Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. herstemmingen. Hit dg« Raad. Levering van opgevorderde Wol. No. 2687. Zaterdag 1 Juli 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter NeuzeD. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de in ontvangstname van de in deze gemeente gevorderde wol zal plaats heb ben aan den Schuttershofweg op 5 Juli 1916, van des voormiddags 6'y9 uur tot des na middags 12 uur. Ter Neuzen, 28 Juni 1910. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Zooals we reeds in ons vorig nummer aan stipten,1' bracht de heer Waalkes de levens middelenvoorziening ter sprake. Hij acht, naar 't schijnt, bij al hetgeen op dit gebied te dezer plaatse geschiedt, nog eene leemte aanwezig. O. i. terecht. Hij stelde de vraag, of het niet gewenscht was eene commissie te benoemen, aan welke men ook een crediet zou moeten beschikbaar stellen (hij noemde b.v. 1000), welke zou kunnen optreden en le vensmiddelen aankoopen wanneer een zeker voe dingsmiddel zou dreigen in de gemeente niet meer verkrijgbaar te zijn of alleen tegen abnor- malen prijs. Er lag in dat voorstel zeker eene goede bedoeling, en met een voorbeeld van den laatsten tijd, hadde voorsteller zijne bedoeling kunnen toelichten. Was er onlangs een fonds disponibel geweest, waaruit eventueele risico kon worden bestreden, dan zou het mogelijk geweest zijn in onze gemeente eene dubbele hoeveelheid aardappelen te verkrijgen, dan belanghebbenden nu voor hunne rekening durfden nemen. Begrijpen wij de zaak goed, dan bedoelt de heer Waalkes volstrekt niet bet vormen eener commissie die levensmidde len zou aanschaffen om deze aan de ingeze tenen te (bedeelen, maar wel eene commissie die in tijd van nood als bet particulier initi atief niet voldoende in de behoefte kan voor zien, aanvullend op te treden. Van aankoop en verkoop van artikelen kan natuurlijk ver lies het gevolg zijn, maar daarom behoeft dit nog niet altijd. Wanneer zoodanige commis sie iets aankoopt, kan de distributie nog zoo danig geregeld worden, dat de zaak zichzelf betaalt. De mogelijkheid is alleen, dat men eens iets zou overhouden, zooals men ook in bo vengenoemd geval met de aardappelen vreesde. Dan zou er misschien eenig tekort kunnen ontstaan. Waar nu evenwel groote bedragen worden besteed tot steun van de meest be- hoeftigen in de gemeente, daar kan, meenen wij, er ook geen bezwaar zijn, dat er van gemeentewege ook eens iets gewaagd wordt, in zaken die ten slotte kunnen strekken tot voordeel der bevolking in al zijn lagen. 't Ware wellicht beter geweest, als de voor* steller met een voorbpeld zijne bedoeling bad toegelicht, want nu schenen de collega's hem niet geheel te vatten en de Voorz maakte hen misschien wel eenigermate huiverig, toen hij er over begon te praten, dat de voorziening van levensmiddelen alhier aan de gemeente nog geen cent gekost had, door dat hij voor de verschillende zaken zoodanig regelingen heeft getroffen met belanghebbenden, dat de zaak zelve de noodzakelijke kosten dekt, maar dat hij er ook geen bezwaar in zou zien, als een voorstel uit den boezem van den Raad kwam en deze te kennen gaf, van gemeentewege in die kosten bij te dragen. Wij zouden zeggen waar zou dit toe dienen. Dat gaat zóó goed, moet het veranderen, op order van hooger hand, dan wordt bet wat anders. Dhr. Waal kes heeft niet bedoeld ingrijpen in de be staande regelingen, hij heeft iets nieuws willen brengen iets dat nog niet bestaat en dat zooals de ervaring leerde, zeer nuttig en noodig kan zijn. Het eindresultaat was, dat de Raad, ómdat de voorsteller nu voor het oogenblik toch geen noodzakelijkheid van optreden zag, het denkbeeld nog eens wil overwegen. De Voorz. greep deze gelegenheid aan, om uitvoerig mede te deelen, wat er op het gebied van levensmiddelen voorziening is ge daan. Bekend is, dat aanslonds voor bruin- brood is gezorgd. Na de laatste aanschrijving van den Minister worden geen broodkaarten afgegeven aan inwoners met een belastbaar inkomen boven 1200, Als men nagaat dat in andere gemeenten dat bedrag varieert van 750 tot 3000, kan men aannemen, dat B. en W. hier den middenweg bewandeld hebben. De kosten der broodvoorziening, worden door belanghebbenden gedragen. Evenzoo is het met de regeeringsvarkens. Met belangheb benden &is de regeling daar ook zoodanig ge maakt, dat {een fonds werd gevormd voor bestrijding van onkosten. Daardoor kon, toen een week regeeringsvarkens ontbraken bier in de omgeving worden {aangekocht en een f 140 worden bijgepast. In deze gemeeute zijn sedert Sept. van het vorig jaar 812 var kens van gemiddeld 110 Kg. beschikbaar gesteld, wat de Voorz. berekent aan de in gezetenen 22.330 voordeel te hebben gebracht. Er is gezorgd voor,erwten, boonerj, rundvet, kaas en nu wordt weer voor rijst gezorgd (die voor 10 cent per pond te koop komt, terwijl de winkelprijs van 14 tot 18 cent loopt) en ook komt er naar omstandigheden goed- koope sajet. 50 pakken zijn reeds besteld. Met viscb ging het niet zoo goed, deze le verde verlies. De inspecteur van politie-markt- meester meent dat er een weg is om visch beschikbaar te stellen zonder verlies. Hem is verzocht dat te beproeven en hem wordt bij voorbaat gelukgewenscbt door den Voorz. als zijn plan slaagt. Een zekere klacht lag in de woorden van den Voorz. dat hij ten slotte met moeite de laatste bruine boonen en rundvet aan winke liers van de hand kon zetten. Toch gelooven wij, dat omtrent sommige voorzieningen of beschikbaarstellingen niet voldoende publici teit is gegeven. Wij vermeenen ook dat, als ten slotte die overschietende boonen of het rundvet rechtstreeks waren gedistribueerd geworden, men er niet lang over zou hebben ipoeten ver- koopen. Wat publiciteit aangaat, kan het niet daar aan liggen, dat de regeeringseieren in zoo stijgend getal moeten worden aangevraagd. Begonnen met een bestelling van 1400 zijn er nu reeds 14.000 voor één week aangevraagd doch de verkrijgbaarstelling der eieren wordt geregeld geadverteerd. De Voorz. ziet in dat eierengebruik tevens een teeken van welvaart. Dhr. De Jager meent dat er ook uit kon ge concludeerd worden dat er veel zwakke men- schen zijn. De Voorz. denkt, dat ze dan nu zullen opsterken. Hjj pjeent ook, dat de menschen zich wat teveel aan oude gewoonten houden. Een vrouw vertelde bjj het steun-conjitg dat ze al 6 weken niets dan brood at. De Voorz. berekende dat dan in dat gezin des middags toch ook werden genuttigd 2 oorlogsbrooden 24 cent met toch wel minstens voor 15 cent magarine be smeerd, samen 39 cent. Als nu zoo'n vrouw een kilo erwten had gekocht (regeerings) voor 22 cent met dito kluiven a 15 cent had ze toch voor 37 cent ook een goed warm middag maal Men moet zich een beetje in de om standigheden weten te schikken. Daar is veel voor te zeggen, evenals voor de opmerking, dat er wel wat te veel bewe ging over de aardappelen gemaakt is, daar men toch elk jaar een periode heeft dat de oude slecht en schaarsch worden of niet meer te krijgen, terwijl de nieuwe nog peperduur zijn. Wonderlijk vond de Voorz. bet ook dat de menschen zoo aan bet oude hechten, dat men liever 65 cent per 5 ons betaalde voor varkensreuzel, dan bet voor 50 cent be schikbaar gestelde regeeringsrundvet. Hierom trent zouden naar we denken de huismoeders den Voorz. wel kunnen aantoonen dat dit niet is een hechten aan het oude, maar dat de gebruikswaarde van het rundvet in de huishouding die van varkensreuzel niet kan evenaren. Ook kregen we nog een beschou wing van dhr. Dees, dat eigenlijk oedoeld scheen als een verdediging van de aardappel teelers, dat ze maar alles hebben uitgevoerd. Hij gaf de besturen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een standje, dat ze in het voor jaar, toen de aardappels nog billjjk te koop waren geen voldoende voorraad hebben aan gekocht. Hij meende dat ze dat niet deden, uit vrees dat dan de rotte voor gemeentere kening zouden komen. Jammer dat zijn partijgenoot, de wethduder Van der Molen uit Rotterdam hier niet aan wezig was, die had hem dan wel eens kunnen antwoorden op de wijze zooals deze dat dhr. 1 eenstra (op wie dhr. Dees zich beriep) in de Tweede Kamer gedaan beeft. Ook gaf dhr. Dees de ingezetenen die over geld kunnen be schikken, doch geen voorraad aardappen aan schaften een standje. Dat komt niet te pas men moet voor voorraad zorgen, dat moeten de boeren immers ook doen, betoogde hij. Nota bene. Hebben glle burgers, al kunnen ze over geld om te koopen beschikken gele genheid om voor een geheeleb winter aard appelen te bergen. De woningen en erven in de kom der gemeente zjjn geen boerenhofsteden. Dat zal misschien dhr. Dees later ook wel eens ondervinden als hij den zee- (of raads- heeren) boulevard troont Met dat al, gevorderd is de betrokken zaak niet veel, alleen kregen we omtrent een en ander een interessant kjjkje. We hebben hoop, dat het toch wel in orde komt- Moge dat zjjn, vóór zich omstandigheden voordoen, die op treden noodig maken De herstemmingen Vrijdag in Zuid-Holland en Gelderland gehonden hebben aan de vrij zinnigen winst gebracht. Er werd in Gelderland een zetel gewonnen door links te Arnhem en te Voorst. Bjj de stemming was evenwel te Zalt-Bom- mel een zetel verloren gegaan, zoodat thans de stand in Gelderland is 35 rechts tegen 27 links. Voordien was deze 36 rechts tegen 26 links. In Zuid-Holland was de stand vroeger 48 rechts tegen 34 links. Nu is deze geworden 44 rechts tegen 38 links. Bij de herstemmingen werden te Rotterdam 5 zetels op de rechterzijde veroverd, waar tegenover links een zetel mist te Leiden, die bjj de stemming verloren ging. Het sterkste feit te Rotterdam i$ de val van B. J. Gerretson (Chr^hist.) die het met 5906 stemmen aflegde tegen B. J. v. Stopele (s d.) die 5941 stemmen bekwam. Er werd algemeen verondersteld, dat Ger- retaqn er niet uit te krijgen was. Een scherpe strijd is het geweest, dit wijzen de cijfers uit. Maandag (26 Juni) hadden de herstemmingen in Overjjsel plaats, te weten in Ommen en Zwolle. Alle 3 de aftredende liberalen werden herkozen, zoodat de Provinciale Staten van Overjjsel om zjjn. In Drente doen thans twee terkeljjke can- didaten hun intrede en wel voor Hoogeveen. In Noord-Holland, waar de stand vóór de verkiezingen 54 links tegen 23 rechts was, is hjj nu 55 links tegen 22 rechts. Links wint 1 zetel en had er bij betere samenwerking in Amsterdam nog minstens 2 kunnen winnen. In Utrecht zijn door rechts twee zetels ge wonnen, wat de stemmen nagaande, anders had kunnen zijn. In Middelburg bleef de vrjjzinnige candidaat Mr. Adriaanse met 2597 stemmen slechts 4 stemmen achter bjj den anti-rev., die 2601 stemmen haalde. Uit de stemmencjjfers te Vlissingen en Mid delburg bljjkt, dat in beide districten bjj een geregeld doorwerken der vrijzinnige beginselen de meerderheid in de naaste toekomst beslist links kan worden. In de provincie Groningen werden bjj de herstemmingen overal vrjjzinnigen gekozen. Al is dus in het land en in het bjjzonder in onze provincie niet bereikt, wat velen hoopten, er is toch ten duideljjkste bewezen, dat de wind niet rechts waait en uat, zoo in 1917 de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats hebben we vol moed den strjjd in kun nen gaan. DE OORLOG. De algemeene toestand. De berichten over de gevechten bjj Verdun toonen aan, dat er voortdurend hevig gevoch ten wordt. En al is het resultaat thans nog niet te overzien, toch blijkt het duideljjk, dat de Duitsche troepen met meer kracht dan ooit pogen door de Fransche linie te breken. Door de bezetting van de hoogte, waarop de dorp Fleury gelegen is, en die de toegangen beheerscht tot het plateau met het fort Sou- ville, hebben de Duitschers er wel een belang rijk voordeel behaald. Nog is de strjjd om Fieury niet geëindigd, nog wordt er in en om elk huis gevochten, van kelder tot kelder van puinhoop tot puinhoop, in handgemeen of met granaten, maar ondanks hun heldhaf tige verdediging, hun herhaalde aanvallen, zijn de Franschen er niet mgeslaagd de genomen plaatseD aan de Duitschers te ontrukken. Ook het Thiaumont-werk, dat zoo lang en zoo krachtig verdedigd werd, is aan de Franschen ontnomen. Het resultaat van dezen toestand wordt door den Parjjschen berichtgever van de Times* aldus omsohreven De vijand kan verwachten in afzienbare tijd de »groote« aanval te kunnen doen op het plateau van Souville, het laatste bolwerk van de buitenste verdedigingslinie van Verdun. In mjjlen gemeten is de vooruitgang niet groot, en hjj werd verkregen met zware ver liezen maar toch is het resultaat belangrijk. Voor de Duitschers is hetnu ol nooit. Iedere honderd meter thans vooruit is van meer be- teekenis dan iedere mjjl in de eerste maanden van den strjjd. Het is slechts een kleine af stand, die de Duitschers hier van de over winning scheidt, en watjook de militaire ge volgen van een Duitsche overwinning mogen zjjn, het moreele belang er van voor den kroon prins zou zeer groot zijn. Hoewel er meer dan de val van Verdun zal noodig wezen om het Fransche moreel aan te tasten. Want ieder ziet, dat de strijd om Verdun thans kriticher is dan ooit. Maar daarom is er voor de Fransehen nog geen grond tot ontmoediging. Iedereen ziet ook in, dat het oogenblik thans nadert, waarin het lot van Verdun van den algemeenen strategischen toestand zal afhangen. Doch als de Fransche staatslieden verklaren, dat Frankrijk besloten is tot het einde (jusqu'au bout) te gaan, dan spreken zjj slechts uit wat buiten twjjfel staat vonr ieder, die bekend is met de Fransche toestanden en den Franschen geest. Nog verder gaat de Daily Chronicle*, die al vast voorbereidt op de mogelijkheid, dat Verdun genomen zal worden door de Duitschers. »Wat wjj reeds herhaaldeljjk hebben aan getoond is, dat de langzame maar voortdurende vooruitgang der Duitschers, zoo daaraan geen perk wordt gesteld, leiden moet tot den val van de stad.* En dan in een artikel van G. H. Perris »Als het dan niet anders kan, laat de kroon prins Verdun nemen, als hjj het kan maar hjj zal er een prijs voor moeten betalen, die al zjjn verdere verwachtingen vernietigen TER NEIIZE1SCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1