Maximum prijzen. KLOOSTERBALSEM Kloosterbalsem LIJST Loop der bevolking te Ter Neuzen. MOET IN ELK GEZIN AANWEZIG ZIJN. ft V V-"" -.ffT UIT QN2B OMGEVING. Kerknieuws. Rechtszaken. Gemengde Berichten. INGEZONDEN STUKKEN. Hxgwatergetij te Ter Neuzen. houden, omdat er dan toch, althans wanneer de Grondwetsherziening haar beslag krijgt, verkiezingen moeten volgen na de ontbinding. Met het oog daarop zou mtn, om dubbele moeite en kosten te sparen, bij de periodieke verkiezingen elkanders candidaten niet willen bestrijden. De onderhandelingen tusschen de partijbesturen zouden reeds gaande zijn. De Haagsche Hoefijzer-correspondent van het >Hbl.« bevestigt dit bericht in hoofdzaak, althans in dien zin, dat onder eenige politieke partijen ernstig over zulk een overeenkomst wordt gedacht. Hij betwijfelt echter ot de zaak reeds in het stadium van officieele onderhan deling is. Militaire hulp voor den hooioogst. Bepaald is, dat aan militairen, die ten min ste 8'/2 maand onder de wapenen zijn, onder zekere voorwaarden geheele of gedeeltelijke vrijstelling van den dienst kan worden ver leend om den landbouwers, doch uitsluitend bij den thans aan den gang zijnden hooibouw en uitsluitend tot en met 31 Juli a.s., in de omgeving van de troepen-standplaatsen, hulp te verleenen en alsdan bepaaldelijk tegen het loon, dat plaatselijk voor dien arbeid in den regel aan de werklieden wordt uitbetaald. De Zeeuwsch-Vlaamsche Tram. Donderdag beeft de tram, ter gelegenheid van het Zendingsfeest te Zaamslag, voor het eerst gereden tusschen Ter Neuzen, Zaamslag en Axel. Telkens als de tran. aankwam of vertrok, was er in de omgeving van het Ziekenhuis, veel belangstelling voor dit vervoermiddel en er werd dan ook druk gebruik van gemaakt. De flinke locomotief en de zeer nette wagens, werden allom bewonderd. Algemeen werd het materieel geprezen en die er gebruik van hadden gemaakt, verzekerden, dat zij heerlijk hadden gereden. Dien dag werden door de tram op het traject Ter NeuzenZaamslagAxel 1688 personen vervoerd. Dinsdagavond had te Axel, op uitnoo- diging van den heer L. J. den Hollander, burgemeester aldaar, op het stadhuis een ver gadering plaats met het doel een bouwver- eeniging te stichten. Een bouwvereeniging met aanvankelijk 16 leden werd opgericht en de contributie werd bepaald op f 1.50 per jaar. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren L. J. den Hollander, voorzitterJ. Kögeler, secretarisP. Augusteijn, penning meester en F. Dekker. J. A. Dregmans, J. de Kraker en A. E, C. Kruysse, leden. In de Woensdag te Axel gehouden ver gadering van stembevoegde ingelanden van den Dekkerspolder* werd met algemeene stemmen besloten geen subsidie te verleenen voor den verbindingsweg tusschen Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen. Het dijk- geschot werd vastgesteld op f 4 per H.A. Nabij de Hellestraat onder de gemeente Hulst wilde een Duitsch soldaat naar ons land vluchten. Dit werd door zijn kameraden op gemerkt die hem aanriepen te blijven staan. Toen de deserteur daaraan geen gevolg gaf werd op hem gevuurd, met het gevolg dat hij doodgeschoten werd. Verdacht van spionage. Te Overslag is huiszoeking gedaan bij zeke ren A., een gevluchten Belgischen onderwijzer, die onder verdenking van spionnage stond. Men zegt, dat hij in het bezit was van uit gebreide mededeelingen omtrent het Duitsche leger in België. Hij is naar aanleiding der huiszoeking gearresteerd en hield zich daarna alsof hij in hooge mate onwel washij is naar Vlissingen overgebracht. Bij het van de boot stappen struikelde hij en viel in de haven, waaruit hij door de bemanning van de boot gered is. In Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen wor den, wegens gebrek aan arbeidskrachten, al daar, schriftelijk vlastrekkers aangenomen te gen een loon van l'/2 cent per schrank. Vóór den oorlog werd '/2 cent Per schrank betaald. Als men nu weet, dat toen flinke trekkers bij hard werken van ƒ3 tot f4 per dagverdien den, is het niet moeilijk te berekenen, dat over een paar weken, als wanneer de vlasoogst begint, er velen des Zaterdags met een week geld van een goede f 50 thuis zullen komen. In de classikale vergadering te IJzen dijke werden de in verschillende besturen af tredende leden herbenoemden werden in 't class bestuur benoemd in plaats van |ds. Noest die naar Anlo vertrok ds. Jansen van Nieuwvliet en in plaats van ds. Van Petegem die naar Dinxperlo vertrok, dr. van Beek te Waterlandkerkje. De vergadering was bezocht door 20 ouderlingen en 17 predikanten. Bjj de Woensdag gehouden verkooping van een boereninspan ten behoeve van J. WijffelsHaverbeke te IJzendijke zijn weer reuzenprijzen geboden. Om een voorbeeld te geven een 5-jarige stamboekmerrie met veulen ging weg voor f 2710. Het hoorn- en ander vee was insgelijks zeer duur. Al was het voor deze streek al een ongewone tijd voor een koopdag, er was toch veel bezoek. Daarentegen werd er Vrijdag ten behoeve der familie De Jaeger te IJzendijke klaver verkocht voor f 10 per gemet. Voor goed ge was zeer zeker een geringe prijs. Verkiezingen en een open brug. Dat de uitslag van de verkiezingen dikwijls van een kleine toeval kan afhangen, is Woens dag weder eens in het district Middelburg gebleken, waar de rechtsche candidaat met vier stemmen meer werd gekozen. Een vijftal visschers uit Arnemuiden, die te Vlissingen binnenkwamen, werden per auto naar Arne muiden gebracht. Door het openstaan van een brug ontstond een oponthoud, waardoor de kiezers met het slaan van vijf uur wel in het gemeentehuis, doch nog niet in het stemlo kaal waren en alzoo niet meer tot de stem bus werden toegelaten. Ware de brug niet open geweest, de linkscbe candidaat was ge kozen, want het gold hier vijf linksche kiezers. Nu wij toch nog iets over deze verkiezing schrijven, willen wij er eens op wijzen, dat de stad Middelburg zelf aan links een meerder heid gaf van 713 stemmen, maar de verschil lende buitengemeenten aan rechts een van 717. In de week van 2127 Juni zijn de na volgende besmettelijke ziekten in Zeeland ter kennis van den centralen gezondheidsraad ge komen. diphteritiseen geval te Graauw-en Lan- gendam en te Kruiningen roodvonk een geval te St. Maartensdijk en te Stavenisse. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd S. A. Dees, dienstbode, Klaassenstraat 19 van Vlissingen A. Michielsen. dienstbode, Tholenstraat 98 van Utrecht R. Hamelink, dienstbode, Tholenstraat 93 van Sas van Gent. Vertrokken J. Hellinga, havenmeester, P 7 naar Vlis singen A. Moens, zonder beroep, Blokken 20 naar Apeldoorn M. H. Kamerik, dienst bode, Kazernestraat 31 naar Rolterdam M. Romein, landbouwersknecht, Steenkamplaan 18 naar Zaamslag J. Ch. Lint, timmer man, O 196b naar Groningen G. Th. M. Koevoets, kantoorbediende, de Feijterstraat 1 naar Haarlem F P. Verschorre, veldar- beider, P 104 naar Philippine E. M. Obrie, zonder beroep, Q 237 naar Philippine. Zondag 2 Juli 1910. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 9'/a u., Ds. A. Timmerman en nam. 2 u., dlir. L. Dek. Sluiskil. Toorm. 9'/, u., dhr. L. Dek. Hulst. Voorm. 91/, u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 10 u., en nam. 3 u., Ds. van der Walle van Hoek. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 61/, u., Ds. Overduin. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 10 u., 3 u en 6'/s u., leeskerk. Lokaal „Ebeu-Haëzer" (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen, Nam. 51/, n., Evangelisatie. Arrondissements-lteclitbank te Middelburg De rechtbank heeft in bare zitting van 30 Juni 1916 de volgende vonnissen uitgesproken D. E. A., oud 15 j., kunstenmaker te Bres ken'-, is wegens mishaudeling veroordeeld tot f 0,50 boete of 1 week tuchtschool. C. P. J. P., oud 17 j., arbeider te Hulst, is wegens als voren veroord. tot ƒ3 boete of 1 week tuchtschool. E. M., oud 35 j., veldarbeider te St. Jan steen, is wegens mishandeling veroord. tot 7 boete ot 7 dager, hechtenis. M. C. S., oud 40 j., vrouw van S. L. te Oostburg, is wegens strooperij met een wagen veroord. tot ƒ10 boete of 10 dageo hecht. J C. L., oud 16 j.. arbeider te Aardenburg, is wegens mishandeling van een dier veroord. tot f 10 boete of 2 weken tuchtsch. E. S., oad 35 j„ veldarbeider te St. Jansteen, beklaagd van omkoopiog, is vrijgesproken. A. C., oud 39 j., poelier te Zuiddorpe, beklaagd van het niet voldoen aan het bevel van een ambtenaar, is ontslagen van rechts vervolging. Onvrijwillige zwempartij. Zondagmiddag 4 uur geraakte aan de Dok haven te Rotterdam een jongen te water. Een heer die daar met zijn zoon en dochter wan delde, wilde de jongen redden door hem zijn wandelstok toe te steken, doch ging daarbij eveneens te water. Datzelfde lot ondergingen ook de zoon en de dochter, die hun vader wilden redden, zoodat er nu vier personen te water lagen. De jongen werd gered door een sleep boot kapitein, en zette het dadelijk op een loopen, zoodat hij onbekend is gebleven. De drie an deren werden door burgers gered en keerden per rij tuighuis waart. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur. Mag ik in Uw blad even wijzen op het onderhoud, dat een verslaggever van De Cou rant had met den heer F. J. H. Schneiders secretaris van de Rijkscommissie van Toezicht op de Zeevisscherij en administrateur van de visschershaven te Ijmuiden Daaruit kan blijken, dat het verstrekken van minder duur volksvoedsel van regeerings- wegeniet zoo gemakkelijk is, wat trouwens ieder reeds bevroeden kon uit de onwillige houding der reeders. Ik wensch evenwel op iets anders te wijzen. Als eene gemeente regeeringsvisch tracht te verkrijgen, beklagen zich de vischhandelaars over het ontnemen hunner verdiensten. Voor dit bezwaar heb ik altijd iets gevoeld. Nu niet meer. De handelaars kregen bun zin. Zij zouden regeeringsvisch ontvangen ten behoeve van het Nederlandsche volk. Wat gebeurt Van den eersten dag af wordt geknoeid. In het bijzonder wordt Ter Neuzen ge noemd. Een vertrouwd vischhandelaar uit lJmuiden had een trawant in Ter Neuzen. Hij verzond aan dezen flinke manden met ijsmaar zonder visch. De regeeringsvisch ging naar Duitschland. Zoo'n bedrog is erger dan de grofste smokkelhandel. Gelukkig is bet uitgekomen. Gelukkig want de kwade tongen in Ter Neuzen (niet weinige) namen raenschen de kroon van het hoofd, die dit allerminst verdienden. Velen, die aan de ponton zooveel manden regeeringsvisch zagen komen, terwijl van ge meentewege en ook aan de vischmarkt weinig geveild werd, kwamen onder den indruk, dat het niet zuiver was en onrechtvaardig werden verschillende eerlijke menschen uit onze burgerij zwart gemaakt. De onnadenkende menigte meende, dat al die manden voor de gemeente waren en be greep niet, waar de visch bleef. Nu wete ieder, dat die manden niet voor de gemeente waren, maar voor een handlanger van den handelaar te LJmuiden en dat in die manden alleen ijs was. Moge ieder eerst onderzoeken, voordat hij op praatjes afga. Zoo zou waarschijnlijk bij nauwkeuriger onderzoek ook het laatste bericht uit Ter Neuzen in de Baanbreker achterwege gebleven zijn. Gelukkig dat het bedrog met de regeerings visch zuiver en nadrukkelijk geconstateerd is. Dankend voor opneming, Iemand, die er nimmer voor is iemand zonder bewijs te beschuldigen. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 1 Juli 3.13 3.31 Zondag 2 3.47 4.5 Maandag 3 4.21 4.38 Dinsdag 4 4.54 5.12 Woensdag 5 5.28 5.46 Donderdag 6 6.5 6.23 Vrjjdag 7 6.44 7.5 De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, ter voldoening aan de missive van Zijne Ex cellentie den Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel, ter kennis van de ingezetenen de navolgende van eenige groentensoorten en vroege aardap pelen met daarvoor aangenomen maximum prijzen in den kleinhandel (afgehaald aan den winkel of bij straatverkoop door venters, die geen winkel hebben.) (Deze prijzen hebben betrekking op versche waar van gewone hoedanigheid.) Bloemkool le soort id. 2e id. z.g. uitschot Busjes peen le soort id. 2e soort Peulen le soort id. 2e Doperwten le id. 2e Vroege aardapp. (ronde) 10 id. (muizen) 9 Klachten over niet inachtneming van boven gemelde maxima, alsmede wenschen om voor bepaalde op de lijst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of wel om met het oog op plaatselijke omstandigheden voor een bepaalde gemeente wijziging in het maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester. Deze prjjzen hebben betrekking op de gewone soorten vroege aardappelen, dus niet op de fijne zandaardappelen. Ter Neuzen, 30 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Beproefd huismiddel bij rheumatiek, rheum vtische pijnen, oude en nieuwe wouden van allerlei aard, huidaandoeningen, zweren, spierverrekkingen, winterhanden en -voeten en aam beien. verzacht en geneest brandwonden, uitstekend bij snijwonden, Klooster Dalsem zeere plekken, builen, bloedbleinen, kneuzingen, zuiverend en genezend. beproefd middel bij jeukende plekken, huidnitslag, dauw- voorkomt gewoonlijk litteekens, zeer heilzaam. T?*1 ft1 dOYVi een u'tmuDt'end wrijfmiddel bij rheumatische pijnen, jicht, "■••wUöwwJi UwlwüxU spit in den rug, spierverrekkingen, stijve hals, stramheid. 1 eOTTI 06D 0DSChatbaar middel bij springende handen, kloven in J^lUUS Üvl DmImwIH de lippen, winterhanden en -voeten, dat NIET bijt. kost per pot van 20 gram 40 cents, van 50 gram f 0.80 XyIOOSlST DcLlSSm van gram t 1,25, van 250 gram f 2,50. Eiscbt ROODEN BAND met onze handteekening L. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKELednis; Axel, II. J. VAN DIXHOORN en L. B. A. ROLFF Lz Hulst, F. L. VERWILGHENv. d. Hooft; te Zaamslag, D. RIEMENS-Janssen. Eenmaal beproefd Altijd gebruikt! Voortdurend geprezen ivi - .ill 12 cents per stuk 6 per bos van 25 wortelen. 4 cents per bos van 25 wortelen. 18 cents per kilo 14 11 11 11 11 11 11 worm, i 8 ti tt ii A 11 u ll ii ti ii 19 »i i» ii ii i|

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3