Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Regeeringsrijst. Maximum prijzen. Maximum prijzen. LIJST Landstormkeuring. LANDSTORM. Staatspcnsionttmittjj. Deze lijst vervangt lijst XX, dock Diet lijst n» XVI (turf) en XXI (groenten en jonge aardappelen). No. 2688. Woensdag 5 Juli 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 cent voor binnen en buiten; Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. AD VERTEN TIEPR IJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdagen Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Groothandelprijzen. 1 o,— Grossiersprijzen. Kleinhandelprijzen. Jaarklasse 1910. Jaarklasse 1916. DE OORLOG. De algemeene toestand. TER \EI 7TVSIII VOLKSBLAD. Vanaf heden is bij de volgende winkeliers Regeeringsrijst verkrijgbaar tegen 10 et. p. pond. Wed. A. H. DONZE. VAN OVERBEEKE-Leunis. J. D. THIELMAN. K. W1ELAND. Maatsch. »EDAH." KOLONIAALHANDEL. P. J. VAN STRIEN. G. DRABBE. J. M. DE ZEEUW. De Burgemeester, HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat door bem, in overleg met de groentenhandelaren de prijzen voor aardappelen en enkelen groentensoorten aldus zijn vast gesteld Vroege aardappelen (ronde) 0,40 per vijfkop Doperwten le soort 0,35 (2 KG.) Bloemkool le 0,12 Bosjes wortelen (25 stuks) 0,06 bos. Deze prijzen gaan in op beden 4 Juli 1916 en zijn van kracht tot 11 Juli a.s., waarop ze opnieuw worden vastgesteld. Ter Neuzen, 4 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, ter voldoening aan de missive van Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ter kennis van de ingezetenen de navolgende van eenige der meest voorkomende artikelen met daar voor aangenomen maximum prijzen. (Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de gewone qualiteiten. De Luxe-sorteeringen waarvoor in gewone tjjden reeds veel boogere prijzen worden be taald, blijven buiten aanmerking.) Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) per 100 K.G Tarwebloefn (gebuild inlandsch) 100 Tarwemeel (ongebuild) 100 Boter (bjj verpakking in wit fust van 50 K.G. (1) per K.G. Boter (bjj verpakking in wit fust van 25' K.G. (1) Boter (bjj verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 20 K.G. (1) Boter (bjj verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G. (1) n Volvette Goudsche kaas mot Rijks- merk, seizoen 1915 (1) Volvette Goudsche kaas seizoen 1915 (1) Kaas 40 -(- (Edammer en Goudsoh model) seizoen 1915 (1) Volvette jonge Goudsche kaas met Rijksmerk (1) Volvette jonge Goudsche kaas (1) Jonge kaas 40 -j- (Edammer en Goudsch model (1) Jonge Kaas 30 -j- (Edammer en Goudsch model) (1) Jonge kaas 20 -\- (Edammer en Goudsch model) (1) Jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model) (ij voor zoover voorradig Nagelkaas, in fabrieken gemaakt, (1) Rijst (Grofmiddel Bassein of Rangoon) le handcondities 50 13,50 per 50 K.G. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ■.ƒ11,80 a 19,25 16,50 1J0 a 1,41 a 1,45 1,46 a 54,00 a 52,00 a 50,00 a 40,00 a 38,' 0 a 31, a 31 a 25,- 15,- 18.- Rijst (Yoorloop Bassein of Ran goon) le handcondities per 50 K.G. 14,25 Rijst (Grof verloop Bassein of Rangoon) le handcondities f) 50 14.75 Havermout j) 100 30,00 Suiker (witte geraffineerde) (2) n 100 „51,00 Margarine (3) Peekoffie 100 31,00 Chichórei 100 26,00 Raapolie (3) Soda 7) 100 12,— Zeep (zachte, groene of gele) (3) Kleine schelvisch 50 n n 3, Wijting yt 50 7,50 Kleine gul 7) 50 n 10,- Kleine poon en pieterman 7) 50 ti 7, Horsmakreel 50 v n 5,— Makreel 50 Kleine schol 50 !0,— Maatjesharing per kantje van c.a. 90/95 K.G. netto 7) 50 25, Kleine schelvisch per K.G. f 0,20 Wijting n 0,19 Kleine gul 0,24 Kleine poon en pieterman 7) a 0,18 Horsmakreel 0,14 Makreel 0,24 Kleine schol a 0,24 Regeering8brood (bij verkoop op brood kaart) .per K.G. 0,12 Tarwewaterbrood (gebuild) a a a 0,23 a (gebakken onder Rabbinaal toezicht) a a 0,24 Tarwebrood (ongebuildbruinbrood) 0,20 Roggebrood (4.) Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) 0,14 Tarwebloem (gebuild inlandsch) 0,25 Tarwemeel (ongebuild) 0.21 Boter (1) .per K.G. 0,80 Volvette Goudsche kaas met rijks- merk seizoen 1915 (1) 0,68 Volvette Goudsche kaas, seizoen 1915 (1) a a 0,66 Kaas -|- (Edammer en Goudsoh model) seizoen 1915 (1) a a 0,60 Volvette jonge Goudsche kaas met Rjjksmerk (1) n 0,50 Volvette jonge Goudsche kaas (1) 0,48 Jonge kaas 40 -J- (Edammer en Goudsch model) (1) 0,46 Jonge kaas 30 -j* )Edammer en Goudsch model (1) 0.39 Jonge kaas 20 -j- (Edammer en Goudsch model) (1) a a 0,325 Jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model (l) voor zoover voorradig 0,20 Nagelkaas, in fabrieken gemaakt,(1) 0,23 Rijst (grofmiddel Bassein of Rangoon 0,16 Rijst (voorloop Bassein &j of Rangoon 0,17 KijBt (grof voorloop Bassein of Rangoon 0,13 Havermout (inlandsche en buiten- landsche) 0,19 Suiker (witte geraffineerde) a 0,27s Margarine (3) Koffie (Santos, gebrand) (3) Peekoffie (in pakjes) 0,1 0,04 Cbichorei 0 0'1« D a a a a u,Uo Raapotie (3) Zout per KG. 0,09 Zeep (zachte, witte of gele) (3) Soda 018 a a a o, i o PetroleumL. 0,12 Kleine sohelvisch K.G. 0 28 ^tinS0i27 5 e!De SU1a a a 0,32 Kleine poon en pieterman 0, 6 Horsmakreel 0,22 Makreel0,32 Kleine schol a a 0,32 De hierboven vermelde prijzen gelden voor de maand Juli behoudens vroegere vervangiDg. Klachten over niet-inachtneming van bovenver melde maxima, alsmede wenschen om voor be paalde op de ljjst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of wel om met het oog op plaatselijke omstandigheden voor eene bepaalde gemeente wij ziging in de maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester. Deze prijzen zijn niet van toepassing op room- en lunchkaas en kaas bereid onder Rabbinaal toezicht. Onder kaas gemerkt 40 -j-, 30 -|- of 20 wordt kaas verstaan, welke respectievelijk 40 pet. of meer, 30 pet. of meer of '20 pet. of meer vet in de droge stof bevat. Exporteurs zijn verplicht ten behoeve van den kaasverkoop voor binnenlandsch verbruik aan de centraio pakhuizen kaas te leveren tegon f 4 be neden den maximumprijs voor verkoop in het groot. De in de centrale pakhuizen aanwezige kaas wordt aan bij de Rijkscommissie van Toezicht op de Kaasvoreeniging ingeschreven grossiers geleverd tegen f 2 beneden den maximumprijs voor verkoop in het groot. B(j verkoop van kaas aan kleinhandelaren kan door deze grossiers f 2 boven den maximumprijs voor verkoop in het groot in rekening worden gebracht, indien de hoeveelheden ten hoogste 50 K.G. per zending en per week aan denzelfden af nemer bedragen. Opgemerkt wordt nog, dat de vorenbedoelde prij zen slechts betrekking hebben op boter en kaas, bestemd voor verbruik in Nederland. Voor boter bereid onder Rabbinaal toezicht kan door de Rijkscommissie van Toezicht op de Boter- vereeniging in overleg met de betrokken handelaren of boterbereiders een verhoogde prijs worden toe gestaan. oor speciaal verpakte boter zal geen vergunning tot prijsverhooging meer worden verleend. ('-) Zie de opmerkingen ter zake in de begelei dende circulaire. Voor deze artikelen wordt voorloopig geen maximumprijs vastgesteld. (4) Eene uniforme prijs voor roggebrood, ge'dend voor het geheele land, kan in verband met de zoo uiteenloopende bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vastgesteld. Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk geschieden, in overleg met de provinciale rogge-commissies. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat de dienstplichtigen bii den landstorm der jaarklasse 1910 gelegenheid hebben zich aan een keuring te onderwerpen bii den Keuringsraad, die zitting houdt te Ter Neuzen in het Gemeentehuis op Woensdag 5 Juli 1916, des voormiddags 9.30 uur. Het welbegrepen eigenbelang van de landstorm- pllchtigen maakt het zeer wenschelijk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zij ingeval ongeschikt mochten blijken nadat zjj in werkelijken dienst zijn gekomen en alsdan weder huiswaarts worden gezonden, hiervan moeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maat schappelijke of studiebelangen. Onderwerpen zij zich aan een onderzoek bij den keuringsraad en blijkt daarbij voldoende van ongeschiktheid, dan worden zij van den dienstplicht bij den landstorm terstond ontslagen en staan zij niet' meer bloot aan de kans om als landstormplichtige in werke lijken dienst te worden geroepen. Wenscht een landstormplichtige bij een andere keurings raad het onderzoek te ondergaan, dan kan de Voor zitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daartoe op zijn verzoek toestemming verleenen. De landstormplichtigedie meent ongeschikt voor den. dienst te zijnheeft bovenaien de gelegenheid aan den Minister van Oorlog ontslag van den dienstplicht te vragen met overlegging van een door twee geneeskundigen afgegeven verklaringook kunnen worden overgelegd twee afzonderlijke verklaringen, elk door een genees kundige Van deze gelegenheid kan ook gebruik maken degene, die reeds door den keuringsraad geschikt is verklaard. De handteekening van den geneeskundige op de verklaring moet gelegaliseerd zijn door den Bur gemeester der gemeente, waar de geneeskundige woon plaats heeft. Is de landstormplichtige in het buitenland gevestigd, dan mag de verklaring ook zijn afgegeven door twee personen, bevoegd tot uitoefening van de geneeskunde in het Rijk, waar hij gevestigd is. De ver klaring moet dan evenzoo behoorlijk gelegaliseerd zijn. Daar het in het voornemen ligt van den Mi nister van Marine om van de landstormplichtigen der jaarklasse 1910 vermoedelijk in November a.s., 400 man bij de zeemacht in dienst te stel len, worden belanghebbenden uitgenoodigd, in dien zij voor eventueele indeeling bij de zee macht in aanwerking wenschen te komen, hun verlangen om plaatsing daarbij kenbaar te maken bij den voorzitter der keuringsraad. De tjjd waarop de landstormplichtigen van de jaarklasse 1910 in werkelijken dienst zullen moeten komen zal nader worden bepaald. Ter Neuzen, 29 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Landstormplichtigen van de jaarklasse 1916, die prijsstelten op indeeling bij de zeemacht of bij de veldartillerie, kunnen zich daarvoor ter gemeente secretarie opgeven vóór of op 5 Juli a.s., tusschen 9 uur en 12 uur voormiddags Yoor zoodanige indeeling komen in de eerste plaats in aanmerking zjj, die voor den dienst daarbij het meest geschikt worden geacht. Voor de veldartillerie zullen bij voorkeur worden gekozen dienstplichtigen, die met paarden kunnen omgaan en vertrouwd of althans bekend zijn met hun verzorging; zjj moeten ten minste 1.62 M. lang zijn. De aanmelding brengt op zich zelf niet mede, dat aan den wensch van den landstormplichtige zal worden voldaan. Bovendien zal indeeling van landstormplichtigen van genoemde jaarklasse bij de ZEEMACHT en de VELDARTILLERIE alleen plaats hebben, indien het bij de Tweede Kamer aanhangige wetstontwerp tot wijziging der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad no. 345) daarvoor tijdig tot wet wordt verheven Gaat bedoelde indeeling door, dan zal de opkomst plaats hebben voor de zeemacht in het tijdvak van 6—10 Augustus a.s. voor de veldartillerie in het tijdvak van 15 Augustus a.s. Ter Neuzen, 30 Juni 1916. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen, J. HUIZINGA. De Bond voor Staatspensionneering heeft het volgende adres aan de Eerste Kamer ge zonden »geeft te kennen, de Bond voor Staatspen sionneering, tellende 446 afdeelingen met 54000 leden, mannen en vrouwen van allerlei politieke en kerkelijke richting en 128 lande lijke bonden en vereenigingen met plm. 52000 leden, en-bloc bij dien Bcnd aangesloten dat in al zijn afdeelingen met groote in stemming de aanneming van het ontwerp-Treub tot verleening van ouderdomsrente door de Tweede Kamer werd begroet dat toch door aanneming van dat ontwerp, wordt die aanneming door uw college bekrach tigd, aan vele duizenden 70-jarigen en ouderen, die niet in de termen vielen van de artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet-Talma, het uitzicht wordt geopend op de toekenning van een rente volgens het ontwerp-Treub dat met name uit de resultaten van het onderzoek, door ons ingesteld, is gebleken, dat duizenden arme ouden van dagen geen rente ontvingen, terwijl anderen met een behoorlijk inkomen wel rente hebben gekregen, wat ont stemming moest brengen bij ieder, die gevoel heeft voor recht en billijkheid dat de bekende bepaling in bovengenoemde artikelen »aannemelijk maken, dat tusschen^ het 60 en 70e jaar 156 weken in loondienst is gewerkt* ook in de toekomst de oorzaak zal zijn, dat duizenden worden uitgesloten, die voor hun 60 jaar in loondienst werkten of na hun 60e jaar door jongere werkkrachten uit dien loondienst werden verdrongen; dat onder de afgewezenen zich met name duizenden vrou wen bevinden, die een halve eeuw of daarom trent hebben gewerkt voor zich zelf en haar gezin en zoo de gemeenschap hebben gediénd dat het uw hoog college wel duidelijk zal zijn geworden, dat handhaving van de 156 weken loondienst tusschea het 60e en 70e jaar op geen enkelen redelijken gront is te verde digen en dat bestendiging van bovengenoemde uitsluiting meer en meer ontstemming zal geven. Om al deze redenen dringen wij er bij uw college op aan het ontwerp-Treub aan te nemen, dat aan zoovele duizenden behoeftige ouden een rente geeft en alzoo recht zet wat door de toepassing der artikelen 369 en 37G is scheef getrokken. Het Fransch-Engelsche offensief is begonDen. Na dagenlange artiilerisvoorbereiding zijn de Engelschen en Franschen in de streek ten noorden en ten zuiden van de Somme tot dei*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1