Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Ons land Qtigmpt. P« Vrede nabij? Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2698. Woensdag 9 Augustus 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 95 cent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelyk ver minderd tarief, örootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Er is heel wat te doen geweest over de uitin gen van sommige Belgische persorganen en particuliere uitbatingen vaii meer of minder bekende Belgische personen. Het was de annexatiegeest, die bij die uitin gen voor de dag kwam, welke ieder Nederlan der tegen de borst stuitte en sommigen bevreesd maakte. Zelts dachten velen dat de Belgische regee ring niet genoegzaam tegen die uitingen op kwam en er misschien niet afkeering van was. Al blijkt gelukkig achteraf, dat de geheele opzet overdreven is geweest, toch is het goed, dat de aandacht er op gevestigd werd en ook blijft. We dienen er rekening mede te houden, dat vorige vredes niet tot staud kwamen zonder het verkwanselen van stukken land 't zij aan deze of gene zijde. Houden wij met die omstandigheid rekening, dan kunnen wij telkens zonder ophouden doen blijken, dat het eene schreeuwende onrechtvaar digheid zou zijn, zoo ook maar de haad naar een enkel stukje van Nederland werd uitge strekt. En het geheele Nederlandsche volk moet aan het buitenland toonen, dat niemand onzer daar van gediend is. Alleenlijk moet ons de opmerking van het hart, dat men minder algemeen reageerde op de uitlatingen van iemand als de Koning van Beieren (toch niet de eerste de beste uit het Duitsche Keizerrijk), toen deze in eene verga dering van handelslieden en industriëelen het niet alleen over de Schelde, maar ook over vrijen Rijn had, een denkbeeld waarover dui zenden in Duitschland droomden. Wij moeten dus niet eenzijdig, maar naar weerskanten waken voor de onschendbaarheid van ons gebied. Toen wij indertijd de schending van België 's onzijdigheid afkeurden, deden wij dat niet alleen om die onrechtvaardigheid zelf, maar ook ter wille van ons Zeeuwsch-Vlaanderen. Immers, zonder die schending zou Zeeuwsch- Vlaanderen niet ter sprake gekomen zijn en zou de handel in onze plaats zij het ver minderd toch niet met volkomen lamheid geslagen zijn als thans. Laat ons toch met open oogen de zaak dur ven bezien, zonder vooroordeel en zonder kleinzieligheid. Velen zijn verbaasd, als ze van annexatie plannen hooren spreken, waar het ons land betreft. Wie evenwel in vredestijd de moeite deed kennis te nemen van de ideëen van het Al- Duitsche Verbond in Duitschland, dat zijne leden bjj tienduizenden telt en dat jaren lang propaganda maakte voor de voogdijschap van Duitschland over alle natie's van Germaan- schen stam (waartoe ook wij en de Vlamin gen behooren), wie ter andere zijde de artikelen van Roland de Marès te Brussel en anderen las, die zet geen groote óogen op als die annexatieplannen thans wat algemeener en ruchtbaarder ter kennis komen.| Het is de weinige ontwikkeling en belezen heid van velen, die thans pas tot een ervaring komen, die anderen reeds lang bezaten. Zooals gezegd, tegen annexatieplannen, (ook wat het kleinste stukje van ons land betreft) van welke zijde ook, moet de geheele natie front maken. Ten eerste dienen wij moreel sterk te staan bij eene eerlijke strikte handhaving van onze neutraliteit. Over het geheel men heeft het in onze artikelen over het Oranjeboek kunnen zien is onze regeering daarin voortreffelijk ge slaagd. Waar in de buitenlandsche pers propaganda wordt gemaakt voor annexatie van een deel van ons land, moeten onze mannen, die bekend zijn er mede, dit in het buitenland zelf trach ten te ondervangen. Heerschen verkeerde meeningen omtrent ons land (zooals zich reeds meer dan eens voordeed) dan dient onze diplomatie ten spoe digste de juiste toedracht te publiceeren. Ook passe men op voor domheden, zooals er indertijd eene plaats had in het Hotel der Nederlanden alhier, waar een invloedrijk per soon onzer provincie eene rede hield ook aangehoord door een aantal Belgen waarbij ieder wel op de gedachte moest komen, alsof deze redenaar eene annexatie zou toejuichen. Een der aanwezigen is in een ingezonden stuk in een plaatselijk blad hiertegen opgekomen. Er wordt gemompeld, dat zulke menschen nog kans hebben in dezen tijd in een regee- ringscollege gekozen te worden maar dat zal toch wel geen ernst zijn Wat we ook goed zouden achten, dat is, op hechte historische gronden in het buiten land te propageeren, dat Zeeuwsch-Vlaanderen en het gebied aan de overzijde der Schelde een onvervreemdbaar deel van Nederland zijn en behooren te blijven. En dat is op grond der gescheidenis gemakkelijk aan te toonen. Wjj hopen, dat spoedig een eind komt aan het broedermoorden in Europa, dat de vrede een hersteld België en Frankrijk of welk ander verdrukt land moge brengen, maar dat Neder land, dat ons gebied, ongerept blijve. Om de vrpde te krijgen, mag geen duim breed van ons land dienen. De Nederlandsche Anti-Oorlogsraad deelt mede, dat eenige personen van aanzien in Engeland een schema van vredesvoorwaarden hebben verspreid, die voor beide oorlogvoerende partijen aannemelijk geacht kunnen worden. Ze komen sterk overeen met de vredesvoor waarden, zooals deze wenschelijk werden ge oordeeld door de conferentie van neutralen, eenige weken geleden gehouden in de hoofd stad van Zweden, Stockholm. Onmiddellijk bij het bekend worden van zoo'n bericht herleeft de hoop, dat nu eindelijk een einde zal komen aan het moorddadig be drijf in Europa, zooals wij dat nu reeds ruim twee jaar aan den gang weten. Toch zijn wij twijfelmoedig gestemd wat een spoedigen vrede betreft. Al mag bet hoopvol stemmen, dat invloed rijke personen in Engeland zeer gematigde vredesvoorwaarden formuleeren, toch vreezen wij, dat voorhands op verwezenlijking van de vredesidee nog niet veel kans is. Wij vergeten niet, dat het Berliner Tage- blatt" wederom geschorst is, omdat het zich in een artikel tegen annexatie verzette. Leest men wat de vorst Von Salm en iemand als graaf Von Reventlow gesteund door de agrariërs en conservatieven in Duitschland willen en houdt men rekening met de macht dier paitijen in dat land, dan begrijpt men, dat nog veel moet veranderen, aleer de oor logvoerende partijen tot overeenstemming te brengen zijn. Op de conferentie van neutralen te Stock holm was men unaniem van meening. dat België en het N. v. Frankrijk weer vrjj moesten komen. De vorst Von Salm gesteund door velen in Duitschland verkondigt luide de meening, dat België door Duitschland moet geannexeerd worden of dat de oorlog voor Duitschland als verloren moet worden beschouwd. Ziedaar nog eene breede klove. Wanneer zal deze gedempt worden of over- burgd zijn Toen in het begin van dit jaar de Duitsche Rijkskanselier Von fiethmann Holweg en de Engelsche premier Sir Edward Grey hunne bekende redevoeringen hielden meenden wij, dat er aanknoopingspunten te vinden waren en dat men wat goeden wil van weerszijden, er billijke en aannemelijke grondslagen te vinden waren voor een toekomstigen vrede. Zoo lang evenwel invloedrijke staatkundige partijen vasthouden aan idee van annexatie, zoolang men België wil behouden, zoolang is er ook o.i. geen kans op een wenschelijken vrede. Al gelooven wij niet, dat Von Bethmann Holweg op het standpunt staat van graaf Von Reventlow, de zeer vage beschouwingen, door den Rijkskanselier in zijne latere rede voeringen gehouden, doen zien, dat hij reke ning houdt met de partgen, die annexatie voorstaan. Misschien is de vrede meer nabij, dan wij vermoeden, maar zoo de annexatiedroomen niet sterk verminderen, zien wij op het oogen- blik nog geene vooruitzicht, hoezeer ook wjj hoe eer hoe liever een eind zouden zien aan den volkerenmoord. Heel wat zal nog in de openbare meening moeten veranderen, voordat wij den vrede hebben, een vrede, die niet de kiemen in zich draagt van een hervatting van het gruwelijk bedrijf op nog grooter schaal. Wel zien we hier en daar lichtpunten, maar ze zijn nog klein. Als zoo'n lichtpunt beschouwen wij ook het werk der Engelsche vredesvrienden. DE OORLOG. De algemeene toestand. Zaterdag stond het voor Verdun aldus Het dorp Fleury hadden de Franschen weer moeten prijsgeven, maar, volgens hun bericht van Vrijdagavond, hadden zij de sterkte van Thiaumont kunnen vermeesteren ln de twee daaropvolgende Duitsche berichten, wordt het verlies van Thiaumont niet erkend en ook niet uitdrukkelijk tegengesproken. »In destreek van Thiaumont*. zoo heette het Zaterdag in het Berlijnsche bericht, »hebben zich opnieuw gevechten ontwikkeld.* En men verneemt uit dezellde bron, dat er nog verbitterde gevechten gaande waren, »om het voormalige fort Thiau mont.* In verband met het Fransche hericht maken deze mededeelingen den indruk, dat de Duit- schers niet in verlies van het fort wilden be rusten, dat er tegenaanvallen aan den gang waren en de legerleiding den uitslag van deze tegenaanvallen wilde afwachten, alsvorens nader te berichten. In de latere Fransche berichten leest men dan ook inderdaad van menigvuldige pogingen van de Duitschers, om de Franschen uit de door hen veroverde sterkte te verdrijven, welke pogingen echter geen uitwerking hadden. In tegendeel maakten de Franschen ten Noord westen van Thiaumont nog eenigen vooruit gang. Op grond van een en ander moeten wij het voor waarschijnlijk houden, dat op het moment het fort of het voormalige fort van Thiaumont in Fransche handen is. Evenmin als de Duitschers konden berusten in het verlies van Thiaumont, evenmin konden de Franschen het doen in het verlies van Fleury. Tegenaanvallen zjjn gevolgd en hebben den Franschen het »heele« Zuidelijke gedeelte van dat dorp terugbezorgd. Zoo zegt althans het Fransche bericht. De Duitschers weten daar niets van. Evenmin vindt men van de voordeelen, die de Engelschen ten Noorden van de Som me meldden, veel in de Duitsche berichten terug, al wordt daarin te kennen gegeven, dat er bjj Pozières, hard gevochten wordt. Trouwens dit is ook de samengevatte inhoud van de Engelsche berichten. Wel behaaldep deze ter reinwinst (van 500 tot 600 meter) ten Noor den en ten Westen van Pozières, zooals gene raal Haig Zaterdag meldde, maar het gedeelte daarvan ten Noordwesten van Pozières ging in een tegenaanval weer verloren. Een nieuwe aanval bracht de verloren loop graaf weer in Engelsch bezit, op een stuk van 40 meter na. Hoe groot de heele loop graaf was, wordt er niet bij gemeld. Ook ten Oosten van Pozières konden de Engelschen eenigen vooruitgang boeken. Ofschoon eenige bladen aan dezen vooruitgang groot belang toeschrijven, kunnen wij er tot nog toe niets anders in zien dan geslaagde loopgraafge- vechten, ook al hebben de Engelschen nu heuvels bezet, die 5 tot 20 meter hooger zijn dan de terreingolvingen verder naar het Noorden. ln het Oosten hebben de Russen zich bij Zalosce (aan de Noordoostgrens, bij Nowo Alexinets) op den linkeroever van de Sereth weten te nestelen, hetgeen een bedreiging vormt voor de stellingen der centralen ten Westen van Tarnapol en de opmarsch van de Russische afdeelingen, die Brody hebben bezat, steun zal kunnen verleenen. In de Karpathen heeft de tegenbeweging der Oostenrijksch-Duitsche troepen wel nog eenig terrein gewonnen, maar zij ontmoet toch krachtigen tegenstand der Russen. Officieele communiqué's. PARIJS, 7 Aug. (Reuter.) Officieel bericht van vanmiddag Ten noorden van de Somme en in de ge heele streek van Chaulnes wisseling van hevig geschutvuur. Op de rechteroever der Maas hebben de Duitschers na voorbereiding door geschutvuur een aanval gedaan op het fort Thiaumont. Gestuit door ons spervuur, kon de aanval niet worden doorgezet en werd de vijand naar zijn loopgraven teruggedreven. In het bosch van Vaux-Chapitre is de aan val, die na het hevige bombardement, door de Duitschers in deze streek gisteren geopend, kon worden verwacht, tegen half acht gister avond gekomen. Hij is, gebroken door ons geschut- en machinegeweervuur, volslagen mislukt. Op de rest van het front is de nacht kalm voorbijgegaan. Aan het Somme-front heeft de Fransche vliegdienst talrijke gevechten geleverd. Drie Duitsche vliegtuigen zijn geveld, een bij Roi- glise (ten Z.O. van Roye), het tweede bjj Araiécourf (ten Z.O. van Chaulnes) en het derde ten noorden van Nesles. Drie andere Duitsche toestellen zjjn, zwaar getroffen, ge dwongen binnen de Duitsche linies te landen. Verder hebben onzen vlitgtuigen twee Duitsche kabelballons vernield. Vannacht hebben Fransche luchtsmal- deelen 20 bommen geworpen op het station Metz-Sablons, 30 op het station Thionville, 25 op de spoorwegwerkplaatsen van Rombach (ten noorden van Metz) en 12 op bivakken bjj Etain. PARIJS, 7 Augustus. (Reuter.) Avondcom- muniqueDe Franschen hebben vanmiddag in een schitterenden aanval een linie Duitsche loopgraven bjj het bosch van Hom, ten oosten van de hoeve Monacu, genomen. Zjj hebben 120 gevangenen gemaakt en 12 machinege weren vermeesterd. De Franschen hebben opnieuw vorderingen gemaakt ten zuiden van Thiaumont en er macDinegeweren vermeesterd. In de Du tscbe schansen zjjn tal van lijken gevonden. In het westeljjk deel vbn Flenry hebben de Franschen opnieuw huizen bemachtigd. LONDEN, 7 Aug. (Reuter.) OfficieelDe toestand is onveranderd. Vjjandeljjke tegen aanvallen bjj Pozières Neuville-St.-Vaast zjjn afgeslagen. Wjj hebben al bet terrein, dat wjj gisteren gewonnen hadden, behouden. TER MMSCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1