Houdt de Asthma U vast? Probeer Abdijsiroop Loop der bevolking le Ter Neuzen. s- Kerknieuws. Gemengde Berichten. Burgerlijken Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentiën. REGEEHINGSEIEEEN marechaussee, naar wiens bureau het gezel schap zich toen begaf. In diens tegenwoordigheid werd nu als eerste verspreider van het lastergerucht aan gewezen de zoon zelf Tableau Wat toch was het geval. In het café had de zoon n.l. in tegenwoordigheid van verschil lende personen verteld, dat hij dien dag het grootst bedrag van hen allen met het smok- kelea van peper had verdiend. Terwijl de een beweerde er 40.aan verdiend te hebben, een ander ƒ60.had hij gebluft dat hij er ƒ80.— aan verdiend had, ofschoon hij in het geheel niet gesmok keld had maar alleen had zitten opsnijden. De vader stond verslagen. Die opsnijderij van zoonlief kostte hem f 25.— plus de ad- yertentiekosten en had den zoon zelf den naam van smokkelaar doen bekomen. In de plaats van den heer D. Staes, overleden, is tot wethouder te Hengstdijk ge kozen de heer Cam. v. Putte. Te Clinge zijn door de commiezen, te vens soldaat, een viertal personen betrapt, die wilden smokkelen. Een groote partij koffie en zeep is in beslag genomen. In de Donderdagavond te Cadzand ge houden voltallige raadsvergadering werd de rekening over 1915 behandeld, waarbij de ontvangsten voorloopig werden vastgesteld op 12,322.805, de uitgaven op ƒ11.185.255. Op de voordracht voor 2 zetters werden geplaatst de heeren J. Risseeuw en A. Risseeuw, beiden altredend en A. Brevet en I. A. Leen- houts. Te Oostburg werd Woensdagavond een partij goederen verkocht, afkomstig van smok kelaars. De waren gingen alle aan goeden prijs weg. Uit goede bron meldt men, dat het groote veilingsgebouw def V. P. N. te Oost burg in gebruik zal worden genomen. In de Donderdag te Aardenburg gehou den raadsvergadering werd in de plaats van den heer M. A. A. J. v. d. Broecke met alge- meene stemmen tot ontvanger-griffier van het burgerweesbuis benoemd de heer B. I. Zon- nevijlle, secretaris van Aardenburg. In de plaats van den heer mr. A. A. J. van de Broecke is door kerkvoogden te Aar denburg tot secretaris-ontvanger van de kerk voogdij der Ned. Herv. gemeente te Aardenburg benoemd de heer K. L. Reepmaker aldaar. De Maandag te IJzendijke gehouden openbare raadsvergadering werd bijgewoond door 6 leden onder presidium van den heer Ch. Haverbeke, wethouder. De waarnemend burgemeester, de heer Calon was door onge steldheid verhinderd aanwezig te zijn. De aangeboden gemeenterekening 1915 wees een goed slot aan van f 804,87° die van het gemeentelijk electrisch bedrijf een nadeelig slot van f 8.26. Aan Jac. Rosseel werd op zijn verzoek een stuk gemeentegrond in erfppacht gegeven a 5 cent per c.A. Op de voordracht voor zetters der rijksbe lastingen werden de volgende dubbeltallen ge plaatst Em. Groosman en Arm. Dellaert, Em. Bruggeman en Aug. Wijffels de Jonghe. Bij de roodvraag stelde de heer Hemdrikse voor aan de gemeenteambtenaren en het onder wijzend persooneel (samen een lijstje vormend met een 20 namen,) een duurtetoeslag toe te kennen, varieerend van f 25 f 50. De heer Theri, die zich in beginsel voor toeslag verklaarde, rchtte dit zulk een ingrij pend voorste], dat hij liever over deze zaak nog eens wilde denken. Want al was hjj vóór toeslag, voor de grootere salarissen achtte hij dien niet in de eerste plaats noodig. Daarom gaf hij in overweging dit voorstel tot de vol gende vergadering aan te houden. De heer Hendrikse, meende, dat dit een zaak is, die door den raad alleen behoort te worden afgehandeld en niet eerst in kroeg of op straat, waarvoor bij aanhouding gevaar bestaat, was voor dadelijk afdoening. Het voorstel werd m. a.s. aangenomen. De heer Theri vroeg, hoe het stond met het te leggen klinkerpad op den Zuidelijken grensdijk van den Oranjepolder. De voorzitter zeide, dat het te duur uitkomt. Het zou f900 moeten kosten. Daarom werd besloten, daarvan voorloopig af te zien. In verband met de ongesteldheid van den waarnemenden burgemeester werd tot tijdelijke wethouder benoemd de heer Th. de Jaeger. Te Biervliet zal een spreekcel voor de telefoon worden aangebracht. Te Biervliet was het Zondag een on gekende drukte, hoewel er niets te doen was dan een simpele doeJschieting waaraan 54 schutters deelnamen en een muziekuitvoering der harmonie, die gewoonlijk den laatsten Zondag in de maand plaats heeft. Doch het idee dat het anders kermis-Zondag was, had nu velen uitgelokt en in het bijzon der honderden wielrijders om de Beukelstad een bezoek te brengen misschien wel met de stille hoop, dat de tien dansgelegenheden, die Maandag volop in werking waren, Zondag ook wel een dansje zouden toelaten, wat echter niet mocht gebeuren. Maandag was de muziek voor den dans in volle actie, doch de eigenlijke bezoekers van elders, als vorige jaren, ontbraken. De vliegers boven Z.Vlaanderen. Waarschijnlijk tengevolge van het nevelige weer loopen de verschillende correspondenten- berichten die de Midd. Ct. ontving over het boven Z.-Vlaanderen waargenomen vliegeskader, uiteen wat het aantal betreft. Te Sas van Gent zag men er dertien, één voorop, dan de rest twee aan twee, en één achter aan. Maar te Breskens en Cadzand zeventien. In laatst genoemde plaatsen zag men ze uit het N. W. komen en naar het Z. O. verder vliegen. Er kwamen echter na een goed half uur weer een tieotal uit die richting terug. Bij deze terugkeer zijn ze beschoten door onze militairen, en bovendien door de Duitsche kanonnen van Knocke. In CadzaDd vielen tal van scherven van de granaten neer, zoowel in de kom der gemeente als daar buiten, ge lukkig echter zonder iemand te deren. Van nationaliteit was niets te onderscheiden. Maar uit het schieten der Duitschers te Knocke valt af te leiden dat het vliegtuigen der ge allieerden waren. Wat ze hebben gedaan is nog niet bekend. Er loopen geruchten over een bezoek aan Gent, waar branden zijn waargenomen. Maar we melden dat onder voorbehoud. In ieder geval zijn ze boven ons gebied op een plaats geweest waar ze niets te maken hadden. Volgens de garnalenvisschers hebben zij op de Noordzee ruim vijftig vliegers gezien. In de Dinsdag gehouden algemeene ver gadering der kolenvereeniging »Onderlinge Hulp" te Colijnsplaat werd medegedeeld, dal het aan het bestuur gelukt was kachelkolen aan te schaffen en eierkolen, die aan dejleden konden geleverd worden tegen ƒ1.75 en ƒ1.65 per H.L. Het loon van den kolenbezorger werd verhoogd van 5 tot 6 cent per mud, voor zoover het betreft het bezorgen in de kom der gemeente. Besmettelijke ziekten. Van 26 Juli1 Aug. zijn uit Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheidsraad gekomen de volgende besmettelijke ziekten diphteritis èèn geval te Middelburg en Ter Neuzen en 2 te Ovezande. Roodvonkéén geval in Ter Neuzen en Zuidzande. Typhus één geval te Middelburg. In de Ipop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd. E. de Bruine, bureelambtenaar, Rijkswater staat van Bovenstraat 38 van Goes J. C. de Mul, schippersknecht, aan boord van Veen- huizen S. R. de Pauw, dienstbode, Noord straat 70 van Asser.ede E. Buijze. winkel- jufrouw. Lange Kerkstraat 7 van Hooge en Lage Zwaluwe. Vertrokken E. J. van de Weijer, eleclricien, van Bo venstraat 15 naar 's Gravenhage I. G. Rottier, werkman, Baandijk 42 naar Clinge A. C. Bal, cinema-operateur, Steenkamplaan 1 naar Leiden J J. H. Hendrickx, meu belmaker, Nieuwediep 90 naar Hulst C. F. Kaan, zonder beroep, Donze Visserstraat 90 naar Middelburg C. Doeselaar, werkman, O 82 naar Hoek L. Openeer, varensgezel, aan boord naar Rotterdam A, L. de Doelder, werkman, Dekkerstraat 27 naar Noord Schar- woude C. Hamelink, Landbouwersknecht, P 66 naar Hoek J. J. Roggeband, Apo thekers-assistente, Noordstraat 75 naar Vlissin- gen F. J. van der Bent, zonder beroep, Blokken 18 naar Vlissingen H. E. Scheele, dienstbode, O 91 naar Zaamslag. Zondag 6 Augustus 1916. Eeu straat dievegge gesnapt. Reeds dikwijls waren bij het bureau van politie aan den Sit gel te Amsterdam klachten ingekomen, dat in de Kalverstraat en in groote winkels damestaschjes en portemonnaies wer ken gestolen. De recherche zocht ijverig en vestigde reeds eenigen tijd vermoeden op een zekere juffrouw v. d. B. oud 21 lentes. Op een goeden dag verzocht de recheiche haar op het bureau Singel, doch ze kon weer vrij in de Kalverstraat gaan wandelen, bij ge brek aan bewijs. Toen nu echter het bericht kwam van een diefstal van 2000, die in de Kalverstraat was gepleegd, herinnerde de recherche van het bureau Sinnel zich onmiddellijk haar »oude" kennis en arresteerde de dame. En dezen keer was het een gelukkige vangst, want er werd; nog een bedrag van ƒ1100 op haar be vonden, terwijl ze de rest had besteed op vor stelijke wijze. Bij Hirsch had ze groote in- koopen gedaan en het eerste biljet van f 1000 gewisseld en het tweede bij de juweliersfirma Schmidt in de Kalverstraat, waar ze een ring kocht van ƒ450. De portemonaie had ze weggegooid. Dat was zoo haar methode. Juffrouw v. d. B., die nog 6 maanden voor waardelijk te goed heeft, lijdt aan epilepsie, zoodat ze voorloopig vermoedelijk naar het gasthuis zal worden overgebracht. Dank zjj het ijverigewerken der recherche van het bureau Singel is deze geroutineerde straatdievegge thans tijdelijk onschadelijk ge maakt. misplaatste grap. Een bewoonster van de le Nieuwstraat te Hilversum, kreeg Zaterdag bericht, dat aan haar echtgenoot, die onder de wapenen is en te Nieuwkuik, in Noord-Brabant gedetacheerd, een ernstig ongelnk was overkomen en hij in stervensgevaar verkeerde, zoodat spoedig over komst gewenscht was. Men kan zich den schrik der familie voor stellen Nog dienzelfden middag trok zij met haar ouders en een zuster naar Nieuwkuik, waar zij 's avonds laat arriveerden. Wie schetst echter hun verbazing, toen zij vernamen, dat hun echtgenoot en zoon heel rustig lag te sla pen. Deze keek op zijn beurt vreemd op van het onverwacht bezoek zijner familie. Het bleek dat men de dupe was geworden van een misplaatste grap. De politie heeft men van het geval in kennis gesteld en deze tracht nu den verzender van den brief op te sporen. AXEL. Huwelijks-aangiften 21 Juli. Johannes Schoonakker (van 's Gravenhage1, 32 jjm. en Sara Paulina Provoost 30 j., jd. 27 Juli Jannis Arij Cappon, 24 jjm. en Debora Crina Verstraten, 24 j„ jd. Anthonius Petrus van Hecke (van Ter Neuzen), 25 j., jm. en Marie Leonie Verbekè, 22 j., jd. 28 Juli. Andries IJzebaart 26 jjm. en Levina Catharina van den Berge, 25 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 27 Juli. Jan van Doese laar, 27 j., jm. en Tanneke Geertruida de Peijter, 24 j., jd. Geboorten. 16 Juli. Adriaan, z van Cornelis den Beer en Janna dePooter 28 Juli. Jacobus Augustinus, z van A ugustinus den Danschutter en Sidonie Marie Dhert 29 Juli. Janna, d. van Pieter Christiaan Deij en Janneke den Hamer Overlijden. 20 Juli. Cornelis van de Wege, 22 j., z van Pieter en Elisabeth Dieleman. 24 Juli Cor nelia Dieleman, 44 j., echtg. van Pieter Ramondt. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 5 Aug. 6.9 6.28 'Zondag 6 6.49 7.11 Maandag 7 7.37 8.5 Dinsdag 8 8.39 9.18 Woensdag 9 10.— 10.45 Donderdag 10 11.30 Vrijdag 11 0.11 0.46 De P RIJ S der is deze week 6'/2 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen, Allen die willen medewerken tot de oprichting van eene afdeeling van het GROENE KRUIS te Ter Neuzen, worden uitgenoodigd in het Hotel des PAYS-BAS aldaar op Maandag 7 Augustus 1916, des avonds 8 uur, alwaar de WelEdGel. Heer C. E. PLUGGE, arts, te Souburg een en ander nader zal toelichten. Zij die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, doch instemmen dat eene zoodanige vereeniging worde opgericht, worden verzocht zulks kenbaar te maken bij een der ondergeteekenden. TH. VAN PIENBROEK. A. MOGGRÉ. .C. LE NOBEL. Cz. Ai Haalt gij moeiljjk adem? Zijt gij benauwd tot stikkens toe? Slaapt gij 's nachts niet t Leeft gij U zelve in den weg Zijt gij hopeloos, sleept gij moedeloos Lw bestaan vooit? Gelooft gij aan geen genezing meer, omdat gy reeds zoo vele middelen zonder baat geprobeerd hebt dan nog eens de ABDIJSIROOP, het veelzijdig huismiddel, dat de oude, taaie, vast zittende siijm gemakkelijk doet loskomen en U daardoor de borst verruimen kan. De geeft dan ook iD vele gevallen een spoedige heer lijke verlichting en wordt door velen geroemd bij asthma, bronchitis, influenza, slijm- en kink hoest, catarh, verkoudheid, heeschhcid en keelpijn. Stilt hardnekkigen hoest. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 9'/j u Ds. A. Timmerman Bediening van bet H. Avondmaal en nam. 2 u., Ds. A. Timmerman. Bediening van den H. Doop. Sluiskil' Voorm., 9'/s u., en nam 2 u., dhr. L. Dek. Hulst. Voorm. 9'/2 u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen, Voorm. 10 u., en nam. 3 u.,Ds. S. Groene- veld. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 6'/j u., Ds, Overduin. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 10 u., 3 u,en 6'/j u., Ds, Van Garde van Oplieusden. Lokaal „Eben-Haëzer" (Kerkboflaan.) Ter Neuzen. Nam. 51/, n., Evangelisatie. ZAAMSLAG. Huwelijks-aangiften. 13 Juli. Martinus Dieleraan (van Stoppeldijk), 25 j., jm. en Cornelia Ver- pcorte, 22 j jd. 27 Juli. Hendrik Wisse, 34 j,, wedn van Pieternella Maria Platteeuw, en Maria Magdalena Risseeuw, 32 j jd. Huwelijks-voltrekkingen. 6 Juli. Johannes de Hondt (van Ylissingen), 28 j., jm. en Sentina van den Broeke, 22 j., jd 12 Juli. Robert Charles Francois de Meijer (van Ter Neuzen), 26 j., jm. en Leonia Joanna Maria Michielsen, 26 j. jd. Geboörten. 9 Juli. Cornelia, d. van Maarten Cornelis Stoffels en Catharina Koster. 11 Juli. Frederika Adri- ana, d. van Leendert de Visser en Jacomina Maria van Fraeijenhove. 12 Juli. Dominicus z. van Pieter Adriaan Jansen en Krina den Engelsman. 16 Juli. Jacobus, z. van Jacobus van Cadzand en Anthonia Jansen. 21 Juli. Cornelis Jozias, z. van Cornelis Hamelink en Anthonina Romeijnsen. Overlijden. 4 Juli Suzanna Geelhoedt, 74 jechtg. van Adriaan van Kerkvoort. 11 Juli Petrus Augustinus de Vree, 17 j., z, van Pieter (overl.) en Maria There- sia de Meijer. 13 Juli. Frederika Adriana de Visser, 2 d d. van Leendert en Jacomina Maria van Fraeijenhove. 16 Juli. Chatharina de Klerk, 57 j., eehtg. van Cor nelis Hamelink. 28 Juli. Maria van Dixhoorn, 44 j., d. van Jozias en Maria Allaart (beiden overleden.) If ff ff ff ff ff s.' v - .4». --.•«•VS!'. v- .#7 Prijs per flacon van 230 gram 1.05 van 550 gram 2.05; van 1000 gram ƒ3.55. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar. Te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN UYER- BEEKE LeukisAxel, J. H. VAN DIXHOORN en L. B. A. ROLFF. Lz. Hulst, F. L. VER WILG HENv. d. Hooft; Zaamslag D, RIE- MENS—Janssen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3