Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Onze uitvoer. IMnstnidddetipolitieH Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2689. Zaterdag 8 Juli 1916. 27e Jaargang. DE OORLOG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 7 5 cent voor binnen en buiten Ter NeuzeD. Voor België 95 eent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 eent; elke regel meer 10 oent. By abonnement aanmerkelijk ver mmderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Red actie-adresNoordstraat 10, Ter Neuzen JJeze_Oourant Terschljnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen Ons blad heeft meer dan eens het zijne ge zegd over de levensmiddelenvoorziening. De uitvoerpolitiek is reeds herhaaldelijk door ons aangevallen. Steeds stelden we op den voorgrond, dat we geen bezwaar hadden tegen den uitvoer van vele producten, waarvan we zoodanigen over vloed hebben, dat ze niet door onze landge- nooten kunnen verbruikt worden. Wat we wel wilden en waarop we telkens weer teruggekomen zijn, dat was, dat er ruim schoots genoeg voor de eigen bevolking in het land moest blijven tegen niet te hooge prijzen. Ook hebben we opgemerkt, toen ten langen leste [het volk wakker ging worden, dat men niet direct alle schuld op minister Posthuma moest werpen, maar dat in de eerste plaats de lout gezocht moest worden bij de adviseurs, de tusschenpersonen en de menschen, die met de controle belast waren. Vele goede regeeringsmaatregelen kwamen niet volkomen tot hun recht of mislukten zelfs door gebrek aan medewerking bij de uitvoerders. Ook van soc.-democr. zijde is dit herhaaldelijk in het licht gesteld. Wij hebben bij onze critiek in onze streek vaak zoo goed als alleen gestaan. Nu hier en daar oppositie kwam, meenen velen van de heerschende beweging voor eigen doeleinden te kunnen gebruik maker.. Daartoe meenen ze zelfs zoover te kunnen gaan allerlei menschen ongerechtvaardigde beschuldigingen naar het hoofd te werpen. Aan zoo iets doea wij natuurlijk niet mede. De rechtvaardigheid dient ook hier betracht. Ons is bekend, dat verleden jaar toen men reeds in Juli en Augustus de aardappels uit den grond haalde, die voor winterprovisie moesten dienen, een persoon uit Ter Neuzen onmiddellijk hierop de aandacht vestigde van den afgevaardigde, natuurlijk gestaafd door feiten en cijfers. Ook uit andere streken kwamen dergelijke mededeelingen. Het verblijdend resultaat was, dat de uitvoer werd stopgezet. ioen onder het doortrekkenae vee alhier, zich jonge vaarzen en ossen bevonden, is daar van eveneens kennis gegeven, al was van be langhebbende zijde ook gemeld, dat alles rieh- tig ging. Op de duurte van eieren, boter, groentea enz. is eveneens de aandacht gevestigd. En wij weten, dat onze afgevaardigde zich niet onbetuigd liet, zooals hij trouwens zoovele zaken in ons district met energie en voort varendheid steunde. De heer Leo v. d. Lubben meende in een ingezonden stuk in de Tem. Cour. wel eens een aanval op den afgevaardigde te kunnen wagen. De heer De Muralt heeft hem eventjes van antwoord gediend, maar gaat zijn kost baren tijd niet vermorsen met op veider ge schrijf in te gaan. O. i. terecht, want de heer Leo v, d. Lubben begint thans over de interpellatie 's van Schaper en Sannes. Net of iemand geen nuttig werk kan doen, als hij niét met klinkende, socialistische motie 's mede stemt. Wij weten beter. En velen in onze streek. Ook begreep de heer De Muralt onmiddel lijk uit welken hoek de wind weer woei. Wat toch is het geval Dit voorjaar bleken er groote massa's aard appelen aanwezig te zijn, veel meer dan voor eigen gebruik noodig was. Een redelijk bezwaar tegen uitvoer kon niet bestaan, tenzij aangetoond had kunnen worden, dat het met de inventarisatie niet in orde was. Wij hebben hierover wel verhalen gehoord, maar konden geen vaststaande feiten in handen krijgen. De uitvoer werd toegestaan en toen begon een enorm geknoei met consenten, maar ook door de verzending van soorten, die niet uit mochten enz. Slimme streken werden toegepast, de controle liet te wenschen. Door allerlei sluwe middelen gingen veel meer aardappelen uit, dan kon en mocht. Is het nu niet onrechtvaardig een onbe- kookten aanval op den afgevaardigde te doen Neen, er is een andere weg, door ons reeds vroeger gewezen. Ieder, die in de gelegenheid is, controleere voor zich zelf. Elke ongerechtigheid, elke gewetenlooze daad van landbouwer, handelaar, tusschenper- soon of wie ook, diene ter kennis gebracht, waar dit behoort. Vreemde dingen hadden bij voorkeur 's nachts plaats bij overladingen aan Axelsche Sassing, Passiesluis enz. om ons tot onze streek te be palen. Maar niet gemakkelijk was het om zelfs van de werklieden iets te weten te komen. Critiek is noodig, criticasters kunnen we missen. We zagen eenige weken geleden een blad het idee aan de hand doen, om een soort dictator voor de levensmiddelenvoorziening aan te stellen. Men had zells een hoogstaande per soonlijkheid hiervoor op het oog. Want hoogstaande, totaal onafhankelijke persoonlijkheden dienen wij voor de uitvoering van verschillende regeeringsmaatregelen te hebben. Onze overtuiging is, dat vele ambtenaren bij commissie s ot bureau 's goed garen spinnen by den gang van zaken. V eel moet ondervangen en gewijzigd worden. Onrechtvaardig en valsch oorieelen brengt ons niet verder. Opbouwende critiek is noodig en leidt tot verbetering. Dat bedenke ieder. Het visschen in troebel water is in deze ernstige tijden dubbel at te keuren. De oprichting van het Landbouw-Export- bureau is voor ons land een nocdzakeljjke maatregel van commercieele voorzorg. De oorlog heeft, met zooveel andere toestan den den buitenlandschen handel geheel ont wricht. Tegenover een reusachtige toeneming van onzen afzet naar het Oosten staat een nog sterker inkrimping van onzen handel met het Westen. Duitschland, bekneld aan alle kanten, ziet zich genoodzaakt bij de enkele neutraal geble ven buren tegen hooge prijzen ter markt te gaan. Engeland, dat Duitschands aanvoeren over zee tegenhoudt, zag daarentegen zijn behoeften aan hetgeen Nederland bieden kan, steik afnemen. Het ziet van sommige produc ten zich overvloedig voorzien en heeft onze producten veel minder noodig. Zwitserland geraakt ten gevolge van zijn uitgebraden uitvoer naar de Centralen thans in het nauw de geallieerden dreigen dat land allerlei onmisbare levensbehoeften te onthou- en, indien het zijn even onmisbaren handel op Duitschand niet stop zet, die voor een groot deel doorvoer is. 't Ligt daarmede anders dan met ons. Zwit serland brengt zelf weinig voort. Nederland produceert een groot deel van zjjn uitvoer zelf. i ff- staatjet dat »In- en uitvoer* mede deelt, blijkt nu, hoe de handel bezig is, zich te verplaatsen. W e zien allereerst een sterke toeneming van den uitvoer van boter, kaas, aardappel meel, versch rundvleesch een zwakkeren of soms wat terugloopenden van versch schapen- vleesch en varkensvleesch. Splitst men dien uitvoer in Duitschen en Engelschen, dan zien wij bijv. den boteruit- voer naar Duitschland stijgen van 18.600 mil- Üoen K.G. in het tijdvak Juni 1913 tot Mei 1914 op 38.180 millioen K.G. in het tijdvak Juni 1915 tot Mei 1916, en dien op Engeland in diezelfde tijdvakken terugloopen van 7.6 millioen K.G. tot slechts 912 duizend K.G. De kaasuitvoer evenzoo kwam naar Duitsch land van 15.697 op 77.302 millioen K.G., en viel naar Engeland van 18.737 op 3.930 mil lioen KG. Aan de drie genoemde vleeschsoorten ging in het tijdvak naar Engeland slechts 4 pCt. van hetgeen wij in de eerste periode daarheen verkochten. Daarentegen nam de uitvoer daar van naar Duitschland in dien tijd toe met ruim 400 pCt. Nu is het waar, dat de uitvoer van mar garine naar Engeland enorm is gestegen en die van gecondenseerde melk eveneens grooter was dan de normale, maar dat maakt het dreigende teloorgaan van den afzet in die an dere artikelen niet goed en terecht noemt het blad, dat de hier geciteerde cijfers mededeelt, het hoog noodig, dat de uitvoer naar Engeland weer in gewone banen wordt geleid. Dat nu stelt het Landbouw-Export-bureau zich ten doel. Het tracht, desnoods met op offeringen, onze vroegere afnemers van deze artikelen te behouden het wil pogen, nadat in de eigen behoeften van onze bevolking is voorzien, den uitvoer naar Oost en West weer zooveel mogelijk te verdeelen als vóór den oorlog. De algemeene toestand. Hoewel nog gestreden wordt aan de front linie aan beide oevers van de Sornme en naar het noorden tusschen Somme en Ancre, dient die strijd klaarblijkelijk meer om de terrein winst bij den grooten aanval behaald te con- solideeren, dan die aanmerkelijk uit te breiden. De berichten van het Engelsche hoofdkwartier maken niet den indruk, dat er krachtige slagen worden toegebracht. De k ransche mededeelingen daarentegen doen het voorkomen, alsof de offensieve be weging van de Fransche troepen wordt voort gezet, en daarbij terrein wordt gewonnen. Hoe groot dit bezette terrein is, valt uit de berichten echter niet op te maken, daar de namen van de plaatsen in die berichten nog steeds dezelfde zyn benoorden de Somme de stellingen van Curlu, het dorp Hem en de hoeve Monaucu, ten zuiden van die rivier Belloy en Estrées. Het blijkt ook uit het Duitsche legerbericht, dat aan het Fransche deel van het front zeer hevige gevechten wor den geleverd, zonder dat de uitslag daarvan nog wordt gemeld. De Franschen zetten dus den strjjd, die door het offensief aan de Somme werd inge zet, krachtig voort, pogend door voortdurende aanvallen de Duitsche troepen terug te drjj- ven. Dezelfde taktiek dus, die de Duitschers nu al maanden lang bij Verdun toepassen. Voor Verdun schjjnt de strjjd op 't oogen- bük beperkt te zyn tot artillerie-gevechten, zonder belangrijke infanterie-actie. Het Duit sche bericht maakt melding van een Franschen aanval op de posities ten n.w. van Thiaumont, die echter werden afgeslagen. Aan het oostelijk front wordt de strijd met ongewone heftigheid gevoerd. Vooral aan de Stochod en de Styr doen de Russen krachtige pogingen, om door de Dnitsch-Oostenrijksche linies te breken en den spoorwegkndop bij Kowel te bereiken. Het Duitsche legerbericht meldde alleen, dat daar hevig wordt gevochten, het Russische dat de Oostenrjjksch-Duitsche troepen er werden teruggeslagen, met groote verliezen, waarbij 8000 man werden gevangen genomen. Het Oostenrjjkscbe bericht erkent echter, dat bij Kolki Russische afdeelingen op den noordelijken oever van de Styr zijn doorgedrongen. Maar tevens blijkt het, dat meer naar het zuiden, de Duitsch-Oostenrjjksche troepen in de bocht, die door de samenvloeiing van de Loepa en de Styr ontstond, bjj het dorp Lipa tot over de Styr zjjn vooruitgerukt. Daar is aan de overzjjde van Je rivier een gevecht ontstaan, waarin volgens het Russische bericht de Duitsch-Oostenrjjksche troepen tegen de rivier werden aangedrongen. In elk geval wisten daar de Duitsch-Oostenrjjksche troepen hunne positie in oostelijke richting uit te breiden. Maar ook ten noorden en ten zuiden van dit belangrijke punt duurt de strjjd onafge broken voort, van de Oostzee tot aan de Kar- pathen. Aan de kust wordt door oorlogssche pen op de Duitsche linies gevuurd, het leger van Hindenburg slaat aanvallen der Russen af bjj Smorgon, en in de merenstreek aan den spoorweg bjj Baranowitsji strijdt het leger van prins Leopold van Beieren tegen de Russen, die berichten, dat zjj verschillende deelen der vjjaodeljjke linie bezet hebben, terwjjl het Duitsche bericht meldt, dat alle aanvallen werden afgeslagen, en de troepen, die tot de eerste linie doordrongen, daaruit weder werden verdreven. Omtrent de gevechten in de Boekowina, aan den zuidelijken vleugel, Ioopen de berichten eenigszins uiteen. Het Russische bericht zegt, dat de Russische linkervleugel den vjjand nog steeds terugdrijlt, en dat aan den weg van Kolomea—Delatyn het dorp Zadzowka bezet werd. Het Oosten- rjjksche bericht meldt echter, dat in het ge vecht bij dit dorp Zadzowka (ten n.w. van Kolomea), waar de Russen een aanval deden, hunne troepen met zware verliezen werden' teruggedreven. Aan de Karpathen evenwel, aan de grens van de Boekowina en Hongarjje, vertoonde zich reeds Russische cavalerie, die dus tot daar haar verkenningstochten kon voort zetten. Zoo gaat over het geheele front, en met afwisselend karakter, de strjjd voort. Belangrjjk zyn de wijzigingen nog niet; maar de Rus sische aanvalskracht is op verschillende punten zeer groot. Door dit dubbele en gecombineerde offensief, op de beide fronten, pogen de gealli eerden thans de zeer sterke en met groote vol. harding en moed verdedigde linies der Duitsche en Oostenrjjksche troepen ergens te doorbreken, om dan daardoor hunne legers gelegenheid te geven den strijd van den starren positie-oorlog in den meer beweegljjken veldoorlog te doen overgaan. Officieele communiqué's. BERLIJN, 6 Juli. (Wolff.) Officieel7an de kust tot aan de Ancre-beek is de werk zaamheid van de artillerie bjjwjjlen toegenomen. Voor het overige geen verandering. Tusschen de Ancre-beek en de Somme en ten Z. van die rivier werd voortgevochten. Geringe vorderingen der Engelschen bjj Thiep- val zyn door een tegenaanval vereffend. In een vooruitspringend gedeelte van een voor uitgeschoven loopgraaf meer naar het Zuiden konden zjj zich nestelen. Het dorp Hem in het dal van de Somme is door ons ontruimd. De Franschen namen BelIoy-en-Santerre. Om Estrées is het gevecht onbeslist. Gasaanvallen van de Franschen vervlogen zonder uitwerking in de lucht. In het Aisne-gebied beproefde de vijand vergeefs een aanval op een smal front ten Z. van Ville au Bois, die hem ernstige ver liezen kostte. Links van de Maas zyn kleine, voor on« Ml r, y i, - -I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1