Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Maximum prijzen. LIJST GEMEENTERAAD. DUIVENHOUDERS. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2697. Zaterdag 5 Augustus 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. INRICHTINGEN, welke GEVAAR, SCHADE of HINDER kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Ge meente secretarie ter inzage ligt een verzoek met bij lagen van HUBERT JE AN VICTOR V AN CANFORT, cargadoor en expediteur, wonende te Ter Neuzen, oni VERGUNNING tot het stichten eener inrichting tot bewerking van vlas, in eèn houten loods, plaat selijk ongenummerd en gelegen op het stationster- rem, kadastraal bekend in sectie K, No. 73. Op Maandag, den 14 Augustus 1916, des namiddags van 4 tot 5 uren, zal ten Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren heb ben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het boven gemelde tijdstip, ter Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Ter Neuzen, den 31 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet over eenkomstig art. 7 der Hinderwet op den boven- bepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Groothandelprijzen. 9- Grossiersprijzen. Kleinhandel prijzen. De hierboven vermelde prijzen gelden voor de maand Augustus behoudens vroegere vervanging. Klachten over niet-inachtneming van bovenver melde maxima, alsmede wenschen om voor be paalde op de lijst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of wel om met het oog op plaatselijke omstandighedeh voor eeue bepaalde gemeente wij ziging in de maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester. Deze prijzen zijn niet van toepassing op room- en lunchkaas en kaas bereid onder Rabbinaal toezicht. Onder kaas gemerkt 40 -j-, 30 -f- of 20 -f- wordt kaas verstaan, welke respectievelijk 40 pet. of meer, 30 pet. of meer of 20 pet. of meer vet in de droge stof bevat. Exporteurs zijn verplicht ten behoeve van den kaasverkoop voor binnenlandsch verbruik aan de centrale pakhuizen kaas te leveren tegen f 5 be neden den maximumprijs voor verkoop in het groot. De in de centrale pakhuizen aanwezige kaas wordt aan bij de Rijkscommissie van Toezicht op de Kaasvoreeniging ingeschreven grossiers geleverd tegen f 3 beneden den maximumprijs voor verkoop in het groot. Opgemerkt wordt nog, dat de vorenbedoelde prij zen slechts betrekking hebben op boter en kaas, bestemd voor verbruik in Nederland. Voor boter bereid onder Rabbinaal toezicht kan door de Rijkscommissie van Toezicht op de Boter- vereeniging in overleg met de betrokken handelaren of boterbereiders een verhoogde prijs worden toe gestaan. Voor speciaal verpakte boter zal geen vergunning tot prijsverhooging meer worden verleend. Zie de opmerkingen ter zake in de begelei dende circulaire. (3) Zie daaromtrent circulaire d d. 25 Juli No. 57855 Afd. Handel. (4) Voor deze artikelen wordt voorloopig geen maximumprijs vastgesteld. Eene uniforme prijs voor roggebrood, ge'dend voor het geheele land, kan in verband met de zoo uiteenloopenda bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vastgesteld. Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk geschieden, in overleg met de provinciale rogge-commissies. DE OORLOG. De algemeene toestand. De benoeming van Hindenburg tot com mandant van de vereenigde Duitsche en Oos tenrijksche legertroepen aan het oostelijk front, is een der meest belangrijke feiten van den dag. Het is toch gebleken dat de Oostenrijk- sche troepen, in het zuidelijk deel van dat tront niet werden aangevoerd op de wijze, die het Duitsche legerbestuur, in verband met het Russische offensief noodig aebtte. Her haaldelijk is er sedert het begin vaD den oor log op gewezen, dat er in het Oostenrijksche leger toestanden heerscheu, die van grooten invloed moesten zijn op de resultaten, door dit leger behaald. Gedeeltelijk zijn die toe standen een gevolg van de samenstelling van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie uit verschillende volken, die verschillende belan gen en wenschen hebben, gedeeltelijk ook zyn zij veroorzaakt door de opvattingen van de hooge legerbevelhebbers. Beide oorzaken schij nen te hebben samengewerkt, om aan het Oostenrijksche front, een minder krachtigen tegenstand te bieden, dan men bij den Duit- schen generalen staf tegenover het Russische offensief had verwacht. Daarom is nu, met voorbijgang van Oos tenrijksche legerbevelhebbers, aan Hindenburg de opdracht verstrekt, het bevel te aanvaarden over de gecombineerde legers, in de hoop dat zijn maatregelen strekken zullen, om den Russischen opmarsch in Galicië en aan de Karpaten te stuiten. Nog steeds wordt er krachtig gestreden aan het zuidelijk deel van het oostelijke front. Het Oostenrijksche bericht zegt, dat bjj Boes- jatsj, bij Wisnowczyk en vooral bij Brody zeer krachtige Russische aanvallen werden gedaan. Eveneens werden aanvallen aan de Turya en aan de Stoehod, langs den spoor weg Kowel-Rowno gedaan, om te pogen daar door het front der bondgenooten te breken maar deze aanvallen werden afgeslagen. Aan het westelijk front werden hevige ge vechten geleverd aan beide zijden van de Somme. Voornamelijk in den Franschen sector, bij Hem, de hoeve van Monacu en aan den weg Maricourt-Clery. Het Franscbe bericht meldt, dat daarbij een werk, tusschen het Hembosch en de hoeve van Monacu, door de Duitschers krachtig versterkt, werd genomen. Aan den weg Maricourt-Clery, zegt het Duitsche bericht, drongen de Franschen door tot in de volkomen vernielde Duitsche loop graaf. En ook ten zuiden van de Somme werden loopgraven, bij Estreés en Deniécourt, door de Franschen genomen. Aan het front van Verdun hebben de Duit schers terrein gewonnenhet Fransche be richt erkent dit verlies, het Duitsche zegt, dat de vooruitstekende berghelling bij het fort Sauville en eenig gebied in het Laufféebosch werden genomen. Op verschillende andere plaatsen werden kleinere aanvallen gedaan, die echter tot geen belangrijke, wijzigingen aanleiding gaven. De Engelsche berichten maken melding van eenigen vooruitgang der Engelsche troepen bij Pozières. Officieele communiqué's. l'ARIJS, 3 Aug. (Havas) Com muniqué. Ten N. van de Somme sloegen de Franschen in den uaeht verschillende aanvalspogingen der Duitschers af gericht op de hoeve Monacu de nieuwe Fransche posities tusschen die hoeve en het Hem-bosch werdeu ingericht. De Duit sche afdeelingen in den omtrek van Monacu moesten worden afgelost ten gevolge van de zware verliezen, sedert 30 Juli geleden. Ten z. van de Somme werd een tegenaan val gedaan door de Duitschers od de Fransche stellingen ten z. van Estrées deze mislukte in het Fransche vuur. Op den rechter Maasoever deden de Duit schers herhaaldelijk hevige tegenaanvallen op de Fransche loopgraven, die gisteren werden genomen. Overal sloeg het Fransche infan terie- en spervuur deze aanvallen af, waarbij de Duitschers zware veliezen ledeD. Aan Fransche zijde werden de voordeelen ten Z. van Fleury uitgebreid de Franschen bereiken nu onrniddelijk den rand van het dorp zij zijn het station reeds voorbjj. Het aantal gevangenen door de Fraoscben gemaakt in de baurt Fleury is meer dan 700, het geheele aantal gerangenen door de Franschen gemaakt meer dan 11,000. In streek van Vaux het Chapitrebosch Le Chenois wordt de artilleriestrjjd met groote hevigheid voortgezet, zonder infanterie-actie. Op de rest van het Iront was de nacht kalm, behalve in het Apremont-bosch waar de Fran schen met geweervuur Duitsche patrouilles verdreven. Aan het Somme-front leverde sergeant Chaisae gisteren tweemaal een luchtgevechttelkens schoot hij zijn tegenstander neer, zoodat hy nu acht Duitsche vliegtuigen heeft neergeschoten. Een ander Duitsch vliegtuig, door een Fran schen vlieger aangevallen, is ontredderd neer gevallen by Chauny. BERLIJN, 3 Aug. (W. B.) Officieel. Ten n. van de Somme deed het krachtige vijan delijke voorbereidingsvuur tusschen de Ancre en de Somme een grooten beslissenden aan val verwachten. Door ons spervuur kwam deze tot tijdelijk en plaatselijk zeer beperkte, maar desondanks hevige gevechten. Aan beide zijden TER \EIZE\SCH VOLKSBLAD. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering ■van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 10 Aug. 1916, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 2 Aug. 2916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A De Burgemeester van TER NEUZEN vestigt, ter voorkoming van vervolging, de aandacht van duiven- houders op de verordening van den Commandant van Zeeland dd. 15 Juli 1916, afgekondigd den 25 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, ter voldoening aan de missive van Zjjne Excellentie' den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ter kennis van de ingezetenen de navolgende per 100 K.G. 11,SO 100 per K.G. van eenige der meest voorkomende artikelen met daar voor aangenomen maximum prijzen. (Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de gewone qualiteiten. De Luxe-sorteeringen waarvoor in gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden be taald, blijven buiten aanmerking.) Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) Tarwebloem (gebuild inlandsch) Tarwemeel (ongebuild) Boter (bij verpakking in wit fust van 50 K.G. (1) Boter (bij verpakking in wit fust van 25 K.G. (1) Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 20 K.G. (1) Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G. (1) Volvette Goudscbe kaas met Rijks- merk, seizoen 1915 (1) Volvette Goudsche kaas seizoen 1915 (1) Kaas 40 -j- (Edammer en Goudsch model) seizoen 1915 (1) Volvette jonge Goudscbe kaas met Rijksmerk (1) Volvette jonge Goudscbe kaas (1) Jonge kaas 40 (Edammer en Goudsch model (i) Jonge Kaas 30 -)- (Edammer en Goudsch model) (1) 19.25 1.50 1.51 1,55 1.56 per 50 K.G. 55,00 V 50 7) n 53,00 n 50 n a 51,00 59 n „41,00 n 50 V 39,1,0 7) 50 i) 88,- 7) 50 7) «32,- 100 50 50 50 50 50 50 50 50 16,00 19,00 13,50 14,25 14,75 30,00 51,00 0,39 31,00 2 6,00 .12- 7,50 7,- 5,- 10,— 27,50 12,00 0.08 Jonge kaas 20 -J- (Edammer en Goudsch model) (1) per 50 K.G./26,— Jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model) (1) voor zoover voorradig 50 Nagelkaas, iu fabrieken gemaakt, (1) 50 Rijst (Grofmiddel Bassein of Rangoon) le handcondities 50 Rijst (Voorloop Bassein of Ran goon) le handcoudities per 50 Rijst/ (Grof verloop Bassein of Rangoon) le handcondities 50 Havermout 100 Suiker (witte geraffineerde) (2) „100 Normaal-Margarine (3) (in kistjes van 10 of 5 K.G., in parkament papier verpakt Peekoffie 100 Chichórei 100 Raapolie (4) Soda Zeep (zachte, groene of gele) (4) Kleine schelvisoh Wijting Kleine gul Kleine poon en pieterman Horsmakreel Makreel Kleine schol Maatjesharing (zonder kop) per ton inhoudende 1050 stuks netto vischgewicht 115 a 120 K.G. Gerookte kleine schelvisch per 50 IC.G makreel groote sorteering stuk Gerookte haring) bokking zonder staart)0,03* Kleine schelvisch .per K.G. 0,20 Wijting0,19 Kleine gul0,22 Kleine poon en pieterman „0,18 Horsmakreel o 14 Makreel„Tv 0>4 Kleine schol O 22 Soda50 7M0 Regeeringsbrood (bij verkoop op brood kaart) per K.G. Tarwewaterbrood (gebuild) (gebakken onder Rabbinaal toezicht) Tarwebrood (ongebuild bruinbrood) Roggebrood (5). Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) Tarwebloem (gebuild inlandsoh) Tarwemeel (ongebuild) Boter (1) .per >/2 K.G. Volvette Goudsche kaas met rijks- merk seizoen 1915 (5) J/s Idem0,1 Volvette Goudsche kaas, seizoen 19tj (5) - Idem0,1 Kaas 40 -J- (Edammer en Goudsch model) seizoen 1915 (5) n Idem o,l Volvette jonge Goudsche kaas met Rijksmerk (5) Idem0,1 Volvette jonge Goudsche kaas (5) Idem0,1 Jonge kaas 40 -f- (Edammer en Goudsch model) (5) '/a Idemo',l l Jonge kaas 30 -J- (Edammer en Goudsch model (5) i/„ v 12 n Idem0,1 Jonge kaas 20 -J- (Edammer en Goudsch model) (5) V. i) 2 r> Idem0,1 Jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model (5) voor zoover voorradig V. Tli n Idem0,1 Nagelkaas, in fabrieken gemaakt,(5) Idem0,1 Rijst (grofmiddel Bassein of Rangoon n Vs Rijst (voorloop Bassein of Rangoon Rijst (grof voorloop Bassein of Rangoon V* Havermout (inlandsche en buiten- landsche) 1/ Suiker (witte geraffineerde) Normaal-Margarine (3) (in perka mentpapier verpakt V» Koffie (Santos, gebrand) (6) Peekoffie (in pakjos) 0 1 Chichórei 01 Raapolie (6) Zout per KG. Zeep (zachte, wilta of gele) (6) Soda PetroleumL. 0,12 0,12 0,23 r 0,20 0.14 0,25 0,21 0,85 a 0,68 a 0,14 a 0,66 r 0,13® 0,60 a 0,12 a 0,50 a 0,10 0,48 0.10 0.09* a 0.39 0.08 a 0,01 0,23 a 0,05 a 0,16 a 0,18 a 0,04 a 0,03* 0,09 0,18 iii Kleine schelvisch Wijting Kleine gul Kleine poon en pieterman Horsmakreel Makreel Kleine schol Gerookte kleine schelvisch per K.G. 0,28 a a a 0,27 •a a a 0,30 a a a 0,26 la a a 0,22 a 0,32 •a a a 0,30 a a 0,32 stuk 0,10 makreel (groote sorteering haring (bokking zonder 6taa,t)a a a 0,05 Haring (zonder kop) a a °,04

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1