Op Zee BINNENLAND. UIT ONZE OMGEVING. van den straatweg BapaumeAlbert en ten o. van het Tronesboscbje mislukten krachtige Engelsche aanvallen. Tusschen Maurepas en de Somme werden de Fransche aanvallen tot zeven malen herhaald. In het hardnekkige gevecht bleven onze troepen meester in hunne stellingen; slechts in het gehucht Monacu- en in een loopgraaf ten noorden daarvan kon de vijand binnendringen. Ten 7„ van de Somme, bij Barleux en Estrées werden Fransche aanvallen afgeslagen. Rechts van de Maas ging de vijand tegen de Cóte de Poivre, en op een breed front van het Thiaumont-werk tot ten noorden van het werk La Lauffée met sterke strijdmacht tot den aanval over. Hij vatte voet op de weste lijke helling van de Cóte de Poivre en ten z.w. van Fleury in een deel onzer voorste linie, en hernam het eergisteren verloren stuk loop graaf in het boschje van La Lauffée. Bij het Thiaumont-werk en ten z.o. van Fleury werden de Fransche aanvallen afge slagen. In het bergboschje werd hij, nadat bij tijdelijk positie had genomen, door een tegenaanval mefr zware verliezen verdreven. Bij een vijandelijken luchtaanval met bommen op Belgische steden, o. a. in Meirelbeke, ten z. van Gent, werden 60 inwoners, van wie 9 vronwen en kinderen, gedood of zwaar ge wond. Onze vliegers vielen het vijandelijk eskader aan en drongen het tot den terugtocht. Eén ▼luchtte er over Nederlandsche gebied. In het luchtgevecht werd een Engelsche tweedekker ten z. van Rousselaere, en een vijandelijk vliegtuig, het dertiende, door luite nant Wintgens ten z.o. van Péronne, neerge schoten. Door ons afweergeschut werd een vijandelijk vliegtuig bij Boesinghe en één ten n. van Atrecht neergeschoten. 's Nachts langs het front. In de Daily Chrooiclec geeft Philips Gibbs de volgende beschrijving van de vreemde din gen, die 's nachts aan het front te zien zijn »Dien geheelen nacht hadden de kanonnen geen enkel oogenblik gezwegen, geen secconde was het hevige tumult der artillerie meer dan een weioigje verminderd tot een rustpoosje, dat slechts zoo leek door het geweldige vuur er voor en er na. Overal stegen langs de linies lichten op. Aan beide zijden werden lichtpijlen opgelaten, en bij hunnen schjjn kon men al de bewegingen van den vijand zien. Het leek alsof groepen jongleurs met witte vuurballen werkten en er zooveel mogeljjk tegelijk in de lucht wilden houden. De lichtpijlen brandden langzaam uit met een bleek wit licht, dat de duisternis in het rond op een dikken Londenschen mist deed ge lijken en over de velden speelden als phospho- receerend water, waartegen de boomstronken en vernielde huizen scherp afgeteekeod stonden. Den geheelen nacht kwamen er slechts nu en dan enkele seconden voor, dat deze licht pijlen niet in de lucht waren en^onze oogen 'n verfrisschend bad van duisternis kregen. Er gebeurde iets grootsch daar voor ons tusschen Longueval en Bazentin. Ik had niet geslapen, omdat er een rat om mjj heen snuffelde en mij berook terwijl ik in het gras lag en omdat het mij telkens trof, te zien hoe de hooge distels vóór mij verlicht werden als een sprookjesbosch telkens als ▼groot moeder* vuurdebovendien was het lawaai der kanonnen nu ook juist geen slaapliedje. Om drie uur ging ik dan ook maar overeind zitten. Een pandemonium was tusscben Lougueval en Bazentin losgebroken en de roode en witte lichtsignalen stegen op alsof de mannen alle- in een staat van groote opgewondenheid ver keerden. Toen gingen onze loopgraafmortieren aan het werk en meer dan een halt uur lang braakte deze lichte artillerie ontploffmgsstot- fen uit, die met voortdurend gedonder op de vijandelijke loopgraven neervielen. Telkens als zulk een mortier werd afgevuurd, sloeg er een roode vlam horizontaal naar voren, zoodat de grond bloedrood leek. En dan dreunde weder een andere. Maar intusschen was er een ander geluid tusschen het ontzettend rumoer door. Het was een voortdurend geratel van ma chinegeweren, die heen en weder zwaaiden en dat plotseling nog aangevnld werd door snel opeenvolgende geweersalvo's. j Het weg voeren der bevolking uit het bezette gebied.Krijgsgevangenen moeten loopgraven aanleggen. VAN DE GRENS, 2 Aug. (Telegraaf). De nog te Péronne verblijvende burgers zijn op bevel der Duitschers vertrokken en verdeeld over de dorpen van Noord-Frankrijk. Duizen den Russen zijn achter het front in Noord- Frankrijk aan 't werk gezet. Deze krijgsge vangen, wier aantal daar in de laatste we ken zeer toegenomen is, moeten loopgraven aanleggen, prikkeldraden spannen en de spoor wegen verbeteren, vooral achter het Somme- front en in de omgeving van Atrecht en Douai. Door honger dwingen de Duitschers de werk lieden van het spoorweg-arsenaal van Luttre (bij Charleroi) druk te arbeiden aan de her stelling van locomotieven en ander materieel. In de fabriek La Provence, te Marchienne, en enkele andere werkplaatsen van de Sambre, wordt nacht en dag gearbeid aan de construc tie van prikkeldraad voor het Fransche front bestemd. Drie weken geleden zijn te Rijssel weer honderden burgers uitgezet en verdeeld over de dorpen in de Ardennen (Frankrijk) of naar Duitschland voor landbouwarbeid gezonden. De Duitschers hebben als voorwendsel genomen de onveiligheid der stad, nadat er onlangs, zoo alstrouwenseer, officieel communiquémeldde, bommen der geallieerden op dn stad waren gevallen en o.a. de kerk van St. Sauveur hadden getroffen Bij de wegvoering hadden de zelfde pijnlijke tooneelen plaats als in de week voor Paschen zelf. Het laatste Wolff- bericht, dat nieuwe wegvoeringen liet voorzien, verzweeg dus, dat deze reeds plaats gehad hebben. De houding van Roemenië. De »Fiankf. General Anzeiger* bevat een telegram uit Boekarest meldend dat de over eenkomst van Roemenië met de Entente is afgesloten. Bratianu heeft zich in beslisten zin uitgelaten. Van 1 tot 15 Augustus zal het Roemeensche leger worden gemobiliseerd. De voorbereidingen daartoe zijn reeds gedurende eenigen tijd getroffen. Roemenië zal echter aan den wereldoorlog niet deelnemen als aan valler, maar alleen mobiliseeren om zijn gren zen te verdedigen. Tegelijkertijd zal het Rus sische leger door de Dobroedsja in Boelgarije binnenvallen. Deze operatie zou ongeveer te gelijk met het offensief van generaal Sarrail beginnen. Roemenië zal een proclamatie uitvaar digen, waarin wordt verklaard, dat het tegen over niemand een aanvallende houding wenscht te nemen, dat het echter de Russen, die de doorvoering van de bepalingen van het Boe- karester verdrag van 1913 met de wapens in de hand doorzetten, niet tegeD kan houden, daar het met zijn betrekkelijk zwakke krachten zich niet tegen een groote mogendheid kan ver zetten. Zeegevecht op de Noordzee. IJMUIDEN, 2 Aug. (Eihen tel.) Het stoom schip »Zeelandia« had Zondagavond bij aan komst te lJmuiden bericht, dat spoedig te verwachten waren de stoomschepen »Niobe. en «Eendracht* van Londen, die gelijk met Zeelandia* van Deal vertrokken waren. De «Niobe* en de «Eendracht* kwamen ecbter, eerst Woensdag te lJmuiden binnen. Men verneemt thans, dat de thuisreis ver traagd i3 daar zij Zondagmorgen voor anker zijn gegaan, omdat zij midden in een zeege vecht waren gewikkeld. Aan het gevecht werd deelgenomen door Engelsche en Duitsche torpedojagers, torpe dobooten en onderzeeërs, doch niet door kruisers of slagschepen. Links en rechts vlogen de kogels over de schepen heen, zoodat de bemanning genood zaakt was zich plat op het dek te werpen om niet getroffen te worden. De «Niobe* zag vlak voor zijn boeg tijdens het gevecht een groote Duitsche onderzeeër boven water komen. Nauwelijks had deze het zoeklicht op de Niobe* gericht, of de onderzeeboot werd zwaar beschoten en verdween in de diepte. Voorts werd van de »Niobe« gezien, dat een torpedojager getroffen wc-rd, in brand vloog en spoedig uit het oog verdwenen was, Van welke nationaliteit die boot was, kon men niet onderscheiden. Tijdens den strijd werden ook Zeppelins bo ven het terrein van 't gevecht waargenomen. Het treffen had plaats op den weg naar het lichtschip Noord-Hinder. Een Engelsche vlieger* opgepikt. Het in den Waterweg binnengekomen Bel gische stoomschip Anvers heeft Woensdag avond half tien, ter hoogte van den Noord- Hinder, aan boord genomen een Engelschen vlieger, (niet-militair), die met zijn machine in de Noordzee was gedaald en zich op een der vleugels wist te redden. De vlieger, ge naamd Freeman, is door de Anvers gisteren morgen aan de loodsboot overgegeven en te Hoek van Holland geland, waar hij voor den commandant van het fort werd gebracht. De machine bevindt zich nog aan boord van de stoomboot Anvers, die opstoomde naar Rot terdam. V Noorsch stoomschip „John. Wilson" getorpedeerd. Donderdagmiddag zijn te Vlissingen weer een 15-tal schipbreukelingen aangekomen, slachtoffers van den oorlog. Het waren thans geen landgenooten, doch Noren, die hun schip hebben moeten verliezen doordien een Duitsche duikboot dit vaartuig heeft getorpedeerd. Wij waren in de gelegenheid den kapitein van dit schip den heer E. Osio te spreken, die ons het volgende mededeelde Het stoomschip ,,John Wilson", geladen met 300 a 400 ton stukgoederen was Woens dagnacht ten 2 ure van Rotterdam vertrokken. Onder de lading bevonden zich ook levensmid delen o. a. margarine. Woeusdagmorgen ongeveer 7 uur werd plotseling een Duitsche duikboot waargeno men, welke het Noorsche stoomschip bevel gaf te stoppen, waaraan onmiddelijk werd voldaan. De onderzeër kwam langs het stoom schip en den kapitein werd verzocht de scheeps papieren te laten zien. Toen hieraan was vol daan zeide de commandant van den onderzeër dat hij verplicht was het stoomschip in den grond te boren. Hij gaf aan de bemanning 5 minuten tijd het schip te verlaten en in de sloepen plaats te nemen. De kapitein van het Noorsche stoomschip teekende protest aan tegen deze handelwijze en zeide dat het de plicht van de onderzeër was het stoomschip op te brengen. De commandant antwoordde dat hiervoor geen gelegenheid bestond, en dat hij genood zaakt was het schip te torpedeeren. De bemanning nam hierop in de sloepen plaats en had voor den korten tijd welke ge geven was om het schip te verlaten, geen tijd om iets te kunnen redden. De onderzeëer boorde daarna het stoom schip in den grond en werd de sloep op sleeptouw genomen en naar het lichtschip „Schouwenbank" gesleept. Op het lichtschip werd de schipbreukelingen een hartelijke ontvangst bereid en de kapitein verzocht ons hiervan met lof melding te ma ken, waaraan wij natuurlijk gaarne voldoen. Vanaf het lichtschip werd kennis gegeven aan de mariue alhier, dat zich daarop schip breukelingen bevonden en werden van hier twee torpedobooten gezonden, waarmede de Noren, gistermorgen naar hier werden over gebracht. Bij hun aankomst alhier was de heer E. M. Alberts uit Middelburg, vice-consul van Noorwegen tegenwoordig teneinde den schip breukelingen de noodige hulp te verleenen. Zoo moesten 9 der opvarenden van nieuwe kleeren worden voorzien. De equipage trok met den trein van 4 50 naar Rotterdam, en zal zich aldaar vervoegen bij den consul-generaal van Noorwegen. De kapitein van het getorpedeerde schip deelde ons nog mede dat hij reeds ongeveer anderhalf jaar geregeld van en naar Rotter dam naar en van Londen vaart. Vliss. Crt. Klein verlof. De dienstplichtige onderofficieren, korporaals en minderen van de landweerlichting 1916a (voormalige militie-lichting 1906) worden 18 dezer in bet genot van onbepaald klein verlof gesteld. Vrij vervoer. Omtrent vrij vervoer voor militairen is bij ministerieels beschikking bepaald, dat het vervoer kon worden toegestaan a. aan gezinshoofden of in overeenkomstige verhouding tegenover eenig gezin verkeerende militairen, alsook aan hoofden van zaken, on dernemingen of bedrijven, tweemaal in de maand b. aan de overige militairen eenmaal in de maand c. aan militairen van beide categorieën telkenmale wanneer hun een uitzonderingsver lof als bedoeld in punt der Legerorder 1916, B 131 wordt verleend. lilocin. Van regeeringswege is aan de meelfabrieken last gegeven, geen bloem meer te leveren aan handelaren in voederartikelen. Deze bepaling is getroffen, teneinde het gebruik van bloem als veevoeder den kop in te drukken. In de op Donderdag 10 Augustus 1916, des voormiddags te 10 uren, in het gemeente huis alhier te houden openbare vergadering van den gemeenteraad, komen de volgendepun- ten in behandeling 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de rekening van het bestuur der brandweer over 1915. 4. Voorstel tot verpachting van gemeente grond. 5. Voorstel tot het verleenen van vergun ning tot aansluiting op een gemeenteriool. 6. Wijziging van de jaarwedden van de gemeentewerklieden in vasten dienst der ge meente. 7. Idem van de hoofden en het verder onderwijzend personeel der scholen A, B, C en D. 8. Idem van de ambtenaren bij den rei- nigings- en beerruimingsdienst. 9. Idem van het personeel ter secretarie. 10. Idem van den gemeente-bouwmeester. 11. Voorloopige vastelling der gemeente rekening over 1915. Woensdagavond had alhier een vergade ring plaats in het vereenigingsgebouw, van de besturen der alhier bestaande vakvereni gingen, er waren vijf besturen vertegenwoor digd. Het doel van- en de bespreking op de ver gadering was de< distributie van levensmidde len met al de aankleve van dien, o a. het niet verkrijgbaar zijn van sommige artikelen, en het niet nakomen van de daarvoor gestelde prijzen enz. enz. Het slot van de bespreking was, dat er een commissie zal worden saamgesteld uit die verenigingen die zich tot taak stelt eventu- eele klachten te ontvangen en zoo noodig over te brengen ter plaatse waar het behoort om langs dien weg de overheid behulpzaam te zijn de verordeningen en wetten na te leven, het publiek te doen profiteeren van de gele genheid om goede waar voor goede prijs te ontvangen en om er op te letten dat de ver schillende artikelen niet in verkeerde magen terecht komen. Donderdagavond gaf het muziekgezel schap. »De Veereenigde Werklieden« voor het eerst na langen tijd een concert op het marktplein alhier. De vermindering van leden door de mobi lisatie maakt het geven van publieke uitvoe ringen moeilijk. Toch wilde de vereeniging, al was het niet op baar oude sterkte, uitkomen. En met succes. De n ummers werden flink uitgevoerd en de talrijke menigte, die op dezen schoonen zomer avond, van de muziek kwam genieten, gaf op ondubbelzinnige wijze van hare ingenomen heid blijk. De feesten te Middelburg zijn ook uit onze omgeving druk bezocht geworden. Dit was vooral Donderdag het geval. De tram bracht 's morgens veel passagiers voor de boot aan. 's Avonds was het eene heele drukte in den omtrek van het Ziekenhuis van reizigers, die op den tram wachtten. Vele nieuwsgierigen kwamen een kijkjenemen zoodat de menigte nog grooter werd. Men meldt uit Hoek Tot schade van de ajuinverbouwers blijkt dat deze vrucht aan zekere ziekte onderhevig is, die zich in enkele dagen tijds over de ge- heele partij verdeelt, zoodat in een zeer kort tijdsverloop het loof geheel is verdord of be schimmeld. Als gevolg daarvan komt natuur lijk de groei van den bol tot stilstand, en daar het thans juist den tijd is dat de uien zich vormen, is dit met het oog op het ge wicht zeer nadeelig. Ook onder de aardappelen begint het kwaad enorm toe te nemen. Midd. Crt. Te Philippine geraakte een 5jarig knaap je, men weet niet hoe, in het kanaal nabij de haven in het water. Door een paar wan delaars gewaarschuwd, gelukte het den inwoner P. D. het jongetje te redden, dat op het punt was te verdrinken. Een 12-jarig jongetje was na het eten op de tweede brug over het kanaal te Sas van Gent gaan visschen. Bij het vooroverbuigen stortte hij plotseling van de hooge brug naar beneden en verdween in de diepte. Na fang dreggen werd het lijkje opgehaald. Ondanks de toepassing van de kunstmatige ademhaling door den inmid dels aangekomen geneesheer en eenige mili tairen van het Roode Kruis was het niet meer mogelijk de levensgeesten op te wekken. De oude grootmoeder van het knaapje werd! bij het vernemen van het ongeluk zoodanig door een beroerte getroffen, dat haar toestand zorgwekkend is. Een laster-geschiedenis. Te Hulst ging het gerucht, dat een zoon van een aldaar gevestigde bakker, die veel brood naar België verzendt, ook smokkelde. De vader, die overtuigd was dat dit niet waar was, gevoelde zich over dien laster be- leedigd en beloofde per advertentie 25. aan hem die kan aanwijzen, den eersten ver spreider van het lastergerucht dat zijn zoon gesmokkeld had. Al spoedig meldde zich de eigenaar van een café uit N.-Namen met twee getuigen, waar onder een soldaat-commies aan en beloofde op voorwaarde dat bij de 25.kreeg, den eersten verspreider van het gerucht te zullen aanwijzen. Overeengekomen werd dat dit zou plaats hebben tegenover den commandant der

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2