Yan het Westelijk oorlogstooneel. Yaii list Oostelijk oorlogstooneel. yan het Russiscli-Turksche oorlogstooneel. Yan het Itallaansch-Oostenrpsche gevechtsterrein. Het gevechtsterrein op den Balkan. Op Zee Dr. Kuyper had bijtijds Minister Cort v/d Linden geïnterpelleerd en het was bekend, dat dit ministerie, hoe ook de verkiezingen uit vielen en hoe men met de ingediende wets ontwerpen zou omspiingen, zou aanblijven tot redding van de internationale positie. Er kon dus naar hartelust op iDgehakt worden. De uitslag is de coalitie tegengevallen. Nu beleefde men in 1913 het eigenaardige geval, dat ondanks de unfaire strijdwijze der rechtsche partijen in vele districten, de coalitie mannen na hun nederlaag verbazend gingen opscheppen over de wijze, waarop van links de strijd gevoerd was. Iets dergelijks verwachtten we thans weder. We vernamen, hoe de rechtsche partijen in Rotterdam optraden, hoe ze in Vlissingen, in Goes, hier in het land van Hulst (d. w. z. de Zelandiapartij) te werk gingen en we dachten Als ze verliezen, zullen ze ons van verkeerd optreden betichten inplaats van ziclizelven schuldig te gevoelen. Maar neen, men zwijgt. Hebben ze in hunne binnenkameren in stilte gebloosd of heeft het woord van Snoeck Hencke- inans in de Tweede Kamer de coalitiegenooten er toe gebracht, liever maar niets in het midden te brengen In ieder geval wijst het op een vooruitgang in zelfkennis, die we met genoegen constateeren. DE OORLOG. De algemeene toestand. »Met groote kracht zetten de Franschen hunne offensieve beweging ten noorden en ten zuiden van de Somme voort. Ten noorden van de Somme hebben zij zelfs bij Hardecourt en Maricourt de Engelschen meegesleept en daardoor hunne linie westelijk van Combles nog wat vooruitgebrachten ook ten zuiden van de rivier bij Flacourt en in de richting van Barleux zijn de Franschen krachtig voor uitgegaan. Het Engelsehe bericht daarentegen deelt mede, dat de strijd tusschen Ancre en Somme in den afgeloopen nacht veel minder hevig was dan in de beide laatste dagen. Het Duitsche legerbericht erkent, dat de Franschen bij Hardecourt vooruitdrongen en zich in het dorp vastzetten maar het meldde tevens, dat de aanvallen ten noorden van die plaats, bij Ovillers, bij het bosch van Mametz en bij Thrones bloedig werden afgeslagen. De Fransche vooruitgang ten zuilen van de Somme wordt in het Duitsche bericht nog niet aangegeven. Het Fransche bericht geeft op dit punt bepaalde plaatsen aan, die bereikt werden, niet alleen bij Flacourt en in de richting van Barleux, maar ook bij Belloy en Estrées en zegt, dat de slag aan de Somme een regelmatig verloop heeft. Maar niet alleen aan de Somme wordt krachtig gestreden, doch over het geheele uitgestrekte westelijke front. Bij Giveuchy werd door de Uuitschers een aanval gedaan op de Engelsehe stellingen, die door Nieuw- Zeelanders bezet zijn, en daar slaagden zij erin in de Engelsehe loopgraven door te dringen doch na een hevig gevecht werden zij genoodzaakt, de Engelsehe stellingen weder te ontruimen. Bij Verdun wordt eveneens krachtig ge vochten, doch zonder dat daardoor de positie der beide partijen belangrijk werd gewijzigd. Hetzelfde kan worden gemeld van de gevechten bij Armentières in het bosch van Apremont, en bij Markircb, door de Duitsche berichten als patrouille-gevechten aangegeven, door de Franschen als afgeslagen Duitsche aanvallen genoemd. Het Fransche bericht maakt boven dien melding van een paar gevechten in de Vogezen, waarbij de Duitsche aanval werd afgeslagen en waarin een Fransche overval op de Duitsche loopgraven slaagde. Zoo golft de strijd in het westen, over het gehtele front op eu neer, maar zonder dat een beslissing nader wordt gebracht. En steeds meer wordt het duidelijk, dat d» beslissing elders vallen moet, dan op de slagvelden, wijl de militaire kracht der beide partijen, in het westen ten minste, gelijk is en derhalve geen belangrijke wijzigingen toelaat. Hoe het in het oosten zal gaan is evenmin duidelijk. De meeniug, dat de Russen, na den terugtocht van verleden jaar een groot deel van hun slagvaardigheid hadden ingeboet, is door het krachtige offensieve optreden van de laatste maanden wel weersproken. Vooral ten zuiden van de Pripjet zijn die aanvallen zeer krachtig, en hebben zij tot dusver het meeste succes gehad. Na het terugdringen van den uitersten rechtervleugel der Oosten- rij ksche troepen uit de Boekowina, heeft ge neraal Broessilof thans zijn geheele macht aangewend om den linkervleugel, die in het gebied van Stochod en Styr krachtig stand hield, tot den terugtocht te noodzaken. Er is Zaterdag reeds gemeld, dat tusschen Tsjar- torisk en Kolki de Duitsch-Oostenrij ksche troepen genoodzaakt waren hunne stellingen meer naar het westen te verplaatsen. Thans woedt daar een hevige strijd tusschen Styr en Stochod. De Duitschers en Oostenrijkers, zegt het Russische legerbericht, bieden overal krachtigen tegenstand. Doch de Russen drin gen daar sterk op en zijn, naar het Russische bericht meldt, bij Oegly over den Stochod getrokken. Tevens zijn in het zuidelijk gedeelte, aan de Proeth de Russen ook meer vooruitgetrok ken. Nadat Kolemea door hunne troepen bezet was, werden eenige gevechten w. van die plaats geleverd, die thans gevolgd zijn door de be zetting van Delatyn, in Zuid Galicië, een be langrijk knooppunt van spoorwagen, waardoor de verbinding tuschen Stanislau en Marama- ros Sziget loopt. Wanneer de Russische lin kervleugel blijft vooruitrukken worden de stel lingen, die de Duitsch-Oostenrijksche troepen tusschen de Strypa en de Lypa innemen, onhoudbaar, en wordt ook Lemberg, de hoofd stad van Galicië bedreigd. Ten noorden van de Pripjet wordt eveneens krachtig gevochten, doch zonder dat daar zulke belangrijke wijzingingen in de posities der beide partgen plaats hebben als ten zuiden der Rokitno-moerassen. Van het leger van Hindenburg waren de laatste berichten van Zaterdag, die over hevige gevechten ten zuiden van het Narotsj-meer sprak doch van de andere legergroepen blijkt uit de berichten, dat vooral bij Baranowitsji, om den spoorwegknoop ten zuiden van Molo- detsjno, gevochten wordt. Het jongste bericht meldt, dat de toestand daar nog onveranderd ismaar van beide zijden wordt melding ge maakt van hevige aanvallen, die tot bijzonder woedende gevechten aanleiding gaven. Officieele communiqué's. PARIJS, 10 Juli. (Havas.) Middagcommu- quéTen zuiden van de Somme hebben de Fransche troepen vannacht hun voortgang in de streek van Barleux voortgezet en een Duit sche loopgraaflinie tusschen dit dorp en La Maisonnette (ten Z. van Biachps) vermeesterd. Het aantal in dit vak gisteren en vannacht door de Franschen gemaakte ongedeerde krijgs gevangenen bedraagt 950. Ten noorden van de Somme een rustige nacht. In Champagne hebben de Franschen twee geslaagde overrompelingen uitgevoerd, ten Zuidoosten en ten Westen van Tahure. Ten Westen van de hoogte van Dumesnil hebben de Franschen twee aanvallen gedaan op de Duitsche schansen, die zij over een front van 500 meter vermeesterden en versterkten. Zij maakten een tiental gevangenen. In Argonne is een Fransche verkennings- kolonne bij Four-de-Paris in een Duitsche schans doorgedrongen, die zij met handgrana ten zuiverde. Aan het front ten Noorden van Verdun duurt de beschieting in de streek van Chattan- court, Fleury en La Laufée voort. Ten Noordwesten van Fleury is een sterke Duitsche patroelje met behulp van handgranaten verstrooid. In de Vogezen hebben Duitsche afdeelingen de Fransche stellingen in de streek van Cha- pelotte aangevallen. Daar zij op drie plaatsen tegelijk door Fransen machinegeweervuur in de flank werden aangetast, konden zij niet verder doordringen en werden geheel afgeslagen. LONDEN, 10 Juli. (Reuter,) Officieel. De Duitschers hebben gisteravond om 8 uur twee krachtige aanvallen gedaan op het Bois des Troncs. Do eerste werd afgeslagen bij den tweeden drongen de Duitschers het Zuidelijk uiteinde binnen, doch werden er terstond weer uitgeworpen. Een later ondernomen nieuwe aanval werd volkomen gefnuikt. De vijand leed zware verliezen bij deze aanvallen. Op andere plaatsen zijn wij vooruitgekomen. Ten Noordwesten van Contonmaison hebben wij een klein boschje en nog 3 kanonnen genomen. Vanochtend maakten wij eenige honderden gevangenen. LONDEN, 10 Juli. (Reuter.) Officieel Vanmiddag zijn de Duitschers, na zes wan hopige aanvallen, er onder de zwaarste ver liezen in geslaagd het Bois des Troncs bin nen te dringen. De gevechten in het bosch duren voort. Meer naar het westen hebben wij vasten voet verkregen in het bosch van Mametz, waar de vijandelijke verdediging tot dusverre onze pogingen had weerstaan. Wij hebben ook ter rein gewonnen ten oosten van Ovillers en La Boiselle. LONDEN, 10 Juli. (Part.) üit Parijs wordt aan de Daily Telegraph geseind De verovering van Biaches is een aanmerkelijke stap vooruit. Biaches is feitelijk een voorstad van Péronne, ofschoon het op den linkeroever van de rivier en het kanaal ligt. De plaats was duchtig versterkt. De Franschen houden nu den lin keroever van de Somme en van het kanaal naar Péronne bezet. Het vooruitspringende gedeelte der Duitsche linie Chaulnes-Roye- Lassigny-Noyon raakt meer en meer ernstig bedreigd. WEENEN, 10 Juli. (Wolff.) Officieel: De dag van gisteren was betrekkelijk kalm. Op-zich-zelf-staande vijandelijke aanvallen zijn afgeslagen. ST. PETERSBURG, 10 Juli. (P. T. A.) Middagcommuniqué Ten Zuiden der moerassen van Pinsk blijven onze troepen, die den vijand terugdrijven, zich al vechtend op verschillende plaatsen een overtocht over de Stochod banen. De vijand heeft bij zijn terugtocht het meerendeel der bruggen laten springen. Bij de dorpen Swidniki en Oud-enNieuw- Mossor, op den linker Stochod-oever, wordt een hardnekkig gevecht geleverd. Wij hebben hier Duitsche krijgsgevangenen gemaakt. Tusschen Kissiiin en Zoebilno hebben wij den vjjand bij een overrompeling op de vlucht gejaagd. De troepen onder generaal Kaledien hebben in het tijdvak van 4 tot 8 Juli 341 ocge- wonde officieren en 9145 ongewonde man schappen krijgsgevangen gemaakt en 10 ka nonnen, 48 machinegeweren, 16 mijn- en bomwerptuigen, 7930 geweren, 62 caissons vol munitie, 3 zoeklichten en een voorraad genie-materiaal buitgemaakt. Hierbij dienen nog te worden gevoegd de getallen, die in het avondcommuniqué van 8 Juli reeds zijn be kend gemaakt, nl. 300 officieren, 12000 sol daten, 45 vuurmonden enz. Op bet front in Galicië was het geschut vuur bijzonder hevig in de vakken op beide oevers van den Dnjestr Ten Z.W. van het Swenten-meer heeft de vijand in een der vakken een aanval gedaan; hij is teruggeslagen naar zijn eigen loopgra ven. Ten oosten van Baranowitsji hebben de Duitschers bij het dorp Oschowitsjina opnieuw een tegenaanval gedaan, dien wij door geschut- en geweervuur hebben afgeslagen. Aan weerskanten hebben de vliegers lang3 het geheele frent tal van tochten gedaan. In de streek van het kanaal van Sjoebinsk, ten oosten der samenvloeiing van de rivieren Seresiria en Njemen heeft ons geschut een Duitsch vliegtuig neergeschoten. Wij hebben den vlieger en zijn mochanicien gevangen ge nomen. Niet minder dan 10 vijandelijke vliegtuigen zijn over Moledeczno gevlogen en hebben er 40 bommen geworpen, waardoor een hooimijt is verbrand. ST. PETERSBURG, 10 Juli. (P. T. A.) Officieel Ten Westen van Platana zijn onze troepen opnieuw opgeschoten. In de richting van Gumisjad zijn onze ver kenners tot voorbij de Turksche linie doorge drongen en hebben tal van vijanden afgemaakt. Ten Zuiden van de Taurus vorderen onze troepen goed zij hebben zich meester gemaakt van een belangrijken bergpas en van een reeks hoogten die de tijand sedert lang versterkte. Op -ommige punten zijn de Turken, onder onzen druk, uit hun stellingen gevlucht. Ook de troepen van generaal Kroutenn zijn aanmerkelijk gevorderd zij hebben tal van gevangenen gemaakt, een kanon, machinege weren en andere buit vermeesterd. In deze gevechten heeft een afdeeling van het kozak- kenregiment uit Tereck zich bizonder onder scheiden. Volgens een aanvullend bericht is de snelle bezetting van de brug bij het dorp Ugly in het gevecht van eergisteren te danken aan het optreden van kolonel Kantserof, bevelhebber van het 283e regiment uit Pavlograd, ridder der St. Jorisorde, die zijn troepen vooruit stormde over de brandende brug ouder hevig geschut- en geweervuur. WEENEN, 10 Juli. (Wolff.) OfficieelAan het Isonzo-front beperkte de militaire bedrij vigheid zich tot artillerievuur en luchtgevech ten. Onze watervliegtuigen hebben kortelings bommen geworpen op de Adrafabriek. Tusschen de Brenta en de Etsch wordt op verscheidene plaatsen hardnekkig gevochten. Sterke troepen Alpenjagers hebben verschei dene aanvallen gedaan op onze linies ten Zuid oosten van de Cima Dieci, welke door afdee lingen van ons 17e en 70e regiment infante rie met uiterst zware verliezen voor den vijand zjjn afgeslagen. Meer dan 800 gesneuvelde Italianen liggen voor onze loopgraven. Vannacht is een vijandelijke aanval in het gebied van den'Monte Interrotto gestuit. In het vak ten Oo->ten van het Brand-dal hebben Alpenjagers de Val Morbia en den Monte Ourno aangevallen. Zij geraakten in het bezit van den berg, doch verloren hem weder dank zij een tegenaanval onzer dappere Ti- roolsche scherpschutters, waaraan 455 Italianen zich overgaven. ROME, 10 Juli. (Stefani.) Officieel. Tusschen de Etsch en de Brenta bedrijvigheid van de wederzijdsche artillerie en vliegtuigen. Door den vijand geworpen bommen hebben brand veroorzaakt te Pedescala en andere plaat sen aan de Boven-Astico. Een aanvalspoging van den vijand op den Monte Selluggio is terstond door ons afge slagen. In het gebied der Tofane-bergen, aan de Boven-Boite, hebben onze afdeelingen Alpen troepen in den nacht van 8 op 9 Juli door een behendige manoeuvre een groot gedeelte van het kleine dal tusschen de eerste en de tweede Tofane-reeks ten N.W. van Abri zoo mede een sterke stelling op de eerste Tofa- ne-reeks, die dat kleine dal beheerscht, ge nomen. De vijand werd omsingeld en tot de over gaaf gedwongen 190 krijgsgevangenen, o. w. 8 officieren, 3 machinegeweren en een rijke buit aan wapenen en munitie zijn ons in han den gevallen. Aan de boven-But geschutgevechten en scher mutselingen op den Zellenkofel. Op de hoogten ten N.W. van Görz heeft de vijand na de hevige beschieting van eer gisteren, 's-avonds met sterke strijdkrachten onze stellingen op de Monte Sabotino aange vallen. Na door hun vuur den opmarsch van den vijand prompt te hebben gestuit, hebben onze troepen den vijand met de bajonet terug geworpen, hem zware verliezen toegebracht en gevangenen gemaakt. Vijandelijke vliegers hebben bomm6n ge worpen op Citadeila en enkele plaatsen aan de beneden-Isonzo. Er zijn geen slachtoffers en de schade is gering. In de buurt van Görz heeft een onzer vlie gers na een kort gevecht eèn vijandelijk vlieg tuig geveld. WEENEN, 10 Juli. (Wolff.) OfficieelOn veranderd. Een stoomlogger in den grond geschoten. De sleepboot »Noordwijk» heeft voorgaats van IJmuiden gepraaid den logger »Marie«, Sch, 307, die thans varende is met aan boord 9 man van den stoomlogger »Geertruida«. Sch. 103, welke stoomlogger door een Duitsche duikboot in den grond geschoten is. Schipper D. Paal van de »Geertruida« is, naar gerapporteerd werd, door de duikboot medegenomen. Van de overige bemanning is niets bekend, Bommen op een Nederlandsch schip geworpen. Kapitein Bosma van het Nederlandsche zeil schip Weldaad», met een lading hout van Karlskrena te IJmuiden aangekomen, rappor teert, dat Woensdag ter hoogte van Hornrif door een Zeppelin tot tweemaal toe bommen naar zijn schip zijn geworpen, waarvan een binnen 25 meter afstand ontplofte. De »Wel- daad» voerde de Hollandsche vlag en de neu- traliteitsmerken, te weten vlaggen op den boeg en naam in de zijden. Een Hullboot gewaarschuwd. De Hullboot >Devoux Abbey», die Zater dagavond uit Rotterdam vertrokken is, werd te Hoek van Holland gewaarschuwd om de haven weer binnen te loopen. Vermoedelijk waren Duitsche oorlogsschepen gesignaleerd. Het schip zou Zondagavond weer zee kiezen. De „Jervaix Abbey" in Engeland aangekomen. De vorige week verscheen in de bladen het bericht, dat de Hullboot »Jervaulx Abbeyc waarschijnlijk naar Zeebrugge opgebracht zou zijn. Te Rotterdam is echter bericht ontvangen, dat dit stoomschip veilig in Engeland is aan gekomen. Geen der Hull-booten werd tot dus ver opgebracht. De Geertruida SCH. 103. Maandagavond is bij hoogwater 9'/s uur, met de SCH. 337, te Scheveningen de beman ning binnengekomen van de door de Duitsche duikboot U 4, op 57° 15' N.B. en 1° 15' O. L., getorpedeerde stoomdrifter Geertruide SCH. 103, schipper Dirk Taal, reeder de heer W. den Duik Jaczn., welk vaartuig ongeveer 6 weken geleden ter haringvisscherij was vertrok ken. Van de bemanning werden op de duikboot medegenomen laatsgenoemde schipper, de 2e machinist van Rooijen en de matroos Aric Visser, ten einde, volgens mededeeling van den duikbootcommandaut, getuigenis af te leg gen ter plaatse van terugkeer, waar men Zon dagavond dacht aan te komen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2