Van het Oostelijk oorlogstooneel. Yan het Italiaansch-Oostenryksche gevechtsterrein. öp het Zuidelijk oorlogstooneel Op Zee BINNENLAND. UIT ONZE OMGEVING. LONDEN, 7 Aug. (Reuter.) Officieel be richt van vanavond Ten noorden en ten N.O. van Poz ères heefc de vijand vanochtend ooi vier uur, na een hevige beschieting, hardnekkige aanvallen op onze nieuwe linies gedaan. Op sommige punten slaagde hij erin onze schansen binnen te dringen, doch hij is er met zware verliezen weer uit verdreven. Twee krachtige aanvallen, vanoch tend tegen negen uur ondernomen, zijn even eens afgeslagen. Vanmiddag om 4 uur is een nieuwe, ditmaal zwakke aanval afgeslagen. Wjj hebben weergevangenen gemaakt. Elders kleinere gerechten, waarin onze bom- werpers succes hebben gehad. Op de Duitschers heroverde Fransche dorpen. In »Le Petit Parisien* vonden wij de vol gende belangwekkende beschrijving van enkele door d» Fransche troepen heroverde dorpen. Dompierre een ophooping van steeuen >het verbijsterend werk der artillerie*zooals de artilleristen zeggen. Op den weg erheen komen wij voorbij een groote suikerbakkerij, die ge heel en al vernield is wjj gaan langs de voor uitgeschoven Fransche linie langs de Duitsche posten. Men ziet het samengestelde net van hun loopgraven en rechts het uitgegraven kerk hof, dat hun tot schuilplaats gediend heeft. De Ijjken liggen er in lange rijende gevangenen zijn bezig ze te begraven. Van het dorp is niets over. Men moet weten, waar het gestaan heefc om er nog iets van te herkennen. De grond is vol kuilen diepe gaten, door onze bommen geslagen. Maar ginds staan nog mu ren en de overblijfselen van een duiventil. In het vierkante torentje hadden de Duitschers een seintoestel gemaakt waardoor zij in verbinding stonden met Fiaucourt en Assevillers. Ten westen van Dompierre heeft men een kelder gevonden, waarin het noodige materieel tot het maken van gassentwee groote kuipen met vele pijpen welke naar de eerste linies voerden. Grenzend aan Dompierre ligt Becqencourt zooals het nu is, zou men het niet meer her kernen. Ook daar was het kerkhof het punt van verdediging graven zijn door de bommen ver vernield. Een kapitein der artillerie zjjde »W4j hebben onze dooden opgegraven we hebben ze gewekt, doch slechts om ze van de Duit schers te bevrijden*. De heroverde weg voert naar Assevillers. In een verwoest veld ziet men een rij appelboo- men en daarachter een Duitsche loopgraaf, door ons genomen: de loopgraaf »Brunhilde«. Af grijslijk schouwspelde Duitsche lijken vor men enorm groote stapels. Men kan ze nauw- ljjks onderscheiden, op 15 M. afstand liggen zjj en toch had men ze niet gezien Assevillers dezelfde aanblik, overal vernie ling en dood In alle die Fransche dorpen, die zij meenden in bezit te houden, bebouwden de Duitschers den grond naar hun eigen smaak. Kool in enkele soort was er te vinden, en het is een wonderlijk schouwspel in die, door de Fransche bommen omwoelde aarde, de jonge uitspruit sels te zitn, waarop du de Duitsche bomïuen neerhagelen Glimlachend zegt een infanterist >De Duitschers zijn aan het oogsten.* De operaties aan het Belgische front. 's-GRAVENHAGE, 7 Aug. (Telegraaf.) Het Belgische departement van Oorlog deelt het volgende mede over de operaties aan het front gedurende de week, geëindigd 5 Aug. Gedurende de afgeloopen week was de artil lerie-bedrijvigheid aan beide zijden middelma tig. De vijand richtte zijn vuur voornamelijk op onze inrichtingen in den sector van Dix- muiden en van Steenstraete-Boesiughe. Bij zondere vermelding verdient de beschieting met bommen in de nabijheid van de brug aan den weg van Dixmuiden en Het Sas. Onze batterijen hebben met veel succes de vijandelijke werken van Dixmuiden, verschil lende schuilplaatsen en verbindings- en andere loopgraven van den tegenstander voor dat deel van ons front beschoten, dat zich uitstrekt van Het Sas tot Boesinghe. In onzen Zuidelijken sector werd er eenig geweer- en mitrailleur-vuur gewisseld. Represailles? Op een groote oorlogsvergadering te Londen ter gelegenheid van den tweeden jaardag der oorlogsverklaring heeft Asquith het ook weer gehad over de represaille-maatregelen tegenover de barbaarschheid waarvan men Duitsc'nland beschuldigt ten aanzien van de deportatie van vrouwen en kinderen in N. Frankrijk van het dooden van kapitein Fryatt en de Zeppelin- aanvallen. Maar hij liet zich ook nu slechts in alge meenheden uit »In overleg met onze bondgenooten zoo zei hij, overwegen wij wat de geschikste manier •zal zijn om met deze wreedheden en hun be drijvers af te rekenen (langdurige toejuichingen) en met de natie, die ze goedkeurt, (toejuichingen). Maar laat ons bedenken, dat het voor elke actie, die wij nu of later ondernemen een eerste voorwaarde is, wil zij doel treffen, dat wij den-i oorlog winnen. Dit is het opperste doel waar, al het verdere ondergeschikt aan moet zijn. En toen de vorige week in het Engelsché Lagerhuis gesproken werd over de Zeppelin- aanvallen en de mogelijke represailles, zei majoor Baird, die namens de regeering sprak, o.a.»dat er voor Duitschland wel eens ver-J bazingwekkende dingen in het vet konden zijn, maar dat het niet heel verstandig zou zijn, deze van te voren mede te deelen. e terechtstelling wan Casement. Roger David Casement, ter dood veroordeeld wegens hoogverraad, werd Donderdagochtend te negen uur in »Pentonville Prison* opge hangen, aldus begint het bericht in de >Times«, waaraan de volgende bijzonderheden zijn ont leend. Te ongeveer acht uur hadden zich ongeveer een 150-tal personen, in hoofdzaak vrouwen en kinderen uit de buurt, voor de gevangenis ver zameld. Later toen het schaftuur voor de fa brieken geslagen had, kwamen een honderdtal mannen, voor 't meerendeel munitiewerkers, de groep vergrooten. De tram passagiers wier pen in 't voorbij rijden een blik op de gevange nismuien, doch verder werd geen belangstel ling getoond. Het eenige bewijs voor de buiten wereld dat men bet vonnis voltrokken had, was het luiden van een klokje, doch het lawaai op straat overstemde dien klank. Alleen zij, die dicht tegen de gevangenismuur stonden, vingen hem op, een groep werklieden hief een oogenblik een juichkreet aan, doch onmiddel lijk daarna ging de menigte kalm en bedaard uiteen. Een half uur na de terechtstelling werden de gebruikelijke officieele mededeelingeu aan den buitenkant van de gevangenispoort opge hangen. Geestelijken van de katholieke kerk hebben Casement in zijn laatste oogenblikken bijgestaan. Op een desbetreffende vraag van den rechts geleerde, die namens de familie bij de lijk schouwing tegenwoordig was verklaarde de gevang«nisdokter, onder wiens toezicht de ter dood veroordeelde de laatste maand voortdu rend heeft gestaan, nimmer eenig spoor van krankzinnigheid bij Casement te hebben waar genomen. WEENEN, 7 Aug. (Wolff.) OfficieelFront aartshertog KareiIn Boekowir.a is de toestand onveranderd. In de Oost-Galische Karphaten hebben wij gisteren de Russische bergstellingen bij Jabló- nica, Worochta (ten N.N.W. van Jablonica) en ten westen van Tatarow veroverd Het leger van generaal-oberst Von Koevess heeft in het vak aan weerszijden van Delatyn talrijke krachtige aanvallen afgeslagen. Ook op den noordelijken vleugel van het leger van generaal Bothmer zijn op zich zelf staande vijandelijke aanvallen mislukt. Front-Hindenburg: Bij Wertelka en Zalosce wordt, om eiken voet gronds verbitterd ge vochten. In de verwoede gevechten om de ten westen van Zalosce liggende hoeve Tros- cianiec, die sedert gistermiddag weer in ons bezit is, hebben de Russen tal van gevange nen in onze handen gelaten. Ten zuiden van Stobychwa aan de Stochod hebben wij een poging van de Russen om de rivier 07er te steken verijdeld. ST. PETERSBURG, 7 Augustus. (St. P. T. A.) Officieel. Een eskader van zeven vijande lijke vliegtuigen heeft verschillende punten van de streek ten oosten van Stochod gebom- baideerd, slechts onbeteekenende schade aan richtend. AaD de Stochod heeft de vijand op verscheidene plaatsen het offensief genomen, maar hij is overal teruggeslagen. Onze vooruitgang in het gebied van de Grabierka en de Seteth houdt aan. Onze troe pen hebben zich meester gemaakt van een machtig georganiseerde vijandelijke stelling in de streek van de dorpen Zwisjin, Trostjanets en Reniow. Hevige bajonet-gevechten zijn, bij tegenaanvallen van den vijand, in een bosch in die streek geleverd. Alle gevechten zijn onder zeer moeielijke omstandigheden geleverd, tengevolge van onophoudelijke regen, die den grond doorweekte. Aan de Koropiec heeft de vijand in de streek van WelesDiow verschei dene aanvallen gedaan, die wij allen met groote verliezen voor den tegenstander hebben afge slagen. Aan de Czarny Czeremosz, ten zuiden van Worochta heefc de vijand onze beredeb voorhoede eecigermate teruggedieven. WEENEN, 7 Augustus. (WolffOfficieel, Gisterenochtend is de hevige geschutstrijd aan het Isonzofront van het bruggehoofd van Tol- mein tot de zee, opnieuw begonnen. Na een uiterst felle beschieting van verscheidene uren zijn de Italianen gisterenmiddag tegen 4 uur op tal van punten van het bruggehoofd van Görz en van de hoogvlakte van Doberdo tot den aanval overgegaan. Zoo ontwikkelden zich bij den Monte San Michele verbitterde gevech ten, die deD geheelen dag hebben geduurd en ook thans nog niet geëindigd zijn. Tegen aanvallen onzer troepen hebben het grootste deel onzer door den vijand in Jen eersten stormloop genomen, geheel in elkaar geschoten, voorste stellingen weer in ons bezit gebracht. Om enkele verschansen wordt nog verwoed gevochten. Tot dusver hebben wij 32 officie ren en 1200 man gevangen genomen. Görz staat voortdurend onder zwaar ge schutvuur, dat in de stad verscheidene branden heeft gesticht. De vijand heeft gisteren met verdragend geschut ook S stian beschoten. Op het oostelijk deel van het Tireolsche front zijn herhaalde aanvallen der Italianen tegen de hoogtestellingen ten noorden van Paneveggio mislukt. ROME. 7 Aug. (Staf.) Officieel. Tusschen Etsch en boven-Isonzo aanhoudende bedrijvig heid der artilerie. Op de hoogvlakte van Asiago heeft de vijand door mijn-ontploffingen *een onzer loopgraven op de helÜDgen van den MoDte Zebio vernietigd. Vervolgens deed bij een aanvai, die door het vuur onze artillerie werd afgeslagen. In het Tofana gebied hebben onze troepen zich meester gemaakt van een sterke stelling, die de verbinding tusschen het Travenanze-dal eo Rio Sare (Carder-dal) beheerscht. De be schieting door den vijand van de bewoonde plaatsen aan de boven-Dogana en ons bom bardement van militaire gebouwen in Tarvis en Raibl en van Tolmein worden voortgezet. Aan de beneden-Isoozo hebben onze troepen gisteren op verscheidene plaatsen een aanval gedaan op sterke stelliugen van den vijand, terwijl in het vak van Monfalcone het krach tige offensief, dat den 4n dezer begonnen is, in de richting van de hoogten 85 en 121 is voortgezet. Na voorbereiding door geschutvuur, dat be wonderenswaardig was om zijn snelheid en juistheid, stormde hier onze infanterie met prachtig élan vooruit en vermeesterde stor menderhand verscheidene achter elkaar gele gen verschanste linies. In de streek van Monfalcone hebben bersa- glieri en wielrijders van het 3e, 4e en 11e bataljon, in een bloedigen strijd met ongeëven- aarden moed bijna den geheelen heuvel 85 bemachtigd en hem ondanks verscheidene te genaanvallen behouden. Wij bebbeD ongeveer 3600 gevangenen gemaakt en een honderdtal officieren o.w. een kolonel (regimentscomman dant) eo een kapitein van den- staf. Wjj hebben ook rijken buit gemaakt, o.a. een batterij van drie stokken, enkele tie' tallen machinegeweren, een groot aantal gewertn, veel munitie en ander krijgstuig. Een luchtsmaldeel Caproni's heeft bij on gunstiger! atmosferischen toestand gisteren het spoorweg-kruispunt OpciDa gebombardeerd, vij andelijke zeevliegtuigen, die zich daarentegen wilde verzetten, teruggedreven er een van neergeschoten. Een onzer vliegtuigen is niet teruggekeerd, de anderen zjjn ongedeerd. Aan het Egyptische front. LONDEN, 6 Aug. (Reuter.) Officieel. De opperbevelhebber in Egypte meldt nog andere bijzonderheden over het gevecht in de buurt van Romani op 8 Aug. De vijand deed een frontalen aanval op de Britsche verschansingen in verband met een flankaanval aan de zuide lijke flank. Hij gebruikte voor de operatie 14.000 man met zware houwitsers. De front- aanval had geen succes. Voor den flankaanval trokken onze bereden troepen langzaam terug, tot de vijand laat in den avond in de zand- dammen was gekomen. Toen werd een tegen aanval gedaan die volkomen succes had en in den ochtend van 5 Aug. werd overgegaan tot de vervolging van den terugtrekkenden vijand, die met kracht werd voortgezet nog tot de afzending van dit bericht. De vijand leed zware verliezen en in den avond van 5 Aug waren reeds 2500 ongewonde gevange nen gemaakt, onder wie eenige Duitschers. Vier bergkanonnen en vele mitrailleurs werden buitgemaakt. Onze verliezen zijn niet zwaar. De Australische en Nieuw-Zeelandsche be reden troepen toonden groote volharding in den weerstand van flankaanval en prijzens waardige energie en initiatief bij de vervol ging. Oe bij het gevecht betrokken territori- alen hielden zich kranig, vooral bij de ma noeuvres in het zware zand, ondanks de groote hitte. Monitors, van de Tinabaai uit varend, steun den de operatiën krachtig, tei wijl het vliegcorps uitstekende diensten verrichtte. De reis vau «le An vers. Zeppelins op «ie Oostkust van Engeland. Hulp geroep van Zee. \LISSINGEN, 5 Aug. (Telegraaf.) Heden hadden wij een onderhoud met een officier van het stoomschip »Anvers«, dat Woensdag 1.1. in den Waterweg kwam, vertrokken uit New ork met een lading mais voor 't Relief-comité. De twee laatste avonden der reis waren zeer avontuurlijk geweest. Dinsdagavond was de bemanning getuige van de verschijning der Zeppelins op de En- gelsche kust. De bemanning zag er acht op zeer groote hpogte. De luchtschepen waren soms buiten 't bereik van de zoeklichten. Kwamen ze in de stralen, dan stegen ze dade lijk hooger. Door de kijkers nam men waar, hoe ze elkander seinen gaven. De Engelsche marinevaartuigen achtervolgden de monsters, druk schietend, 't Was een fantastisch gezicht, de geweldige ballons, de kruisende lichten, de snel varende oorlogsschepen en dat alles onder gedonder van kanonnen en garatel van machine geweren. Aan boord van de »Anvers« dekte men de lichten met een kap, want men weet, hoe de Duitschers bij 't werpen van bommen zich gemakkelijk vergissen. Woensdagavond zag men bij den Noord- Hinder luisterde aandachtig en verstond de kreten Come and save me Het schip voer* stiller en naderde. Men ont dekte een gevaarte en hield het eerst voor een zeilschip. Hebben de Duitschers het niet aan hun eiger. methodes te wijten, dat bemannin gen bij dergelijke geheimzinnige ontmoetingen steeds achterdochtig zijn Bij nader onderzoek bleek men met een in het water drijvenden aviateur te doen te hebben. Er werd een boot uitgezet.Men roeide naar het vliegtuig, 't Was een Engelsche by- droplaan. Half op de machine en half op den staart lag de vliegenier, geheel uitgeput. Reeds twee uren dreef hij daar. Het vliegtuig zonk aan de voorzijde; de staart dreef nog op luchtzakken, maar 't geborrel in 't water bewees hoe die lucht langzaam doch zeker ontsnapte. De aviateur had maar weinig hoop meer ge had. Hij wist dat hem nog een half uur ge gund was. En schepen zijn in den nacht zeldzaam. De »Anvers« ontmoette er op haar reis maar een. Toen zag de vliegenier de lichten van het schip. Natuurlijk sloeg weer krachtig de hoop op. Gejaagd stak hij eenig papier in brand, Zijn noodsein En het werd opgemerkt. Toen begon de Brit oua hulp te roepen. En eindelijk zag hij de boot naderen. Met een laadboom haalde men 't vliegtuig aan boord na den staart en de vleugels afge zaagd te hebben, 't Was om de motor te doen. Te Zeebrugge. VAN DE GRENS, 5 Aug. Een torpedo boot, die haar schoorsteen miste, is naar Zee- brugge gesleept. Vermoedelijk is het een schip getroffen tijdens een der laatste ontmoetingen met de Engelschen, waarvan wij spraken. In 't begin der week zag men een koopvaar der naar Zeebrugge stoomen, onder begelei ding van torpedobooten. Wij melden toen 't vermoedelijk opbrengen van een vrachtboot. Het schip koos gisteren weer zee. De Minister van Waterstaat brengt ter kennis, dat op 10 Aug. 1916, te 12 uur des namiddags de derde schutsluis in het kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert voor de scheepvaart in gebruik zal worden gesteld. Maandagavond werd na een uiteenzetting van den heer C. L. Plugge, arts te Souburg, omtrent de strekking en de werking van het »Groene Kruis", overgegaan tot het stichten eener afdeeling. Naar aanleiding van een door een der aanwezigen gestelde vraag, deed het voorloopig comité uitkomen, dat het geenszins de bedoeling is, om in strijd te komen met de bestaande vereeniglng tot Ziekenverzorging, die het ziekenhuis exploiteert, noch met de afdeeling van het Roode Kruis, en dat in de allereerste plaats zal getracht worden te voor zien in het alhier bestaande gemis in verple- gingsartikelen, om deze aan de leden die daaraan op medisch voorschrift behoefte hebben, te verschaffen. Mocht inmiddels vanwege de vereeniging tot Ziekenverzorging worden over gegaan tot het beschikbaar stellen eener wijk verpleegster (wat als in de naaste toekomst aanstaande werd meedegedeeld), zoo zal zulks met zeer veel genoegen worden gezien. De heer Plugge wees op Vlissingen en Middelburg, waar meerdere ziekenhiuzenbestaan en daar naast bloeiende afdeelingen van het Groene Kruis een bewijs dat het eene het andere niet in den weg staat. Tot leden van een voorloopig bestuur werden benoemd de heeren Th. van Pienbroek, A. Moggré en Cr le Nobel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2