Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Schoolgeld Sen adres. Rust in Vrcê. Sen Voortwoedend Ifwaad. Vwhoogitiji der posttarictfca. GEMEENTERAAD. No. 2699. Zaterdag 12 Augustus 1916. 27e Jaargang. REGEERINGSEIEREÏT ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij rooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE te Ter Neuzen. De PRIJS der is deze week 612 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. 2 van het schoolgeld voor het middelbaar onderwijs in deze gemeente, over het tijdvak van 1 Mei—31 Augustus 1916, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 7 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Bugemeester. L. WABEKE, Secretaris. We vernemen langs een omweg (n. 1. door het jaarboekje van den Volksbond tegen drank misbruik) dat door den burgemeester van Ter Neuzen gunstig is beschikt op een adres der afdeeling alhier, om het dansen in de herbergen te doen eindigen en de herbergen te sluiten om 11 uur des avonds in plaats van om 12 uur. Dit geldt voor de feest- en marktdagen. Waarschijnlijk doelt dit laatste op de jaar markt. We kunnen met den besten wil ter wereld het nuttig effect van dergelijke beschikking niet inzien. Als er werkelijke feestdagen zijn, waarom dan de gebruikelijke gelegenheden voor ont spanning niet tot 12 uur opengelaten Het is dan toch voor de burgerij een bij zondere dag, waarbij men eens uit zijn ge wonen doen is. Zoo'n extra—uurtje doet het bijzondere te meer uitkomen. Met al dat beperken en belemmeren geraakt men steeds meer uit de goede richting. We zijn hier toch niet op Kampersche hoek In eene plaats van bijna 10000 zielen moet men niet zoo overdreven optreden. Men schijnt zich in onze plaats aan klein gedoe maar niet te kannen ontworstelen. Ileeft het open zijn van een;ge gelegenheid tot 12 uur ooit tot misstanden aanleiding gegeven Immers neen We vertrouwen, dat de eerste burger onzer gemeente bij voorkomende gevallen zijne be schikking nog eens wil herzien. Waarschijnlijk is de welwillendheid van onzen burgervader oorzaak geweest, dat hij op het verzoek der afdeeling is ingegaan. Ook hierbij is weder geene rekening ge houden met de eischen van het werkelijke leven en de behoeften onzer plaats. Wat wij betreuren. Dat er u:t Zaamslags raad eens iets goeds te melden valt, is inderdaad eene zeldzaamheid. Daarom mogen wij niet nalaten er met in genomenheid op te wijzen. Men weet het dat op Zaamslag reeds eenige jaren eene verordening bestond, die deze plaats in de omgeving groote ruchtbaarheid bezorgde en die ondanks alle pogingen toch maar ge- bahdhaafd bleef. Wij bedoelen de politieverordening, waarin bepaald was, dat de herbergen onder kerktijd moesten gesloten zijn. Het was eene verordening tot beperking of uitroeiing van het vreemdelingenverkeer, dat men op andere plaatsen juist tracht te bevorderen. Wij hebben meer dan eens die verordening krachtig bestreden, niet alleen, omdat ze nadeel berokkende aan verschillende neringdoenden, maar vooral omdat ze een ongemotiveerde inbreuk op de persoonlijke vrijheid maakte. leder, die niet op het kerkelijk partystand punt stond van den burgervader c. s. werd toch maar gedrongen zijne persoonlijke vrijheid eraan te geven zonder dat het gemeentebelang dit in eenigerlei opzicht eischte, Vroeger mochten wij er tevens op wijzen in ons orgaan, dat bij de opening der tram lijn de eischen van het practische leven zich zouden doen gelden. En inderdaad heeft de uitkomst ons in het gelijk gesteld. Wat de dringendste vertoogen niet konden, dat bracht het moderne vervoermid del, de tram. Door het dagelijksch bestuur van Zaamslag werd in de vergadering van 8 Augustus 191G het voorstel gedaan de desbetreffende artikelen uit de verordening te doen vervallen en slechts als voorheen, te bepalen, dat de herbergen gesloten zijn van 's avonds 10 tot 's morgeus 5 uur. Wat ons aangenaam aandeed, was de wijze, waarop de voorzitter zelf de intrekking ver dedigde. Zeker, hij beriep zich op de tram en op de rijkswetgever, die nog geen maatregelen trof, om alle diensten op Zondag stil te leg gen, maar hij verkondigde toch ook ideëen, die van een breeder inzicht blijk gaven. Hij zeide, volgens het verslag in de Tern. Crt,, „dat het toch niet aangaat, om in alle opzichten slechts één groep geheel ter wille te zijn". En later„Het gaat toch ook niet aan, om, als men de macht heeft, deze maar te gebruiken om alles wat anders denkt er maar onder te houden. Er is ook een deel van de burgerij, dat er anders over denkt." Wij wreven onze oogen eens uit toen we deze zinsneden lazen, zinsneden aan de lippen ontvloeid van H. M.'s vertegenwoordiger, den zelfden Edelachtbare, die vroeger de verorde ning door dik en dun verdedigde. Een oogenblik dachten we een liberaal te hooren, maar het was wel degelijk Zaamslag's burgemeester en het was geen kortswijl, maar ernst, heilige ernst. Wij hebben zoo vaak betoogd, dat de steile anti-rev. niet tot regeeren geschikt is, omdat hij zich niet kan aanpassen aan het maat schappelijk leven. De heer J. de Feijter heeft dit onder den drang der omstandigheden tijdens zijn burge meesterschap geleerd. Het heelt wel is waar lang geduurd, maar het is er van gekomen. Ook eene late bekeering juichen wij van harte toe. Wij wenschen Zaamslag burgerij geluk met de intrekking der middeleeuwsche verordening en spreken de hoop uit, dat de burgemeester van dit welvarende dorp er naar streeft immer de gemeentezaken met ruimen blik te behan delen tot rust van hemzelven en tot heil zijner gemeente. Met 8 tegen 2 stemmen vielen de ongeluk kige artikelen uit deze politieverordening. Slechts 2 paladijnen verhieven zich tot be scherming van het misvormde wicht. De heer Faas hield weer vóór-historische beschouwingen, die zelts anti-rev, dwaas zullen vinden. Hij praatte maar in bet wilde over achter uitgang van zedelijkheid, over eene roeping, die raad heeft. Hem hooreude spreken, krijgt men den in druk, dat dit raadslid er niet tegen op zou zien de menschen kerkwaarts (natuurlijk Daar zijn kerk) te drijven. Hij schijnt maar niet te willen begrijpen, dat er menschen zijn, die anders kunnen en mogen denken dan hij. Liever hooren wij bem eene verhandeling houden over telegraafkabels (we bedoelen die tusschen Margarethapolder en Eendracht). Dan kan men tenminste nog eens lachen, zonder kiesbijn te krijgen. Al zijn gepraat hielp evenwel niets. Hjj moest het roemloos uiteinde van zijn pleeg kind aanschouwen. Diep onder den indruk togen de twee kam pioenen huiswaarts, de een naar den Kamper- schen hoek, nadat hij tot twee maal toe zijne medeiaadsleden gerustgesteld had met de plech tige verklaring, dat hij zich bij de meerderheid zou neerleggen (wat moest hij waarachtig an ders doen Hjj zat toch niet met Ulsterplan nen de andere naar den grooten Huijssens- polder, welks ruimte nog niet altijd iemands blik verruimt. Daar kunnen zij ver van het moderne leven in stille afzondering treuren over veranderde tijden. Zaamslags burgerij evenwel is tevreden, dat deze steen des aanstoots is weggenomen. Moge deze verordering nimmer meer uit hare asch herrijzen en blijve hare korte, maar droevige historie tot strenge waarschuwing in] altijddurende herinnering bij allen, die haar gekend hebben. Ook in het land van Hulst beijvert men zich Brabantsche (d. w z. exclusieve toestanden) in te voeren. R.-K. boerenbond, R.-K. geitenvereenigin- gen, R.-K. voetbalclubs enz. alles onder ker kelijke vlag en met geestelijke adviseurs. Zoo is het in N.-Brabant. Zoo gaat het den weg op in het land van Hulst. In Hulst kwamen een 200 voetballers bijeen om naar den geestelijken adviseur van den Noord-Brabantschen voetbalbond te luisteren. In de neutrale vereenigingen loopt het Mis- hooren gevaar en de omgang met andersden kenden (denk om de coalitie Red.) levert ook gevaar op. loch moesten de jeugdige aanwezigen nog verder lekker gemaakt worden. De Kath. Voetbalbond geeft meer wedstrij den en ook kampioen wedstijden dan de neu trale bond. Ook kunnen Kath. voetballers bij het sollici- teeren naar betrekkingen, indien zij zich on berispelijk gedragen (gedragen die jongetjes zich ook wel eens berispelijk? Red.) gemak kelijk een getuigschrift van goed gedrag van den adviseur van hunne vereeniging krijgen, dat een voordeel is en dat de neutrale vereenigingen onmogeljjk geven kunnen. We zagen uit Zeelandia, waaraan we dit moois ontleenen, dat de bestaande Kath. Voet balclubs te Hengstdijk, Hulst, Koewacht, Nieuw- Namen en Stoppeldijk, zich aansloten bij den Bredaschen bond en dat adspirantsclubs wer den gevormd voor Clinge, Hulst, Nieuw- Namen en St. Jansteen. De geestelijke adviseur behandelde deze on verkwikkelijke zaak „gemoedelijk". Vooral dat afgeven van getuigschriften bij sollicitatie 's bewijst weer op welke wijze men velen zal dwingen in te gaan. Natuurlijk zal men nog R.-K. kaartclubs, knikkerbonden, fietsclubs, duivenvereenigingen enz. moeten hebben. De geestelijke adviseurs zullen druk werk krijgen in allerlei diDgen, die niets met den godsdienst uitstaande hebben. Treurige uitwassen in ons kleine land. En die lui verbeelden zich nog buiten de deur gehouden te worden bij benoemingen, terwijl ze zich zeiven in- en andersdenkenden buitensluiten. Er is nog veel werk te doen om beschaving en ontwikkeling te brengen in het land van Hulst. Ieder onzer doe hiertoe het zijne en denke, als het licht wat traag doorbreekt in dit don kere deel van ons schoon gewest aan de spreuk van Jan Pieters z. Coen Ende desespereert niet. De Tweede Kamer heeft met »bekwamen spoed* in de laatste weken een aantal kleinere wetsontwerpen behandeld, waaronder het ont werp tot wijziging van het Posttarief een zeer belangrijke plaats inneemt. Helaas is dit ontwerp al zeer weinig demo cratisch uitgevallen. De regeering, die in tijden als deze, schier uit alles geld slaat en ook slaan moet, om de enorme uitgaven welke door de abnormale toestanden noodzakelijk zjju gemaakt, te dekken, heeft gemeend het geld te moeten halen uit de post-, telegraaf- en telefoontarieven. Nu willen wij daarlaten, dat wij van meening zijn, dat die tarieven hoog genoeg, zelfs te hoog zijn en dat wij verhooging ervan slechts in de allerlaatste plaats hadden verwacht. Doch, komaan, geld moet er zijn en het is er thans geen tijd voor, dat wij met den eisch zouden kunnen komen Verlaging van de posttarieven. Dat voelen wij zelf zeer goed. Doch waar de regeering dan in de nood zakelijkheid verkeerde, ook uit dit bedrijf geld te slaan, daar zou 't toch zeer zeker eisch ge weest zijn, dat men op 't Binnenhof* op de mocratische, op vrijzinnige wijze te werk ware gegaan. En dit is helaas niet gebeurd. Men heeft 't geld gehaald waar men het niet halen moet, bij den kleinen man. Nu mogen op 'teerste gezicht de verhoo gingen vrij onbelangrijk zijn, 't feit dat zij zijn voorgesteld en aangenomen, bewijst reeds dat men denkt tot een flink bedrag te komen. Van briefkaarten in binnenlandsch verkeer zal voortaan in plaats van 21/, cent 3 cent geheven worden, een verhooging dus van een 1/<t cent. Op zichzelf beschouwd zoo heel erg niet, doch de kleine zakenman, die om der wille van de goedkoopte, liefst zooveel moge lijk zijn zaken per briefkaart afhandelt, zal per jaar een extra belasting hebben op te brengen, welke zeer dikwijls eenige guldens bedragen zal. De briefkaarten in locaal verkeer zullen voortaan belast worden met 2 cent port, d. i. V, cent meer dan tot nog toe. Ook dit halve centje zal tot, voor den kleinen burger, be langrijke bedragen aangroeien. Het briefport is ook verhoogd, vooral voor de lagere gewichten. Tot 20 gram zal enen als voorheen 5 cent te betalen hebben, van 20 tot 100 gram 10 cent. Vroeger konden brieven tot 200 gram voor 10 cent verzonden worden. En du mag 't bekend verondersteld worden, dat alleen de groote zaken brieven verzenden van een hoog gewicht. Die zaken kunnen over 't algemeen de extra-belasting beter betalen dan de kleinen. Waarom het tarief voor de zwaardere stukken dus niet be langrijk verhoogd Het minst practisch zal op den duur blijken te zijn de verhooging van het tarief op de inning der postkwitanties. Want wat zal hier van het gevolg zijn? Handelszaken, welke veel kwitanties ter inning hebben, zullen zich in de groote steden wenden tot bankiers, terwjjl in de kleinere plaatsen en op 't platteland, de; TER MIZEYSCH VOLKSBLAD. De Burgemeester der gemeente TBR NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Vrijdag den 18 Aug. 1916, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 11 Aug. 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1