Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aankoop Tarwe, Gerst en Haver. MILITIE. Wel matigheid, geen geheelonthouding. Onderzoek betredende voorgeoefendheid. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2700. Woensdag 16 Augustus 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. In tere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. In verband met de van de regeering ge kregen opdracht tot aankoop van den geheelen Tarwe-, Gerst- en Haveroogst 1916, noodigt de Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, alle in die gemeente wonende ver bouwers van een of meer der genoemde graan soorten, voor zoover zij daartoe nog niet per soonlijk zijn bezocht, uit, om daarvan a. s. Woensdagvoormiddag tusschen 10 en 1 uur aangifte te doen ter Gemeente-Secre tarie. Elders verbouwd giaan moet worden opge geven in de woonplaats van den verbouwer. Ter Neuzen, den 14 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Haagsche Post maakt in een artikel »Alcobol en Samenleving« melding van een onderzoek door den heer John Koren namens de regeering der Vereenigde Staten ingesteld naar het drankprobleem. De onderzoeker heeft een massa belangwekkende feiten verzameld en deze verwerkt in een interessant boek. Zijn oordeel over de z. g. »drooggeIegde< Staten van Amerika luidt niet gunstig. Tal van geheime distilleerderijen en clan destiene kroegen zijn in het leven geroepen, de eernied voor de wetten is ondermijnd. r Ook in Rusland zijn treurige ervaringen met het vodkaverbod opgedaan. Dat de geest door matig alcoholverbruik wordt afgestompt, betwist de schrijver. Men moet zich wachten (blijkens zijn om vangrijk en ernstig onderzoek) voor genera lisaties bij het leggen van verband tusschen alcohol en armoede, alcohol en ziekte. Koren beweert, dat alcoholverbruikers in elk geval tegen geheelonthouders zijn opge wassen. Drankverbruikende volkeren zijn de meest vooruitstrevende. »Geschiedenis noch hedendaagsche onder vinding toonen aan dat volkeren door drank- verbruik ten onder gaan integendeel de drinkende volkeren hebben oneindig meer volbracht dan de niet drinkende, zooals de Mahomedanen of Hindoes. Het gebeele betoog van den heer Koren is één pleidooi voor matigheidmaar tegen fanatieke »afschaffing«. Het boek van den heer Koren is de lezing overwaard. Bij de geheelonthouders zal men onder hunne talrijke schrifturen geen werk vinden, zoo grondig bewerkt en op zoo enorm teiten-materiaal steunend als dit geschrift van den AmerikaaDschen onderzoeker. DE OORLOG. De algemeene toestand. In het westen gingen de Fransch-Engelsche troepen, tusschen Thiepval en de Som me, en de Franschen ten zuiden van de Somme, bij Biaches, tot een hevigen aanval over op de Duitsche stellingen. De aanval begon in den sector OvillersPozières, door de Engelschen, en zette zich voort over het geheele Somme- fronthet Engelsche bericht meldt, dat daarin de Engelschen terrein wonnen bij Pozières en bij Bazentin-le-Petit, in de richting van Mar- tinpuich. Het Duitsche legerbericht zegt, dat de aanval tusschen Thiepval en Guillemont doodgeloopen is. Meer naar het zuiden rukten de Franschen tot den aanval vooruitvolgens hunne berich ten vermeesterden de Franschen alle loopgraven van de Duitsche steliing ten o. van Hardecourt tot aam de Somme, over een front van 6'/a kilometer en een diepte van 600 tot 1000 meter. Het dorp Maurepas werd gedeeltelijk door de Franschen bezet, die zich verschansten in de kerk en op het kerkhof, en gingen vooruit tusschen Maurepas en Clery. Duitsche tegen aanvallen werden door de Franschen afgeslagen. Het Duitsche bericht zegt slechts, dat de strijd hevig is en bij Maurepas en Hem nog voort duurt. Waaruit men mag afleiden, dat daar dus, op de in het Fransche bericht aangegeven plaatsen, de Franschen vooruitgedrongen in de Duitsche linie en dat de pogingen om ze er weer uit te drijven nog niet zijn gelukt. Hier is dus opnieuw voor de Franschen een belangrijk sucees te boeken. Ten zuiden van de Somme, bij Biaches, schijnt de Fransche aanval niet doorgezet te zijn. Zoo wordt aan het Somme-front de strijd onvermoeid voortgezet, doch al brokkelt de Duitsche linie er telkens weer wat af, de door braak, die noodig is, om de Fransch-Engel sche troepen de gelegenheid te geven in het open veld, niet in den loopgraven-oorlog tegen de Duitsche legers op te treden, is nog steeds niet gelukt. Evenmin als die bij Verdun. In de laatste dagen was de infanterie-stryd er minder hevig, maar de artillerie-beschieting nam in hevigheid toe, aan beide oevers van de Maas. Maar Zaterdag gingen de Franschen weder tot den aanval over bij Thiaumont, en Zondag de Duitsehers bij Avocourt, doch beide aanvallen werden afgeslagen. Op het oostelijk gevechtsterrein hebben de Russen door hunne geslaagde aanvallen einde lijk de Oostenrijksche legers die nog steeds in hunne stellingen tusschen de Sereth en de Strypa stonden, genoodzaakt die te ontruimen. Ten zuiden waren de Russen vooruitgerukt tot in de lijn DelatynStanislauTysmenica Nizniov en vandaar over de Zlota Lypa, in de streek waar deze in den Dnjestr valt. Ten noorden werd bij Zaljotsje aan de Sereth met overmacht tegen de Oostenrijksche legers op gerukt. Het Oostenrijksche legerbericht meldt nog, dat die aanvallen door von Böhm-Er- molli werden afgeslagen. Doch het Russische meldt, dat desondanks de stellingen, die tus schen Sereth en Strypa bezet waren, moesten worden verlaten en dat de Oostenrijksche troe pen, door de Russen achtervolgd, over de Strypa op de Zlota Lypa terugtrekken. Doch ook daar zullen zij geen stand kunnen houden, wijl in het zuiden de Russische legers reeds over de rivier zijn getrokken, of ten minste overgangspogingen wagen. Dat de Oosten rijkers dit trachten te beletten blijkt uit hun mededeeling, dat ten w. van Monasterzyska nog wordt gestreden. In elk geval is dit gedeelte van het oostelijk front thans volko men geschokt, en daardoor neemt de bedrei ging van Lemberg toe. Het is mogelijk, dat er juistheid is in het Oostenrijksche bericht, dat dit succes door de Russen gekocht is met het opgeven van de plannen om de Karpathen over te trekken en in Hongarije te vallen. Wellicht dat men lievtr de Russen in Galicië, dan in Hongarije ziet, wellicht, dat men liever don weg naar Lemberg opgeeft, dan dien naar Boedapest, Het is zeker, dat in Hongarije een nieuw leger is samengesteld, onder von Kövess, die uit Servië gekomen is, met Duit sche, Oostenrijksche en Hongaarsche troepen, die de Karpathen-passen verdedigden, en de Russen dwongen in noordelijke richting te trekken. Vandaar de opmarsch der Russen over Tatarow naar Delatyn. De daar aanwezige Oostenryksche troepen weken uit, in verband met die welke Stanis lau en Tysmenica ontruimden, en trokken terug achter de Tsjarna Bystrzyca, wellicht zelfs nog verder westelijk, achter de Zlota Bystrzyca. En daardoor slaagden de Russen er in tot in de lijn NadwornaStanislau TysmenicaNizDiov door te dringen, en daar nog meer in westelijke richting vooruit te gaan. Maar het gevolg is, dat de troepen van v. Böhm-Ermolli hun stellingen tusschen Strypa en Sereth in den rug bedreigd ziende, genopd- zaakt waren deze te verlaten en in westelijke richting terug te trekken. Tot hoever is uit de tot nog toe ontvangen berichten niet duidelijk. Ten zuiden van de Pripjet heeft Broessilof in zoover echter zijn doel bereikt, dat hij de Oostenrijksch-Hongaarsche stellingen aan het wankelen heeft gebracht en de strijd over een groot gedeelte van het front op Galicisch gebied overbracht. Bij Kowel en aan den Stochod is het den Russen, ondanks hunne hevige aanvallen, en herhaalde krachtige po gingen, nog niet gelukt de Oostenrijksch- Duitsche troepen te verdrijven, en in het noorden staat de lijn van Hindenburg's leger nog even vast aan de Dwina als te voren. Officieele communique's. PARIJS, 14 Aug. (Havas.) Officieel bericht van vanmiddag Ten Noorden van de Somme vrij hevig ge schutvuur in de streek van Maurepas. Op de andere vakken is ds nacht rustig voorbij gegaan. Ten Zuiden van de Somme hebben wij onze stellingen ten Z.W. van Estrées belangrijk uitgebreid, door de verovering van verschei dene loopgraafgedeelten links van den spoor weg Fay-Denycourt. Wij hebben gevangenen gemaakt. Tusschen Oise en Aisne geschutstrjjd in het vak van den molen Sous-tout-vent. Op den linkeroever van de Maas zjjn eenige schermutselingen met handgranaten in de nabijheid van de schans van Avocourt geleverd. Een aanvalspoging der Duitsehers tegen onze loopgraven ten Oosten van heuvel 304 is door ons machine-geweervuur verijdeld. Op den rechteroever der rivier hebben onze bomwerpers met gemak twee vijandelijke aan vallen afgeslagen een daarvan werd in het dorp Fleury, de andere tegen onze stellingen ten Z.O. daarvan ondernomen. Tusschenpoozend geschutvuur op het overige front. PARIJS, 14 Aug. (Reuter.) Avondcommu niqué Slecht weer heeft de krijgsverrichtingen op het grootste deel van {het front belemmerd. Scherpe geschutgevechten ten zuiden van de Somme en ten oosten van de Maaselders tusschenpoozend geschutvuur. Duitsche vliegtuigen hebben gisteravond brand- en andere bommen op Reims geworpen. Tegelijkertijd hebben de Duitsche batterijen verschillende wijken van de stad beschoten. Het burgerlijk ziekenhuis, dat grenst aan de St. Rémy-kerk, en de polikliniek zijn vernield. Zes burgers zjjn gedood. LONDEN, 14 Aug. (Reuter.) Officieel Ten westen van Pozières heeft de vijand tij delijk voet gekregen in een deel derschanseD, gisteren door ons genomen. Ten Zuiden van Yperen hebben wij met goed gevolg een verrassenden aanval gedaan. LONDEN, 14 Aug. (Reuter.) Officieel be richt van vanavond Op de geheele Engel sche linie is de toestand onveranderd gebleven. LONDEN, 14 Aug. (Part.) Aan de Daily Telegraph uit Parijs: De Franschen houden nu 3 5 deel van Maurepas bezet. Zij winnen geleidelijk veld tegen den St. Quentin, den sleutel van Péronne, ofschoon het nog eenigen tyd zal duren voor zij die hoogte, waar de vijand zeer machtig geschut heeft staan, be reiken. LONDEN, 14 Aug. (Part.) Gibbs seint Zondag van het front aan Daily Telegraph en Daily ChronicleUit de terreinwinst van gisteravond, toen de Australiërs een belang rijke hoog gelegen linie namen, blijkt dat de verdedigingswerken van den vijand lang niet zoo sterk meer zijn, als die, welke wij bij onze eerste aanvallen hebben genomen. Ondanks al zijn vlijtig graven is hg niet in staat ge weest een stelsel van schansen en schuilholen te maken, dat ons granaatvuur kan weerstaan. Zoodra hij een loopgraaf klaar heeft, schiet ons geschut ze plat. Zijn eenig verweer be staat in het beantwoorden van ons vuur, maar dat kan de Duitsche infanterie sreen dekkine geven. Onze gevangenen behooren thans tot batal jons, die inderhaast van andere deelen der linie zijn weggehaald, om de bressen in de vijan delijke gelederen te stoppen en slachtoffers te worden van de algeheele ontreddering der divisies en staven, die het zwaarst van onze herhaalde aanvallen hebben geleden. Ongetwijfeld is echter de generale staf van het Duitsche hoofdkwartier even koelbloedig en vastberaden als ooit, want hij bestaat uit geoefende krijgskundigen. Daarom is de hoop op een plotseling in elkaar vallen van de Duit sche oorlogsmachine ijdel. Even ongerijmd is de gevolgtrekking dat uit plaatselijke zwak heden een algemeene wanorde zou blijken. Ik zeg dit, omdat het Engelsche volk niet moet rekenen op voortdurende overwinningen of gelooven dat de jongste geveqhten den vij and uit het veld zullen slaan en den oorlog spoedig tot een einde brengen. Niettemin zijn er vele teekeneu dat de vij and den zwaren druk op de defensieve kracht van zijn soldaten begint te gevoelen, een drukr die zelfs hun tucht en moed niet drageljjl* kan maken. TER miZEMl VOLKSBLAD. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat op Dinsdag 10 October a.s. zal aanvangen het on derzoek tot het verwerven van het bewijs betreffende het voldoen aan de elschen van voorgeoefendheid, be doeld in art. 70 der Militiewet. Het bezit van dat be wijs geeft in geen geval van toewijzing aan de Infan terie, de Vesting-Artillerie of de Genietroepen aan spraak cp een twee maanden korteren eerste-oefenings- tijdvoorts geeft het bewijs aanspraak op inlijving bjj het korps en in het garnizoen ter keuze van den dienstplichtige voor zoover hjj voor zoodanige inlijving geschikt is en deze |met de belangen van den dienst is overeen te brengen. Bedoelde eischen zjjn vastgesteld bjj Koninklijk be sluit van 17 Juni 1912 Staatsblad no. 188). Inlichtin gen omtrent deze eischen zjjn te verkrjjgen ter secretarie dezer gemeente. Het onderzoek zal, zoo noodig, op twee of meer dagen volgende op genoemde datum, worden voort gezet. Het wordt gehouden in de volgende gemeenten AMSTERDAM, DEN HELDER. 's-GRAVENHAGE, GORINCHEM, BERGEN OP ZOOM, VENLO, ARNHEM, KAMPEN, LEEUWARDEN, ASSEN, en UTRECHT. Aan het onderzoek kunnen deelnemen de militie- plichtigen, die bestemd zjjn om voor de lichting van het volgend jaar bij de militie te worden ingelijfd. De militieplichtigen, die aan het onderzoek wenechen deel te nemen, moeten zich vóór 1 September a, s. aan- melden bjj den Burgemeester der gemeente, waar zjj voor de militie zjjn ingeschreven. Zij moeten bjj de aanmelding opgeven in welke gemeente zjj aan het onderzoek weuschen deel te nemen. Zjj die niet verblijf houden in de gemeente waar zjj aan het ondeizoek wenschen deel te nemen, mooten bovendien te kennen geven, of zjj gedurende het onderzoek voor Rijksrekening legering en voeding wenschen te genieten. Aan de militieplichtigen, die zich voor het onder zoek aanmelden, wordt, voor zooveel zjj ter inljjving bestemd zjjn, later bericht gezonden van de laats (localiteit), waar en van het tijdstip, waarop zjj zich voor deelneming aan het onderzoek moeten vervoegen. Ter Neuzen, 14 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1