J. A.KLAASSEN&O0. roos, verontreinigen haarziekten- Ruhr-Kachelkolen en Vlamkolen, ZUOE 3°/o Tijdgeestbriefjes Vliegenvangers Over spanning IdLIJk i MUI, Telefoon No_6,TER NEUZEN. De Nederlandsohe Briefsteller, GEBE. HAMEELIÏTCK, Ontvangen: Firma J. L. Jurrij-Hoebé. DRAAG STEEDS SCHOENEN UÏT~ weder verkrijgbaar J. Wilt gij kracht ABDIJSIROOP 412e Staatsloterij. grovehIP "MARGUÉR1TE" met een hiding prima Gezondheid. Nieuwstraat 10, t-N „MESJES". jats. de KoK- Ter flenzen, L. F. GEERLING. Prijs f 1.25. voor rekening van SCHUTTERSHOF WEG. TER NEUZEN. Bestellingen worden ook aangenomenGKENULAAU No. 5. Nieuwe zwarte en gekleurde Komische, Jolige Voordrachten M J. D. DIJK, Middelen van Vervoer. DAMES- EN HEEREN JACS. DE KOK, TER NEUZEN. Aankoop en verkoop van Effecten en Pandbrieven. Inwisselen van Belgisch- en ander vreemd Geld, Coupons en Chèques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlijken waarborg of zakelijk onderpand. Beleenen van Effecten. Assurantiën. Levensverzekeringen. Incasso's enz. De COLLECTEUR A. E. JANSSEN te Goes, maakt bekend dat de loten verkrijgbaar zijn en dat de trekkina begint 24 Juli. Na ontvangst van het bedrag met porto wordt het verlangde onmiddellijk toegezonden. Wanneer schilfers en ziektekiemen den haarbodem ontstaat haaruitval en kunnen ver schillende I kelen. Door wasschen met wordt de hoofd huid grondig gereinigd en de bevorderd. Purolzeep^kost per stuk 60 cent; 3 stuks f 1.70. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Te Terneuzen bij J. J. Kense Markt 9Hulst Wed. P. Borghstijn i a. E. Janssens-Steeuwens Axel C. B. AntheunisSas van Qent Ad. van Loij Polderstr. 1 Nieuwe zending INHOUDENDE: Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der 'Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huwelijk en Over igden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aard; Minderjarigheid en Voogdij Borgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Scbrjjfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bjj de Wet op het Recht van Zegel; Modellen 'van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rjjks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen. Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SER VAAS DE BRUIN. Voorhanden bjj M. DE JONGE. Ter Neuzeu. Moggré's Schoenmagazijn De Echte „VIPER' en "I" ,|e Lijders aan Asthma, Bronchitis, luflueuza- Slijin- en Kinkhoest, heesclihcid, keel pijn, catarh, harduekkigen hoest of ver koudheid. bezorgt U dan Koopt heden nog de beproefde ABDIJSIROOP, welke de vastzittende slijm zacht en pijnloos verwijdert en daarmede de ziektekiemen doet verdwijnen. Dau zal de hoest bedaren en zullen de benauwdheden verdwijnen, waardoor gij rus tig kunt slapen. Dan zult gij ongetwijfeld Üw ge zondheid tegemoet gaan en weer krachtig worden. De kan aan elk kind, grijsaard of volwassene ge geven worden, omdat zij géén schadelijke be- standdeelen bevat, altijd verzachtend en oplos send werkt. Prijs per flacon van 230 gram 1.05, van 550 gram f 2.05, van 1000 gram J 3,55. Eischt ROODEN BAND met onze hand- teekening L. I. AKKER Rotterdam. Alom ver krijgbaar bij alle Drogisten en de meeste Apo thekers. en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE - Leunis Axel, ,T. H. VAN DIXHOORN en L. 8. A. ROLFF.Lz Hulst, F. L. VERWILGHÊN - v. d. Hooft Zaam- slag D. RIEMENSJanssen. wordt spoedig overwonnen door 't ge bruik van Mijnhardt's Zenuwtabletten. Per koker 60 cent, 3 kokers f 1.70. erkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Te Terneuzen bij J. J. Kense Markt 9; Hulst Wed. P. Borghstijn; Fa. E. Janssens-Steeuwens Axel C. B. Antheu nis Sas van Gent Ad. van Loij Polderstr. Eisch vooral merk „Mijnhardt". O1— drachten, komische scènes, humo ristische coupletten, berijmde anec- doten, enz. enz. INHOUDDe dappere nachtwacht. Ik ben getrouwd. Men moet maar gelukkig zijn. Mijn lieve schat. De boodschaps- looper op 't feest. -- Du bist verrükt mein Kind. Een pleizierreisje. Waarzeggerij. Concurrentie. Mijn beste Tante. Wel gemeende raad. Beter te vroeg dan te laat. Nienwe heilwensch. Petrus Drinkgraag. De voddenraper. Koen op 't feest. Eene vergissing. Ajakkes. De verloren schoe nen. Geloof jij het? De onnoozele sol daat. Feestlied. Een voordracht zonder begin. Een kermisavontuur, en nog een achttal vermakelijke Liederen. Prijs van het geheele Roek f().55. Opgewekte humor, vroolijke scherts en Jolige Jokkernij spreken uit dit boek. Na ontvangst van 55 cent per postwissel of in postzegels, wordt het boek franco per post verzonden door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat tit», GRONINGEN. Spoorweg Ter Neuzen -Gent. Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen 7.20 11. Sluiskil 7.29 11.20 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 Philippine 7.37 11.40 Sas van Gent (aank.) 7.45 11.50 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12. Duitsche tijd. Selzaete (aank.) 8.40 Selzaete (vertr.) 9.40 Gent (kl. statie) 10.25 1.46 1.54 1.58 2 02 2.10 2.15 4.50 4.59 5.03 5.07 5.16 5.25 3.- 6.10 4.— 7.10 5.25 7.55 Duitsche tijd. v. Gent (kl. statie)8.15 11.6. Selzaete (aank.) 9.— 12.30 6.45 Selzaete (vertr.) .10.— 1.30 3.45 7.45 Amsterdamsche tijd. Sas van Gent (aank.) 9.25 12.55 3.10 7.10 Sas van Gent (vertr.) 9.35 1.05 3.25 7.15 v. Philippine 9.44 1.14 3.35" 7.24 Sluiskil (brug) .9.48 1.18 3.40 7.28 Sluiskil 9.51 1.21 3.55 7.32 Ter Neuzen (aank.) 10.— 1.30 4.05 7.45 Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. v. Ter Neuzen 6 40 9 50 Sluiskil 7 10 Axel 7 26 10 11 Kijkuit 7 40 10 19 Hulst 7 50 10 29 Amsterdamsche tijd. v Hulst 8 15 12 12 Kijkuit 8 24 12 31 Axel 8 32 12 50 Sluiskil 843 1 11 Aank. Ter Neuzen 8 52 1 20 1 30 1 40 1 51 1 59 2 09 4 4 09 4 17 4 27 4 36 5 17 5 25 5 34 5 40 5 47 8 05 8 14r 8 22 8 83 8 42 Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatschappij. Dienstregeling vanaf 15 Maart LIJN SAS VAN GENT-IJZENDIJKE. Richting IJzendijke—Sas van Gent. Treinnummers Ia Vertrek IJzendijke (Remise) 6,30 Pyramide 6,47 Aankomst Philippine 7,19 Vertrek s 7,22 Aankomst Sas van Gent 7,50 I 8,15 8,27 8,55 8,57 9,25 III 12,30 12,50 1,20 1,25 2,05 Richting Sas van Gent—IJzendijke. Treinnummers Ha II IV V 5,20 5,38 6,08 6,13 6,43 10,00 10,30 10,33 11,05 11,25 2,30 3,03 3,10 3,42 4,03 VI 7,20 7,50 7,52 8,22 8,40 Vertrek Sas van Gent 8,20 AankomBt Philippine 8.53 Vertrek 8,58 Pyramide 9,30 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 ,,ua c I reinen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen, welke dagen de treinen I en II dan vervallen. Stoomtramweg Hulst- Walzoorden. 1 Mei 1916. Amsterdamsche tijd. v. Hulst, Station 4 50 7 55 10 40 2 15 5 50 8 20 .Aank. Wals Dijk 5 50 8 55 11 40 3 15 6 50 9 25 r. Wals. Dijk 6 05 9 15 12 20 3 45 7— 9 25 a. Huiat, Station 7 05 10 *5 l 20 4 45 8 10 25

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4