AAMBEIEA KLOOSTERBALSEM. Loop der bevolking te Ter Neuzen. Maatje TimmermanKoert, UIT ONZE OMGEVING. Kerknieuws. Gemengde Berichten. Laatste Berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentiên. Wordt gij gefolterd door Wacht niet totdat het telaat is. Verzacht onmiddellijk uw lijden. de Kabinets-quaestie wel thans, bij dit be trekkelijk kleine ontwerp heeft ontmaskerd en niet verleden jaar, toen het ging om de veel meer belangrijke eerste wijziging der Landstormwet. Een échec van minister Rimhonnct. De Tweede Kamer beeft bet wetsontwerp van minister Rambonnet, tot oplichting van een aspiranten-school voor de marine te Dord recht, (welke onderwijs-inrichting bedoeld was als vooropleiding voor het Koninklijk Instituut van de Marine te Willemsoord) met 32 tegen 24 stemmen verworpen. Buitengewoon oorlogscrediet. Bij de Tweede is Donderdag een wetsontwerp ingediend, waarbij opnieuw een buitengewoon oorlogscrediet wordt aangevraagd. Het strekt tot het aanvragen van een bedrag van vijf- en-zeventig millioen gulden. Onbepaald verlof. De dienstplichtige onderofficieren, korporaals en manschappen van de lichting 1907 van de bereden wapens, de pantserfort-artillerie en de torpedisten, zullen op Vrijdag 28 Juli in het genot van onbepaald (klein) verlof worden gesteld. Oproeping landstormplichtigen. Naar de Avp. verneemt, zullen 1 Aug. a s. de landstormplichtigen der jaarklasse 1916, bestemd voor de veldartillerie in werkelijken dienst worden gesteld die voor de zeemacht tusschen 6 en 10 Aug. e k. en op 17 en 18 Aug. de overige landstormplichtigen der jaar klasse 1916 en van de jaarklasse 1910, de dienstplichtigen toegewezen aan de infanterie, wier geslachtsnamen beginnen met A, C D en de dienstplichtigen toegewezen aan de genietroepen, wier geslachtsnamen beginnen met A tot en met F. De landstorplicbtigen, die thant nog niet worden opgeroepen, zullen vermoedelijk 1 October en ten deele omstreeks 10 November as. worden opgeroepen. Bij het Maandag alhier gehouden toela tingsexamen voor kl. II M. U. L. O. slaagden W. Hamelijnck en J. de Smit van Sas van Gent en A. Blankstein, L. v. Dis, F- Wisse en S. Wisse van Zaamslag, de beide laatsten voorwaardelijk. Afgewezen 6 candidaten. In totaal is op deze inrichting plaatsing aan gevraagd voor 37 nieuwe leerlingen. Een veldarbeider die in de schuur bij den landbouwer Van Hoeve nabij bet Veer te Zaamslag bezig was hooi te tassen, viel van bovenuit den tas op den dorschvloer. Als gevolg daarvan kreeg de man een bloed spuwing en werd in bedenkelijken toestand naar zijn woning vervoerd. Woensdagavond werd te Axel aanbe steed het bouwen van een woonhuis enz. in drie perceelen. Gegund werd aan de laagste inschrijvers: metselwerk i L. de Visser te Zaamslag f 5250 timmerwerk A. Butler te Axel f 5075 schilderwerk C. B. Antheunis te Axel f 875. Door den gemeenteraad van Hoek werd met algemeene stemmen benoemd tot hoofd der openbare school de heer J. J. van Doeselaar, thans waarnemend hoofd. Bij de Donderdag te Hengstdijk gehou den herstemming voor een lid van den ge meenteraad werden uitgebracht 88 stemmen, waarvan één blanco. Daarvan verkregen A. van Bijfte en J. de Maagd respectievelijk 49 en 38 stemmen, zoodat eerstgenoemde is ge kozen. In de Veerstraat te Stoppeldijk reed de dochter van den landbouwer B. uit Hulst par- doss van den steilen kant van den weg, doordat zij een oogenblik het stuur van haar fiets niet meester was, en kwam terecht in een diepen sloot, die eerst onlangs was ge dolven. Het rijwiel rolde op haar, zoodat zij zich niet kon helpen. Stellig zou zij dan ook ver dronken zijn, als de landbouwer R. uit -deze gemeente, die in de verte het ongeval had gezien, niet per fiets was toegesneld, en toen met groote moeite eerst de fiets en toen het meisje uit het water had gehaald. De dren kelinge werd per rijtuig thuis gebracht. Het bestuur van den polder Melo te Graauw heeft besloten den zeedijk van den Molenpolder nabij den haventol aanzienlijk te verhoogen en te verzwaren. Een inwoner te St. Jansteen die zich in den laatsten tijd herhaaldelijk in Adams cos- tuum in de bosschen bij die gemeente ver toonde, is naar Middelburg overgebracht. Onder de gemeente Koewacht kwamen Donderdagavond twee Duitsche militairen in burgerkleeren over de grens. In de onmiddellijke omgeving van Bel gisch Koewacht (dorp) werd Dinsdag het lijk gevonden van een aldaar gestationneerden Duit- schen officier van middelbaren leeftijd. Daar misdaad schijnt buitengesloten, is de veron derstelling geopperd dat de man door een ge weerschot een eind aan zijn leven heeft ge maakt. In de gisteren gehouden vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland werden aangenomen het voorstel tot verleening van een jaarljjksch subsidie van 70, voor de jaren 1917 —1919, voor den wagendienst Hulst Nieuw Namen. Aan de gemeente Philippine werd tot weder opzegging, ter voorziening in de kosten van verloskundige hulp een verbooging van de jaarlijksche subsidie toegekend en deze gebracht op 188.33'/,. Een voorstel tot afwijzing van het verzoek van het bestuur van het R.-K. Militair Tehuis te Ter Neuzen om een jaarlijksche subsidie van 200, werd bestreden waarna de heer lJsebaert een voorstel deed een subsidie van 150.te verleenen. Dit voorstel werd met 20 tegen 19 st. aangenomen. De raad van Breskens heeft den onder wijzer J. Zeeven, die sedert 3 Juli zonder ken nisgeving afwezig is, ontslag verleend met in gang van 10 Juli j. 1. Men meldt uit Breskens, dat in een schuur van den heer A. Schippers het vlas met stoom zal gebraakt en gezwingeld worden. Te dien einde zal er een locomobiel met 14 P. K. in aangebracht worden. In de ledenvergadering van de afdeeling Oostburg van de Zeeuwsche Landb. Mij. Woens dag te Oostburg gehouden, werd tot secretaris penningmeester, inplaats van den heer M. Lucieer, die ontslag genomen had, benoemd de heer J. B. Becu de Hullu te Groede. Plannen tot stichting eener badinrichting te Oostburg, voor warme en koude baden, be ginnen in zooverre vasteren vorm aan te nemen, dat zich een commissie tot stichting heeft ge vormd. In de week van 511 Jnli zijn de navol gende besmettelijke ziekten in Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheidsraad gekomen Rooddonk 1 geval te Axel, 2 te Ter Neuzen en 1 te Vlissingen. Diphteritis 1 geval te Clinge en te Groede. Nekramp: 1 geval te Clinge. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd R. I. de Weirt, zonder beroep, Dekkerstraat 25 van Gent S. Groeneveld, predikant, Nieuwstraat 30 van Oenkerk G. 0. Crone, klerk Rijksbelastingen, van Bovenstraat 38 van Leiden C. Michielsen, landbouwersknecht, Klaassenstraat 2 van Hoek P. W. Hame link, landbouwersknecht, Tholenstraat 93 van Zaamslag I. Goudstikker, handelaar, West- kolkstraat 14 van Gent M. P. C. Pauwels, dienstbode, Blokken 11 van Hengstdijk. Vertrokken C. J. E. de Vos, zonder beroep, Blokken 10 naar Rotterdam A. A. A. Cornelisses, expediteur, Nieuwstraat 12 naar Antwerpen. Zondag 16 Juli 1916. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Yoorm. 9u., dhr. L. Dek en nam. 2 u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz. Bediening van den H. Doop. De Doopouders moeten zich Zaterdagavond aanmel den bij den ouderling dhr. R. Scheele. Sluiskil. 's Avonds 6 u., dhr. L. Dek. Hoek. Nam. 3 u., dhr. L. Dek. Axel. Yoorm. 9','a u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz en nam. 2 u., ieeskerk. Hulst. Voorm. 9'/j u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 10 u., Ds. Groeneveld en nam. 3 u., Ós. Groeneveld. Voorbereiding van het H. Avondmaal. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 6'/8 u., Ds. Overduin. Oud-Gereformeerde gemeente (VlooswijkBtraat) Ter Neuzen. 10 u., 3 u en 6'/j u., Ieeskerk. Lokaal „Eben-IInëzer" (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. Nam. 51', u., Evangelisatie. Spionnecrende vreemdelingen. Men meldt uit Rotterdam aan »Het Volk«: Bg Braakman Co. alhier, ontdekte men aan de geheimzinnige handelingen van den Duit- schen correspondent dat er iets niet in den haak was. Toen op een gegeven oogenblik de heer Br. den Duitschen correspondent vroeg welke pa pieren hq op z'n tafel had werd hij zenuwach tig en weigerde hij daarop antwoord te geven. De politie werd gewaarschuwd, hetgeen werd gemerkt door den Duitscher. Deze nam een koffertje waarin hy de papieren opborg, mede naar boven. Daar wierp hy het uit het raam. waarschijnlijk om dan gewoon het kantoor zonder iets bij zich te kunnen verlaten. Het was echter te Iaat. Hy zou ingerekend worden. Ter voorkoming daarvan liet hij zich achter over uit het raam vallen. Met gebroken schedel en enkele gebroken ledematen werd hij opgenomen en naar het ziekenhuis gebracht. Hy weigert antwoord te geven op de hem gestelde vragen. In het koffertje bevonden zich stukken op spionnage betrekking hebbende. Thans wordt vermoed, dat deze Duitscher de oorzaak is geweest, dat er een 3-tal booten werden opgepikt. Hy was op hoogte van den inhoud der booten, Een vreemd geval. BREDA, 12 Juli. Sinds eenige dagen was het den buren van mevrouw W. C. B. te Gin- niken opgevallen, dat zij zich niet meer ver toonde. Wel bestond de mogelijkheid dat ze uitstedig was, maar daar ze alleen woont, was men toch bevreesd, dat haar iets was overko men. Dies waarschuwde men de politie, die, na zich met geweld toegang te hebben ver schaft, de reeds bejaarde dame bewusteloos op den grond vond liggen. By onderzoek bleek, dat ze vooral op rug en borst ernstige brand wonden had en ze werd dan ook naar het gasthuis vervoerd, waar ze echter, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, heden overleed. Het is de meening van de doktoren, dat de brandwonden minstens 14 dagen oud moeten zijD, zoodat de oude dame vermoedelijk al dien tijd heeft rondgesukkeld, zonder genees kundige hulp in te roepen. Inbraken. Woensdag nacht is op drie plaatsen te Gorinchem ingebroken. Bij de scheepsbouwwerf »Fortuna« zyn drie lessenaars opengebroken eenig geld wordt vermist. By Ravenswaay's Bierbrouwerij is men door het wegnemen van een ruit binnengekomen de Iaden en lesse naars zijn geopend, eenig geld wordt ook daar vermist. Van de brandkast werd het slot ge- toceerd, maar de kast is niet geopend. By den heer Du Croo, Visschersdijk is men door een raam binnengekomen en is uit een lessenaar op bet kantoor pl.m. 50 ontvreemd. Over (le grens gekomen. Woensdag zyn by Zuidveld (Gr.) drie uit Han over ontvluchtte Belgische krijgsgevangenen over de grens gekomen. Te Enschede zyn Woensdag twee uit Duit sche krijgsgevangenschap ontvluchte Russische militairen aangekomen. By Glanerbrug trachtten Donderdagmorgen twee Duitsche deserteurs over de grens te komen. Eén gelakte betde ander werd door de Duitsche grenswacht doodgeschoten. LONDEN, 14 Juli. De Morning Post* ver neemt uit Petrograd, dat het vertrek van den Ministerraad naar het Hoofdkwartier druk be sproken wordt. Men meent algemeen in in vloedrijke kringen, dat zoo Oostenrijk opnieuw stappen doet voor een afzonderlijken vrede, deze door de geallieerden zouden worden begroet en dat de tijd gekomen is, waarop de ge allieerden tot overeenstemming moeten komen over de aanstaande vredesvoorwaarden. LONDEN, 14 Juli. Off. By bet aanbreken van den morgen vielen de Engelschen de tweede Duitsche verdedigingslinie aan. De Engelschen braken over een front van 4 mijlen door de stellingen van den vijand en verover den verscheidene sterk verdedigde plaatsen. De hevige strijd duurt voort. ATHENE, 14 Juli. Een zeer zware brand woedt in het Tathoy-bosch. Het koninklijk kasteel vatte vlam en werd door het vuur vernield. Verschillende leden van het personeel kwamen daarbij om het leven. De koninklijke familie kon vluchten naar Kaphinia DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 15 Juli 2.16 2.42 Zondag 16 3.7 3 32 Maandag 17 3.56 4.20 Dinsdag 18 4.42 5.5 Woensdag 19 5.27 5.49 Donderdag 20 6.12 6.34 Vrijdag 21 6.58 7.22 Heden overleed na een lang durig lijden, mijne innig geliefde Echt- genoote, Mevrouw in den ouderdom van 58 jaar. A. TIMMERMAN. Ter Neuzen (Pastorie), 12 Juli 1916. r. iW - waarvan de ondragelijke jeuk en de pijn U vaak het zitten, soms ook bet slapen beletten? Waarom blij ft gij zoo lydeD, waarom laat gy de tyd voor uwe genezing ongebruikt voorbijgaan, totdat misschieD eene twijfelachtige operatie niet kan uitblijven. Koop nog heden een pot KLOOSTERBALSEM, welke onmiddellijk uw lyden verzachten kan. De heerlijke ver lichting welke de KOOSTERBaLSEM geeft wordt al gemeen geroemd. Wasch de deelen zorgvuldig met warm water en wendt regelmatig den Kloosterbalsem aan. De KliOOSTERUALSEill is een beproefd en veel geroemd middel bij aambeien, huiduitslag, oude en nieuwe wonden, brand- snij- en stootwonden, zeere plekken, builen, winterhanden en -voeten, spierverrekkingen. spit in den rug, rheumathiek. Uitstekend als wrijf middel, verzachtend, zuiverend bij wonden, Nergens mag dan ook dit veelzijdige huismiddel ontbreken. Prijs per pot van 20 gram 40 cents, van 50 gram f 0.80 van 100 gram f 1,25, van 250 gram f 2,50. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar by alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE—Leunis Axel, II. J. VAN DIXHOORN en L, B. A. ROLFF Lz; Hulst, F. L. VERWILGHENv. d. Hooft; te Zaamslag, D. RIEMENS-Janssen. •v»\ j". V 'i y-*:' ""-''v.:' ,4c V'v ,'r>;W "vj'Yv .jS?

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3