bladen ons soms komen vertellen, dat zij hebben meegewerkt om ons volk één volk te doen zijn De geschiedenis der laatste jaren is daar, om te bewijzen, dat het de katholieken zijn, die altijd en overal de splijtzwam hebben gezaaid, die vereenigingen en clubjes hebben gevormd, waarin voor andersdenkenden geen plaats is, of, waarin, als zij dan nog zoo goedgunstig waren, voor den vorm ook niet- katholieken toe te laten, die niet-katholieken niets in te brengen hebben dan leege brieljes, of in 't geheel geen briefjes Heeft men niet schier overal in ons land katholieke Boerenbonden, katholieke handels verenigingen, katholieke veilingen, katholieke geitenfokkersvereenigingen, enz. enz. en be staat er niet te Amsterdam een soort katho lieke Burgerlijke Stand, waarvan leider is een zekere heer De Wolff? En is er in den N.V.B. dit jaar niet een massa stof opgejaagd, doordat de katholieken ook in de sportwereld hun verderfelijk stelsel van scheiding-maken hebben ingevoerd In de Haagsche bladen was nog niet lang geleden een advertentie te lezen, waarin voor een R.K. dansclub nog eenige dames en heeren gevraagd werden, Overbekend mag het heeten, dat er in ons land zaken zijn, die uitsluitend katholiek personeel in dienst nemen en waarvan de patroon buigt als een knipmes als een niet- katholiek er koopt Yan algemeene bekendheid is het vervolgens, dat er plaatsen in ons land zijn, in welke er voor een niet-katholiek gezin geen woningen beschikbaar zijn en waar de burger, die de »verregaande brutaliteit« heeft, voor zijn overtuiging als niet-katholiek uit te komen, zelfs gemolesteerd wordt, zooals nog niet zuo heel lang geleden, in de vorige verkiezings periode. in een plaats in 't zuiden van ons land gebeurd is. Zoo woekert de splijtzwam voortzoo wordt meer en meer het eene deel van ons volk vervreemd van 't andere. En dan heeft het Centrum, een der bladen welke den treurigen moed hebben den geest van het separatisme aan te kweeken, den even treurigen moed zich te beklagen, als er van niet-katholieke zijde gestreden wordt met wa penen, welke de katholieken zelf het eerst hebben opgevat. Langzamerhand echter beginnen ook anti revolutionaire organen het misselijk gedoe der katholieke drijvers beu te worden. Het a. r. blad »De Zeeuw* ten minste schrijft, als het te velde trekt tegen het drijven der katholieken op sportgebied »Wij hebben 't reeds vroeger en meer malen betreurd, dat de roomschen niet even kiesch op den Zondag zijn als wij. Maar wanneer er een liberale voetbalclub mocht opstaan, die principieel tegen »wer- ken« op den dag des Heeren gekant is en daarbij vloekers en vieze-moppen-tappers strengelijk weert, laten dan alle christelijk- protestantsche voetballers zich aansluiten.* Zoo gaat het kwaad zich wreken. Nog eens, wij als vrijzinnigen keuren het af, betreuren het, dat de geest van het sepa ratisme steeds voortwoekert en kanten ons er tegen, van welke zijde ook het verderfelijk kwaad komt. Doch als wij het Centrum hooren klagen, kunnen wij niet anders dan glimlachend de schouders ophalen En zeggen Wie kaatst. DE OORLOG. De algemeene toestand. De kalmte in de laatste dagen aan het Fransche front aan de Somme, was gelijk aan de stilte, die den storm voorafgaat. En Woens dagnamiddag begon de storm te woeden na een krachtige artillerie-voorbereiding gingen de Franschen en Engelschen tot den aanval over op de Duitsche loopgravenlinie, die na tuurlijk vooraf door het geschutvuur totaal in elkaar waren geschoten. En die geheele loop gravenlinie, ten noorden en ten zuiden van Maurepas werd bezet door de Franschen en Engelschen. Ten n. van Maurepas gingen zij over een front van 1500 Meter breedte vooruit en bereikten op enkele plaatsen den weg Guil- lemont-Maurepas, die op ougeveer 800 Meter van de jongst bezette stelling liep ten zuiden van Maurepas werden over een front van 2 kilometer de Duitsche stellingen, ter diepte van 300 tot 500 Meter, oostelijk van den weg Maurepas naar Clery-sur-Somme, door de Fran schen bezet. Ook ten zuiden van de Somme werd een krachtig versterkte loopgraafstelling genomen, over een lengte van ongeveer 1200 Meter, tot ten Z van Belloy-en-Santerre. Opnieuw is dus de Duitsche linie over eenige kilometers lengte een paar honderd meter achteruit gebracht. Op de rest van het front, ook bij Verdun, schijnt niets bijzonders te zijn voorgevallen. Aan het oostelijke front wordt de strijd krachtig voortgezet aan de Zlota-Lipa, ten W. en N. W. van Monasterzyska, waar de Russen trachten de rivier ovei te trekken. Op enkele plaatsen, zoo meldt het Russische be richt, bezetten onze troepen den westelijken oever. Doch de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen doen tegenaanvallen, en belemmeren den opmarsch en in het Oostenrijksche be richt wordt gezegd, dat ten W. van Monaster zyska de O. H. troepen krachtige Russische aanvallen afsloegen. Waar de Russen tot in de loopgraven de Oostenrijkers doordrongen werden zij er door een tegenaanval weder uit geworpen. Dit is wel het voornaamste gevecht, op het oostelijke front geleverd. Aan de Tsjarna Bystrzyca, ten n. van de Karpathen, worden de pogingen om door te dringen, eveneens voortgezetdaar trekt de Oostenrijksche troepenmacht, onder druk van de Russen, in westelijke richting terug. En aan den Jablonitza-pas en den Tartaren-pas wordt gevochten bij Worochta en Ardsjelioes. Het zijn vooral deze gevechten, ten doel heb bende om in de Hongaarsche laagvlakte door te dringen, die de aandacht trekken in Roe menië, en waarvan het resultaat van groot belang wezen kan voor de houding die de Roemeensche regeering zal aannemen. Vooral wanneer aan het Servisch-Bulgaarsche front de aanvallen der troepen van Sarrail wat krachtiger worden ondernomen en voortgezet. Wil Roemenië gaan meedoen, dan moet het dit snel doen want over een paar maanden is de winter in den Balkan ingetreden en belet het weder zoowel den strijd in de Karpathen als in het Zevenburgsche randgebergte en in den Balkan. Officieele communique's. PARIJS, 17 Aug. (Havas) Communiqué van 's namiddags. Aan het Sommefront be proefden de Duitschers geen enkele tegenbe weging in den loop van den nacht. Onze troepen organiseeren de veroverde stellingen. De artilleriestrijd duurt voort, vooral is hij hevig in de streek van Maurepas en den sec tor Belloy en Santerre. Aan het overige front was de nacht kalm. BERLIJN, 17 Aug. (W. B.) Officieel. De artilleriebeschieting was w. van Wytschaete, aan en ten z. van het La Bassée kanaal, nu en dan zeer hevig. Nadat reeds in den ochtend een krachtige Engelsche aanval op de lijn Ovillers—Poziè- res en ten w. van het Foureaux-bosch was afgeslagen gingen des avonds, na krachtige artillerievoorbereiding en met sterke strijd macht de Engelschen tusschen Pozières en het Foureaux-bosch, de Franschen tusschen Guillemont en de Somme tot den stormaanval over. De stormaanval mislukte, evenals de her haaldelijk, door de Franschen tot vijf maal beproefde nacbt-aanvallen. Na een hardnekkigen strijd zijn de, ten w. van het Foureaux bosch en ten z. van Mau repas in onze stelling binnengedrongen vij andelijke afdeelingen weder daaruit geworpen. De vijandelijke verliezen zijn groot. Ten z. van de Somme werd gestreden in de streek van Belloy-on-Santerre. De Fran schen konden hier over 500 meter in onze voorste loopgraaf voet vatten. Ten o. daarvan en bij Estrées werd de vijand afgeslagen. Aan beide zijden van de Maas nam de ar tillerieactie herhaaldelijk toe. Een poging tot een vijandelijken aanval in het Chapïtre-bosch werd door spervuur vernietigd. Op talrijke plaatsen aan het front misluk ten Fransche patrouille-ondernemingen. LONDEN, 17 Aug. (Reuter.) Officieel. Na gevechten in den afgeloopen nacht verlegden wij onze linie naar voren, zoowel ten westen als ten zuidwesten van Guillemonte. Ten wes ten van le Forest veroverden wjj 200 yards vjjandelijke loopgraven. Een vliegeraanval opMeirelbeke Den 3en Augustus deden Engelsche vliegers een aanval op Gent, waarbij zij bommen wier pen op de voorstad Meirelbeke en zestien in woners, onder wie negen vrouwen en kinderen doodden of zwaar verwonden. De »Strassbur- ger Post" bevat van deze aanval de volgende beschrijving Het was een drukkend heete Augustusmid dag. In de kleine straten van de Gentsche voorstad Meirelbeke, beroemd om zijn bloem- kweekerijen, vooral door haar azalea's, arau- caria's en laurieren, heerscht diepe vrede. Plotseling het geroep de Engelschen komen Er is haast gejuich in die stemmen. De hoop spreekt er uit, maar bet blijken Engelsche vliegers. Het zijn er een dozijn, die hoog vliegen. Reeds vallen de bommen. Een ge loop en gejammer. Een soldaat roept: In de keldersEen jong meisje roept lachende terug We hebben er geen Aan de wacht treden de manschappen aan. Het bevel klinkt: Laden met vliegerpatro nen In twee gelederen aantredenEen pas tusschenruimteVuur op de vliegers! Vizier 700! Saldo's op saldo's kraken. Daartusschen bom na bom. De vliegers stij gen hooger. Op een weg liggen reeds vrouwen en kin deren te bloeden. Naast de villa van esn Hollander, een grooten kweeker, wordt in een huis een dood kind gedragen. De vrouw des huizes heeft een granaatscherf door de borst gekregen, door en door Bijna veertig huizen, eenvoudige arbeiders huizen, zijn min of meer beschadigd. Enkele daken zijn weggeslagen. De Duitsche officie ren van gezondheid helpen de gewonden. »Daar kunnen jullie de Engelschen voordan ken De Belgen halen de schouders op. Na een kwartier is het afgeloopen. Er is geen militaire schade aangericht, maar wel groote vernieling op de kweekerijen. Ver moedelijk hebben de vliegers de kassen voor kazernes aangezien. De bommen hadden een vreeselijke uitwer king. De huizen zien er uit alsof ze de ma zelen hebben gehad. Duizenden granaatscher ven hebben gaten in de muren geslagen. Huldebetoon aan een Duitsch krijgsgevangene. Er heeft zich in Frankrijk het zeker merk waardige vooral voorgedaan, dat een Duitsch krijgsgevangene bij dagorder vermeld wordt. Een krijgsgevangen, Fritz Vogt uit Mann heim, had het zoontje van een landbouwer, bij wien hij met eenige kameraden werkte, met levensgevaar uit het water gered. Het knaapje had water voor de gevangenen willen halen was in de rivier, die langs de boerderjj vloeit, gevallen. Vogt sprong hem na en bracht hem levend op het droge. Deze dappere daad heeft de chef van den generalen staf te Nantes bij dagorder aan de troepen bekend gemaakt. Hiervan werd op verzoek van een gevangen Duitschen stafofficier door bemiddeling der regeering van de Ver- eenigde Staten aan de Duitsche regeering ken nis gegeven. Eerst de trek- thans de fokpaarden. VAN DE GRENS, 15 Aug. (Telegraaf). Het is niet voldoende, dat België gebukt gaat onder de verwoesting van zijne monumenten, requisites en boeten, nu zullen de Duitschers zich ook nog meester gaan maken van de zoo beroemde fokdieren, de gerenommeerde stam boekmerries. De vorige week werden de fokkers door de Duitsche overheid verplicht hunne lokmerries- te Merxem ter markt te brengen. Zooa'ls der TER MIZEMX VOLKSBLAD. SgBggjjg** De Burgemeester van TER NEUZEN brengt :HF83^" ter kennis van logement-, koffie- en bier huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1