Rechtszaken. Gemengde Berichten. Burgerlijken Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Op de voordracht voor leeraar in het Engelsch aan de H. B. S. met 3-jarige cursus te Utrecht komt voor de heer F. J. Hopman, leeraar aan de H. B. S. te Ter Neuzen. Met ingang van 1 Augustus is eervol ontslag verleend als agent van politie alhier aan den heer M. C. Annot, die met gelijken datum als zoodanig is benoemd te Sloten. Te Middelburg slaagde jl. Zaterdag voor het eind-examen H. B. S. o.m. de heer L. de Regt van Ter Neuzen. Er hebben in Zeeland aan het mondeling gedeelte van het eind-examen in totaal deel genomen 65 candidaten, van wie er zich 4 tijdens het examen terugtrokken en 8 werden afgewezen, zoodat 53 het diploma verwierven. De Spoorweg-Maatschappij Mechelen Ter Neuzen, die voor eenige maanden 25 procent op het loon harer bedienden begon te korten, heeft hen thans weer in het genot van vol tractement gesteld. In de gisteren gehouden raadszitting te Zaamslag werd benoemd tot onderwijzeres aan de openbare school in de kom der ge meente, mej. C. A. Th. Knijff, aldaar, met wie als no. 1 en 2 op de voordracht stonden de dames D. L. Hanse en C. de Jong te Vlissingen. Zooals bekend, bestaat er sinds eenigen tijd te Zaamslag een gemeente-verordening, waarbij de herbergen gedurende de godsdienst oefeningen gesloten moeten zijn. Nu de tram lijn over die gemeente loopt, doet zich meer malen het geval voor, dat reizigers die op de trams wachten, als gevolg daarvan buiten moeten blijven wachten wat bij slecht weer voor het publiek een groot ongemak is. Naar men ons mededeelt, is bij den gemeenteraad een voorstel te wachten om de verordening in te trekken. Tot tijdelijk ontvanger te Axel is benoemd de heer D. van Heeuwen, thans te Nieuwe Niedorp. Vrijdag slaagde te 's Gravenhage voor het examen Fransche taal 1. o. de heer C. Riemens, onderwijzer te Hoek. Nabij Philippine zijn twee Duitschers in burgerkleeren over Je grens gekomen, Door den commissaris der Koningin is met ingang van 15 Aug. a.s. benoemd tot veldwachter in de gemeente Philippine, de heer F. A. Lootens, agent van politie te 's-Graven- hage, zulks in plaats van den heer P. J. v. d. Hemel, aan wien met ingang van 1 dezer eervol ontslag was verleend. De heer F. Wauters van Hulst is ge slaagd als zeekapitein te Liverpool. In de broodregeling voor de Belgische ge meenten zijn belangrijke veranderingen ge bracht. Er is n.l. een controle-bureau opge richt te Hulst, waarvan de heeren F. van Waesberghe en C. de Cock leden zijn om fraude tegen te gaan. Voortaan mag elke bakker brood uitvoeren en kan daartoe consenten be komen. Aan de grenzen staan controleurs, die het wegerf* en een prijsbon afgegeven. Deze bon wordt dan door de betrokken burgemees ters uitbetaald. Het wit brood wordt betaald met 20 ct. en het bruinbrood met 17 ct. de kilo. Alle leveringen moeten franco aan de grens geschieden. Bij fraude zullen straffen toegepast worden. Geslaagd voor de acte teekenen M. O. (Md.) de heer G. J. Schoort te Oostburg. De heer R. Rijkse, hoofd der M. U. L. school te Aardenburg, is als zoodanig benoemd te Maassluis. Een ongeveer 14-jarige jongen, zoon van De B. te Stroopuit bij Aardenburg, zat bij zijn ouderen broeder op de fiets, toen hij op de markt te Oostburg, tengevolge van een hondengevecht van de fiets en bijna onder een auto, geraakte. De bestuurder der auto, die ditmaal langzaam door de gemeente reed, wist gelukkig bijtijds te stoppen, doch genoemde jongen geraakte toch zoodanig vóór een wiel van de auto beklemd, dat hem een been ge broken was. Een militaire arts, juist in de buurt aanwezig, verleende de noodige hulp en zette het been. Hier is weer gebleken hoe gevaarlijk het is om met meer dan één persoon op een fiets te zitten. Is hst niet mogelijk dit algemeen te verbieden Op zoodanige wijze met tweeën een fiets berijden is niet alleen gevaarljjk voor dezen, maar meestal ook voor anderen, 't zij wandelaars of fietsers. Door de Synode is aan de Ned. Herv. Kerk te St. Kruis een subsidie verleend voor de stichting eener nieuwe pastorie, doch onder voorwaarde dat eerst na den oorlog met den bouw zal worden aangevangen, aangezien de materialen thans te duur zijn. Door deze sub sidie is eindelijk de bouw der pastorie verzekerd. Door den commandant van Zeeland is de grossier E. C. de B. uit Aardenburg uit de provincie Zeeland gezet. Smokkelen schijnt hiervan weer de oorzaak te zijn. Nu de nieuwe verordening omtrent het duivenstempelen toegepast wordt, bljjkt eerst hoe kolossaal veel duiven langs de grenzen gehouden worden. Bovendien zijn daar tallooze duiven uit België. Zoo zijn er plaatsen in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen, waar meer dan 2000 duiven zijn. Voor de betrekking van vader en moeder in het in September a.s. te openen diaconie huis der Ned. Herv. gem. te Colijnsplaats hebben zich 12 paar sollicitanten aangemeld. Met ingang van 16 Augustus zijn o.m verplaatst de kommiezen bij 's rijks directe belastingen M. J. Hartvelt van Breskens naar Ossendrpcht, P. J. Mulders van Koewacht naar Ossendrecht, J. van Beveren van Ter Neuzen naar Koewacht, L. Speijer van Ossen drecht naar Koewacht, J. A. de Mandt van Koewacht naar Nispen. Arrondisseuients-ltechtbank te Middel burg Voor de vacantiekamer dezer rechtbank stonden terecht J. R. en A. v. d. H. beiden te Zaamslag, beklaagd van huisvredebreuk, de eerste bekt. tevens wegens bedreiging van den herbergier A. van Fiaij.enhove. Op 10 Juni omstreeks 10 uur kwamen beide beklaagden in h6t lokaal van Van Fraijenhove en weigerden op zijn bevel heen te gaan. R. nam een stoel op, pakte den herbergier beet en onder opheffing van den stoel zeide hijkapot moet je«. Aldus verklaarde de herbergier, als getuige gehoord. Bekl. R. ontkende, dat geluige hem gezegd heeft weg te gaan, en ook ontkende hij ge dreigd te hebben. De tweede getuige, M. van Fraijenhove, dochter vau den herbergier, verklaarde als haar vader, zij nam den stoel van K. at. Bekl. bleven ontkennen. De officier van justitie wees er op hoe moelijk de tweede getuige uit haar woorden kan en in overweging als nog te hooren de vrouw van den herbergier. De rechtbank achtte dit niet coodig. Dé eisch luidde nu 20 of 40 dagen voor R. en f 15 of 30 dagen voor v. d. H. Nog stond terecht D. B. de C. uit Overslag, ook beklaagd van mishandeling, en wel van M. M. Goossens. Dit meisje, als getuige geboord, zeide eerst woorden met bekl. te hebben gehad, toen heelt hij haar met de hand een stoot gegeven. Bekl. zeide, dat hij dit per ongeluk deed. De tweede getuige, M. E. Fermont—De Wolf, heeft de mishandeling gezien. Bekl. noemt alles leugens. De eisch luide 3 of 6 dagen. Vervolgens stonden terecht v. IJ. en A. C. te Koewacht die beklaagd waren van het ver voeren van resp. twee en een paard, in de ge meente Axel, gaande in de buiteowaartsche richting, zonder dat dit vervoer door een bin- nenlandschen pas gedekt was. Bekl. bekenden, zjj moesten de paarden weg brengen. De officier meende, dat hier van geen poging van uitvoer sprake is, en eischte daarom voor ieder 3 of 3 dagen met last van teruggave der paarden. De uitwisseling van zwaargewonden. Een speciale Duitsche Roode Kruis-trein arriveerde te Rotterdam tegen 1 uur aan het •station Delftsche Poort, op weg van Aken via Brussel naar den Hoek van Holland. Er be vonden zich 36 zwaar gewonde Engelsche sol daten in den trein, die te Hoek van Holland uitgewisseld worden tegen 80 gewonde Duit sche soldaten. Van de 36 Engelschen waren 6 soldaten krankzinnig. Gedurende het oponthoud alhier, dat alleen om te rangeeren slechts tien minuten duurde, waren wij in de gelegenheid van eenige ge wonden en Duitsche begeleiders van den hos- pitaaldienst inlichtingen te ontvangen. De trein bestaat uit 22 wagens en heeft 220 bedden. Op onze vraag, waarom voor dat luttele aantal gewonden zulk een lange trein werd gebruikt, antwoordde men, dat zulk een Vereinslazarettzug vorschriftmaeszig in el kaar gezet moet worden De trein vormt met den doktoren wagen, den operatie- en keuken wagen een geheel, zoodat aan de samenstelling niets veranderd mag wordeD. Zondagavond is men uit Keulen vertrokken met tien Belgische gewonden. Te Aken wer den de Engelschen opgenomen en te half elf vertrok men naar Brussel, waar men te vier uur Maandagmorgen arriveerde. Daar werden de Belgische soldaten afgezet, om er verder bij hun familie te kunnen leven. Vandaar ver trok men naar Nederland. Naar wij inderhaast van een der Engelschen vernamen, zijn de gewonde uit verschillen de veldslagen. Er zijn er bij, die reeds sinds 1914 in Duitsche gevaDgeDscbap doorbrach ten. AlleD, die hier passeerden, zjjo afschu welijk en verminkt en missen een of meer ledematen. Onze zegsman was in April 1915 gevangengenomen in den tweeden slag bij Yperen en behoorde tot het 5e Canadian re giment. Eerst is hij te Magdenburg verpleegd en sinds December hield hij te Aken verblijf. Het eten in de hospitalen, waar hij verpleegd werd, was vrij goed, doch een Engelsch on derofficier, die van Mannheim kwam, had hem meegedeeld, dat de toestand daar allerbedroe- vendst is. De man was er letterlijk verhon gerd. De behandeling te Aken liet niets te wenschen over. De omgang met d6 verple gers nam soms een zeer vrijmoedig karakter aaD, vandaar dat de Duitschers zich jegens de gewonden wel eens lieten gaan. Men is er den oorlog meer dan zat en leeft in de vaste over tuiging, dat over twee maanden de vrede geteekend wordt. Engeland heeft ook genoeg van den oorlog, zoo zeide men hem, waot het offensief kost dit land dagelijks veel slacht offers. Dag en nacht gaan en komen er troe pen te Aken. Cavalerie is nog eerst kortgele den naar htt Russische front gedirigeerd. Nog even stelde men ons in de gelegenheid een kijkje in een der wagens te nemen. Het zijn inderdaad model-ziekentreinen. In iederen wagen zijn 12 beddeo, hangende in veeren en aan ieder bed kan een tafel bevestigd worden. Er is ruim lucht en licht. Over de platformen kan men den operatie-dokters- en keukenwa gen bereiken. Deze treinen zjjn eerst na den oorlog gebouwd. De trein, die hier kwam,deednog pas dienst op het Westelijk front. Na tien minuten oponthoud vertrok de trein in de richting Schiedam. Gedurende het op onthoud had een groote politiemacht de per rons afgezet. MAASSLUIS, 7 Augustus. Het Roode Kruis- stoomschip »Stad Antwerpen» met gewonde Duitschers, is te 3 u, 15 te Hoek v. Holland ge arriveerd en zal met de inmiddels per Roode Kraistrein te Hoek van Holland aangekomen gewonde Engelsche naar Engeland terugkeeren. De vermiste visschersschuit. VLISSINGEN, 6 Aug. De alhier vermiste 8chippersscbuit VI. 15, visscher Schroevers, is volgens ontvangen telegram, te Duinkerken binDengeloopen. Alles wel aan boord, j^e op varenden keeren naar hier terug, of dit met of zonder schuit zal zijn, is niet bekend. De landstormer P., van Heemskerk, is aan nekkramp overleden. Over de grens gekomen. Te Broekheurne zijn Maandag twee Russische militairen over de grens gekomen, die te Burg- steinfurt bij een landbouwer werkzaam waren. Aan de grenzen bij Dinxperlo is een ont vluchtte Russische krijgsgevangene, toen hij de grenzen wilde oversteken, door de Duitsche grenswacht doodgeschoten. Uit de gracht van den Bleekersingel te Gouda is het lijk opgehaald van den ruim 70- jarigen K. Vermoedelijk is de man reeds Zaterdagavond door de duisternis te water geraakt. Terwijl de familie te Nijmegen vertoefde, is er ingebroken in de woning van kapt. der inf C. K., aan de Parklaan t# Haarlem. Uit het buffet zijn ongeveer 30 zilveren voor werpen, lepels, vorken enz. ontvreemd. lu (le kazerne doodgeschoten. Zondagmiddag is in de Waalkazerne te Njj- megen een soldaat, afkomstig uit Limburg, door een sergeant uit zelfverdediging doodge schoten. Van andere zijde wordt beweerd, dat de segeant het geweer op den soldaat gericht heeft, omdat deze zijn bevel niet opvolgde. Hij werd in den slaap getroffen en was on middellijk dood. De man was gehuwd en vader van eenige kinderen. Nader meldt men hieromtrent, dat de soldaat gisterenmiddag te laat op de zaal kwam vpor het eten. De dienstdoende sergeant ver langde toen, dat de soldaat het eten j.elt uit de keuken ging halen. Deze weigerde; er volg de een heftige woordenwisseling, waarbij de soldaat, S. geheeten den sergeant een slag te gen het hoofd gaf. De sergeant loste daarop een revolverschot met het bekend noodlottig gevolg. De sergeant is zeer onder den indruk en bevindt zich in bet ziekenhuis. Gauw klaar. Een Rotterdamsche familie zou te Doorn eenige weken in pension gaan, doch alles was bezet. Men wist echter raad. In het Vosschfn- bosch aldaar werd een mooi plekje uitgekozen ea daar verrjjst nu binnen 10 dagen een woning voorzien van huis-, woon-, logeer-, eet kamer, keuken en serre. Een verjaarde moord. Te Utrecht heeft zich bij de politie aange meld een zekere Dijkstra, die verklaarde, dat hij 22 jaar geleden op 25 Mei 1894 te Am sterdam op de Ceintuurbaan den slager Schut in diens winkel heeft vermoord. Hij had een stuk worst gevraagd en toen hem dat gewei gerd werd, had hij den slager gedood met een hakmes. Dijkstra was daarna gevlucht naar Duitschland. Daar het geval meer dan 18 jaar is geleden, is de misdaad verjaard. Dijkstra is echter ter beschikking der justitie gesteld. De opvarenden van den logger Dirk K W. 44 hebben bij aankomst te IJmuiden meege deeld, dat zij aan opbrengen ontkomen zjjn. Ze waren den 13en Juni zeilende op ongeveer 59° 36' Noorderdreedte en 1° 3' Oosterlengte, toen twee Engelsche grijs geschilderde slag schepen naderden en een er van op den logger aanhield. Een boot werd uitgezet en de logger kreeg drie Engelschen aan boord, waarvan een gebood de zeilen te strijken, om dat de logger naar Kirkwall zou worden op gebracht. Een zelfde lot onderging de logger Kinder dijk M.A. 119, die zich op enkele mjjlen af stand bevond. Men maakte de loggers aan elkander vast en ze werden op sleep genomen in West-Zuidwestelijke richting. Iedere logger hield 2 Engelsche matrozen aan boord. Nadat men ons ongeveer half twee tot bij half acht in die richting gesleept had met een vaartje van 10 mijl per uur, werd onverwacht het bevel toegeroepen in de zelfde richting door te varen naar Kirkwall. Men haalde met een scheepsboot de matrozen van de schepen, en de bemanning zag daarop het slagschip dat op den spiegel den naam M. O. N. S. 2 A. voerde met groote snelheid in Zuidwestelijke richting terug komen. De M.A. 119 zette de reis in de door het oorlogsschip aangegeven richting nog eenigen tijd door, doch de K.W. 44 ging om de Oost en vervolgde zijn visscherij, eu heeft geen oorlogsschip teruggezien. Voor zoover bekend, behoort ook de M.A. 119 niet tot de Kirkwall liggende schepen en ook deze logger zou dan den dans onsprongen zjjo. Een kloiupcnmode. Op een dezer dagen te Fiankfurt a/M. ge houden bijeenkomst van schoenmakerspa troons werd in den breede over dedureledei- prijzen en de schaarschte van het materiaal g' delibereerd. Volgens het jongste distributiesysteem kan elke schoenmaker op twee pond zoolleder per week rekenen, een hooveelheid voldoende om er ongeveer vier paar laarzen mede te beslaan. Het spreekt van zelf, dat door dezeD toestand de reparaties aan het schoeisel nog duurder zullen worden dan ze thans reeds zjjn. Voor nieuwe zolen en hakken zal binnenkort 12 tot 16 Mark gerekend moeten worden. Geen won der dan ook, dat er in de vergadering stem men opgingen voor houten sohoeisel, alias klompen. Nieuwe Zeppelins. De Berlijnsche correspondent van de New Yorksche World heeft aan zijn blad geseind, dat aan den aanval uit de lucht op de En- gehche Oostkust van verleden Woensdagnacht, twee Zeppelins van het nieuwste type hebben deelgenomen. Het zijn luchtkruiser van enor- men inhoud en groot draagvermogen. Zij kunnen een zeer groote snelheid ontwikkelen en hebben bijvoorbeeld op hun laatste reis 380 K. M. in twee uur afgelegd. .Graaf Zep pelin hoopt met dit type een geregelden dienst op Amerika te kunnen instellen, ter aanvul ling van dien der handelsduikbooten. TER NEUZEN. Huwelijks aangiften. 4 Aug. Cornelis van den Bulck, 27 j., jm. en Tannetje van Boven, 22 j., jd. Huwelijks voltrekking. 3 Aug. Cornelis Riet mulder, 31 j., jm. en Jacomientje de Pouw, 22 jjd. Geboorten. 3 Aug. Jacoba. d van Lucas Pieter Klaas van der Molen en van Johanna Paans. Sophia Maria Anna, d. van AlphonsusIsidorusBenedictus Schirris en Leuntje van Aalst. 4Aug.Davidz van Willem Bareman en Catharina Kolijnö Aug. Jo hannes Anthonie, z. van Johannes Anthonie Feij en Jacoba van Dijke. DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 9 Aug. 10.— 10.45 Donderdag 10 11.30 Vrjjdag 11 0.11 0.46 Zaterdag 12 1.17 1.45 Zondag 13 2.11 2.34 Maandag 14 2.57 3.19 Dinsdag 15 3.41 4.2

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3