Prachtige STALEN-COLLECTIE. EENIGE oproeping, JAKLAASSEN&C0. i 1 Sproeten Losverpakte A. Mijnhardt Weg* Spit. S. LAURENS, Kleermaker, Oorlogsgevaar Telefoon NoJ.TER NEUZEN, ISST- JACs DE KOK, TegerjlSepfemberbenoodigd: een flinke Dienstbode, Notarisportefeuilles Ban knotentasschen. M. DE JONGE. - TER NEUZEN. Nieuwstraat 10, Dienstregeling der Zeeuwsch-Vlaamschc Tra ruw eg-M aatschappij. Lange Kerkstraat 94 Ter Neuzen. Iteveeld zich beleefd aan Net werk - Billijke prijzen. 0. 7. a. HOEK. Assuradeur. Ter Neuzen. „HANDKOFFERS". „REISKOFFERS' „REISTASSCIIEN". „JAPAN MAT SUITE-CASES". TER NEUZEN. ^„LUIEHMANDJES". JAGs. DE KOK, TER NEUZEN. en met het Lijn Drie SchouwenTerneuzen. Lijn Drie Schouwen—Zuiddorpe Lijn Drie SchouwenKloosterzande. LijnSchoondijke—IJzendijke—Neder!.—Belgische Grens treinnummersT Lijn: IJzendijke—Sas v. Gent—Drie Schouwen. 1 19 I 9.23 van Philippine van Pyramide Overal te ontbieden. Ondergeteekende belast zich met het verzekeren van per sonen, goederen en huizen tegen alle oor logsgevaar. De ingezetenen van Hoek, die zich aange sloten hebben bij den Bond voor Staats- pensionneering, en allen, die zich nog wenschen aan te sluiten, worden opgeroe pen tot bijwoning der Huishoudelijke Vergadering, welke zal gehouden worden op Zaterdag 5 Augustus 1916, des avonds te half acht (nieuwe tijd) ten huize van den heer De Keuning. Behandeling, zoo mogelijk vaststelling van een reglement voor Hoek. Verkiezing van Bestuursleden, enz. Namens het Bestuur der Afd. Ter Neuzen De Secretaris, L. J. D£ VRIES. Aankoop en verkoop van Effecten en Pandbrieven. Inwisselen van Belgisch- en ander vreemd Geld, Coupons en Chèques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlijken waarborg of zakelijk onderpand. Beleenen van Effecten. Assurantiën. Levensverzekeringen. Incasso's enz. Zwakte en moeheid in de beenen, zijn kenteekenen, dat uw bloed niet de noodige voedingsstoffen in zich heeft opgenomen om uw lichaam krachtig te doen blijven. I maakt u gezond en krachtig, wekt de eetlust op en geeft blijvende gevolgen. Prijs per koker a 100 tabletten f 1.— 3 kokers f 2.85 6 kokers f 5.50. Verkrijgbaar bij Apoth. eri Drogisten. FabrikantA. MIJNHARDT, Pharmac. fabriek ZEIST. I Zelfs de grootste en donkerste verdwijnen door hetgebruikvan één potje SPRUTOL I rijs 75 ct. Alle goede drogisten in iedere plaats verkoopen Sprutol. bij JAN DONZE A.llz. Noordstraat. Ter Neuzen. artikelen geven geen waarborg voor zuiver heid of echtheid. Alleen dan, wanneer op een koker Zenuw- of Hoofdpijn-ta bletten de naam voorkomt, koopt u de oorspronkelijke tabletten en geen schadelijke of waar- delooze namaak. Hisch daarom in uw belang een koker Mijnhardt's Zenuw-tabletten en Mijn- hardt's Hoofdpijn-tabletten. nieuwe zending. Weet «ij. lijders aan spit, dat deze pijnlijke ziekte juister uitgedrukt spieren-rheumatiek heet? Weet gij dat de pijnen in uw lendenen een nanduiding zijn dat één of meedere spieren ernstig zijn aangetast deze spieren te zamen trekken en U daardoor d:e ondragelijke pijnen veroorzaken, welke gij bij weersverandering te verduren hebt. Lijders aan spit, weet ge. wat het zeggen wil bij elke beweging van de romp ineen te krimpen van de pijn, niet te kunnen bukken, draaien of opslaan, niets te kunnen optillen zonder dat gü het gevoel krijgt alsof uw hals, rug en ledenen als 't, ware van elkaar worden gerukt last op, geneest U voordat, het te laat is. Vandaag lijdt gij nog aan spil, morgen,,kunnen reeds meedere spieren aangetast worden en loopt gij groote kans in de toekomst een beklagenswaardig rheumatieklijder te worden. Neemt dadelijk h vee geroemde KLOOS 1 ERBALSEM, dat uitmuntende wrijtmiddel bij spit iu üen rug en rheumatische pijnen, welke rechtstreeks op de spieren'werkt en deze weder de normale lenigheid zal kunnen geven waardoor uw pijnen zullen verdwijnen. De tegen rheumatiek, rheumatische pijnen, stramheid van de ledematen, stij en hals, spit in den rug, spierverrekkingen en kneuzingen is tevens een veelzijdig huismiddel hij wonden, uitslag, aambeien, win terhanden en wintervoeten. De KLÜÜSTERR 1LSEM bijt niet, verzacht dadelijk en kan niet bederven. Prijs per pot van 20 gram 40 cpnts, van 50 gram f 0.80 van 100 gram t 1 25 van 250 gram f 2,50. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L. I. AKKER,' Rotterdam. Alom verkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE--Leunis Axel, H. J. VAN DIXHOORN n Lz; Hulst' F' L' VERWILGHEN-v. d. Hooft; te Zaamslag, D. RIEMENS—Janssen. 8 ®3K- Richting Drie Schouwen— TRE1NNUMMERS. 31 Aankomst van de richting IJzendijke Vertrek van Drie Schouwen ti.25 van Axel6.35 Aankomst te Zaamslag 6.49 Vertrek van 6.59 van Driewegen 7.13 Aankomst te Neuzen7.20 Vertrek Prov. boot naar Vlissingen 7.50 35 37 Terneuzen. 33 33? 1 35a 8.49 8.49 12.05 12.05 3.20 9.25 9.25 12.20 12.45 3.45 9.35 9.35 12.30 12.55 3.55 9.49 9.49 12.45 1.10 4.09 9.59 10 20 12.55 1.19 4.19 10.13 10.34 1.09 1.34 4.33 10.20 10.41 1.16 1.40 4.40 10.40 2.—2.— Richting TerneuzenDrie Schouwen. TREINNUMMERS. Vertrek Prov. boot van Vlissingen van Neuzen van Driewegen Aankomst te Zaamslag Vertrek van van Axel Aankomst te Drie Schouwen Vertrek richting IJzendijke richting Zuiddorpe 32 6.30 8.15 8.22 8.36 8.46 9.— 9.10 9.28 34 34a 9.20' 11.05 10.35 11.12 10.42 11.26 10.55 11.36 11.02 11.50 11.16 12.- 11.26 1.30 1.37 1.51 2.01 2.16 2.26 1.45 1.45 - 12.1012.10 3.21 36a 36 38 12.10 3.43 2.25 5.30 2.32 5.36 2.46 144 2.56 6.01 3.10 6.15 3.20 6.25 6.27 3.21 7.38 ,p Woensdags wacht trein 33a tot aankomst te Zaamslag van trein 26 van Kloosterzande Jrein 34a rijdt alleen des Zaterdags, waarop dan trein 34 vervajt. De treinen 33a vervallen "J alleen des Woensdags, terwijl op dien dag de treinen 33, 35 en 36 Bij tijdig gedaan verzoek kan op de volgende halten gestopt worden tot het in- en uitstanpeil der rezigers Axel Kerkdreef en spoorweg Kruissing, Hoek Neuzensohe weg, Groenenweg, Kraag, St. Annapolder, 't Zwaantje. Richting Drie SchouwenKloosterzande. TREINNUMMERS. 25 Aankomst van de richting IJzendijke I Vertrek van Drie Schouwen7,20 van Axel7-30 van Rondeputten1 7.37 Aankomst te Zaamslag745 Vertrek van 7.50 van Stoppeldijk veer7.58 van Rapenburg dorp van Hengstdijk van Groenendijk Aankomst te Kloosterzande Vert. H. W. van Kloosterzande naar Walsoorden 27 I 29^ 3.20 8.07 8.15 8.23 8.30 8.45 12.05 1.30 1.40 1 1.47 1.56 2J_- 2.08 2.17 2.25 2.33 2.40 3.05 5.26 5.33 5.44 5.50 5.58 6.06 6.14 6.22 6.30 6.40 Richting KloosterzandeDrie Schouwen. TREINNUMMERS. f 26 28 Richting Drie SchouwenZuiddorpe. TREINNUMMERS. 39 41 T 43 Vertrek van Drie Schouwen 6.— Aankomst te Zuiddorpe I 6.07 12.10 12.07 3.21 3.28 45 7.38 7.45 Richting ZuiddorpeDrie Schouwen. Vertrek van Zuiddorpe Aankomst te Drie Schouwen 6.14 i 12.24 6.21 j 12.36 3.35 7.52 3.42 8.00 Vertrek Prov. boot v. Vlissingen Ak. B. M. te Schoond. v. Breskens B. M. te Schoond. v. Oostburg 5.20 7.01 7.48 7.15 10. 8.55 11.16 10.09 41.57 12.10 3.50 1.41 4.51 3.43 6.10 6.35 7.36 8.51 Richting Schoondijke—Nederl. Belg. Grens TREINNUMMERS. 2 1 4 6 I 8 I 10 1 12 14 16 Vertrek van Schoondijke. Aankomst te IJzendijke Vertrek van Ak. aan de Ned.-Belg. Grens Vert. Ijzend, richt. Sasv. Gent 7.50 9.— 10.12 12.— 1.45 3.45 4.53 7.40 8.13 9.23 10.35 12.23 2.08 4.08 5.16 8.03 10.45 - 1 10.57 10.— 12.35 5.30: Vert. B. M. v. Schoond. n. Oostb. B. M. v. Schoond. n. Bresk. 7.01 8.55 11.16 1.41 4.51 10.09 11.57 3.43 6.10 10.45 12.40 4.40 7.05 7.36 8.51 Richting Nederl. Belg. Grens—Schoondijke. Ak. Ijzend, richt. Sas v. Gent Vert. van de Ned-Belg. Grens Aankomst te IJzendijke Vertrek van Aankomst te Schoondijke 13; 5 7 9 ljj 13 1 15 9.11 11.22 I 3.55 11.10 - I11.23 6.33 8.25 9.37 11.30 1.13 3.10 4.22 5.40 6.56 8.48 10.— 11.53 1.36 3.33 4.45 6.30 Bij l'jdig gedaan verzoek kan e aan de volgende halten gestopt worden tot het in UzandUk«n T 0r' Balhofatede, Pontebrug, Landpoortstraat-IJzendijke, Wissel- IJzendijke, Turkije, Zevenhofstede straat, Oranjedijk, Statendijk. Aank. H. W. van Walsoorden te Kloosterzande 9.25 Vertrek van Kloosterzande9.40 van Groenendijk9.47 van Hengstdijk9^5 van Rapenburg dorpi 10.03 van Stoppeldijk veer1011 Aankomst te Zaamslag 10 19 Vertrek van j ,024 te Rondeputten,10 33 te Axel10.40 Aankomst te Drie Schouwen10 50 Vertrek richting IJzendijkeU45 Zuiddorpej 12.IO 3.55 4.10 4.15 4.23 4.31 4.39 4.55 5.— 5.09 5.16 6.27 7.38 30 7.1Ö 7.25 7.30 7.38 7.45 7.53 8.10 8.12 8.19 8.25 8.35 Bij tijdig verzoek kan aan de volgende halten gestopt worden tot het in- en uit- S'!' reizigers Axel kerkdreef en spoorweg Kruissing, Hoek Neuzensohe weg, in Delft Zaamslag Veer, Stoppeldijk Veer, Rapenburg Tol, Copwijksohe weg, Richting IJzendijke—Drie Schouwen. TREINNUMMERS. 17 Aankomst van de richting Schoondijke Vertrek van IJzendijke van Pyramide van Philippine Aankomst te Sas van Gent Vertrek van van Pas-sluis Westdorpe Kerk van Zwartenhoek Aankomst te Drie Schouwen Vertrek naar Zaamslag naar Zuiddorpe 6.55 7.10 7.35 8.01 8.04 8.19 8.29 8.39 8.49 9.25 21 23 12.23 5.16 10.- 12.35 5.30 10.15 12.50 5.45 10.42 1.20 6.10 11.08 1.46 6.36 11.12 2.30 6.40 11.27 2.45 6.55 11.37 2.55 7.05 11.47 3.05 7.15 12.05 3.20 7.25 12.20 3.45 12.10 3.21 7.38 Richting Drie SchouwenIJzendijke. TREINNUMMERS. Aankomst van Zaamslag Vertrek van Drie Schouwen van Zwartenhoek van Westdorpe Kerk van Pas-sluis Aankomst te Sas van Gent Vertrek van Aankomst te IJzendijke Vertrek naar Schoondijke 18 20 22 24 9.10 12.— 6.25 7.15 9.28 1.45 6.27 7.25 9.38 1.55 6.36 7.35 9.48 2.05 6.45 7.45 9.58 2.15 6.55 8.01 10.13 2.30 7.10 8.05 10.16 2.44 712 8.31 10.42 3.15 7.36 8.56 11.07 3.40 8.01 9.11 11.22 3.55 8.16 9.37 11.30 4.22 lie met onderstreepte cijfers geven de kruispunten aan. B'j tijdig gedaan verzoek kan aan de volgende halten gestopt worden voor het in- en uitstappen van Reizigers: Ponte-brug, Ponte-avancé, Maagd van Gend, Clarapolder Isabellasluis, Bouchautehaven, Vergaerdpolder, Remoorterpolder, Sint Albertpolder Paa^ sluis, Axelsche straat, Zwartenhoek, Langeweg.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4