Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, jtet öranjcboelj. Van het Westelijk oorlogstoooeel. No. 2695. Zaterdag 29 Juli 1916. 27e Jaargang. REGEERIITGSEIEEEN ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Intere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. is De PRIJS der deze week ó'/2 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen, Van de Nederlandsche regeering is wederom verschenen een Oranjeboek, bevattende de di plomatieke bescheiden door onze regeering met de verschillende oorlogvoerenden staten over verschillende kwestie's gewisseld. De lezing van dit Oranjeboek kunnen wjj ieder ten zeerste aanbevelen. Die hier de officiëele stukken nagaat, komt een weinig op de hoogte van de moeilijkheden, waarvoor deze regeering wegens den wereld oorlog is komen te staan. Hij kan zich een oordeel leeren vormen (op bescheiden wijze) over dingen, waarover velen spreken, zonder dat ze er eenig begrip van hebben. Het is ook een maatstaf, waarnaar het bul- tenlandsch beleid onzer regeering kan worden beoordeeld. Bladen van verschillende richting hebben zich over den inhoud van het Oranjeboek doen hooren. En al blijkt men het niet op alle punten eens met de gevolgde gedragslijn, over het geheel ademt de pers tevredenheid over het gevoerde buitenlandsch beleid. Het R.-K. dagblad De Tijd toont zich zeer tevreden over Minister Loudon en spreekt van logische redeneering en hooge opvattingen van het recht.* Het oordeel van de R.-K. Maasbode is even eens gunstig. Het blad zegt »Aan beide zijden (der oorlogvoerende par- tjjnen n.l. Red.) moet het besef onderhouden worden, dat Nederland geen anderen maatstaf wenscht te gebruiken dan die van het volken recht en van zijn eigen bestaansrecht en sou- vereiniteit*. Het Handelsblad evenwel constateert zwakte van onze regeering in het geval van de Tuban- tia en is ook niet goed te spreken over de getorpedeerde Nederlandsche handelschepen Palembang, Eemdijk, Rijndijk. Het N. v. d. D. wjjst ook op eenige zwakke plaatsen, maar eindigt eene beschouwing toch aldus >En dan erkennen wij dat, over het geheel genomen, uit dit Oranjeboek een geest van waardigheid, fierheid en ijver spreekt, bij het behartigen van 's lands belang in uiterst moelijke omstandighedeneen goede geest, waarvoor wij het tegenwoordige ministerie van buiten- landsche zaken gaarne hulde brengen*. In een volgend artikel hopen wij uitvoeriger op dit Oranjeboek terug te komen. Het is in de hoogste mate leerzaam en belangwekkend voor ieder, die werkeljjk, een beetje op de hoogte wil komen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Woensdagmiddag meldden Londen en Berlijn ongeveer gelijktijdig, dat na eenige dagen van afwisselende gevechten, het dorp Pozières in zijn geheel in handen der Engelschen is. Een nieuw succes voor de bondgenooten dus. »De inneming van Pozières*, zegt de cor respondent van de Daily Telegraph, >is voor de Duitschers langs de heuvellinie van Thiep- val tot het bosch van Foureaux het begin van het einde. Pozières was een van de ge weldigste Duitsche bolwerken tegenover la Boiselle.* Dit lijkt ons Tolkomen juist uitgedrukt, mits men de woorden »het begin van het einde voor de Duitschers* niet als op zichzelf staand beschouwd, maar als een éénheid met de daarbij behoorende beperking »op den heu velrug van Thiepval naar het Foureauxbosch.* Van dien (lagen) heuvelrug zijn de Duit schers reeds een aanzienlijk deel kwijt en zij zullen de rest ook nog wel verliezen. Wat zjj er nog van hebben, is voornamelijk het dorp Thiepval en een terreinverhevenheid ten Noor den van het dorp nu door de Engelschen ge nomen Pozières. Daarachter wordt het landschap nog wat zwakker glooiend. De vooruitgang der Engelschen ontwikkelt zich dus wel in een gunstige richting (dwars op de verder Noordelijk gelegen hoofdstellin gen der Duitschers,) Maar het gaat langzaam. Het dorp Pozières zelf moest huis voor huis worden genomen. Menig huisje ging weer verloren en moest opnieuw worden bestormd, voor de Engelschen het definitief in bezit hadden. Als het op deze manier verder gaat, gaat het langzaam en vóór dat zelfs het nog over gebleven stuk van den zooeven genoemden heuvelreeks den Duitschers zal zijn ontrukt, zullen van beide kanten nog duizenden in het zand bijten. En ook nadat die heele heuvelreeks zal zijn bezet, zijn er geen aanwijzingen, dat het ter rein veel minder gelegenheid tot weerstand zal bieden dan datgene wat nu reeds veroverd is. Want die zacht glooiende heuvels leverden geen bizondere obstakels op. Die waren meer de dorpen, de boerderijen, de molens en de suikerfabrieken, en die zijn er ook verder naar het Noorden genoeg. Maar de boscbgevechten, die zoo hardnekkig en zoo bloedig zijn ge weest. die hebben de Engelschen achter den rug. Boschjes zijn er voorloopig aan hun linkerflank niet meer. Pozières ligt aan den weg van Albert naar Bapaume. Even voorbjj Pozières en iets hooger dan het dorp ligt een molen en het is waar schijnlijk, dat de Duitschers daar ter plaatse een nieuwe stelling hebben betrokken. Van dien molen zal men spoedig wat hooren. Als er gevechten aan den gang zijn, kan men iedere nieuwe gevechtsactie naar believen als het vervolg en het complement van de voorgaande beschouwen of als het begin van een volgende. De correspondent van de Daily Telegraph doet het laatste, maar men kan ook zeggen, dat met de vermeestering van Pozières nu een reeks stellingen van West naar Oost in het bezit van de Engelschen is gekomen, die te zamen een geheel vormen, en de po gingen, om daaruit op te rukken,, een nieuwe periode in den grooten slag zullen vormen. Wij weten niet of die pogingen snel genoeg zullen slagen om tot een doorslaand succes te leiden, maar, gelijks reeds opgemerkt, voor de derde maal heelt generaal Haig de aankomst van weer nieuwe versterkingen gemeld, en daarom is een slechts langzame en moeilijke vooruitgang te verwachten, die groote offers van beide zijden zal vergen. En als de voor uitgang zoo langzaam blijft gaan, is, althans hier ter plaatse, geen doorslaand succes meer te verwachten. De tegenstander heeft te veel tijd om telkens weer op zijn verderen opmarsch nieuwe moelijkheden in de weg te leggen. Erzindzjan in handen der Russen. Men kon het reeds enkele dagen zien aankomen. Men weet, dat na den val van Erzeroem de Tur ken versterkingen naar het Oosten van Klein- Azië hebben gestuurd. Maar het eenige wat deze konden uitwerken was, dat de Russen voorshands niet verder naar het Westen op schoten. Wel verre van op dit gevechtsterrein nadat hun groot offensief tegen de centralen was begonnen, te verslappen, hebben de Russen ook hier nieuwe troepen tot een nieuw offen sief in het gevecht gebracht. En wel met vol komen succes. Door de inneming van Er zindzjan is inderdaad, zooals ook het St. Peters- burgsch Agentschap heeft opgemerkt, de ver overing van heel Armenië voltrokken. Het ontbreekt den Turken dus voorwaar niet aan gelegenheid om tegen de Russen te vechten en zij hoeven daartoe niet eerst troepen naar het gevechtsterrein in Galicië te sturen. Die Turken, die naar Galicië gaan, zijn voor het overige waarschijnlijk niet anders dan een klein troepje uitgelezen ijzervreters, die als >verbroederings-Turken« dienst zullen doen gelijk er »verbroederings-Russen« in Frankrijk zijn. Van Roemenië eenige nieuwe berichten Koning Ferdinand heeft zjjn verbljjf in Sinaja afgebroken en is te Boekarest aangekomen. De gezanten van de centralen hebben de zelfde reis gedaan en lang met den minister president gepraat. De officieuze Indépendance Boumaine wil met een korte verklaring een eind maken aan de vele loopende geruchten. Men moet die geruchten niet gelooven, staat in die verklaring. Wat men wel moet gelooven is, »dat men met onverminderden jjver aan de vergrooting van alle krachten der natie werkt, die het land zijn onafhankelijkheid, zijn waardigheid en de verdediging van zijn duurzame belangen zullen verzekeren.* Gelijk bij zulke raadslach- tige officieuse verklaringen meer het geval pleegt te zijn, wordt men hier geen steek wijzer van. Dat men in Hongarjje de zaak als kritiek inziet, treedt uiterlijk ook hierdoor aan den dag, dat graat Tisza, de minister-president, naar Zevenburgen is vertrokken. Veel zal er nog kunnen afhangen van de ontwikkeling van de militaire gebeutenissen op het Galicisch front. Voor heden zjjn daar geen nieuwe berichten over, maar verder naar het Noorden hebben de Oostenrijkers wederom »voor een overmachtigen druk* moeten wjjken. In het Noordoosten van Galicië staan de Russen alweer een twintig kilometer over de rijksgrens en de grensplaats Brody loopt groot gevaar. Een ontruiming wegens bedreiging in de flank schijnt op handen. Officieele communiqué's. PARIJS, 27 Juli. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag Ten Zuiden van de Somme hebben de Fran- schen eenige vorderingen gemaakt ten oosten van Estrées. Vrjj hevig geweervuur bij de toegangen tot Soyécourt. Ten noorden van de Aisne hebben de Duit schers na een hevige beschieting gisteravond het vooruitstekend stuk aangevallen, dat de Fransche linie vormt ten noordwesten van het Bois des Buttes (in de streek van Villaubois). De aanval is door fransche machinegeweervuur gefnuikt. In Champagne is het geschutvuur, dat de Duitscher gisteren op de Fransche stellingen ten westen van Prosnes hadden gericht tegen 10 uur 's avonds gevolgd door een krachtigen aanval, uitgevoerd over een front van omtrent 1200 meter, welke is tot staangebracht door Fransch spervuur, dat den Duitschers verliezen berokkende. De Duitschers konden slechts enkele stukken der voorste Fransche linie door dringen waar een tegenaanval hen later uitwierp. Aan het front van Verdun heeft de ge- schutstrjjd in het vak van hoogte 304 en de streek van Fleury en La Laufée weder ze kere felheid aangenomen. De Franschen hebben in gevechten met handgranaten eenige vorde ringen gemaakt ten westen van de schans van Thiaumont. PARIJS, 27 Juli. (Reuter.) Officieel bericht van hedenavond Het gewone geschutvuur, dat bizonder ver woed was op den rechter Maasoever. Een Duitsch vlieger heef Crédy-en-Valois gebombardeerd. Een vrouw is gedood, drie gewonden. LONDEN, 27 Juli. (Reuter.) Officieel. Onze artillerie is den heelen nacht bezig geweest. Wjj zijn in gevechten van man tegen man druk op den vijand big ven uitoefenen. Vanochtend hernam de vjjand het verlorene, maar door een ongetwjjlden tegenaanval hebben wij weer voet gekregen in het zuidelijke deel ervan. Op den rechterflank hebben wij den vjjand ten Oosten en N.O. van het Delvillebosch te ruggedreven en het noordeljjk deel van Lon- gueval hernomen. LONDEN, 27 Juli. (Reuter.) Officieel van vanavond Ten noorden van de linie Poziè resBazentin le Petit hadden wij 200 M. van een belangrijke vijandelijke loopgraaf ver mees terd. BERLIJN. 27 Juli (Wolff.). De militaire attachés van onzijdige Staten hebben zich naar het westeljjke gevechtsterrein begeven. De Duitschers in België. Men schrjjft aan bet Hand Sinds eergisteren zijn nieuwe strengere be palingen uitgevaardigd die het verkeer tusschen België en Nederland geheel onmogeljjk maken. Was het tot nog toe al een hooge uitzonderg dat iemand met den trein Nederland verliet, nu is voorloopig elk overschrijden der grenzen verboden. De treinen vertrekken ledig en keeren ledig weer. Zoo is het in elk geval, wat het etappegebied betreft. Van de allerhoogste le gerleiding is het bevel gekomen, en streng wordt het uitgevoerd. Enkele reeds uitgereikte passen werden vervallen verklaard, na telefo nische bespreking van den grenscommandant met het A. O. K. te Thielt (Armee Ober-Kom- mando van het vierde leger, onder den hertog van Wurtemberg.) De reden van dit alles Meest voor de hand liggend is, dat groote troepenverplaatsing in België, in Vlaanderen vooral, plaats grijpen. Het geheele Duitsche leger is in koortsige actie. Men voelt de span ning, van hoog tot laag. Ieder zegtnu komt het er op aan. leder spreekt van de hevige botsingen daar ginds in Frankrjjk. Groote verliezen worden geleden, al troost men zich met de gedachte dat ook de vijand groote ver liezen ljjdt. Telkens nieuwe troepen moeten in den strijd worden geworpen, en Vlaanderen is dan mee het land waar zij strijdvaardig worden gemaakt en van waar zjj naar de ver schillende bedreigde punten van het front worden gedirigeerd. Zoolang deze toestand duurt, moeten vreemde oogen worden geweerd, moet de mogeljjkheid van het overbrengen van berichten worden afgesneden. In verband daarmede zjjn ook de voorschriften omtrent het verkeer in Vlaanderen herzien. Ook voor voetgangers is elk gaan buiten eigen gemeente zonder specialen reispas verboden, leder komt weer als op een eiland te wonen. Of de vrees voor ontsnapping van deser teurs hierin niet ook een rol speelt 'i Op deze wijze kan van het front moeiljjk iemand door België heen komen, zonder ontdekking. De enkelen die nog over de grenzen komen be- hooren ook nu meestal tot de grenswacht. De kans dat Vlaanderen bjj een mogeljjk gelukken der doorbraakplannen vrjj willig zal worden ontruimd, is volgens hoogere Duitsche militairen uiterst gering. Al strjjdende zal men zich vastklampen aan elk mogeljjk steun punt, heel België en Frankrjjk door. Liever tot den laatsten man sneuvelen op vjjandig gebied, dan den gruwel der verwoesting doen komen op den eigen Duitschen grond, zoo drukte een Duitsch officier zich uit. Moet zoo de ure der bevrjjding voor België worden tot een uur van opperste ellende MIZEM VOLKSBLAD. .1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1