Oping van een Winkel tl Prachtige STALEN-COLLECTIE. STOM-PIANO-FABRIEK. Musiek-Instrumenten „Ter Neuzensch Volksblad." M. DE JONGE. De Nederlandsche Briefsteller, VAN DALEN, *€ircu(aires en jffaarten ELECTR, BOEK- l HANDELSDRUKKERIJ M?deze zijn wij zoo vrij uwe aandacht te vestigen op onze Inrichting, die voorzien is van een groote letterkeuze en moderne machineriën, waardoor het ons mogelijk is onderstaande Drukwerken in den kortst mogelijker, tijd NET en B I L E IJ K af te leveren een Winkel heeft geopend Zooeven ontvangen Prima Kalfsleverpastei. Corned-Beaf merK 0. V. M. Eerste Kwaliteit Rolpens. J. MARSILJE. S. LAURENS, Kleermaker, Speciaal Adres voor 't drukken van VISITE-K A A It TEN, De dienst NEUZENHOEDEkENSKEltkE bljjll TIJDELIJK geslaakt Wed. JOS. MEERTENS, ,The Viper" en „The Flysac" JACS. DE KOK, Ter Neuzen. ANTOINE MES, MIDDELBURG. JACs. DE KOK, JVL DE JONGE. Men vrage prijsopgaaf, die gaarne wordt verstrekt. MONSTERBOEKEN TER INZAGE. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 22 Juni 1916 tot nadere aankondiging. Lijn L. F. GEERLING. Middelen van Vervoer. Ondergeteekende bericht aan hare geachte Stadgenooten, dat zj) in Borstelwaren, Dweilen, Garen, Band, Huishoudzeep, Aardewerk, Schrijfbehoef ten en andere Huishoudelijke Artikelen. Zij zal elke week doen rondgaan om be stellingen op te nemen en hoopt door een goede en prompte bediening zich de gunst van het publiek waardig te maken. Nicuwediepweg, Ter Neuzen. Eerste kwaliteit gesneden Handel in fijne Vleeschwaren, Noordstraat 40. Lange Kerkstraat 94 Ter Neuzen. Heveeld zich beleefd aan Net werk Billijke prijzen. Overal te ontbieden. de beste Vliegenvangers. TANDARTS, Brouwerijstraat 3 (hoek Havenstraat) TER NEUZEN, is dageljjks te conRulteeren van 9 12 en van 2—4 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Telefoon no. 105. en alle soorten Men vrage Geïllustreerde Prijscouranten TER NEUZEN. „Pianolampen" „Salonlampen". Oud-Hollandsche in de nieuwste modellen. Electr. Drukkerij. Noordstraat 1012. Abhonneerd U op het NOORDSTRAAT 10—12 Telefoonnummer 15 Aandeelen, Adreskaarten, Bestekken, Briefkaarten, Briefpapier, Biljetten, Bonboeken, Bons, Brochures, Circulaires, Convocaties, Correspondentiekaarten, Coupons, Diploma's, Enveloppen, Etlquetten, Facaturen, Formulieren, Inteekenbiljetten, Inwikkelpapieren, Jaar verslagen, Kwitanties, Labels, Memorandums, Menu's, Nota's, Onder- trouwcirculaires, Ondertrouwkaarten, Programma's, Prijscouranten, Reclamekaarten, Reglementen, Rouwbrieven, Rouwkaarten, Reke ningen, Statuten, Strooibiljetten, Tabellen, Tekstboekjes, Verlovings kaarten, Visitekaartjes, Werklijsten, Wissels, enz. enz. Niet van Steendruk te onderscheiden. UREN VAN VERTREK Wettelijke tijd DAGELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,20 7,15 10,— nm. 12,10a) 3,50 6,35b.) Breskens Vlissingen 5,50, 8,20 10,45 nm. 12,40 4,40 7,05. Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 6,30 9,20 nm. 12,10a) 3,43, 6,35b). Ter Neuzen Vlissingen 5,30 7,50c) 10,40 nm. 2,5,05. WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Van I Augustus 1916 tot nadere aankondiging. Walzoorden n. Ilansweert per boot, vm. 6,55, 9,05a, nin. 1,—, 3,45, Ilansweert Vlake per tram, 7,25, 9,35, 1,30, 4,15, Vlake Ilansweert per tram, 8,08, 11,256, 2,40c, 5,45, Ilansweert Walzoorden per boot, 8,26a, 11,456, 3,-c, 5,58, Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. e.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. 7,30. 8,30. 8,48. a) Bjj vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breskens ten hoogste wachten tot 12,15, de boot Daar Neuzen ten hoogste ti t 12.30. b) Bjj vertraging van trein 6,29 kan de boot naar Breskens wachten tot 6,40 en die naar Neuzen tot 6,50. c) Deze boot legt NIET te Borsselen aan. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid op zich. INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenscbappeljjk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huwelijk en Over lijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en Voogdjj Borgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiëo iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrjjfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten 9n Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen. Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SERVAAS DE 11BUIN. Prijs f 1.25. Voorhanden bjj 91. DE JONGE. Ter Neuzen. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Ter Neuzen 7.20 11.1.46 Sluiskil 7.29 11.20 1.54 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 1.58 Philippine 7.37 11.40 2 02 Sas van Gent (aank.) 7.45 11.50 2.10 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12.— 2.15 Selzaete (aank.) 8.40 Selzaete (vertr.) 9.40 Gent (kl. statie) 10.25 v. 4.50 4.59 5.03 5.07 5.16 5.25 3.- 6.10 4.— 7.10 5.25 7.55 v. Gent (kl. statie) 8.15 11.— t 6.— Selzaete (aank.) 9.— 12.30 6.45 Selzaete (vertr.) 10.- 1.30 3.45 7.45 Sas van Gent (aank.) 9.25 12.55 3.10 7.10 Sas van Gent (vertr.) 9.35 1.05 3.25 7.15 v. Philippine 9.44 1.14 3.35 7.24 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 3.40 7.28 Sluiskil 9.51 1.21 3.55 7.32 Ter Neuzen (aank.) 10.— 1.30 4.05 7.45 Spoorweg Ter NeuzenStechelen. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. Vertrek der» ISTecL. Spoortreinen (Zomerdienst). n 55 5; c 2 a (S ^5 c n 99 Amsterdamsche tijd. Duitsche tijd. 1» 11 1» Duitsche tijd. Amsterdamsche tijd. Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen 6 40 9 50 1 30 5 17 Sluiskil 7 10 1 40 5 25 Axel 7 26 10 11 1 51 5 34 Kijkuit 7 40 10 19 1 59 5 40 Hulst 7 50 10 29 2 09 5 47 Amsterdamsche tijd. v Hulst 8 15 12 12 4 8 05 Kijkuit 8 24 12 31 4 09 8 14 Axel 8 32 12 50 4 17 8 22 Sluiskil 8 43 1 11 4 27 8 33 Aank. Ter Neuzen 8 52 1 20 4 36 842 1 Augustus 1916. Amsterdamsche tijd. a. Hulst, Station 7 50 10 15 1 20 4 45 810 25 Aank. Wals. Dijk 6 40 9 11 40 3 15 6 50 9 20 v. Wals. Dijk 6 50 9 15 1220 3 45 7— 925 v. Hulst, Station 5 40 8 10 40 2 5 5 50 8 20 Vlissingen 6 25 7 20 9 10 12 25 1 27 4 50 6 10 7 46 Maastricht o. R. V. 6 58 t 9 37 f140 f 1 4 Middelburg Yt 6 35 7 29 9 20 12 35 1 36 5 7 56 Venlo o. Eindh. 4 44 7 23 12 13 4 4 1 Arnemuiden 1» 6 41 9 27 1241 5 06 Gennep 12 40 6 17 Noord-Kraaijert 6 49 9 35 12 49 5 14 Zwolle o. Utr. Jl 7 11 8 44 11 10 3 05 3 45 's Heer-Arendsk. n 6 56 9 43 12 56 5 21 Arnhem o. Nijmeg. v 7 25 10 55 12 41 3 34 5 53 Goes n 7 03 7 48 9 53 1 04 1 55 5 29 8 17 Amsterd. Wp. o. Utr. 7 35 10 38 1 27 4 16 6 21 Kapelle-Biezel n 7 11 10 05 r 1 18 5 37 Utrecht o. Den Bosch. 8 13 11 15 2 05 4 52 7 Ylake ■n 7 17 7 58 10 12 1 22 2 06 5 43 8 28 AmBt. o. Rott. H. S. J) 6 8 9 43 1 45 4 15 6 42 KruiningenIers. n 7 22 10 17 r 1 27 5 48 Den Haag o. R. H. S. n 7 03 8 51 10 53 2 39 5 05 7 52 Krabbendijke 7 31 10 27 r 1 36 5 57 stopt Amst. Wp. o. Gouda Rilland-Bath 7 37 10 33 r 1 42 6 03 Rotterdam D. P. 7 50 9 18 11 32 3 03 5 55 8 19 Woensdrecht n 7 50 10 45 1 54 6 15 Breda 6 25 10 02 1 11 3 44 6 43 8 50 Bergen op Zoom H 8 8 24 10 56 2 03 2 33 6 24 8 57 Roosendaal 7 00 9 10 10 41 1 41 4 16 4 25 7 29 9 39 Wouw V 8 08 11 05 2 11 6 33 Wouw - 7 10 fl O) o> co 1 50 4 35 7 39 Roosendaal A. 8 16 8 37 11 13 2 19 2 46 6 42 7 15 9 10 Bergen op Z. A. 7 23 9 25 10 56 1 59 4 30 4 45 7 49 9 56 Breda 9 06 11 44 2 50 3 24 7 24 7 42 9 42 Woensdrecht yf 7 32 2 07 4 54 7 58 Rotterdam D. P. 9 54 12 27 4 03 8 20 8 35 10 44 Rilland Bath 7 44 .5 2 18 5 07 8 10 Amst. W. p. o. Gouda n Krabbendijke D 7 50 2 24 5 14 8 16 Den Haag o. R. H.S. ff 1027 12 56 4 34 8 57 9 14 11 27 KruiningenIers n 801 sZ a> 2 33 5 24 8 25 Amsterdam o. R. H.S. ff 11 36 2 06 5 30 9 58 10 27 12 34 Ylake 8 06 9 51 11 22 5 2 38 4 57 5 30 8 30 10 25 Utrecht o. Den Bosch n 10 56 1 34 5 02 10 10 11 35 Kapelle- Biezel 8 17 2 48 5 40 8 40 Amst. Wp. o. Utr. ff 11 40 2 12 5 40 10 34 10 34 12 28 Goes 8 27 10 02 11 33 11 50 2 57 5 09 5 49 8 50 10 36 Arnhem o. Nijm. n 11 47 2 29 5 30 10 2 10 2 's-Heer-Arendsk. 8 35 10 10 11 59 8 05 5 57 8 58 Zwolle o. Utr. 1 28 3 28 7 16 Noord-Kraaijert 8 42 12 07 3 12 6 05 9 05 ff 11 36 3 51 8 01 9 30 9 30 Arnemuiden ff 8 49 12 16 3 20 6 13 9 13 Venlo o. Eindh. 11 29 3 57 7 51 10 32 10 82 Middelburg ff 8 57 10 26 11 54 12 23 3 27 5 28 6 21 9 22 10 56 Maastricht o. R ff 12 15 4 47 f 10 19 10 58 1053 Vlissingen n 9 06 10 34 12 02 12 32 3 36 5 35 6 29 9 30 11 04 r. De trein neemt Dinsdags te Goes geen reizigers 2e en 3e klasse op voor de stations KapelleBiezeiinge, De treiD van 6,10 VI. is een facultatieve trein in aansluiting op de boot uit Engeland; op zjjn loop kan niet EruiningenIerseke Krabbendjjke met zekurhc'U worden gerekend. en Rilland-Bath. f Over Yenlo,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4