Yan het Westelijk oorlogstooneel. Yan het Oostelijk oorlogstooneel. Op Zee B1NNEJNLAND. ruoet. Thans reeds heeft de strijd, die vier maanden duuide, 450.000 slachtoffers benevens vernietiging van materiaal van alle soorten, gekost. Boven de kleine, arme stad Verdun, in een dal tusschen omringende heuvels gelegen, wappert echter nog steeds de driekleur, en wellicht blijft zij er wapperen tot het einde van den oorlog, want mocht de krachtige linie van Souville-Froide Terre-Tavannes-St. Michel-Belleville al worden genomen, dan zullen de forten aan de zuidzijde de bezetting van de stad nog onmogelijk maken en ook de heuvels aan de zuidzijde zouden moeten worden genomen, met opoffering van vele slachtoffers.* In het oosten is de toestand in de laatste dagen weinig veranderd. Het Russische offen sief is over de geheele linie, behalve dan in de Boekowina, tot staan gekomen. Van een vooruitgang wordt in de berichten nergens meer melding gemaakt. De Russische pogingen om Kovel, met den spoorwegknoop, te bereiken zijn door het krachtig optreden van de Duitsche troepen, mislukt. En uit de berichten blijkt, dat de Russen, die tot Svidniki, 21 Eng. mijlen van Kovel, waren doorgedrongen, werden genoopt, nadat zij tien dagen tevergeefs hadden gepoogd vooruit te komen, een meer achterwaarts ge legen stelling in te nemen. Meer naar het zuiden hebben zij een week gestreden nabij Lokatsjy, maar ook daar konden zij niet blijven. De »Times«-correspondent te Petro- grad meldt, dat zij over dit frontgedeelte drie tot zes mijlen werden teruggedrongen, maar dat, naar men in de hoofdstad hoopte, de troepen van Broesilof hier weldra weer zullen vooruitgaan. In Berlijn daarentegen verwacht men, dat Hindenburg, von Linsingen en von Bothmer in staat zullen zijn den verderen opmarsch der Russen tegen te houden, wellicht hen weer naar de vroegere positie terug te drijven. Het blijkt thans ook uit het Italiaansche legerbericht, dat de Oostenrijksche troepen, na den terugtocht uit de ver vooruitgescho ven stellingen naar een korter front, als ge volg van het zenden van versterkingen naar het Russische oorlogstooneel, thans een krach tiger defensief hebben aangenomen en daar door den opmarsch der Italiaansche legers tegenhouden. De nieuwe posities, door de Oostenrijkers klaarblijkelijk voorat zorgvuldig voorbereid, worden in het Italiaansche bericht gekenschetst als »beheerschende stellingen die flink in staat van verdediging zijn gebracht Tegen die nieuwe stellingen moeten nu de Italianen oprukken, trachttend ook daaruit hun tegenstanders te verdrijven. Over de daarop gerichte aanvallen loopen echter de mededee- lingen uiteen. Het Italiaansche bericht zegt dat de Italianen nog aanmerkelijk terrein wonnen het Oostenrijksche daarentegen, dat de aanvallen der Italianen tusschen Etsch en Brenta, op verschillende punten ondernomen, bloedig werden afgeslagen. En zoo zijn wij ook daar weer teruggekeerd tot den toestand, waarin de legerberichten van de beide partyen ons in het onzekere laten over het eigenlijke gebeuren. Officieele communique's. PARIJS, 29 Juni. (Havas). Middag-commu- Diqué. In de Champagne, in de richting van Tabure en ten Westen van den Mesnil-heuvel, slaagden de Franschen er door een gelukki gen overval in, de eerste Duitsche loopgraaf linie te veroveren, en op sommige punten zelfs tot de tweede linie door te dringen, waar zij verscheiden granaten lieten springen. Op den linker Maasoever was de sector van hoogte 304 het doel van artillerievuur, zonder dat de infanterie in gevecht kwam. Op den rechter Maas-oever deden de Duit- schers om 8 uur 's avonds, na een hevige be schieting die den geheelen middag duurde, een krachtigen aanval op de Fransche posities, ten Noord-westen van de schans Thiaumont. Zij werden door spervuur en een beschieting uit Fransche machinegeweren tegengehouden. De Duitsohers konden op geen enkel punt tot aan de Fransche linies doordringen. Zij leden gevoelige verliezen. In de buurt van Cbenois is het bombardement weer hevig. LONDEN, 28 Juni. (Reuter). Officieel ln het afgeloopen etmaal is een groot aantal onzer verkennings- en vechtkolonnes op ver schillende punten langs het heele Engelsche tront de vijandelijke loopgraven binnengedron gen. Ze hebben alle haar oogmerk bereikt, namelijk den vijand zware verliezen toe te brengen en krijgsgevangenen te maken. In verscheidene gevallen toefden onze troe pen geruimea tijd in de Duitsche linies en sloegen tegenaanvallen in 't open terrein af. Een overval is gedaan na ontwikkeling van gas, en toen de troepen de Duitsche loopgra ven binnendrongen, vonden zij een groot aan tal vijanden dood. Odze verliezen zijn onbe duidend. Aan weerszijden is de artillerie in de weer. Aan de vijandelijke loopgraven is veel schade gedaan. De ontwikkeling van rook en gas, welke van tijd tot tijd plaats vond, heeft het vijan delijke geschut in actie gebracht, waardoor de vijand ons de opstelling van zijn batterijen heeft verraden. De luchtaanval op Karlsruhe. PARIJS, 28 Juni. (Havas.) De Duitsche dradelooze berichten gewagen van de verschrik kelijke uitwerking van het bombardement onzer vliegtuigen op de stad Karlsruhe, waarbij 267 personen zijn gedood of gewond. De telegram men veroordeeien de »schanddaad van dit bom bardement, zonder eenig militair doel, van een open vijandelijke stad.* Men kan volstaan met er aan te herinneren, dat net bombardement van Karlsruhe is ge last gelijk trouwens het Fransche avond communiqué van 22 Juni heeft gemeld als vergelding voor de jongste beschietingen, door de Duitschers, van de open steden Barledue en Lunéville, welke talrijke slachtoffers hebben gemaakt onder argelooze burgers. Wij hebben besloten den vijand, die geen enkele oorlogswet eerbiedigt, te tuchtigen. Dat besluit hebben wij pas genomen, nadat het aantal door hen begane aanslagen alle perken te buiten is gegaan. In het tijdvak van 3 Februari tot 19 Mei 1916, gedurende hetwelk wij ons geheel van een beschieting van achter het vijandelijk front gelegen steden hebben onthouden, hebben de Duitschers tot 6 maal toe Béthume beschoten, 6 maal Amiens, 3 maal Hazebrouck, 2 maal Barledue, 4 maal Epernay, 13 maal St. Dié (met verdragend geschut en van vliegtuigen uit), 5 maal Ger- ardmer, 9 maal Lunéville, 5 maal Baccarat, 5 maal Raon l'Etappe, enz. Wij willen den Duitschers het genot niet gunnen het getal hunner slachtoffers te kennen. Het komt ons echter voor, dat onze langdurige onthouding voldoende is, om der wereld den graad van ons geduld te doen kennen, zoomede onzen wensch, om vreedzame bevolkingen de verschrikkingen van den ooilog te besparen. Wij hebben nu echter besloten voor den ver volge ons gedrag te regelen naar dat van den vijand. De Koningin der Belgen aan het front. In de »Matin« wordt verhaald omtrent een bezoek, dat de Koning en de Koningin der Belgen hebben gebracht aan de Fransche loop graven. De soldaat-koning droeg zijn gewone khaki-uniform de Koningin die de ver dedigers van haar land van aangezicht tot aangezicht wilde zien, droeg een mantelpak van dezelfde kleur en daarover heen een gummi regenmantel. Maar zij geleek toch desondanks een beetje op Minerva of op Bellona, waDt zij had den Belgischen helm opgezet, die van den stalen Franschen helm alleen verschilt, doordat de heraldische Belgische leeuw er op staat afgebeeld. De bevelvoerende generaal ontving zijn koninklijke bezoekers aan hun tijdelijke grens. Men ging de IJzer over langs de Joffre-brug en wandelde voort tot den verst.en luisterpost, op korten afstand van den vijand, waar men slecht zachtjes mag praten, om niet door hem te worden gehoord. Men bezocht den Franschen schildwacht, die daar op zijn verantwoordelijken post staat, en bezichtigde vervolgens de verschillende ver dedigingswerken, waarop de troep infanteristen en mariniers werd geïnspecteerd. Men kan begrijpen hoe blij verrast de soldaten waren, toen zij daar opeens den Koning en vooral de Koningin in hun loopgraven zagen komen. »Kijk, dat is chic, dat ze ons zoo komen bezoeken.* »Wat ziet ze er kranig uit, die kleine Koningin.* »Wat wou je dan Ze heeft toch het oorlogs- kruis niet voor niemendal gekregen.* »Ze zullen mij niet gelooven, als ik dat naar huis schrijf!*.... En achter alle ver dekte verschansingen kwamen nieuwsgierige hoofden kijken. »Kom« zei de generaal »gaat eens een beetje in 't gelid staan de Koningin wil jelui fotografeeren.* Maar de Fransche soldaat heeft zijn kleine ijdelheden en hij poseert niet graag voor den kodak, in de wel wat al te eenvoudige uit monstering van een poilu, die men zoo uit zijn slaap heeft gehaald. Een korporaal waagde een stap naar voren en maakte eerbiedig de opmerking, dat de manschappen er niet netjes uitzagen, met hun kleeren slordig om het lijf, strootjes in het haar en losse beenwindsels. Ot hare majesteit misschien niet een paar minuten wilde wachten, dan konden ze zich wat opknap pen en afborstelen. »Wel neen* zei de Koningin lachend. *Juist zooals jelui zijt, dat is natuurlijker en echter*. Nadat het troepje geknipt* was, liep een ordonnans-otficier de gelederen laugs, om de adressen van de manschappen te vragen en te zeggen, dat aan de familie van elk hunner een afdruk van de foto zou worden gezonden. Dat was een aardige verrassing zoo zouden ze thuis hun portret en dat van de kameraden krijgen en nog wel een portret, genomen door de Koningin. Een van de manschappen waagt het met naieve onbevangenheid, die den gene raal doet meesmuilen de Koningin om haar handteekening te vragen. »Heeft iemand ook een vulpen?* Neen, niemand had er een. Maar de poilu laat zich niet uit het veld slaan, knoopt hij zijn jas los, haalt uit zijn binnenzak een oud verfrom meld cahier van een dubbeltje en een slecht geslepen potlood. De Koningin neemt het verfomfaaide schrift aan, zet haar handteekening en zegt dan tot Koning Albert: »Je moet ook teekenen*. De Koning doet het bereidwillig en de ge lukkige bezitter van het cahier legt eerbiedig een vouwtje in de bladzij waarop Elisabeth en Albert hun namen hebben geschreven. »De vijand had niet geschoten tijdens dit bezoek*, vertelde later de generaal, die de vorstelijke personen ontvangen had, »maar ik was toch maar blij, toen het goed en wel afgeloopen was.* Een diamantzaak. LONDEN, 27 Juni. (Reuter.) Vandaag is uitspraak gedaan in zake een eisch, ingesteld door Henri Ginsberg, koopman in diamant te Londen, ten aanzien van een partij diamanten, die verbeurd zou worden verklaard op grond dat ze is ingevoerd in strijd met de tariefwet van 1915. Het bleek dat de diamanten op 4 Augus- stus 1915 per post aan eischer waren gezon den uit Scheveningen, doch door de autoritei ten in Engeland waren aangehouden, daar er geen certificaat van oorsprong werd overgelegd, door den Engelschen consul geteekend. De bedoeling van deze noodwetgeving zoo werd meegedeeld was om den invoer te voor komen van diamant uit Duitsch Z.-W.Afrika, die sedert het uitbreken van den oorlog naar Antwerpen is gezonden om daar te worden gekloofd en vervolgens via Nederland door zeker soort Belgische vluchtelingen naar Enge land werd gezonden. Eischer verklaarde dat hij een vluchteling uit Antwerpen was. Hij had sedert dien zijn voorraad diamanten naar zijn vader te Sche veningen gezonden, om dan te worden gesle pen, en de diamanten in kwestie waren hem door zijn vader toegezonden. De magistraat zeide dat er een omvangrijke handel in Duitsch Z -West-Afrikaansche dia manten schijnt te zijn gedreven. Eischer is in gebreke gebleven te bewijzen dat de diamanten niet van vijandelijken oorsprong zijn en mits dien zijn ze terecht verbeurd verklaard. Eischer werd tevens veroordeeld in de kos ten bedrage van 5 guinea's. Liebknecht tot tuchthuisstraf veroordeeld. BERLIJN, 28 Juni. (W. B.) Het vonnis in het proces-Liebknecht luidt; twee jaar, zes maanden en drie dagen tuchthuisstrafver wijdering uit het leger wegens poging tot verraad in oorlogstijd, ongehoorzaamheid onder verzwarende omstandigheden, verzet tegen het staatsgezag. Het met redenen omkleede vonnis werd, na opheffing van de zitting met gesloten deuren, tegen vier uur hedenmiddag bekend gemaakt. Bij bepaling van de straf is de krijgsraad van het standpunt uitgegaan, dat Liebknecht niet heeft gehandeld met eerlooze bedoelingen, maar dat politiek fanatisme de drijfveer is geweest bij zijn misslagen. Daarom werd de laagste straf, die mogelijk is, gegeven en werd ook afgezien van ontzetting uit burgelyke rechten. Liebknecht kan in hooger beroep gaan. Opstootjes te Berlijn. Te Berliju hebben Dinsdagavond bij gele genheid eener betooging ten gunste van Lieb- knecht, ongeregeldheden plaats gehad. Op den Potsdamer Platz was een groote menschen menigte bijeen gekomen. Er werden ongeveer 20 personen gevangen genomen. WEENEN, 29 Juni. (Wolff) Officieel: Bij Izworin, in de Boekowina, hebben onze atdeelingen een Russisch regiment cavalerie verstrooid. In het gebied ten Oosten van Kolomea heeft de vijand gisteren over een frontbreete van 40 K.M. zijn aanvallen in groote massa 's her vat. Het kwam tot, hardnekkige, wisselvallige gevechten. Op tal van punten is het door de offervaardige hulp van toegesnelde reserves gelukt den overmachtigen vijand in een hand gemeen terug te werpen, doch in de avond uren moest ten slotte een deel van ons front in de richting van Kolomea en ten Zuiden daarvan achteruit worden gebracht. In de bocht van de Dnjestr ten Nuorden van Obortyn hebben Oostenryks-Hongaarsche troepen twee Russisshe aanvallen afgeslagen. Eveneens mislukten alle pogingen van den vijand, om de ten Westen van Nowo Procza- jow verschanste atdeelingen van het Cperjeser 67e regiment infanterie achteruit te werpen. In Wrolhynië is de dag betrekkelijk kalm voorbijgegaan. ST. PETERRBURG, 29 Juni. (P. T. A.) OfficieelGisteren hebben de troepen onder generaal Letsjitsky, na voorbereiding door de artillerie, ondanks een wanhopigen tegenstand van den vijand, deze een tellen slag toege bracht in de streek tusschen de Dnjestr en de Proeth, waar zij drie linies loopgraven ver meesterden. Hardnekkige gevechten zijn ontbrand aan het tront van Tsjertowetz, zijrivier van de Dnjestr, en aan de Tsjerniawa. zijrivier van de Proetb, zoomede in de streek van Kuty, waar onze troepen door stoute verrichtingen, waaraau allerlei soorten wapens deelnamen, den vijand opnieuw zware verliezen hebbeii toegebracht. Tot gisteravond 7 uur werden ingeschreven 221 in den loop van den dag krijgsgevangen gemaakte officieren en 10,285 soldaten, zoo mede een groot aantal machinegeweren. Een onzer in den strijd geharde regimenten heelt een geheele zware batterij van 4 stuk ken met volledige bespanning vermeesterd. Deze overwinning ffe ïgt het totaal der Oosten: ij ksch en Duitsche kiijgsgevangenen uit de gevechten van 4 Juni tot heden op 205,000 man, officieren inbegrepen. Aan het overige front in de Boekowina en Galicie artilleriegevechten op tal van plaatsen. In de streek van het dorp Liniewka aan de Stochod, in Wolhymë, duuit de verwoede strijd nog voort. Aan het Dura front heeft de vijandelijke artillerie het bruggehoofd van Ikskuul, de streek vaD Jacobstadt en van Livenhof beschoteu. Gisteren bij 't krieken van den dag zijn de Duitschers na beschieting van onze loopgraven bij de dorpen Sokwitsj, Seltze en het Bugoes- jinsk-bosch, ten N.O. van Krewo, tot den aan val overgegaan, en zjju door ons machinege weer- en mfanteriegeweervuur teruggeslagen. Een visschersbooft opgebracht. Een te Vlissingen binnengekomen mailboot melde Dinsdagavond, dat een visschers- vaartuig door een Duitsche torpedoboot was opgebracht. Vermoedelijk was het een Belgisch vaartuig uit Breskens of Zieribzee. Daaromtrent wordt uit Zierikzee gemeld Woensdag te Zierikzee binnengekomen vis- schers deden het bericht dat is aangehouden en opgebracht het visschersvaartuig de »Z. Z. 20« afkomstig en varende van uit Zierikzee. Vroeger maakte dit schip een deel uit der Belgische vloot onder »H 20«, en is bemand met 3 personen, waaronder de schipper Jules de Muntre. Voor het eerst was deze na vele formaliteiten, waaronder Hollandsche papieren, die te hunner veiligheid genomen waren, weer uitgevaren. Ontmoeting met torpedo-booten. Men meldt uit Vlissingen De mailboot »Pins Hendrik* die Donderdag is binnengekomen, heeft Woensdag op de uit reis ter hoogte van Schouwenbank zes Duit sche torpedobooten ontmoet.'Een dier booten kwam naar de mailboot toe, de commandant vroeg of de »Prins Hendrik« ook lading in had. Op het ontke: nend antwoord kon de mailboot, na een kwartier oponthoud, haar reis voortzetten. De koningin op inspectie. Maandagmorgen inspecteerde de Koningin de vereenigde troepen van Zutfen, Deventer en Lochem op de Gorselsche heide, waarna in tegenwoordigheid der vorstelijke bezoekster de drie nieuwbenoemde reserve-luitenants Roo- denburg en Alewijn uit Deventer en Wagen voorde uit Zutfen, door luitenant-generaal Schönstedt beëedigd werden. H. M. sprak de officieren met korte woorden toe. Onmiddellijk na de beëediging verscheen een tweedekker op groote hoogte boven 't terrein, welke na eenige minuten in westelijke richting verdween. Te ongeveer twee uur vertrok H. M. per auto naar Arnhem, om in Middaehter Allée de troepen van Arnhem en Doesburg te in- specteeren. Geen verkiezingen in 1917? Het »Hbl.« verneemt, dat onder de politieke partyen het voornemen bestaat, het daarheen te leiden, dat er in 1917, voor zooveel het van die partyen afhangt, feitelijk geen perio dieke Kamerverkiezingen zullen worden ge-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2