Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. Bekendmaking. Vordering van "WOL. Maximum prijzen. De Serste-Katter-Verljieziagea. Ds. A. 5- Talma, t Al te neutraal. ONDERZOEK MELK. DRANKWET. Onttrekken aan den openbaren dienst van gemeentegrond, Uitbetaling m Schadeloosstelling. No. 2691. Zaterdag 15 Juli 1916. 27e Jaargang. REGEERINGSEIEREN" ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De P RIJ S der deze week ó'/2 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag in deze gemeente voor 1916, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is ne'dergelegd. Ter Neuzen, 10 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat door hem, in overleg met de groentenhandelaren de prijzen voor aardappelen (eerste soort) zijn vastgesteld op f 0,30 per vjjfkop. De prijzen gaan in op beden en blijven van kracht tot ze opnieuw worden vastgesteld. Ter Neuzen, 11 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Bij de stemming, deze week gehouden in de Staten van alle provinciën (behalve Zeeland, waar dit jaar geen periodieke aftreding plaats vindt) voor een derde van het aantal leden der Eerste Kamer, heeft alleen Overijsel, dat ons aan min of meer opzienbarende politieke beslissingen gewend heeft een verrassing ge bracht. Door de stelselmatige onthouding van den vrijensocialist, die in de Staten van dat gewest zitting heeft, wegen linker- en rechter zijde in stemmen-aantal daar juist tegen el kander op. Het gevolg was, dat na vier stem mingen met onveranderlijk gelijken uitslag -13 tegen 23) om den Eerste-Kamer-zetel ge loot moest worden tusschen het aftredende roomsch-katholieke lid Van der Lande en den candidaat der linkerzijde, het oud-lid der Eerste Kamer D. W. Stork. Een industrieele zetel, waarom alzoo eenerzijds ten behoeve van een protectionist, anderzijds van een vol bloed vrijhandelaar gestreden werd. Het lot bezorgde den heer Stork de revan che, waarop hij aanspraak had, sinds de ver anderde politieke samenstelling der Overijssel- sche Staten hem eenige jaren geleden ontijdig en tot persoonlijk leedwezen ook van menigen staatkundigen tegenstander uit de Eerste Kamer deed verdrijven. Met levendig genoegen zien wij hem er terugkeeren, niet alleen omdat daardoor de linkscbe minderheid met een stem wordt verstrekt, maar ook omdat zijn vroeger lidmaatschap ruimschoots het groote nut van zijn aanwezigheid in de Eerste Kamer voor de publieke zaak, voor het liberale beginsel en voorde levensbelangen onzer nijverheid be wezen heeft. Met groo+e voldoening begroeten wij ook de verkiezing van de drie vrijzinnige Kamer leden voor Noord-Holland, de heeren Cremer, Drucker en Laan. Men had laten verluiden, dat de sociaal-democraten de aanspraken, die zij zich door hun successen bij de jongste Staten-verkiezing verwierven, zoo krachtig zouuen duen gelden, dat zij er niet tegen op zouden zien een der drie periodiek aftredende vrijzinnigen door een lid der rechterzijde te te helpen vervangen, indien hun niet een der drie zetels werd afgestaan. Dit is gebleken onjuist te zijn. Weliswaar heeft de sociaal democratische Staten-fractie bij al de drie achtereenvolgende stemmingen hardnekkig op den heer Vliegen gestemd, zoodat de drie liberale heeren ten slotte slechts bij herstem ming met zeer geringe meerderheden zijn herkozen, maar tot politieke afpersing is zij niet overgegaan. Ook in de andere provinciën zijn de aftre dende leden herkozen 9 van de rechter- en 3 van de linkerzijde. Alleen in Friesland werd de liberaal lh. van Weideren Rengers, die slechts zeer kort de plaats van zijn vader in de Eerste Kamer heeft bezet, blijkbaar volgens zijn eigen wenseh, vervangen door zijn geest verwant mr. Binnerts. Deze is dus de eenige geheel nieuwe figuur, die tengevolge van dezen zomerverkiezingen in de Eerste Kamer zijn intrede doet. Woensdagavond overleed in het Diacones- senhuis te Haarlem Ds. A. S. Talma die in het ministerie-Heemskerk van begin 1908 tot September 1913 minister van Landbouw, Han del en Nijverheid was. Zijn dood kwam niet onverwacht, Reeds een tjjdlang was hij lijdende en in den laat- sten tijd was de hoop op genezing opgegeven. Ds. Falma is een der bekendste liguren uit de anti-rev. partij, voor welke zijn dood ontegenzeggelijk een groot verlies beteekend. Ilij behoorde tot de democratische richting in zijne partij. In 1901 werd hij na een' levendigen ver kiezingsstrijd tegenover Mr. Troelstra als afge vaardigde voor Tietjerksteradeel gekozen. Strijdlustig van aard trok hij dikwijls als spreker het land door. In de Kamer toonde hij zich een fel criticus tegenover de linkerzijde. Bekend is geworden de z.g. »nacht van Talmat onder het ministerie De Meester. Een groote kruiser werd op aandrang van 1 alma door den toenmaligen minister van marine op de begrooting gebracht. Als minister ontwikkelde hij groote werk kracht. De Bakkerswet, door hem ontworpen, vond geen genade bij de Tweede Kamer. Dat deze wet verworpen werd, terwijl de coalitie eene groote meerderheid had in de'beide Kamers, was dubbel onaangenaam voor minister Tal ma. Óe verzekeringswetten van Talma zijn den meesten bekend. In den politieken strijd zijn ze vaak genoe» genoemd. Sterk zijn ze aangevochten, wat ook niet anders kon in onzen tijd, waarin het beginsel van staatspensioen zijne belijders bij tienduizen den telt. Toch geven ze een bewijs van de enorme werkkracht van dezen minister. Gewerkt heeft hij hard en lang misschien te veel. Wij, die tot zijne bestrijders behooren, er kennen het met warmte. Na den val van het ministerie-Heemskerk in 1913, is lal ma weer dominé geworden in het mooie dorpje Bennebroek, terwijl hij tijdens de mobilisatie als veldprediker werd aangewezen. Hij is niet oud geworden. Op een leeftijd van 52 jaar ging hij reeds heen. De Provinciale Staten hebben de leden van de Eerste Kamer voor het volgende tijdperk aangewezen. En natuurlijk was de keuze volgens de poli tieke samenstelling dier lichamen. Toch had Overijsel ook nu weer eene ver rassing kunnen brengen. Daar zijn de Staten om. De meerderheid is links geworden met 24 tegen 23 aan de rechterzijde. Nu is onder die 24 linkschen de vrije so cialist Bennink. Reeds bij de keuze voor Gedeputeerde Staten hield deze zich onzijdig, zoodat telkens het lot de beslissing moest brengen. 1 och werd gedacht, dat bij de aanwijzing van een lid voor de Eerste Kamer de socialist zijne neutrale houding zou laten varen. Ook thans evenwel werden 23 stemmen op den linkschen en 23 op den rechtschen can didaat uitgebracht, benevens 1 stem blanco. Het lot was de linkerzijde gunstig, zoodat het aftredende coalitielid niet herkozen werd. Men mag van meening zijn, dat de heer Bennink een principieel standpunt innam. Het is toch niet te ontkennen, dat hij door voortdurende onthouding eene groote verant woordelijkheid op zich laadde. Misschien meent hij, al brengt hij belang rijke beslissingen in gevaar, dat hij zijne handen in onschuld kan wasschen. Ten onrechte. Wie in zoo'n geval niet medestemt, steunt door zijne onthouding eene partij, die in de huidige omstandigheden zeker veel verder van hem afstaat dan de liberalen. Waarom wij van meening zijn, dat velen, die hem naar de Provinciale Staten afvaar digden, met zijn optreden niet erg zullen instemmen. TER IEIIZEMX VOLKSBLAD. A Burgemeester en ethouders van IER NEUZEN brengen ter algemeene kennis den uitslag van het onderzoek met Gerbes tocentrifuge van de melk, die aan de huizen der ingezetenen wordt afgeleverd DATUM van onderzoek. 12 Juli 1916. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 4d. id. id. id. NAMEN der Melkverkoopers. Jan Wisse L. van de Wege. Marinus Machielsen Abraham Koole Willem Frederik Kaijser Cornells Maas Adriaan de Fouw Vrouw Joannes Gerres P. J. Klaaijssen Jan van Driel P. de Kraker Vrouw Liebens J. P. Vercouteren Levinus Dieleman Wed. van Wijck Arend Dieleman W. Loof Mz Krijn Dees Erven P. Loof Wed. J. van der Meer Joh. van der Gouwe Adr. Meeusen Wed. P. Kouwjjzer L. B. van Kerkvoorde H. Koekoek Erven Faas Abraham 't Gilde Franc. Dekker Az. Jan Dieleman Az. J. Klaassen P. Maehielsen J. Meeusen WOONPLAATS. UITSLAG van het onderzoek. AANMERKINGEN. Ter Neuzen. Hoek. Ter Neuzen. V Zaamslag. Hoek. Ter Neuzen. f Cijfers 2,7 tot 2,9 zuivere melk. Idem daarboven hooger vetgehalte. Idem daar beneden melk van twijfelachtiger! aard. Ter Neuzen, 13 Juli 1916. 2,9+ 2,9 3,0 2.2 3,0 3.0 2.7 3.1 3,0 3,0 2.8 3,4 3.7 3.4 3,0 3.3 3.8 2,7 3.2 2.5 2,7 2.9 3.3 3,0 2,2 2,9 3,0 3,5 3.7 3,0 3,0 2.8 Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZING ABurgemeester. L. WABEKE, Secretaris. IS Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet) ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen een ver zoekschrift, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein van PETRUS FREDERICU8 VERSTRAETEN, werkman te Ter Neuzen, voor bet linkerlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt Onge nummerd en gelegen in den Coegorspolder. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van de vergun ning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be zwaren Inbrengen. Ter Neuzen, 12 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEPZEN, noodigen belanghebbenden uit van hunne bezwaren tegen onttrekking aan den openbaren dienst van een strook gemeentegrond ter breedte van ongeveer 8 meter en ter diepte van ongeveer 17 meter, deel van de perceelen Ter Neuzen sectie L. Nos. 1851 en 1853 en gelegen aan het Marktplein, voor 23 Juli 1916 aan hun College te doen blijken. Ter Neuzen, 12 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Voorzitter. Jj, WABEKE, Seoretaris. De uitbetaling van de schadeloosstelling voor de wol, welke door inwoners dezer gemeente ten behoeve van het leger is geleverd, zal plaats hebben ten ge meentehuize op Dinsdag 18 Juli a. s., namiddags tusschen 2 en 4 uur. Belanghebbenden kunnen alsdan het hun toekomende bedrag in ontvangst nemen tegen overgifte van den hun uitgereikten bon. Ter Neuzen, 12 Juli 1916. De Burgemeester, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1